تعبیر خواب

تعبیر خواب فلج شدن – معلول بودن در خواب چه معنایی دارد؟

4.2/5 - (5 امتیاز)

تعبیر خواب فلج شدن از نظر علما و مفسران

تعبیر خواب فلج شدن - معلول بودن در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب فلج شدن – معلول بودن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب فلج شدن چیست؟ فلج شدن در خواب و عدم توانایی در حرکت در رؤیا نماد مشکلات و مشاجراتی است که بیننده خواب در زندگی واقعی خود دارد. احساس فلج بودن در خواب ناشی از ترس بیشتر افراد دارد گاهی این گونه پدیده‌ها به دلیل ناراحتی‌هایی که در زندگی روزانه رخ می‌دهد در خواب مشاهده می‌شوند. با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب فلج شدن

معبرین غربی گویند:

فلج شدن می‌تواند نشانه ای از گیر افتادن و نرسیدن به دستاوردهایی که به عنوان هدف برای خود مشخص کرده‌اید باشد.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید فلج شده‌اید، نشانه آن است که قراردادهایی بی ثبات با دیگران می‌بندید.
 • اگر کسی خواب ببیند یارش فلج شده است، نشانه آن است که نارضایتی از موضوعی شادمانی او را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

 

تعبیر خواب افلیج (فلج بودن)

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید افلیح شده اید ، نشانه آن است که قراردادهایی بی ثبات با دیگران می بندید .

اگر خواب ببینید دوستتان افلیح شده است ، علامت آن است که دچار بیماری و تردید خواهید شد . تردیدی که به درون خانه شما نیز نفوذ خواهد یافت .

اگر کسی خواب ببیند یارش افلیج شده است ، نشانه آن است که نارضایتی از موضوعی شادمانی او را تحت الشعاع قرار خواهد داد .

 

تعبیر خواب فلج شدن مرده

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر کسی ببیند که مرده ای بخاطر حادثه ای مانند تصادف یا سقوط کردن از ارتفاع و یا پرت شدن از پشت بام و …از قسمت کمر یا ستون فقرات فلج می شود به نشانه ی گناه بزرگی است که بخاطرش استغفار نشده است

علی مدنی می گوید:

این رویا نشانه ای بزرگ از ناخشنودی و یا نارضایتی والدین از دست فرزندان است در واقع میتوان آه و ناله یا نفرین کردن پدر و مادر برای فرزندش را یکی از معانی اصلی این رویا محسوب کرد

 

داستان

گویند روزی جوانی به نزد ابن سیرین فرا می رسد و به ایشان میگوید خواب دیدم که یکی از بستگان دور من که فوت کرده است روی زمین دراز کشیده است و قادر به انجام کارهای خودش حتی رفتن به مستراب و یا خوردن اب و غذا نمی باشد وقتی از او علت را جویا شدم به من گفت بخاطر حادثه ای از قسمت دو پا فلج و لمس شده است این خواب چه تعبیری دارد؟ ابن سیرین به ایشان پاسخ دادند آیا پدر و مادر تو در قید حیات هستند؟ مرد پاسخ داد آری ان ها در کنار خودم زندگی میکنند دوباره پرسید آیا مطمعنی که در همین چند روز گدشته دل مادرت را نشکسته ای؟ جوان سرش را به پایین انداخت و پاسخی نداد,ابن سیرین به ایشان گفتند فوری به منزل برگرد و دست مادرت را ببوس و بخاطر اشتباهی که کرده ای از ایشان دلجویی کن در غیر اینصورت خطری سخت تو را تهدید میکند

 

تعبیر خواب فلج شدن پا

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید. شکستن پا در خواب، نشانه‌ی وقوع اتفاقات ناگوار است.

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:

دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می‌شود به شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شد این در صورتی است که خواب بین شاغل باشد.

 

تعبیر خواب فلج شدن دست

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

 • اگر کسی در خواب ببیند که هر دو دستش فلج شده و از کار افتادهاست، جرم و گناهی بزرگ مرتکب میشود.
 • اگر کسی ببیند که دست راستش فلج شده است، یار و یاوری را از دست میدهد .
 • اگر ببیند که دست چپش فلج شده است، نشانه این است که با دست چپ غذا میخورد.

 

لقوه یا “فلج عصب صورت” نوعی بیماری است که موجب می‌شود عصب صورت فلج شده و صورت شخص کج شود.

 

تعبیر خواب لقوه (فلج عصب صورت)

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن لقوه در خواب، دلیل بر مردی منافق بود. اگر بیند که به علتِ لقوه گرفتار شد، دلیل بر اشکار شدن دین او است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی بیند که رویش از علتِ لقوه کج شد، دلیل که پیش مردم خوار شود.

 

تعبیر خواب فلج شدن - معلول بودن در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب فلج شدن – معلول بودن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب فلج شدن صورت

جابر مغربی می گوید:

اگر دیدی که از قسمت صورت و یا لپ احساس میکنی فلج شده ای یا قادر نیستی فک بالا یا پایین خودت را تکان و حرکت بدهی به نشانه ی دلی است که شکسته است دلالت بر ظلم و رنجی است که در حق جنس مخالف خودت روا داشتی و باعث شده ای تا کسی از دست تو رنجور و غمگین شود و ممکن است این رویا عواقب سخت و بدی را نیز به همراه داشته باشد بطور کلی سواستفاده کردن از احساسات جنس مخالف شکستن دل و یا ظلم روا داشت در حق کسی که قبلا معشوقه ی بیننده رویا بوده است را میتوان تعبیر همین رویا محسوب کرد

 

تعبیر خواب فلج شدن بدن

امام صادق (ع) می فرمایند:

این خواب بر سه وجه است

اول: دروغ باطل

دوم: مکار

سوم: زن مفسده فریبنده

اسماعیل بن اشعث می گوید:

اگر فردی ببیند که کل بدن خودش فلج شده است تعبیر این است که قصد و غرضش از دین،جمع کردن مال حرام است و یا اینکه از عقل و دانش خود فروماند و متحیر شود،

 

تعبیر خواب فلج شدن پدر

خالد اصفهانی می گوید:

اگر شخصی ببیند که پدرش در خواب او فلج شده است و نمی تواند قدم از قدم بردارد و علت این حادثه یا اتفاق نیز نامعلوم باشد به این معنی است که فقر و گرسنگی به او خانواده اش در یک مقطع زمانی خیلی کوتاه فشار می آورد تا حدی که موجب میشود از دیگران پول و یا غذا قرض بیگیرید در واقع تعبیر خواب فلج شدن پدر میتواند گرسنگی،از دست دادن شغل،اخراج شدن از محل کار و یا قطع شدن روزی و رزق اهل منزل باشد و بطور کلی زیاد خیر و نیک نیست

 

تعبیر خواب فلج شدن دوستان

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید دوستتان فلج شده است، علامت آن است که دچار بیماری و تردید خواهید شد. تردیدی که به درون خانه شما نیز نفوذ خواهد یافت.

 

تعبیر خواب چلاق شدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که چلاق شده اید و قادر به برخاستن نیستید نشان آن است که رازی دارید، بزرگ و مخاطره آمیز که می ترسید مردم از آن آگاه شوند و بهتر هم این است که راز خود را از مردم بپوشانید و حفظ کنید. ابن سیرین نیز از جابر مغربی نقل می کند که در این صورت خوب است تماس خود را با دیگران کم کنید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی فردی چلاق را در خواب ببیند ، نشانه آن است که امید او به یأس مبدل خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک چلاق : یک مصیبت بزرگ
 • شما چلاق هستید : کارهای شما اسرارآمیز و مشکوک خواهد شد .
 • دیگران چلاق هستند : شما بیمار خواهید شد ولی خطری در پیش نخواهد بود .
 • فرزندان شما چلاق هستند : منفعتهای عالی نصیب شما خواهد شد

 

تعبیر خواب معلول بودن

در سر زمین رویاها آمده:

 • شما معلول هستید : بهبودی از یک بیماری
 • معلول بوده اید و خوب می شوید : موفقیت شما به تاخیر می افتد .
 • بچه ها معلولند : فکر نکنید راه رسیدن به موفقیت به این آسانی است .
 • نزدیکان شما معلول هستند : خبرهای خوش و یک کار بسیار دلپذیر
 • دوستان معلول هستند : مجموعه کارهای شما بسیار خوب پیش خواهند رفت .
 • دشمنان معلول هستند : در کارهایتان بسیار محافظه کار باشید .
 • شما برای تمام عمر معلول هستید : پول در پیش است .

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب چاقی ، تعبیر خواب صورت ، تعبیر خواب تصادف ، تعبیر خواب راه رفتن

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۴ دیدگاه ها

 1. سلام،من خواب دیدم بچه م از پله با سر افتاد زمین ..فریاد زدم یاعلی.. وقتی رفتم پیشش، دیدم ضربه مغزی شده… اینقدر تو خواب جیغ زدم وگریه کردم 😭😭

 2. سلام ، خواب دیدم شخصی که به من ظلم زیادی کرده فرزند شیر خوارش فلج و معلول است و بچه همش گریه میکنه وقتی میاد بغل من ساکت میشه لطفا تعبیرش رو بگید

  1. سلام خواب دیدم پسر برادرم یک دست و یک پاش از مچ معلول شده و میلنگه بینیش بزرگ شده و ظاهر صورتشم انگار داشت کم کم شبیه ناتوان ذهنی میشد من بلند بلند گریه میکردم و دنبال راهی برای درمانش بودم بعدم از خواب بیدار شدم خیلی ترسناک بود

   1. هعی خواب دیدم انگشت بزرگ پاهام فلج شدن وقتی انگشتموخم میکردم دیوه نمیتونم راستش کنم وحسش نمیکردم ینی چی میتونه باشه😬😬🤕

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا