تعبیر خواب کاج چیست؟ دیدن کاج در خواب نمادی از ارزش و خوش شانسی است. همچنین معبرین غربی می گویند: دیدن میوه درخت کاج در خواب بیانگر زندگی و باروری است خواب می تواند جناسی از حسرت چیزی یا کسی خوردن باشد. برای مطالعه دقیق تر با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب کاج - دیدن درخت کاج در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کاج – دیدن درخت کاج در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کاج

آنلی بیتون می گوید:

دیدن درخت کاج در خواب ، نشانه توفیقی بی کم و کاست در زندگی است .

 

تعبیر خواب کاج به روایت منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • کاج هم سر سبزی و خرمی است و هم سردی و بی مهری و تشخیص تعبیر مربوط بستگی دارد به این که خود بیننده خواب موقعیت و شرایط را در نظر بگیرد و بسنجد.
  • اگر بیننده خواب ببیند در جائی است که تعداد زیادی درخت کاج وجود دارد به جمعی می پیو ندد و وارد می شود که با او به سردی و بی مهری رفتار می کنند و وی را نمی پذیرند.
  • کاج را در عربی صنوبر و در فرانسه ( پین) و (پیناستر) می نامندو از نظر کلیه معبران درختی خوب شناخته نشده است. حتی معبران غربی آن را در ردیف درخت خوب معرفی نکرده ند. در مورد سبزی کاج هیچ تردیدی نیست ولی گویای سردی بی مهری و جدائی و هجران و فراق نیز هست.
  • خانم ایتانوس می گفت: ( از نظر علم تعبیر خواب کاج آرتیکل ( حرف تعریف) فراق و جدائی است.) در کتابی خواندم که بین اقوام شمال اروپا (هلند و دانمارک) رسم بر این بود که عموم خواستگای ها در ماه ژوئن انجام می گرفت. روش خواستگاری چنین بود که پسر خواستار و عاشق برای خانواده دختر یک سبد گل می فرستاد. اگر دختر می خواست به این پیشنهاد جواب مثبت بدهد او نیز یک سبد گل ارسال می داشت اما اگر با خواستگاری موافق نبود به جای گل یک شاخه کاج در سبد می نهاد. معنی عمل او این بود که تو را دوست ندارم و نسبت به تو بی علاقه هستم. نوشته اند که بر سر همین عمل چه بسیارخون ها ریخته شد و قبایل و خانواده ها به جان هم افتادند.به هر حال کاج نشان سردی و بی مهری و در عین حال سر سبزی و طراوت و پایداری و مقاومت است.

 

تعبیر خواب کاج - دیدن درخت کاج در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کاج – دیدن درخت کاج در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دیدن کاج در خانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه در خواب ببینید در خانه شما یک درخت کاج روئیده و قبلا چنین درختی نبوده فرح و خرمی به خانه شما راه می یابد. درخت کاج تنها هر جا که باشد سرسبزی و طراوت و پایداری و مقاومت است ولی کاج های زیاد نشان سردی و بی مهری هستند.

 

لطفا از سایر مطالب مرتبط با موضوعع اصلی دیدن فرمایید: تعبیر خواب درخت اقاقیا ، تعبیر خواب درخت بید ، تعبیر خواب درخت بلوط

 

تعبیر خواب کاج خشک شده

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی کاج خشکیده ای را به خواب ببیند ، علامت آن است که به ناراحتی فکری دچار خواهد شد

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

تعبیر خواب کاج – دیدن درخت کاج در خواب چه تعبیری دارد؟
1 رای، میانگین: (5) (100%)
تعبیر خواب کاج – دیدن درخت کاج در خواب چه تعبیری دارد؟
1 رای، میانگین: (5) (100%)