تعبیر خواب

تعبیر خواب رودخانه – دیدن رود در خواب چه تعبیری دارد؟

4/5 - (3 امتیاز)

دیدن رودخانه با آب زلال چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب رودخانه - دیدن رود در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رودخانه – دیدن رود در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب رودخانه چیست؟ دیدن رودخانه ی آرام و تمیز در خواب بیانگر این است که شما با جریان موجود پیش می روید. شما اجازه می دهید که عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود زمان آن رسیده است که نقش تصمیم گیرنده تری در جهت دهی به زندگی تان بگیرید. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب رود و رودخانه

محمدبن سیرین می گوید:

رود بزرگ در خواب، دیدن مردی بزرگوار است. اگر بیند در رود بزرگ صافی شد. دلیل که با مردی با دیانت پیوندد.

هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود. اگر به خلاف این بیند، آن مرد ستمگر و فاسق تر بود.

حضرت دانیال می گوید:

اگر بیند که آب رود زیاد شد، دلیل که مال وزیر زیاد شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن رود در خواب بر هفت وجه است.

اول: حج.

دوم: بزرگی و جاه (جاه ومقام).

سوم: پادشاهی.

چهارم: نعمت.

پنجم: تجارت.

ششم: ریاست.

هفتم: علم و ظفر بود (علم وپیروزی).

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بیان می‌کند. آب تنی در رودخانه انتفاع و بهره وری است از مال و نعمت و عزت و بزرگی

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب آب از منابع معتبر ، معنی دیدن آب در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب رودخانه زلال و صاف

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر رودخانه ای ببینید که آب صاف و روشن دارد در آینده با مردی کریم و بزرگوار برخورد خواهید کرد و از او نعمت خواهید یافت و حمایت خواهید شدو اگر در خواب دیدید رودخانه ای در زمین شما جریان دارد و در عالم خواب احساس کردید که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت می‌یابید که به کرامت معروف می‌شوید.

اگر در آب صاف رودخانه غسل کنید یعنی سر و تن بشویید هم بهره مند می‌شوید و هم از غم و رنج فراغت می‌یابید.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

رودخانه عریض و زلال: خوشبختی زیاد در آینده

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید آب رود زلال و شفاف است، نشانه آن است که زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار شماست.

 

تعبیر خواب رودخانه - دیدن رود در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رودخانه – دیدن رود در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب رودخانه گل آلود

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر رودخانه ای دیدید که آب گل آلود و کدر داشت غمگین و اندوهناک می‌شوید. رودخانه در خواب دیدن با آب کدر خوب نیست زیرا نعمات بسیاری هست که اگر از طریق درست مورد استفاده قرار ندهیم جز وبال چیزی برای ما نمی‌آورد.

حضرت دانیال می گوید:

اگر بیند که آب رود تیره و گندیده بود، دلیل که بیمار شود.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن آب گل آلود رود در خواب نشانه آن است که به بیماری معده دچار خواهید شد و همچنین با طرح‌های پنهانی دشمنان.

محمدبن سیرین می گوید:

اگر بیند در رودی بزرگ شد که آبش تیره بود و در زیر وی گل گندیده بود، دلیل که با مردی ستمگر و بی دیانت پیوندد، به قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه به وی رسد.

 

تعبیر خواب رودخانه خشک

آنلی بیتون می گوید:

دیدن رودخانه ای خشک در خواب ، نشانه بداقبالی و بیمار شدن است .

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب آب گل آلود ، افتادن در آب گل آلود چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب عبور کردن از رودخانه

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر دختری خواب ببیند با قایقی عرض رود را طی می‌کند، نشانه آن است که همسری شایسته خواهد یافت و زندگی او همراه با سعادت و خوشی خواهد بود.
 • اگر خواب ببینید به هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادی مشاهده می‌کنید، نشانه آن است که در پی سعادت و لذت بردن از زندگی، ناراحتی و نومیدی شما را دربر خواهد گرفت.
 • اگر دختری خواب ببیند با قایقی از کنار رود می‌گذرد و مشغول جمع آوری سرخس‌ها و سبزه‌های کناره رود است، دلالت بر آن دارد که زندگی سرشار از لذت و خوشی نصیب او خواهد شد و به امتیازات اجتماعی دست خواهد یافت. اما اگر ببیند که با قایق از روی آبی گل آلود و تیره می‌گذرد، نشانه آن است که از مشکلات بسیار حیرت خواهد کرد و سختی خواهد کشید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می‌یابید.

 

تعبیر خواب رودخانه - دیدن رود در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رودخانه – دیدن رود در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شنا کردن در رودخانه

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • در رودخانه شنا کردن: خوش شانسی
 • عبور کردن از رودخانه بوسیله شنا: آرزوهای شما برآورده خواهند شد
 • افتادن و بوسیله آن برده شدن: شما شانس زیادی دارید

 

تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می‌دهند.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر رودخانه ماهیان بسیار داشته باشد بهتر است ولی دیدن آبزیان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نیست.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب آب زلال ، دیدن آب زلال در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن آب رودخانه

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

آب خوردن از رود در خواب، خوب نیست؛ به دلیل این آیه: «قال ان الله مبتلیکم بنهر …» ؛ یعنی، خداوند، شما را با این رود آزمایش میکند (اشاره به داستان طالوت). رود در خواب، بر روزی مداوم دلالت دارد.

حضرت دانیال می گوید:

 • اگر بیندکه آب رود همی خورد، دلیل که از وزیر عطا یابد
 • اگر بیند آب رود سرد و خوش بود، دلیل که نوازش وزیر بکند.
 • اگر بیند که رود خون گشته بود و می‌رفت، دلیل که در آن دیار خون ریختن عظیم بود، ودر میان پادشاهان.
 • اگر بیند از آن آب خون آلود همی خورد، دلیل که از بهر طمع به داوری پادشاه افتد.

 

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نیست که جمله معبران آن را مرگ تعبیر کرده‌اند.

محمدبن سیرین می گوید:

اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهائی بیابد

 

تعبیر خواب رودخانه - دیدن رود در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رودخانه – دیدن رود در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تخریب سیل رود

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در تابستان آب رودخانه باغ میوه‌دار و سرسبزی را به طور کلی خراب کرده و از بین برده است، یـعـنـی احتمال نابودی و هلاکت پادشاه آنجا وجود دارد، یا اینکه پادشاهی بزرگتر او را از پادشاهی برکنار می‌کند.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی آب رودخانه زمین تو را غرق کرده و کشت تو را از بین برده است، یـعـنـی از پادشاه در امان می‌مانی و از او ایمن می‌شوی .

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب آب دریا ، تعبیر دیدن آب دریا در خواب نشانه چیست؟

 

تعبیر خواب رفتن در رود خانه

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر ببینی وارد رودخانه شده‌ای و تمام بدن تو گل‌آلود شده است، یـعـنـی شخص بازرگانی تو را دچار غم و اندوه می‌کند
 • اگر ببینی به زیر آب رودخانه رفتی و غوطه‌ور شدی و دوباره بالا آمدی، یـعـنـی از راز وزیر آگاه می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی وارد رودخانه بزرگ و صافی شده‌ای، یـعـنـی با مرد دینداری رابطه و آشنایی برقرار می‌کنی.
 • اگر ببینی وارد رودخانه بزرگی شده‌ای که آبش تیره می‌باشد و ته آن لجن جمع شده است، یـعـنـی با مرد ظالم و گناهکاری رابطه و آشنایی برقرار می‌کنی و به اندازه تیرگی آب، تو را دچار غم و اندوه می‌کند، و اگر ببینی در آن رودخانه غرق شده‌ای، یـعـنـی تا زمانی که زنده هستی گرفتار غم و اندوه خواهی بود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی که در میان رودخانه‌ای از شیر می‌باشی، یـعـنـی دچار فتنه می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی روی آب دریا و رودخانه و… راه می‌روی، تعبیرش قوت ایمان و اعتقادات پاک تو می‌باشد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا