تعبیر خواب

تعبیر خواب بالش – معنی دیدن بالش در خواب

3/5 - (4 امتیاز)

تعبیر خواب بالش – دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بالش - معنی دیدن بالش در خواب
تعبیر خواب بالش – معنی دیدن بالش در خواب

دیدن بالش در خوابتان بیانگر راحتی ، آرامش ، آسایش و یا تجمل است. شما نیاز دارید که به خودتان ساده بگیرید تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر تنبلی است . اگر بالش ، صاف و صوف نباشد و موج دار باشد بیانگر این است که چیزی فکرتان را بر هم می زند. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه  باشید.

 

تعبیر خواب بالش

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است.

اول: خادم،

دوم: کنیزک،

سوم: ریاست.

چهارم: دین نیکو.

پنجم: پرهیزکاری و عدل.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

بالش درخواب خادم است بیننده خواب را.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بالش در خواب به خادم خانه بر می گردد.

اگر جوانی در خواب ببیند که بالشی نو زیر سر نهاده عاشق می شود و به زودی ازدواج می کند.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که روى بالشى نشسته‏اید، بیانگر قبول مسائل ناگوار است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن بالش در خواب ، علامت داشتن زندگی ای راحت و آسوده است .

در سر زمین رویاها آمده:

یک بالش را پر می کنید : ناکامی در روابط اجتماعی

زانوهایتان را روی بالش می گذارید : شما رقبای بسیاری دارید .

پاهایتان را روی بالش می گذارید : بر رقبایتان پیروز می شوید .

 

تعبیر خواب بالش سوخته

منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر کسی ببیند که بالش او سوخته یا سوراخ است به خانواده‌اش یا آن خانم مدیر خانه آسیب و لطمه وارد می‌آید.

اگر خواب دیدید که بالش شما سوخته شده یاسوراخ شده اما این کار را خودتان نکرده‌اید جویا شوید و تحقیق کنید که همسرتان از شما چه آزردگی دارد چون اگر در رفع آن نکوشید احتمالاً به جدائی می‌انجامد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگربیند بالش او بدرید یا بسوخت یا از وی ضایع شد، دلیل است که خدمتکاران وی ضایع شوند یا بگریزند یا رنج و بلائی بدو رسد و به سبب آن از وی جدا شود.

اگر بیند آتش در افتاد و بالش او بسوخت، دلیل که خادمان و کنیزان او بروند یا بگریزند.

 

تعبیر خواب دزدیدن بالش

منوچهر مطیعی می گوید:

اگر کسی ببیند که دزد بالش او را برده کسی هست که به محارم او چشم طمع دارد یا این نگرانی در او هست که دیگران به محارم او دیده بد داشته باشند. پنهان کردن بالش در پشت بدبینی و حسد عاشقانه است

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند شخصی از خانه او بالش بدزدید، دلیل است که شخصی از پی زن او می‌گردد که او را بفریبد یا از پی کنیزک.

معبران می گویند:

دیدن بالش درخانه، دلیل است شخصی از آن خانه بمیرد. اگر مردی بیند بالش بسیار یافت، دلیل است که به قدر آن بالش‌ها او را خادمان و کنیزان حاصل شود.

تعبیر خواب دوختن بالش

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند بالش می‌دوزد، نشانه آن است که امیدی دلگرم کننده به آینده خواهد داشت.

 

تعیبر خواب بالش کهنه

منوچهر مطیعی می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که بالش زیر سرش چرک و کثیف و کهنه شده باید نگران دو چیز باشد. اول نگران دروغ گوئی و دوم بیماری.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند بالش او کهن و چرکین باشد، تاویلش به خلاف این است

 

 

 

تعبیر خواب بالش - معنی دیدن بالش در خواب
تعبیر خواب بالش – معنی دیدن بالش در خواب

تعبیر خواب بالش دادن به مرده

شیخ طوسی می گوید:

دیدن بالش در خواب نشانه ی شفای بیمار و یا تسکین یافتن دردها است یعنی اگر دیدی به مرده ای بالش میدهی و یا پشت سر و پشت بدنش قرار میدهی یکی از بستگانت که در بستر بیماری میباشد و سالهاست که محتاج دعای دیگران است بهبود و یا شفا پیدا میکند.

 

داستان

شخصی به نزد ابن سیرین میرشد و به ایشان میگوید خواب دیدم که بالش کهنه ای را به یکی از دوستان فوت کرده ی خود هدیه میدهم و او از من بخاطر این کار تشکر میکند “ابن سیرین” به این مرد میگوید: مژده باد تو را که نزدیک ترین دوستت بزودی از بستر بیماری برمیخیزد و بیماری او بهبود پیدا می نماید.

 

تعبیر خواب دیدن بالش به رنگ آبی

تعبیر گری می گوید:

حسادت کردن چوب سر راه موفقیت دیگران قرار دادن و یا دو به هم زنی کردن میان دو نفر تعبیر خواب “بالش با رنگ آبی” است رنگ آبی در خواب های ما نشانه ی حسد ورزی و یا طینت خراب است دیدن بالش و یا تکیه گاه آبی در خواب های نوعی هشدار و احتیاط است

اگر دیدی که “بالش آبی رنگ” را از مرده ای میگیری و یا بالشت آبی به او میدهی از بلا و ضرر سختی در امان میمانی اگر دیدی به بازار رفته ای برای خرید بالشت دلالت بر این دارد که به مسافرتی خواهی رفت که سلامت جانت را تهدید میکند،

 

تعبیر خواب دیدن بالش با رنگ سفید

تعبیر گری میگوید:

اگر کسی خواب ببیند “بالش سفید” رنگی را به او میدهند بزودی با زن یا دختری روبه رو میشود

اگر مرد متاهلی خواب “بالش سفید” را ببیند در حق همسر و فرزندان خود جفا یا خیانت خواهد کرد و با زنان بد همنشین میشود

 

تعبیر خواب دیدن بالش به رنگ سبز

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر پارچه “بالش سبز” باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می شود. سرخی نیز شادابی و نشاط او را می رساند. ابریشم زیرکی را باز می گوید.

اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن “بالش سبز” بود، یا شخصی به وی داد، دلیل است که او را خادم یا خدمتکاری مصلح و پارسا پیدا شود.

 

تعبیر خواب دیدن بالش به رنگ زرد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر پارچه “بالش زرد” باشد از یک بیماری خبر می دهد و این بیماری به همان خانه بر می گردد که اداره امور را به عهده دارد.

 

اگر دوست دارید مطالعه کنید

تعبیر خواب ببر ، تعبیر خواب بانک ، تعبیر خواب بستنی

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

  1. خواب دیدم توی تخت با همسرم و دوتا برادرانم خوابیده ایم و یکی از برادرانم به زور توی تخت جا شده بود و من رفتم که برایش که برایش رختخواب پهن کنم که استراحت کند، ولی یهود دیدم که رختخواب را در خیابان برایش پهن کرده ام و پیش خودم ناراحت شدم و گفتم حق برادرم توی خیابان نیست و باید توی خانه برایش رختخواب پهن کنم، رفتم دنبالش بگم که بیا برایت راحت خوب پهن کرده ام گفت نه من توی ماشین راحت می‌خوابم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا