تعبیر خواب

تعبیر خواب قرآن + هدیه گرفتن قرآن و معنای قرآن خواندن در خواب

4.3/5 - (9 امتیاز)

تعبیر خواب قرآن  – سوزاندن یا پاره کردن قرآن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب قرآن + هدیه گرفتن قرآن و معنای قرآن خواندن در خواب
تعبیر خواب قرآن + هدیه گرفتن قرآن و معنای قرآن خواندن در خواب

همانطور که قرآن خواندن عمل پسنده اید است. دیدن قرآن در خواب نیز بسیار خوب و نیکو میباشد. در این بخش تعبیر خواب قرآن خواندن ، آیه الکرسی ،نوشتن قرآن ، خرید و فروش قرآن ، سوزاندن قرآن ، پاره کردن قرآن را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. همراه ما باشید تا تا به تعابیر آنها بپردازیم.

 

تعبیر خواب قرآن خواندن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است.

اول: سلامتی یافتن از آفتها.

دوم: توانگری وثروتمندی.

سوم: مراد دل و کام یافتن (کام یابی و به مراد دل رسیدن).

چهارم: پرهیزکاری فرمودن از مناهی خلایق را (نهی از منکر).

همچنین ابن سیرین در جایی بیان می‌کند اگر کسی دید که چیزی به کسی هدیه داد یا فرستاد بر قدر آن خیر و منفعت و نعمت یابد. بنابراین قرآن هدیه گرفتن و یا هدیه دادن در خواب نیکوست.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند قرآن را ختم نمود، دلیل است که مرادها بیابد و بعضی گویند آخر عمر او بود.

اگر بیند که قرآن را بلند می خواند، دلیل که کارش بلند شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی کتاب قرآن داری، ولی وقتی که آن را باز می‌کنی، می‌بینی که چیزی در آن نوشته نشده است، تعبیرش این است که در زبان چیزی می‌گویی، ولی در قلب تو چیز دیگری است.

اگر ببینی کتاب قرآن را باز کرده‌ای و روی سر خودت گرفته‌ای، یا اینکه بر چشم‌ها مالیده‌ای، یـعـنـی حاکم و فرمانروای شهر می‌شوی.

اگر ببینی ورق‌های کتاب قرآن را می‌خوری، یـعـنـی خیلی قرآن می‌خوانی و بجای خواندن بیش از حد آن ، به آن عمل کن .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

خواندن قرآن در خواب، نشانه خوشی، شرف و سربلندی است.

اگر بیماری در خواب ببیند که قرآن میخواند، خداوند او را شفا میدهد. خواندن قرآن در خواب، نشانه افزودن بر اعمال صالح و بالا رفتن درجه و مقام است.

اگر ببیند که چیزی به قرآن افزود که خودش هم از آن متنفر بود، نشانه از بین رفتن دین و ایمان او میباشد.

اگر کسی ببیندکه قرآنی در کنار اوست، به علم و قدرت میرسد و اگر بیمار باشد، شفا مییابد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

اگر صدای آواز قرآن را شنیده باشی (خواندن قرآن با صوت)، یـعـنـی دین و ایمان تو قوی و محکم می‌شود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی “کتاب” قرآن را باز کرده‌ای و می‌خوانی یا در آن نگاه می‌کنی، یـعـنـی علم و حکمت می‌آموزی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می کنید. معبران در مورد تلاوت قرآن و این که کدام سوره و کدام آیه را می خواندید تاویلات مفصل دارند ولی روی هم رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در یک مورد و آن این است که آدم بی سواد و کسی که در بیداری قادر به خواندن قرآن نیست در رویای خویش ببیند قرآن تلاوت می کند.

تعبیر خواب قرآن + هدیه گرفتن قرآن و معنای قرآن خواندن در خواب
تعبیر خواب قرآن + هدیه گرفتن قرآن و معنای قرآن خواندن در خواب

ابن سیرین می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند قرآن می خواند و در بیداری قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزدیک است و الله اعلم.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن قرآن خواندن ایمنی از آفات باشد

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی روزه گرفته‌ای و قرآن می‌خوانی، یـعـنـی از گناه و مصرف حرام توبه می‌کنی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب قرآن به دست داشتید ، تعبیرش فرد مفیدی برای خانواده خواید شد .

اگر ببینی وقتی که دست تو قطع شد، در حال قرآن خواندن هستی، یـعـنـی دیگر گناه و معصیت نخواهی کرد و راه خیر و نیک را ادامه می‌دهی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی فرشته‌ها به تو کتاب کامل قرآن یا خطی نوشته داده‌اند، یـعـنـی در حالی که حق با تو می‌باشد کار تو با کسی به قضاوت و دادگاه می‌کشد و دشمن را مغلوب می‌کنی.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر نیمه ای از قرآن بخواند، دلیل که نیمه ای از عمر او گذشته باشد.

اگر بیند حافظ قرآن شد، دلیل که علم و امانت نگه دارد.

اگر بیند آواز قرآن خواندن شنید، دلیل که دینش قوی شود.

 

تعبیر دیدن قرآن در خواب

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای کتاب قرآن عبارتند از: 1- علم  2- میراث  3- امانت  4- روزی  5- مال و نعمت

 

تعبیر خواب قرآن + هدیه گرفتن قرآن و معنای قرآن خواندن در خواب
تعبیر خواب قرآن + هدیه گرفتن قرآن و معنای قرآن خواندن در خواب

تعبیر خواب آیات قرآن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی، شخصی را که فوت نموده است در حال خواندن آیات قرآن ببیند، در صورتیکه آن آیات، آیات رحمت و بخشش باشد، آن مرده، مورد رحمت خداوند قرار گرفته است. (انشاء الله)

و اگر آن آیات، آیات عذاب و شکنجهی دوزخیان باشد، آن شخص در عذاب است.

اگر خوانندهی آیات قرآن زنده باشد یا آیات هشدار و انذار باشد، بر هشدار به بینندهی خواب، دلالت دارد تا از گمراهی دست بکشد

اگر آیات مژدهدهنده باشد، برای خوانندهی آن، مژدهی خیر و نیکی است.

 جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب هر آیه‌ای که خوانده باشی، تفسیر آن آیه، تعبیر خواب تو می‌باشد

 

تعبیر خواب نوشتن قرآن

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی با مرکب چیزی از قرآن یا اسمی از اسم‌های خداوند را می‌نویسی، تعبیرش خوبی و درستی تو می‌باشد،

ابن سیرین نیز می‌گوید:

اگر ببینی قرآن یا توحید و یا دعا می‌نویسی، تعبیرش خیر و برکت و سود و منفعت می‌باشد .

 

خرید و فروش قرآن

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی کتاب قرآن خریده‌ای، تعبیرش این است که مشغول کسب علم و دانش می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کتاب قرآن می‌فروشی، یـعـنـی اسلام و مسلمانی در نظر تو حقیر و کم ارزش می‌شود.

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن قرآن از مرده

ابن سیرین گوید: اگر دید مرده ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود.

سوزاندن یا پاره کردن

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی کتاب قرآن را در آتش سوزانده‌ای، تعبیرش این است که دین و ایمان تو دچار فساد و تباهی می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید

اگر ببینی ورق‌های کتاب قرآن را پاره می‌کنی، یـعـنـی نماز را به جا نمی‌آوری

 

تعبیر خواب قرآن + هدیه گرفتن قرآن و معنای قرآن خواندن در خواب
تعبیر خواب قرآن + هدیه گرفتن قرآن و معنای قرآن خواندن در خواب

 

تعبیر خواندن آیه رحمت

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی آیۀ رحمت می‌خوانی، تعبیرش بشارت و خبر خوشی از طرف خداوند می‌باشد، پس باید شکر کنی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی روی پیشانی تو آیۀ رحمت نوشته شده است، یـعـنـی عاقبت به خیر می‌شوی و با شهادت از دنیا می‌روی، اگر آیه عذاب نوشته بود، یـعـنـی عاقبت به خیر نمی‌شوی و تعبیرش بر خلاف آیه رحمت می‌باشد.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی آیۀ عذاب می‌خوانی، تعبیرش خشم الهی می‌باشد پس باید توبه کنی.

تعبیر خواب خواندن آیه های سوره آل عمران

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی آیۀ شهد الله… (آل عمران، 17و 18) را می‌خوانی، یـعـنـی به قضا و قدر الهی راضی و خشنود هستی و خالص و پاک از دنیا می‌روی،

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیرش این است که امانت‌دار خواهی بود و امانت را به درستی بازمی‌گردانی و مردم تو را عزیز و گرامی می‌دارند،

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرش این است که به خواسته‌هایت در هر دو جهان خواهی رسید و در راه دین و ایمان یگانه می‌شوی و به مقام بالائی می‌رسی

 

تعبیر خواب خواندن آیه ها ی سوره انعام

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی آیۀ قل اللهم ثم ذرهم… (انعام، 91)، را می‌خوانی، یـعـنـی به «پادشاهی» و عزت و جاه می‌رسی، ‌‌‌‌‌

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیرش این است که به هر چیز که امید داشته باشی خواهی رسید،

 امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند:

تعبیرش این است که حاجتها و خواسته‌های تو برآورده می‌شود.

 

تعیبر خواب آیه الکرسی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

خواندن آیه الکرسى در خواب ، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده آن است .

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر درویش بود. توانگر شود و اگر بیمار بود، شفا یابد. اگر غمگین است شادمان شود، اگر بنده بود آزاد گردد.

محمد بن سیرین می گوید:

اگر بیند آیه الکرسی (آیه ۲۵۵ سوره بقره) را خواند، دلیل که از آفت ها ایمن شود و کارش بالا گیرد.

 

[ type=”red”]مطالب پیشنهادی: تعبیر خواب اسرافیل، تعبیر خواب خدا، تعبیر خواب شیطان، تعبیر خواب شهادت

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۵ دیدگاه ها

 1. تعبیر خواب اینکه مرده ای در خواب ورقهایی از طلا به تو بدهد که ایات قران رو ان نوشته هست، حقیقت اینکه در خواب داشتم به ان مرد که مرده است و دخترش که زنده است و داشتند یه کیسه بزرک طلا را جا بجا میکردند اعتراض کردم که چه میکنید ؟ که ان مرد ان برگه های قران از طلا را به من داد و من ساکت شدم و گرفتم و رفتم به مسیر خودم.

 2. با سلام وخسته نباشید.بنده در خواب دیدم که پسردایی ام یک قرآن نسبتا کوچک در یک کیف پاکتی زیبا برای هدیه به من هدیه دادند و در یک تماس تصویری که من مجابم را درست میکردم به من ابراز علاقه کردند و قرآن را به سرم چسبانده بودم و احساس آرامش زیبایی داشتم.

 3. با سلام وخسته نباشید.بنده در خواب دیدم که پسردایی ام یک قرآن نسبتا کوچک در یک کیف پاکتی زیبا برای هدیه به من هدیه دادند و در یک تماس تصویری که من مجابم را درست میکردم به من ابراز علاقه کردند و قرآن را به سرم چسبانده بودم و احساس آرامش زیبایی داشتم.

 4. با عرض سلام و ادب
  بنده در خواب دیدم که جایی رفتم که در ان مکان چندین نفر نشسته بودن و داشتند قران تلاوت میکردند، من هم قرانی در دست داشتم و از کسی که کنارم نشسته بود، قرانم را بهش دادم و ازش خواستم اون صفحه ای را که داره تلاوت میشه برای منم بیاره که ایشان بعد از دیدن قران من، گفتند که قران من نصفه است و ان صفحه را ندارد.
  ممنون میشم این را تعبیر کنید.
  با تشکر فراوان.

 5. سلام وخسته نباشید
  مادرم خواب دیده که یکی از اشنایانش که چند سال پیش مرده به خانه ما امده بوده ومن به او یک قران دادم واورفته لطفا تعبیرش را برایم بگویید خیلی نگران هستم .
  تشکر از شما…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا