تعبیر خواب

تعبیر خواب باران + تعبیر خواب بارش باران و خیس شدن زیر باران

3.8/5 - (5 امتیاز)

تعبیر خواب باران – معنی دیدن باران شدید در خواب

تعبیر خواب باران + تعبیر خواب بارش باران و خیس شدن زیر باران
تعبیر خواب باران + تعبیر خواب بارش باران و خیس شدن زیر باران

باران نشان دهنده اشک‌ها و جوشش احساس تا فوران، سرزیری احساست دیگران روی فرد، بازگشت احساسات به فرد پس از دورانی خشک، بی حس، فکورانه و آنچه که زندی می‌بخشد یا التیام می‌دهد است. شنیدن صدای ریزش باران نمادی از بخشش . بارش باران استعاره ای از اشک و ناراحتی است. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

در قرآن کریم آمده:

«إِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعاسَ أَمَنَهً مِنْهُ وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطانِ وَ لِیَرْبِطَ عَلی قُلُوبِکُمْ وَ یُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ»

و آن‌گاه که شما را بدان خواب سبک که امانى از جانب وى بود فرو مى‌پوشانید، و از آسمان بارانى بر شما مى‌فرستاد که با آن پاکتان کند و آلودگى شیطان را از شما بزداید و دل‌هایتان را محکم و گام‌هایتان را بدان استوار سازد

 

 

تعبیر خواب باران

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است.

اول: رحمت.

دوم: برکت.

سوم: فریاد خواستن و دادخواهی .

چهارم: رنج و بیماری.

پنجم: بلا.

ششم: کارزارو جنگ .

هفتم: خون ریختن.

هشتم: فتنه.

نهم: قحطی .

دهم: امان یافتن.

یازدهم: کفر.

دوازدهم: دروغ.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

باران : استفاده ، سود

بوران : بهبودی در اوضاع

باران و آفتاب با هم : یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد

 

تعبیر خواب باریدن باران

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند به جای باران انگبین همی بارید، دلیل که نعمت و غنیمت در آن دیار بسیار باشد و هر چیز که بیند که از آسمان می بارید تاویلش از جنس آن چیز بود.

اگر بیند که آب باران صاف و روشن بود، دلیل که بر قدر آن خیر و راحت بدو رسد. اگر بیند که آب باران تیره و ناخوش بود، دلیل که بر قدر آن رنج و بیماری کشد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن بارانی که زیان به دنبال نداشته باشد، نشانه رحمت و شادابی و طراوت است، اما اگر کسی ببیند که بارانی زیانآور یا باران خون و سنگ از آسمان میبارد، بر زیاد شدن گناهان دلالت دارد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی .
 • عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است. خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم. باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصا اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است.

ابن سیرین می گوید:

اگر بیننده خواب ببیند که باران در اول سال یا اول ماه می بارد در آن سال یا آن ماه نعمت فراوان می شود و مردم در رفاه خواهند بود.مثلا در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خوابیده اید ببینید باران می بارد.این خواب به شما خبر از غمی می دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می ریزد.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید هنگام بارندگی در خیابان هستید ، علامت آن است که از تفریح و گردش لذت خواهید برد و خوشبختی در خانه شما را خواهد کوبید .

2- اگر خواب ببینید در آغاز بارندگی می کوشید به زیر سر پناهی بروید تا خیس نشوید ، نشانه‌ آن است که در طراحی و به ثمر رساندن نقشه هایتان کامیاب خواهید شد .

3- اگر خواب ببینید باران بر دیگران فرو می بارد ، علامت آن است که دوستان نسبت به شما اعتماد خود را از دست خواهند داد .

4- اگر در خواب ببینید باران بر حیوانات مزرعه ای فرو می بارد ، علامت آن است که از محیطهای اجتماعی ، که در آن قرار خواهید گرفت ، دلسرد و نومید خواهید شد .

 

تعبیر خواب باران + تعبیر خواب بارش باران و خیس شدن زیر باران
تعبیر خواب باران + تعبیر خواب بارش باران و خیس شدن زیر باران

دیدن باران بی وقت در خواب

منوچهر مطیعی می گوید:

مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست. مثلاً در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خوابیده‌اید ببینید باران می‌بارد. این خواب به شما خبر از غمی می‌دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصاً اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می‌ریزد.

 

تعبیر خواب رعد و برق و باران

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی همراه ابر، باران و «رعد» سختی درگرفته است، تعبیرش این است که ترس و خطر نفرین پدر و مادر یا مسلمانان وجود دارد، ‌‌‌‌‌و اگر همراه رعد، برق نیز ببینی، عذاب‌هایی که گفته شد، شدیدتر می‌باشد،‌‌‌‌‌ یا اگر «صاعقه» نیز با آن‌ها باشد عذاب خیلی شدیدتر است.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی رعد همراه باران است، یـعـنـی بیم و ترس کمتری به مردم خواهد رسید و خیر و نعمت فراوان می‌شود، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: در آن سرزمین خیر و نعمت زیاد می‌شود

 

تعبیر خواب وضو گرفتن با آب باران

منوچهرمطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینید که باران می‌بارد و شما با آب باران (از ناودان یا آبی که در گودال‌های زمین جمع شده) دست و روی خود را می شوئید بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می‌کند. از این خوب تر آن است که در خواب ببینید با آب باران وضو می‌گیرید.

معبران اسلامی نوشته‌اند: گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می‌رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می‌یابد اما به طور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهائی و نجات از نگرانی و یاس و چنان چه از آن بنوشید دین خویش را می‌پردازید.

 

تعبیر خواب شنیدن صدای باران

آنلی بیتون می‌گوید:

شنیدن صدای ضربه‌های باران بر سقف، علامت آن است که از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در کسب ثروتی اندک موفق خواهید شد.

اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن و ظیفه ای تأسف می‌خورید، علامت آن است که از چیزی لذت خواهید برد که باعث زیان رساندن به دیگران خواهد شد.

منوچهر مطیعی می گوید:

اگر در خواب بینید که باران می بارد و شما صدای ریزش آن را می شنوید و از شنیدن آن خوشتان می آید و لذت می برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می شوید و چنان چه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت.

 

تعبیر خواب باران + تعبیر خواب بارش باران و خیس شدن زیر باران
تعبیر خواب باران + تعبیر خواب بارش باران و خیس شدن زیر باران

تعبیر خواب باران از سقف خانه

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چکه می‌کند، علامت آن است که به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد. اما اگر چکه‌های آب گل آلود باشد، نشانه آن است که تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد.

 

تعبیر خواب باران شدید

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی فقط در یک جا باران شدیدی می‌بارد و در جای دیگر نمی‌بارد، یـعـنـی مردم آنجا دچار سختی و رنج و بیماری می‌شوند.

اگر ببینی باران تیره و سیاه و شدیدی می‌بارد، یـعـنـی دچار بیماریی می‌شوی که در اثر آن از دنیا خواهی رفت.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

 • اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می بارید، دلیل است که در آن دیار، لشکر رنج و بلا رسد و اگر بیند که با آب باران مسح می کرد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود.
 • اگر بیند که باران بر سر وی می بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید.اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید. اگر بیند که از هر قطره باران آواز همی آید، دلیل است عزت و جاه او زیاد شود.
 • اگربیند باران عظیم می بارید، چنانکه جوی ها از آن روان شد و زیانی بدو نرسید، دلیل که پادشاه تعصب کند وشر وی از خود بازدارد و اگر بیند از آن جوی ها نتوانست گذشت، دلیل که شر پادشاه از خود دفع سازد. اگر بیند که آب از هوا همی آید. به کردار باران، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در آن موضع پدید آید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست. باران با دانه‌ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می‌خورد از یک حادثه بد خبر می‌دهد مخصوصاً روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته‌اند.

اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می‌بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می‌گریزند و سر پناه می‌جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می‌افتد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن طوفان به همراه باران در خواب، نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ است.

 

تعبیر خواب خیس شدن زیر باران

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر باران طوری می‌بارد که سر و روی و لباس و کفش شما را خیس می‌کند به سفر می‌روید و از این سفر سودی عایدتان می‌گردد.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر دختری خواب ببیند زیر باران به خیابان می رود و لباس او خیس و کثیف می شود ، علامت آن است که با بی احتیاطی تسلیم لذتی احمقانه می شود و برای همین عمل مورد سوء ظن دوستان قرار می گیرد .

اچ میلر می گوید:

اگر در خواب ببینید که زیر باران خیس شده‌اید، به این معنا است موضوعی که هیچ امیدی به آن نداشتید باعث خشنودی شما می‌شود.

 

در قرآن کریم آمده:

«و الذی نزّل من السّماء ماءً بقدر فانشرنا به بلده میتاً کذلک تخرجون؛

و آن کسی که آبی به اندازه از آسمان فرو آورد پس به واسطه آن زمین مرده را زنده گردانیدیم همین گونه نیز شما (از گورها) برای حسابرسی بیرون می آیید.

 

تعبیر خواب باران + تعبیر خواب بارش باران و خیس شدن زیر باران
تعبیر خواب باران + تعبیر خواب بارش باران و خیس شدن زیر باران

تعبیر خواب خیس شدن زیر بارون به روایت امام جعفر صادق (ع)

ایشان فرموده اند که این رویا بر 4 مورد استوار است که بترتیب عبارت است

اول: روزی قسمت و مالی که به شکل حلال کسب میشود

دوم: حیرت درماندگی یا سرگشتگی مثل این میماند که شما بین چند راه مختلف مانده اید که کدام از دیگری بهتر است

سوم: عناد و رنج که این مورد هم بستگی به خوابی که دیده اید دارد و میتواند دارای معانی مختلفی باشد

چهارم: بیم و خطر وهلاک.

 

تعبیر خواب باران تیره

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید از دل ابرهایی تیره باران می‌بارد، علامت آن است که نسبت به انجام و ظایف خود نومید و دلسرد خواهید شد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر بیننده خواب ببیند که باران می‌بارد اما رنگ قطرات آن تیره است یا اصولاً رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بیننده خواب خبر می‌دهد و چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می‌شود و اگر آن شخص که زیر باران است مجهول باشد یکی از نزدیکان شما طعمه بیماری می‌شود.

 

تعبیر خواب باران در خانه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که مثلا پشت پنجره ایستاده اید و می بینید که باران می بارد و در همه جا یکسان فرو می ریزد بسیار خوب استگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می‌بارد و بام و در خانه‌های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می‌دهد. در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می‌بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده‌تان باشید.

 

تعبیرخواب باران آرام

دانیال نبی می گوید:

اگر بیند که باران آهسته می‌بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع.

اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود.

 

تعبیر خواب باران پاییزی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در پاییز نم نم باران ببارد خوب است زیرا خواب می‌گوید تسکین می‌یابید، دل جوئی می‌شوید، مورد محبت و نعمت قرار می‌گیرید اما رگبار خوب نیست مخصوصاً در پاییز. رگباری که درخواب مجبور باشید سرپناه بجویید در فصل پاییز گوینده مصیبت و بلا است.

 

مطالب مرتبط 

تعبیر خواب آسمان ، تعبیر خواب برف ، تعیبر خواب ابر 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۳ دیدگاه ها

 1. با سلام، می خواستم بگم که اگه یه خوابی در هم بر هم و نصفه نیمه دیدیم باید چی کار کنیم؟ آخه بعدض که نمیشه ادامه شو ببینیم! به هر حال آرامش قبل طوفان، که رنگین کمان سه رنگ قرمز، زنفش و صورتی، بعدش ایر های سیاه، بعد از اونم هم بارانی که هواسم نبود زیرش کمی خیس شدم، اما حس واقعا جالبی داشتم زیرش، بعد بغیه رو داخل خانه کردم منم رفتم آخه رو بام بودیم،یعنی ربطی به این که نداره من همیشه چیرا خفن و وحشت ناک و عالی رو می بینم،البته از واقعی هاشون بدم میاد نمی بینم، فقط توی انیمه.😆من خلاف آدمای دیگه معمولی نیستم، احساسم به همه چی متفاوته ، جدیم، ایمانم پاورجاست،تنهایی به ام روحیه میده، برای همین از روزی که به دنیا اومدم تا حالا فقط حانواده مو کنارم داشتم، نمی خوام با کسی دوست باشم،اما همه میخوان، من خدا مو دارم هر وقت نیازی بود، که واقعا یک انسان با معرفتی کنارم باشه و انسانیت داشته باشه، خدا حسشو به ام میده، چون به خدا اعتماد کامل دارم🙏با سپاس، امیدوارم تعبیرش کنین👉👆✌👋😍

 2. در اونجایی که قوانین سایت رو نوشتید، من جستجو کردم آرامش قبل طوفان اما نبود، بگم که باران طبیعی بود و همه جا می بارید، همیشه دوست دارن برم زیر باران خیس شم اما کسی نمی زاره،😔
  توی مدرسه استادا توی خونه مامان،😣
  فقط خوابشو دیدم😊یعنی ممکنه برای اولین بار یکی جواب مو بده، واقعا سپاس گذار میشه ها این بنده کوچک خدا😭😢😞

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا