تعبیر خواب

تعبیر خواب انار – خوردن انار در خواب چه مفهومی دارد؟

4.6/5 - (5 امتیاز)

تعبیر خواب انار – خوردن انار در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب انار - خوردن انار در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب انار – خوردن انار در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب انار چیست؟ انار میوه‌ای بهشتی و دیدن آن در خواب بسیار نیکوست. بطور کلی معبرین دیدن انار در خواب را نشانگر جمع کردن مال و اموال ، ثروت، خوشبختی و سلامتی میدانند . اما دیدن انار با توجه به وقت خود یعنی در فصل انار بودن یا نبون تعبیری متفاوت دارد. همراه ما باشید تا به تعابیر آنها بپردازم.

 

 

تعبیر خواب انار

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اصل انار به خواب مال است. لیکن به قدر همت مردم خاصه که به وقت خود بود. اگر نه به وقت خود بود بد بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

انار در خواب، به روزی آسان یا به زن، تعبیر میشود. اگر انار به زن تعبیر شود، زنی زیباروی است و اگر اناری تمیز و تازه باشد به دختر تعبیر میشود.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر پادشاه بیند اناری داشت ولایت شهر یابد و بازرگان را ده هزار درم و بازاری راهزار درم و مردم درویش را ده درم یا یک درم است.

جابر مغربی نیز می‌گوید:

اگر بیند انار به زمستان همی خورد، دلیل که به عددهر دانه او را چوبی بزنند در همه چیز انار ترش خوردن در وقت و بی وقت بد است و حکم انار شیرین میانه است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده اند و حتی برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته اند که مثلا می توانیم بگویم هزار تومان. این تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس و چک وجود نداشت معاملات صرفا با سکه انجام می گرفت لذا هر انار راهزار سکه بر آورد کرده اند.
 • دیدن دانه های انار بدون پوست و پی خوب نیست و چنانچه در خواب از دست کسی بگیرید نشان آن است که از جانب او به شما غمی میرسد و زیانی وارد می آید.
 • در بیداری اگر کسی اناری پوست بکند و دانه کند و نمک و گلپر بزند و مقابل ما در بشقابی بنهد محبت کرده است اما اگر در خواب کسی این کار را بکند گویای آن است که برای ما توطئه ای ترتیب داده که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم. ما نیز اگر در خواب انار دانه کنیم و در بشقاب پیش روی کسی قرار دهیم خواب ما می گوید که درباره او حسن نیت نداریم و کاری می کنیم که به او زیان می رسد چه آن شخص در خواب ما شناخته باشد چه ناشناخته.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن انار در خواب ، نشانه آن است که از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می کنید و پیوسته به دانش خود می افزایید .

گرفتن انار از دست نامزد خود در خواب ، علامت آن است که با تمامی نیرنگهایی که پیرامون شما را فرا گرفته است ، با اتکا به نیروهای درونی خود از اسارت آنها جان سالم به در می برید .

 

تعبیر خواب انار - خوردن انار در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب انار – خوردن انار در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب انار گندیده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

انار لهیده و گندیده انسانی است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسی در خواب ببیند اناری لهیده در دست دارد یا انار گندیده و شلی را در راه یافت با انسانی احمق و ابله برخورد می کند .

در سر زمین رویاها آمده:

انارهای فاسد : مشکلات بسیار در انتظار شماست.

 

تعبیر خواب انار خوردن

آنلی بیتون گوید:

خوردن انار در خواب، علامت آن است که اسیر و تسلیم زیبایی‌های فردی خواهید شد.

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن یا خوردن انار در خواب. بیانگر رهایی از اتهمامات دیگران نسبت به شما است.

کتاب سرزمین رویاها

یک انار را به دو قسمت می‌کنید: طلبکاران شما دنبال دردسر می‌گردند.

انار می‌خورید: خوشبختی و سلامت

یک ظرف پر از انار دارید: بدون فکر کاری انجام ندهید.

 

تعبیر خواب خوردن انار سفید و سبز

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر کسی بیند انار سفید به وقت خود می خورد، اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج یابد. اگر مسافر است، دلیل که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است، اگر بیند دانه های انار سفید یافت یا کسی بدو داد، دلیل که به وقت آن وی را رنجی رسد اگر به وقت بود و اگر بی وقت. اگر انار سفید با پوست و پیه آن می خورد، دلیل که از همه چیز برخورداری یابد

شیخ طوسی می گوید:

اگر انار سبز رنگی به خواب بیند، مال جمع کردن است ،

 

تعبیر خواب دیدن درخت انار

در سر زمین رویاها آمده:

خواب درخت انار : ثروت بزرگی نصیبتان می شود .

یک درخت انار پر ازگل : خوشبختی

یک درخت انارپر از انار : شادی و لذت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می گردید. روی هم رفته دیدن انار در خواب به وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند انار از درخت ببرید و بخورد، دلیل که از زنی صاحب جمال منفعت یابد.

 

تعبیر خواب انار - خوردن انار در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب انار – خوردن انار در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب انار شیرین

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای خوردن انار شیرین عبارتند از:

1- جمع کردن مال و اموال

2- زن خوب و پارسا

3- شهر آباد

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب انار شیرین ببینی، تعبیرش جمع کردن مال و اموال می‌باشد.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

تعبیر خوردن یک انار شیرین این است که هزار درهم به دست می‌آوری،

جابر مغربی نیز می‌گوید:

اگر کسی زمانی که در بیداری فصل انار است در خواب ببیند که انار شیرین می‌خورد، یـعـنـی هزار درهم یا شاید کمتر از آن یعنی پنجاه دینار یا پنجاه درهم به دست می‌آورد (بنابراین تعبیرکننده باید به اندازۀ همت و بزرگی بینندۀ خواب تعبیر کند).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن انار شیرین و با طراوت، اندوختن پول است و چنانچه ببینید تعداد زیادی انار در ساک نهاده اید یا در خانه خود دارید گویای آن است که مال اندوزی می کنید و به جمع آوری پول می پردازید.

اگر کسی ببیند که در خواب انار شیرین می خورد اگر تاجر است سود می برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه باز می گردد و اگر جوان و مجرد است ازدواج می کند و بخصوص اگر بیمار است شفا حاصل می کند.

برخی از معبران می گویند:

انار شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهربان تعبیر کرده اند. چنانچه کسی ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می گیرد زنی خلیق و خوبروی سر راهش قرار می گیرد.

 

تعبیر خواب انار خوردن در شب یلدا

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند انار به زمستان و یلدا همی خورد، دلیل که به عددهر دانه او را چوبی بزنند در همه چیز انار ترش خوردن در وقت و بی وقت بد است و حکم انار شیرین میانه است.

 

تعبیر خواب انار - خوردن انار در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب انار – خوردن انار در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب انار ترش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

انار ترش غم و اندوه است اما اگر اناری خوردید که دیدید طعم آن را نمی دانید، شیرین است یا ترش همان تعبیر انار را دارد.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر انار ترش، غم و اندوه است.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر خوردن انار ترش، غم و اندوه می‌باشد.

جابر مغربی نیز می‌گوید:

چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد در همه حال اگر در خواب ببینی انار ترش می‌خوری، تعبیرش بد می‌باشد

 

نمونه ای از خواب ها در مورد دبدن انار 

1- من در خواب دیدم که انا شیرین می خوردم تعبیر این خواب چیست؟

تعبیر خوردن انار شیرین به دست آوردن مال و ثروت است

 

2- من در خواب دیدم که انار می خورم ولی یادم نیست که این انار شیرین بود یا ترش.تعبیر این خواب چه چیزی می شود؟

اگر خواب ببینی که انار می خوری و ندانی که این انار شیرین است یا ترش تعبیر خواب شما حکم خوردن انار شیرین را دارد و به دست آوردن مال و ثروت تعبیر می شود

 

3- من خواب بودم و دیدم که مادر شوهرم به من دانه ای انار داد تعبیر این خواب چه می شود؟

اگر کسی در خواب به شما دانه انار بدهد تعبیر خواب این است که از او به شما رنجی می رسد

 

4- من در خواب دیدم که از درخت انار یک انار بسیار تازه و خوشمزه چیدم و خوردم تعبیر این خواب چیست؟

تعبیر این خواب این است که از سمت همسر مهربان و زیبایتان به شما سودهایی می رسد

 

5- اگر در خواب ببینیم که در حال جمع کردن انار هستیم یا در حال چیدن انار تعبیر این خواب چیست؟

تعبیر این خواب این است که شما مشغول جمع کردن مال و ثروت هستید

 

6- در خواب دیدم کسی برای من انار دان می کند و گلپر می زند تعبیر این خواب چیست؟

تعبیر خواب انار دان کردن و گلپر زدن توطئه علیه شماست

 

7- در خواب دیدم ظرف کوچکی انار دانه شده دست کودک یکی از بستگان است. یهو مقداری از ان بیرون روی زمین ریخت. ومادرش در حال جمع کردن ازروی زمین بود .ومن به او گفتم دست نزن و با پا به طرف جوبی از آب دانه های انار را پرت کردم ؟

غم و غصه ای به انها می رسد که توسط شما رفع می شود

تعبیر خواب خوردن انار توسط مرده چیست؟

سوال : خواب دیدم که شخص فوت شده ای در کنار من حضور دارد و من برای پذیرایی چند انار بزرگ و دون شده را داخل بشقاب ریختم و با قاشق شروع به خوردن آن کردیم چه تعبیری دارد؟

پاسخ : اگر مرده ای را دیدی که از تو انار دریافت میکند و میل میکند دلیل بر اینکه زنی پاکدامن نصیب تو یا یکی از دوستان نزدیکت میشود که بواسطه این وصلت خوشحالی زیادی میکنی

 

دیدن میوه ها در خواب نیکوست و بطور کلی نشانه دهنده رزق و روزی می باشد. که ما در این بخش تعبیر خواب دیدن میوه هایی مانند آناناس ، انگور و آلو را قرار داده ایم اگر دوست دارید مطالعه کنید.

تعبیر خواب آناناس ، تعبیر خواب آلو  ، تعبیر خواب انگور

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۴ دیدگاه ها

 1. من خواب دیدم که با مادر بزرگم هستم و یک پسر بچه کوچک برام انار اورد و من از آن خوردم،بعضی از قسمتای انار ترش و بعضی قسمتاش شیرین بود و من کاملا مزه ان را احساس میکردم،و همچنین مقداری از انار به مادربزرگم دادم که بخورد،،،در ضمن مادربزرگم چند سال هست که فوت کرده

 2. سلام
  من چند شب پیش خواب دیدم یه سینی بزززززرگ از اون مجمع های بزرگ، انار دون کرده جلومه ،همه رو خودم دون کرده بودم.
  کلی دونه انار سرخ بود،کووه شده بود ،بعد یه انار باز کردم که دون کنم، دونه هاش مثل زمرد سبز بودند ،به همون زیبایی ،بزرگ به اندازه بند انگشت، با حیرت اونها رو به شوهرم (که ایشون مثل من سید هست) نشون دادم و گفتم ببین چقققدر زییبا اند و دونه هاش رو ریختم وسط اونهمه دونه انارهای قرمز روی سینی درس وسط دونه های قرمز ،یه قسمتی دونه های زمرد مانند سبز جمع بودند و انار بعدی دونه هاش بزززرگ و قرمز درست مثل یاقوت قرمز .به بزرگی بند انگشت با همون تراشهای روی سطح یاقوت، واقعا زیییبا بودند .
  اونها رو هم به شوهرم نشون دادم و کلی ذوق زدم و چیدم روی بقیه.
  بعد همش اصرار داشتم با گوشیم ازشون عکس بگیرم از بس زیبا و نادر بودند.

 3. سلام من خواب دیدم توی حیاط خانه ی پدرم نشسته و مشغول خوردن انار قرمز و شیرین هستم بعد کسی که دوسش دارم اومد نشست پیشم من نصف انارم رو به اون دادم و خورد بعد مشغول صحبت بودیم که از خواب پریدم

 4. سلام ممنون میشم خوابم را تعبیر کنید بعداز نماز صبح خواب دیدم که سالن بزرگی با دانه انار قرمز و گلبرگ های گل سرخ فرش شده بود طوری که هیچ جای آن خالی نبود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا