تعبیر خواب

تعبیر خواب نماز – نماز خواندن در خواب چه مفهومی دارد؟

4.1/5 - (14 امتیاز)

تعبیر خواب نماز – خواندن نماز جماعت در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نماز - نماز خواندن در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب نماز – نماز خواندن در خواب چه مفهومی دارد؟

نماز از اعمالی که در بیداری روح آدمی را صیقل داده و به معبود خویش نزدیک می‌نماید. و با توجه به گفته معبرین دیدن نماز خواندن در خواب نشانگر رستگاری ، ایمن شدن از خطر، نزدیکی به خدا می باشد. اما به طور کلی خواندن هر نماز تعبیر جداگانه ای دارد که ما در این پست از تعبیر خواب نماگرد تعبیر خواب نماز جمعه ، نماز ظهر ، نماز عصر و … را برای شما عزیزان آماده کردیم همراه ما باشید تا به تعابیر آنها بپردازیم.

 

تعبیر خواب نماز خواندن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است.

اول: ایمنی.

دوم: شادی.

سوم: عز وجاه.

چهارم: مرتبت.

پنجم: رستگاری.

ششم: یافتن مراد.

هفتم: نقصان.

اگر نمازگزار بیند که نماز را تمام کرد، دلیل که دعای او مقبول بود. اگر بیند تمام نکرد به خلاف این است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن نماز کردن کار بالا گیرد

دیدن نماز خواندن نزدیکی به خدا

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند قومى را امامت کرد، دلیل که سرورى کند.

اگر بیند که نماز قطع کرد تا نماز نگذارد یا بى‏وضو نماز کرد دلیل که طالب چیزى بود و نیابد.

اگر در مدرسه یا مسجدى به امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد.

اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیایى او برآید.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین می گذارد دلیل که به حق تعالی نزدیک گردد.

اگر بیند نماز پیشین می گذاشت، دلیل شادی بود. اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گردد.

اگر بیند که سلام اول به دست چپ داد، دلیل که کارش شوریده گردد.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن نماز کردن سه نوع است.

اول: فریضه.

دوم: سنت.

سوم: تطوع.

لوک اویتنهاو می گوید :

نماز گزاردن : زندگی شیرین

پیش نماز شدن : خوشبختی

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید نماز می خوانید ، یا دیگران را در حال نماز گذاردن ببینید ، علامت آن است که زندگی شما به نابودی کشیده خواهد شد ، برای نجات زندگی خود به تلاش و نیروی بسیار نیاز دارید .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

نماز خواندن در خواب، دلیلی بر وفا نمودن به عهد و پیمان و رسیدن به مقصود و آرزو است؛ ممکن است،بر استراحت و آسودگی برای شخصی که در تنگی و ناراحتی است، تعبیر شود.

اگر کسی در خواب ببیند که نماز سنت میخواند، نشانه اخلاص در دینداری، تمسّک به سنت پیامبرص و دوست داشتن خداوند است. خواندن نماز استخاره در خواب به عاقبت به خیر شدن تعبیر میشود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی در حالی که سوار حیوان چهارپا هستی نماز می‌خوانی، یـعـنـی خداوند به کسب و کار تو برکت می‌دهد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی نشسته نماز می‌خوانی، یـعـنـی دشمن بر تو پیروز می‌شود،‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران می‌گویند: شخص گناهکار را کمک خواهی کرد و از تو نمی‌پذیرد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی در حالی که به پهلو خوابیده‌ای نماز می‌خوانی، یـعـنـی بیمار می‌شوی

اگر بیند که درتاریکی نماز کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر مشرکی به طرف قبله نماز خوانده یا شکر خداوند را به جا آورده است، یـعـنـی مسلمان می‌شود و نعمتش افزایش می‌یابد، همانطور که در قرآن کریم آمده: اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاهٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ… _ خدا نور آسمان‌ها و زمین است، نور او همچون محفظه‌ای است که در آن چراغی باشد… (نور-35).

 

تعبیر خواب خواندن نماز های مختلف «صبح ، ظهر ، عصر ، عشا و …»

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی نماز صبح می‌خوانی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی.

اگر ببینی نماز ظهر می‌خوانی، یـعـنـی به خداوند نزدیک می‌شوی.

اگر ببینی نماز عصر می‌خوانی، یـعـنـی شاد و خوشحال می‌شوی.

اگر ببینی نماز عشا می‌خوانی، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود .

اگر ببینی نماز جمعه می‌خوانی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و مال و اموال به دست می‌آوری.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی نماز واجب می‌خوانی، یـعـنـی به حج می‌روی. «ان الصلاه تنهى عن الفحشآء و المنکر« (عنکبوت، 45) » 

اگر ببینی نماز مستحب می‌خوانی، یـعـنـی به مردم شفقت و دلسوزی می‌کنی.

اگر ببینی نماز نافله می‌خوانی، یـعـنـی راستگو خواهی بود.

 

تعبیر خواب نماز - نماز خواندن در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب نماز – نماز خواندن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب نماز خواندن بر مرده به عنوان پیش نماز

امام صادق (ع) می فرمایند:

اگر بیند بر مرده نماز کرد از پادشاهی به او فرمانروایی رسد.

 

تعبیر خواب خواندن نماز در مکان های مختلف 

● سر کوه:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی سر کوهی اذان می‌گویی یا نماز می‌خوانی، یـعـنـی کار تو رونق می‌گیرد و در آن پیشرفت می‌کنی.

● باغ:

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی در باغ نماز می‌خوانی، یـعـنـی توبه می‌کنی.

● محراب و مسجد:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در محراب نماز می‌خوانی، یـعـنـی صاحب فرزندی صالح و درستکار می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی بدون قبله در مسجدی نماز می‌خوانی، تعبیرش بی‌دینی می‌باشد .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی «بیت‌المعمور» شبیه مسجد می‌باشد و در آن نماز می‌خوانی، یـعـنـی به تمام خواسته‌هایت می‌رسی.

● کلیسا:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی وارد کلیسا شده‌ای و به طرف قبلۀ مسلمانان نماز می‌خوانی، یـعـنـی توبه می‌کنی و دین و ایمان تو قوی می‌شود (زیرا کلیسا محل عبادت می‌باشد).

● کعبه:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در کعبه نماز می‌خوانی، یـعـنـی بزرگان و روسا باعث می‌شوند که کار تو بهتر شود،

جابر مغربی نیز می‌گوید:

تعبیرش این است که از «خلیفه» به خواسته‌ات می‌رسی.

● بیت‌المقدس:

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی در بیت‌المقدس نماز می‌خوانی، یـعـنـی ارث و میراث به دست می‌آوری و رزق و روزی تو گسترده می‌شود.

 

تعبیر خواب قنوت

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی دعای قنوت را می‌خوانی، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند، ‌‌‌‌‌

جابر مغربی می‌گوید:

قنوت تعبیرش برای مردم درستکار، برآورده شدن حاجت و خواسته و همچنین گشایش و رو به راه شدن امور دینی توسط بزرگان می‌باشد.

 

تعبیر خواب نماز - نماز خواندن در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب نماز – نماز خواندن در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب تشهد

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی در تشهد نماز نشسته‌ای، تعبیرش این است که از غم و اندوه رها می‌شوی.

 

تعبیر خواب تشهد گفتن (شهادتین)

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب دید که شهادتین را بر زبان جاری میکند، خداوند درهای رحمتش را به روی او میگشاید و نیازهایش برطرف میشود.

 

تعبیر خواب رکوع و سجده

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای رکوع و سجده عبارت‌اند از:

1- رسیدن به خواسته

2- جمعیت

3- نصرت و یاری

4- پیروزی

5- به جا آوردن دستور خداوند.

 

تعبیر خواب نماز خواندن مرده

ابن سیرین می گوید:

اگر مردی خواب ببیند زن مرده ای در حال برگزاری نماز است و یا مشغول خواندن نماز میباشد به این معنا است که مشکلات مالی و یا روحی او از جایی و از طرف کسی برطرف میشود که اصلا انتظارش را ندارد،ایشان اضافه کرده اند

اگر زن و یا دختری مرد و یا پسر مرده ای را در خواب در حال اقامه ی نماز ببیند تعبیر این است که یکی از بستگان بسیار نزدیک صاحب رویا که دختر است از درد و یا مرضی که سالها او را احاطه کرده است رها میشود و یا اینکه شفا خواهد گرفت

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر شخص مرده‌ای را در خواب ببینی که نماز می‌خواند آن شخص مرده زمانی که در دنیا بوده خیلی استغفار می‌کرده است.

جابر مغربی می گوید:

اگر دیدی تعداد زیادی از مردان که مرده اند در حال خواند نماز هستند مشکلات بیشمار تو بدون فوت وقت و در اینده ای بسیار نزدیک پایان پیدا میکند و تو سبب کار خیر خوای شد

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببینی در کنار مرده ای نماز برپا میکنی تعبیر همت و اراده بسیار بالا و قوی تو برای ادامه ی زندگی است و بزودی تمام ناامیدی ها و رنج هایت را فراموش خواهی کرد،شانس به شما روی می آورد و به موفقیت مالی می رسید. ولی در زمینه عشق و احساسات دچار مشکل می شوید و نمی دانید چه تصمیمی بگیرید.

 

تعبیر خواب نماز - نماز خواندن در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب نماز – نماز خواندن در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب نماز خواندن مرده در خانه 

خالد اصفهانی می گوید:

اگر دیدی یکی از خویشان خودت مانند برادر پدر مادر یا خواهری که از دست داده ای و فوت شده است در خانه ی خودت مشغول خواندن نماز است تعبیر افزایش رزق و روزی تو است این رزق و روزی به قدری زیاد خواهد شد که تو را از مال دنیا بی نیاز خواهد کرد و حتی دست خیر تو به دیگران نیز خواهد رسید !

شیخ طوسی نیز همین گفته ی اصفهانی را تاییید نموده اند و نوشته اند بهترین رویا و بهترین تعبیر برای نماز خواندن مرده در خانه وجود دارد چرا که برگزاری نماز نشانه ای بزرگ از ریزش برکات و نعمت های الهی و خصوصا براورده شدن حاجات است

 

داستانی درباره نماز خواندن مرده

شخصی به نزد حضرت یوسف (ع) رسید و به ایشان عرض کردند خواب دیدم سپیده صبح مادرم که من او را چند سال پیش از دست دادم در حال گرفتن وضو برای خواندن نماز است و گویا قصد داشت تا مرا هم صدا بزند من اصرار داشتم تا بخوابم ولی مادرم برای چند بار سعی کرد تا مرا بیدار کند تعبیر این رویا چیست؟ حضرت به او پاسخ دادند مژده باد تو را که به سبب دعای خیر مادرت در همین روزها به حاجت بزرگی را که در دل داری خواهی رسید و رنگ و بوی زندگی تو تا مدت کوتاه دیگر تغییر خواهد کرد

از دانیال سوال پرسیدند: آیا رویایی را که برای نماز خواندن مرده در مسجد و یا در خانه دیده میشود در معنی و یا مفهوم آن نیز تاثیر دارد؟ پیامبر پاسخ دادند بله این دو خواب هر کدام تعابیر همراه خود را دارند چنان چه شخصی خواب ببیند مرده ای در مسجد است چه مرد باشد و یا چه زن این نشانه ی بهبود وضع اقتصادی کشور جامعه و یا شهری است که در حال حاضر در آن ساکن است و چنان چه ببینی خودت در کنار مرده و در مسجد نماز میخوانی نماد وقار و آرامش و صلح. در زندگی خود به آرامش و آسایش دست پیدا می کنید. هیچ نوع دردسر و گرفتاری در اطراف شما وجود ندارد. همه چیز آرام و مطلوب است

 

نماز از عبادت های مسلمانان و از ارکان مهم دین اسلام است و نماز خواندن در خواب تعبیر نیکویی دارد. در این بخش تعبیر خواب های مرتبطی در رابطه با تعبیر خواب نماز خواندن برای شما عزیزان قرار داده ایم اگر دوست دارید مطالعه کنید.

تعبیر خواب شیطان ، تعبیر خواب مکه  ، تعبیر خواب قرآن خواندن در خواب

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۶ دیدگاه ها

 1. سلام من خواب دیدم که یه نفر اومد در خانه و از من پرسید که چرا خدا من رو دوست ندارد من او را بردم که نماز بخواند من هم نماز خواندم اما بعد اینکه آفتاب طلوع کرد و نماز قضا شد فهمیدیم که پشت به قبله نماز را خواندیم تعبیر این خواب چیه؟؟؟

 2. سلام من خواب دیدم با کسی که دوستش دارم و خواستگارم هست دارم کنارش، نماز میخوانم. دوباره خوال دیدم مادر خواستگارم اول وایساده و در ردیف دوم مادر بنده و خواستکارم کنار هم و بعد من پشت سرشان و نماز میخاندیم.
  این را بگویم که خانواده من به شدت با این ازدواج مخالفند بخاطر راه دور ایشان.
  لطفا تعبیر خواب بنده را جواب بدهید. با تشکر

  1. ساحل عزیز
   خواب شما خوب است و تمامی شواهد بر خوب بودن نمادها دلالت دارد ولی توجه داشته باشید هیچ وقت برای تصمیمات خود و بخصوص تصمیم بزرگی چون ازدواج اصلا به خواب توجه نکنید. ازدواج امری هست که برای موفقیت در آین عوامل بسیاری نقش دارد که خواب اصلا جزئی از ان عوامل نیست و نباید باشد.

 3. با سلام و احترام
  من علاقه ای نسبت ب ی اقایی دارم ی شب خواب دیدم ک انگار تو ی مسجدی دارم نماز میخونم و در حال قنوت هستم و ایشون رو از خدا برای همسری طلب میکنم و این شخص مقابل من نشسته و ب من نگاه میکنه از طرفی دوستان و اطرافیانم دور ما هستن و من با خجالت ب سمت دیگه ای(انگار سمت چپم) حرکت میکنم (چون نمیخواستم بقیه این موضوعو متوجه بشن)و خودم رو پشت پرده ای قایم میکنم ولی صورتم ب سمت قبله هست و هنوز در حال قنوتم.
  ممنون میشم خوابمو تعبیر کنید.
  با تشکر

 4. سلام خواب دیدم میخواستم نماز بخونم دنبال یه جا میگشتم تا اینکه یه جای کوچکی نزدیک خواهرم پیدا کردم وداشتم نماز ظهر میخوندم اما مهر نمازم شکسته بود کلا از مهر نمازم یه مثلثی مونده بود ومن موقع نماز خوندن باید حواسمو جمع میکردم که خواهرم اذیت نشه ممنون میشم تعبیر کنید

 5. من خواب دیدم در حرم امامرضا بودم شهادت امام حسین بود من داشتم نماز میخوندم یه پسر بچه ای که نمیشناختمش سر نماز شروع کرد به کتک زدن من انقدر شدت کتکا زیاد بود مجبور شدم نماز بشکنم تا بچرو اروم کنم بعد یدونه هم زدم که کتفش و بعد شروع کردم دوباره به نماز خوندن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا