تعبیر خواب

تعبیر خواب عطر – دیدن ادکلن در خواب چه تعبیری دارد؟

4.2/5 - (4 امتیاز)

تعبیر خواب عطر و ادکلن چیست؟ عموم بوهای خوش در خواب تعبیر خوب دارند و بوهای بد تعابیر نامطلوب. حتی اگر بوئی خوش باشد ولی شما در خوابتان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد. عطر از جمله بو های خوش است و هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است و تعبیر خوب تری دارد. برای مطالعه تعابیر بیشتر با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب عطر - دیدن ادکلن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عطر – دیدن ادکلن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب عطر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن عطر به خواب بر نه و جه است.

اول: ثنای نیکو (مدح وثنا).

دوم: سخن خوش شنیدن.

سوم: علم سود بخش و نافع.

چهارم: طبع نیکو (طبع وقریحه خوب).

پنجم: مجلس علم.

ششم: مردی کریم وبزرگوار.

هفتم: سخنی با فرهنگ (گفتاری ادیبانه وبا فرهنگ).

هشتم: دین پاک.

نهم: خبری خوش از دوستی شنیدن.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده عالم بود دلیل است که مردم از علم او فائده برند اگر این خواب را توانگر بیند دلیل است که مردم را از مال او فائده رسد.

در سر زمین رویاها آمده:

  • یک بوی ناخوشایند : نتایج بد از کارها ولی بدون اهمیت
  • عطری که دوست دارید :یک شانس کوچک
  • یک عطر را می ریزید : یک منبع شادی را از دست خواهید داد .
  • شما عطر ندارید : دوستان از شما سوء استفاده میکنند .
  • یک شیشه عطر را گم می کنید : معشوقتان را از دست میدهید .
  • یک مرد عطر بخصوصی را ترجیح می دهد : او در عشق فریبکار است
  • یک شیشه عطر می دزدید : یک رقیب شخص مورد علاقه شما را می رباید
  • از عطر شخص دیگری استفاده می کنید : شما علاقه زیادی به این شخص دارید .
  • از عطر همیشگی خود می زنید : یک رابطه جدید در پیش است
  • در یک مسجد یا کلیسا بوی عطر احساس می کنید: خداوند به شما کمک می کند
  • در یک خانه بوی عطر احساس می کنید : علامت سبک مغزی
  • عطرها را مخلوط می کنید : خبرهای بسیارخوشایند
  • تعداد زیادی عطردارید : شما سبک مغز و جلف هستید .

 

تعبیر خواب بوییدن عطر

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر خواب ببینید از بوییدن عطری سرمست می شوید ، علامت آن است که در لذت جویی افراط خواهید کرد .
  • بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب ، علامت روبرو شدن با وقایع نشاط آور است .

در سر زمین رویاها آمده:

  • بوی عطر را تنفس می کنید : خوشبختی
  • بوی عطر یک مرد را احساس می کنید : مراقب ماجراجویان و دغل بازان باشید
  • بچه ها بوی عطر می دهند : آنها کارهای احمقانه میکنند

 

تعبیر خواب عطر - دیدن ادکلن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عطر – دیدن ادکلن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب عطر زدن

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب دیدید خودتان عطری خوش بو مصرف کرده اید خواب تان می گوید کاری می کنید که مردم از شما خوب می گویند و شما را می ستایند. روی هم رفته عطر و بوهای خوش در خواب ما تعابیر خوب دارند و غالبا به حسن شهرت و نام آوری و مدح و ستایش تعبیر می شوند.

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می کنید ، نشانه آن است که می کوشید مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر اقبال می یابید .
  • اگر دختری خواب ببیند آب وان را معطر می کند ، علامت آن است که با حوادثی نشاط آور روبرو خواهدشد . اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می دهد ، علامت آن است که تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناک را تجربه خواهد کرد .

در سر زمین رویاها آمده:

  • یک زن به یک مرد عطر می زند : او آدم مغروری است
  • یک مرد در خواب به یک زن عطر می زند : او مرتکب زنا خواهد شد .

 

تعبیر خواب عطر زدن دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

  • حال اگر در خواب دیدید که کسی عطر مصرف کرده و بوی خوش می دهد برای بیننده خواب خوب است نه مصرف کننده عطر. این خواب می گوید بیننده خواب با انسانی خوش نام و بلند آوازه آشنا می شود.
  • اگر کسی که عطر را مصرف کرده بود آشنا بود و شما او را به نام می شناختید آشنائی به شما خدمتی انجام می دهد.

 

تعبیر خواب عطر خوشبو

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگردر خواب ببینید شیشه ای عطر دارید که بوی خوش می دهد اما هنوز در آن را نگشوده و مصرف نکرده اید خواب شما می گوید فرصتی نیک و بزرگ برای شما به وجود می آید که می توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره مند کنید.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک عطر خوشبو : یک واقعه بسیار خوشایند در پیش است

 

تعبیر خواب عطر - دیدن ادکلن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عطر – دیدن ادکلن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شکستن شیشه عطر

آنلی بیتون می گوید:

شکستن شیشه عطر در خواب، نشانه آن است که عزیزترین آرزوها و خواسته‌های شما به شکل مصیبت باری پایان می‌یابد.

در سر زمین رویاها آمده:

یک شیشه عطر را می شکنید : بالاترین امیدهایتان را از دست می دهید

 

تعبیر خواب خریدن عطر

در سر زمین رویاها آمده:

عطر ارزان قیمت می خرید : فساداخلاقی

عطر گران قیمت می خرید : دوستان شما حسود هستند

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن عطر

آنلی بیتون می گوید:

اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می‌دهد، علامت آن است که تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناک را تجربه خواهد کرد.

شیخ طوسی میگوید:

اگر زن و یا دختری ببیند که عطری را از دیگران به عنوان کادو دریافت می کند به نشانه ی این باشد که مرد و یا پسری به ایشان ابراز علاقه نماید

در سر زمین رویاها آمده:

یک شیشه عطربه شما هدیه می دهند :یک غریبه شما را خواهد بوسید

عطر هدیه می کنید : پول فراوانی بدست می آورید

 

تعبیر خواب عطر - دیدن ادکلن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عطر – دیدن ادکلن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب عطر هدیه گرفتن از مرده

جابر مغربی می گوید:

رایحه ای خوشبو و یا عطری که از مرده ها در خواب هدیه میگیریم و یا می دهیم به نشانه ی خبرهای خوش خیر و خوب است که قرار است از دیگران به ما برسد که با دریافت چنین اخباری روند فعلی زندگی بهبود و تغییر خواهد کرد شیخ طوسی نیز دریافت هدایایی مانند عطر از مرده ها را دلالت بر رفع بلا و یا مصیبت های احتمالی می داند.

 

حکایت

شخصی به نزد دانیال پیامبر می رسد و میگوید خواب دیدم که از یکی از دوستان نزدیکم رایحه و مشکی خوشبو دریافت میکنم و با گرفتن آن خوشحال می شوم و مقداری از آن را روی لباس خود می زنم تعبیرش چیست؟به ایشان پاسخ دادند مریضی فرزند تو که مدت هاست ذهنت را درگیر کرده و باعث ناراحتی تو همسرت شده است بزودی برطرف خواهد شد.

 

تعبیر خواب مغازه ی عطر فروشی

معبران می گویند:

اگر فقط یک مغازه ی عطر فروشی میبینی و کار دیگری انجام نمیدهی خداوند به شما کمک خواهد کرد و همچنین محتمل است خبرهای بسیار خوشحال کننده ای را در ماه پیش رو دریافت نمایی

جابر مغربی می گوید:

این رویا بر چند وجه مختلف و مجزا استوار است

اول: منفعت و سود مالی در دوره های زمانی کوتاه و با استفاده از تلاش و پشتکار صاحب رویا

دوم: شنیدن و یا دریافت سخنان بسیار خوشحال کننده از جانب دیگران و به خصوص دوستان

سوم: کسب مقام و مرتبه های مهم در زمینه ی علم و دانش

چهارم: مردی مهربان دلسوز و بزرگوار که در زندیگ حامی شما خواهد شد و در زمان مشکلات به شما کمک خواهد کرد

پنجم: توبه کردن و تقویت شدن در زمینه دین و اعتقادات

 

تعبیر خواب عطر - دیدن ادکلن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عطر – دیدن ادکلن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شیشه عطر

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید:

اگر کسی شیشه ای عطر به شما داد نشان آن است که فرصتی در اختیار شما قرار می‌دهد و شانسی به شما می‌بخشد و اگر شما به کسی شیشه ای عطر دادید به او فرصت و امکان می‌دهید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید در شیشه عطر را می بندید ، نشانه آن است که چیز باارزشی را از دست خواهید داد .

 

تعبیر خواب درست کردن عطر

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید عطر درست می کنید ، نشانه آن است که دوستانی دلخواه خواهید داشت . و کارها به بهترین نحو ممکن انجام خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

  • شما عطر می سازید : خبرهای بسیار خوش دریافت خواهید کرد .
  • شما عطرمی سازیدو به دوستان هدیه می دهید : خبرهای بسیارخوش درباره پول

 

تعبیر خواب خوشبو کردن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که با عطر خود را خوشبو میکند، در میان مردم به خوبی رفتار میکند.

 

هم اکنون مطالعه کنید

تعبیر خواب آرایش کردن ، تعبیر خواب سرمه ، تعبیر خواب آرایشگاه

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۶ دیدگاه ها

  1. سلام خواب دیدم با دختر خانمی که اشنا هستن و شیشه عطری خالی در دست داشتن وارد مغازه عطر فروشی شدیم و عطری در ان شیشه پر کردیم که گران بود تعبیر چیست

    1. دوست عزیز
      توضیحات شما کامل نیست. خریدار کسی دیگری بوده و شما در این مورد نقشی نداشتید. با اینحال طبق همین توضیحات، محتمل است بزودی به شما خبر خوبی برسد

  2. من خواب دیدم که از فروشگاه عطر وادکلن سان تارا که مال یکی از دوستامه عطر خریدم و هر بار که می اومدم خونه میدیدم که اون عطر شیشه شیر بچه ست. تعبیرش چی می تونه باشه؟

  3. سلام خسته نباشید
    من میخواستم بیدارشم امروز صبح واسه کنکورم درس بخونم ولی تبلی کروم خوابیدم
    خواب دیدم رفتیم یه مغازه لکس عطر فروشی من یه عطر خیلی خوشم اومد(حتی الانم تو بیداری حس میکنم بوش رو)
    وقتی قیمتشو پرسیدم خیلی خیلی گرون بود
    منم اروم گذاشتم تو لباسم و دزدیدمش
    تو راه خیلیا میخواستن عطر رو از من بگیرند ولی هرجور بود نگهش داشتم و بسیاد خوشحال بودم که این عطر رو بزور مال خودم کردم

  4. سلام من خواب دیدم پسرعموم اومده بود خونمون بهم گفت ی شیشه بده برات ادکلن بیارم من ی شیشه خالی دادم و دفعه بعد ک اومد خونمون یک سوم شیشه رو ادکلن پر کرده بود وقتی خواست بهم بده شیشه افتاد زمین ولی ذره ای از ادکلن نریخت و برداشت و بست تا به دست من بده.

  5. سلام
    پدر بزرگ من عمل باز قلب انجام دادن و در دوره استراحت مطلق هستن.
    و عموی جوونم رو به تازگی از دست دادم.
    دیشب توی خوب دیدم که پدر بزرگم با همون حال ضعیفی و مریضی بهم میگف بو و عطر و رایحه ی عموی خدابیامرزتو دارم به شدت احساسش میکنم.. و با حالت تاسف و ناراحتی بود
    تعبیرش چی میتونه باشه
    ممنون میشم پاسخ رو برای دریافت ب ایمیل من بفرستید💐

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا