تعبیر خواب

تعبیر خواب خرگوش – دیدن خرگوش در خواب چه تعبیری دارد؟

3.7/5 - (18 امتیاز)

تعبیر خواب خرگوش از نظر علما و مفسران

تعبیر خواب خرگوش چیست؟ دیدن خرگوش در خواب بیانگر شانس ، قدرت جادویی و موفقیت است. شما به دیدگاهی مثبت در زندگی نیاز دارید. اگر در رویا خود را در حال شکار خرگوش ببینید بیانگر عناصر یا صفاتی از شخص  دیگری مورد انتقاد، تعقیب و حمله قرار گرفته است، تا حدی که او را از پای در خواهد آورد. (غریزه سلطه جویی). با بقیه تعابیر همراه ما باشید.

تعبیر خواب خرگوش - دیدن خرگوش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خرگوش – دیدن خرگوش در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خرگوش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است.
  • خرگوش در خواب های ما نشانه اعمال گمراهانه یی است که انجام می دهیم و آن کارها به ما لذت می بخشند.
  • در نفایس الفنون نوشته شده که خرگوش زنی است که الفت نگیرد و رام نشود ابن سیرین معتقد است خرگوش زنی است بد و بد خو یا کنیزی نا فرمان اما زیبا و تعریفی در همین حدود.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن خرگوش در خواب ، نشانه تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر از قبل .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

خرگوش به خواب دیدن بد است. اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد، دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن خرگوش در خواب، بر مردی ترسو دلالت دارد.

مولف می گوید:

خرگوش اهلی یا خرگوشی که بازی گوش نیست در خواب به جنس مونث مطیع و فرمان برتعبیر می شود واگر چنین خرگوشی در خانه باشد به معنی وجود چنین شخصی در خانه می باشد . خرگوش وحشی و بازی گوش می تواند معنی عکس داشته باشد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن خرگوشها در حال جست و خیز ، علامت آن است که بچه ها در شادمانی شما نقش مهمی ایفا خواهند کرد .

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن خرگوش از زنان بهره بیند ، دیدن خرگوش فرزند می یابد یا چیزی به او می رسد خوشحال می شود

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک خرگوش : مخالفان شما به هدفشان نمیرسند .

جابر مغربی می گوید:

خرگوش به خواب زنی پارسا و خاموش بود. اگر کسی بیند درخانه او خرگوش است، دلیل که زنی بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است.

 

تعبیر خواب خرگوش - دیدن خرگوش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خرگوش – دیدن خرگوش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گرفتن خرگوش

لیلا برایت مى‌گوید:

اگر خواب ببینید که خرگوشى را گرفته‌اید، نشانه‌ى آن است که با افراد جدیدى همنشین مى‌شوید.

آنلی بیتون می گوید:

اما اگر در خواب خرگوش را بگیرید، نشانه آن است که در بحث با دیگران پیروز می‌شوید.

اگر خواب ببینید خرگوش‌ها را دست آموز می‌کنید، نشانه آن است که دوستی بی استعداد اما منظم پیدا خواهید کرد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب گربه ، دیدن بچه گربه در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب خرگوش صحرایی

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید خرگوش صحرایی از شما فرار می کند ، علامت آن است که به شکل اسرار آمیزی چیز باارزشی را از دست می دهید . اما اگر در خواب خرگوش را بگیرید ، نشانه آن است که در بحث با دیگران پیروز می شوید.

 

تعبیر خواب شکار خرگوش

تعبیر گری می گوید:

اگر در رویا خرگوش شکار می‌کردید: عناصر یا صفاتی از شخص یا دیگری مورد انتقاد، تعقیب و حمله قرار گرفته است، تا حدی که او را از پای در خواهد آورد، غریزه سلطه جویی.

 

تعبیر خواب خرگوش - دیدن خرگوش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خرگوش – دیدن خرگوش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کشتن خرگوش

آنلی بیتون می گوید:

دیدن خرگوش مرده در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است.

اگر خواب ببینید به طرف خرگوشی تیراندازی می‌کنید، علامت آن است که برای گرفتن حق خود به خشونت متوسل می‌شوید.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که خرگوش بکشت، دلیل که به سبب عیال او را مصیبتی رسد. اگربیند گردن خرگوش را به سوی قفا در پیچید، دلیل که با زن خویش از راه دیگر مجامعت کند.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب میمون ، دیدن میمون در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دویدن خرگوش

در سر زمین رویاها آمده:

یک خرگوش می دود : تغییر شغل خواهید داد .

تعداد زیادی خرگوش در حال دویدن : ایده ها و نقشه های بسیار عالی در کار خواهید داشت .

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید سگها به دنبال خرگوشها می دوند ، علامت آن است که بین دوستانتان مشاجره و اختلاف روی می دهد و شما میانجی می شوید تا دیگر بار روابط دوستانه بین آنها حکمفرما شود .

 

تعبیر خواب خرگوش - دیدن خرگوش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خرگوش – دیدن خرگوش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن گوشت خرگوش

مطیعی تهرانی می گوید:

خوردن گوشت خرگوش مال حرام است.

لیلا برایت می گوید:

خوردن گوشت خرگوش نشانه‌ى سود مالى است.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی آش سماق را با گوشت خرگوش و کشک و ماست ترش می‌خوری، یـعـنـی از مردم پست و فرومایه مقداری سود و منفعت اندک به دست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند که گوشت خرگوش می‌خورد، دلیل که از زنان میراث یابد.

اگر گوشت خرگوش می‌خورد نعمتی بسیار حاصل کند.

در سرزمین رویاها آمده:

گوشت خرگوش می خورید : مشاجره ای با یک دوست در پیش دارید.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب صحرا ، دیدن بیابان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پوست خرگوش

محمدبن سیرین می گوید:

اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می‌خورد، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد.

مطیعی تهرانی می گوید:

خرگوش زنی است متلون و بد عمل و پوست و پوستین خرگوش هم از چنین زنی خبر می‌دهد که خوب است از او دوری کنید.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر پوست و استخوان خرگوش را ببینی، تعبیرش مقداری مال و منفعت اندک می‌باشد. (مطالب مرتبط : تعبیر خواب پوست حیوانات)

 

تعبیر خواب خرگوش - دیدن خرگوش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خرگوش – دیدن خرگوش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بچه خرگوش

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند که بچه خرگوش داشت، دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد، جز رنج و بعضی از معبران گویند: رنج و اندوه او از فرزندان است.

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دیدید خرگوش در خانه شما بچه کرده زنی در خانه تان مقیم می شود و می ماند و ریشه می دواند.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب سنجاب ، دیدن سنجاب در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب خرگوش سفید

آنلی بیتون می گوید:

دیدن خرگوش‌های سفید در خواب، علامت وفاداری در امور عاشقانه است.

تعبیر خواب خرگوش سیاه

لیلا برایت می گوید:

دیدن خرگوش سیاه در خواب، نشانه‌ى شنیدن اخبار ناگوار است.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

  1. سلام. من دیشب خواب دیدم رفتم خونه خالم.‌ولی ندیدمش. دیدم یه خرگوش اونجاس. خیلی بزرگ بود. اندازه آهو. رنگشم کرمی بود. من بغلش کردم. انقد اروم بودتوی بغلم. حتی دست وپا هم نزد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا