تعبیر خواب

تعبیر خواب راه – دیدن جاده و خیابان در خواب چه تعبیری دارد؟

4.5/5 - (4 امتیاز)

تعبیر دیدن راه و جاده در خواب چیست؟

تعبیر خواب راه - دیدن جاده و خیابان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب راه – دیدن جاده و خیابان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب راه و جاده چیست؟ دیدن راه و جاده در خواب به حس جهت گیری شما اشاره دارد و اینکه چگونه اهدافتان را دنبال می کنید. اگر جاده، در خوابتان پیچ در پیچ و منحنی یا پر از دست انداز باشد، بیانگر این است که در رسیدن به اهدافتان با موانع زیادی روبرو خواهید شد شما ممکن است با مشکلات غیر قابل انتظار روبرو شوید. در ادامه با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب راه و جاده

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

راه در خواب بر پنج وجه است.

اول: دنیا.

دوم: آرامش(فراغت وشادی).

سوم: کار نیکو.

چهارم: خیرو برکت.

پنجم: آسانی و راحت مردم است( آسایش و راحتى مردم).

اسماعیل بن اشعث می گوید:

راه راست درخواب مسلمانی بود و استقامت دین و راه کج بر خلاف این بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن راه در خواب، بر شریعت دلالت دارد و راههای متفاوت به راههای اهل بدعت تعبیر می شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

اگر ببینی در راهی مشغول حرکت می‌باشی ولی زنی پیش تو آمد و به خاطر او از مسیر خودت منحرف شدی و به طرف او رفتی، یـعـنـی فریب دنیا را می‌خوری و دین و ایمان تو ضعیف می‌شود و راه خیر و خوبی را رها می‌کنی .

منوچهر مطیعی می گوید:

آینده و سرنوشت در خواب خود را بصورت جاده و راه نشان می دهد . ممکن در خواب جاده و راه‌های خوب و بد ببینیم و آن‌ها را طی کنیم و در آخر این راه‌ها نتایج نیک و بد دریافت کنیم که نشانه همان سرنوشت ماست.

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:

اگرببیند در جاده از ماشین پیاده شده و به راه نگاه کرد دلیل که در مبدأ حرکت کاری برایش پیش خواهد آمد.

 

بیشتر بدانید:تعبیر خواب راه رفتن ، پیاده روی در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب پیچ و خم جاده

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید که در جاده پر پیچ و خم قدم مى‏زنید، یعنى براى مدتى مشکلات گریبان گیرتان مى‏شود. اگر در خواب پیچ و خم شاخه‏هاى درختان را ببینید نشانه‏ى به دست آوردن ثروت و داشتن اوقات خوش است.

 

دیدن پابرهنه راه رفتن در جاده ناصاف در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در جاده ای پا برهنه بودید خوب نیست.

اگر جاده ناصاف و غیر هموار بود با مشکلاتی رو به رو می‌شوید و به دشواری می افتید.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید در جاده ای ناهموار و ناشناخته سفر می‌کنید، علامت آن است که وظایف جدیدی به عهده خواهید گرفت که نتیجه ای جز اتلاف وقت و ناراحتی برای شما به ارمغان نخواهد آورد.

 

تعبیر خواب راه - دیدن جاده و خیابان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب راه – دیدن جاده و خیابان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب راه هموار

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر جاده ای را که می‌پیمودید (با وسیله یا بدون وسیله فرق نمی‌کند) صاف و هموار بود خواب شما می‌گوید راه پیشرفتتان صاف است.

 

تعبیر خواب راه و جاده سرسبز

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:

اگر خواب ببینید از جاده ای عبور می‌کنید که اطراف آن را گل‌ها و درختان فرا گرفته‌اند، نشانه آن است که ناگاه شادمانی بزرگی شما را فرا خواهد گرفت.

اگر خواب ببینید به همراه دوستانتان از جاده ای سرسبز و با صفا عبور می‌کنید، نشانه آن است که در آینده نزدیک صاحب همسر و فرزندانی خواهید شد و همچنین خانه ای زیبا خواهید ساخت.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از راهی عبور می کنید که اطرافش پوشیده از گل و گیاه و چمنزارهای سرسبز است ، نشانه آن است که از عشق های تحمیلی نجات خواهید یافت .

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند در راه او سبزه و نباتات نیکو بود، دلیل بر پاکی و نیکوئی دین کند

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب ماشین ، دیدن اتوبوس و وسایل نقلیه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گم کردن راه

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید راه خود را گم کرده اید ، علامت آن است که اگر به اقداماتی که انجام می دهید با دقت بیشتری تأمل نکنید ، شکست خواهید خورد .

 

تعبیر خواب جاده سربالایی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر به سر بالایی رسیدید و به آسانی آن را طی کردید ارتقا مقام می‌یابید و چنانچه به دشواری بر خوردید مشکلاتی سر راه شما قرار می‌گیرد که در می‌مانید.

 

تعبیر خواب راه راست

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

راه راست در خواب، نشانه علم و یکتاپرستی و پیروی از سنت میباشد. اگر کسی در خواب ببیند که از راه راست منحرف شده است، گمراه شود و به خطا و گناه افتد.

 

تعبیر خواب راه - دیدن جاده و خیابان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب راه – دیدن جاده و خیابان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب جاده بیابانی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینیم با اتومبیل از جاده ای عبور می‌کنیم که دو طرف بیابان است و خشک است و فاقد گیاه خوب نیست چون نشان آن است که دستخوش تنگی می‌شویم.

 

تعبیر خواب تنها بودن و گم شدن در جاده

منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر در خواب جاده ای دیدید که در آن جاده تنها بودید در روزهای آینده احساس تنهائی و بی یاوری می‌کنید.

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:

اگر خواب ببینید در جاده ای راه خود را گم کرده‌اید، علامت آن است که بر سر تصمیم گیری پیرامون مسائل تجاری مرتکب اشتباه می‌شوید و زیان می‌بینید.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب جنگل ، دیدن جنگل در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب جاده سراشیبی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر جاده پرتگاه داشت و شما از آن پائین رفتید تنزلشان می‌یابید و اگر به پرتگاه سقوط کردید حادثه ای نامطلوب اتفاق می‌افتد که موجب سقوط شما می‌شود.

 

تعبیر خواب خیابان

لوک اویتنهاو می گوید :

خیابان : موفقیت در امورکاری

خیابان طویل با سنگفرش زیبا : مئقعیت خوشایندی برایتان پیش خواهد آمد

خیابان روشن : شادی بزرگ

خیابانی که در تاریکی فرو رفته است : مراقب خودتان باشید

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید در خیابانی راه می روید ، نشانه آن است که تقریباً از رسیدن به هدفی که خواهانش هستید ، نومید خواهید شد .

اگر خواب ببینید در شهری دوردست در خیابانی آشنا راه می روید ، نشانه آن است که به سفری خواهید رفت اما سودی که انتظار داشتید از طریق این سفر به دست بیاورید به دست نخواهید آورد .

اگر خواب ببینید هنگام عبور از خیابانی از حمله جنایت کاری هراسانید ، نشانه آن است که برای پیش بردن کارهایتان دست به کار خطرناکی می زنید .

در سر زمین رویاها آمده:

یک خیابان بن بست : قبل از اقدام به کاری خوب فکر کنید .

یک خیابان تاریک : 1- مشکلات متعدد 2ـ اطرافیان پرگویی میکنند .

در یک خیابان سرگردانید : دردسر، اضطراب و اطرافیان دو رو.

یک خیابان بزرگ و درختکاری شده : شانس .

با دیگران در خیابان هستید: مراقب خیانت باشید.

یک خیابان شلوغ : موانع بسیار بر سر راهتان پدیدار میشوند.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۶ دیدگاه ها

 1. من خواب دیدم با دوستم در خیابانی که اطراف ان پر از مغازه و ماشین بود راه می رفتم من هم خوش حال بودم ولی یه مشکلی من در دلم یه احساس بدی داشتم به ان خیابان و راه رفتن در ان دو شب هست که این خواب رو می بینم این خواب دو شب هست برای من تکرار میشه واقعا نمی دونم چکار کنم

 2. سلام من خواب دیدم من و دختر خالم تو خیابونیم خیابونه آشنا بود و مطمئنم تو شهر خودمون بود ولی مقصد نداشتیم همینجور دور می‌خوردیم خیابونه هم عین خیابونا عادی بود بعد مامانم اومد دنبالمون سوار ماشین شدم ولی یه دختری کاشان بود ولی در خاطرم نیست کی بود پرید تو ماشین و جای دختر خالم نبود که سوار بشه بعد یکم ک رفتیم من پیاده شدم با دو برگشتم پیش دختر خالم بعد همینجور میرفتیم نمی‌دونم چطور سر از یه منطقه ای در آوردیم بعد داییم اونجا دیدمون گفت عه چه خوب شد اینجایید بیاید کمکم کنید می‌خوام زنداییتون رو برا عقدش سوپرایز کنم یه انگشتر الماس هم خریده بود ما اونجا رو تزئین کردیم بعد زنداییم و دختر داییم اومدن داییم زانو زد و انگشتر رو بش داد و این حرفا باز نمیدونم چی شد یهو اومدیم خونه مادر بزرگم اینا بعد قبلا ویلایی بود الان اپارتمانیه ولی تو خوابم ویلایی بود بعد مامانم و خالم مامان همون دختر خالم که با من بود دراز کشیده بودن دور از جونشون شبیه به جنازه نه متکا زیر سرشون بود نه چیزی روشون بعد مامانم بلند شد گفت کجا بودید و این حرفا بعد گفت یواش حرف بزن خاله سر درد داره بعد گفت ک امشب یکی از پسر عمه هاش تو حیاط خونه مادربزرگم اینا روضه حضرت ابوالفضل داره اگر میشه تعبیرش رو بگید

 3. سلام من خواب دیدم داریم تو جاده حرکت میکنیم با مادرم و برادرم به یه چهار راه میرسیم به سمت چپ میریم در حین رفتن به سمت چپ من در کمال تعجب در سمت راست خیابون یوزپلنگ میبینم که داره حرکت میکنه،بعد از کمی راه رفتن وارد کوچه میشیم و برای بار اول یه یوزپلنگ از سمتی که من نشسته بودم به در ماشین نزدیک میشه ولی هیچ ریکشنی نشون نمیده برای بار دوم چهار یوزپلنگ رو در کوچه میبینم که
  ردیفی کنار هم نشستن وقتی بهشون میرسیم مامانم بوق میزنه و اونا کنار میرن برای بار سوم چهار شیر زو میبینم که مثل دفعه ی قبل کنار هم نشستند و مامانم دوباره بوق میزنه و اینا دوباره پا میشن و در نخایت به بن بست میرسیم اما مامان من یه فکر تازه ای به غیر از دور زدن میفته که یه دفعه بیدار میشم

 4. سلام خواب دیدم به همراه مار و برادرم در یک جاده ی خاکی و پرجمعیت جنگلی در حال پیاده حرکت کردن هستیم تا به جاده ی آسفالت برسیم
  و در طول مسیر در یک بزرگراه پسری وارد راه سوم شد و دختر پسری که از راه اول و دوم که مقابل هم بود می امدند و میخواستند به دنبال او بروند که پسر بعد از دیدن دختر منصرف شد و به سمت دختر دوید و روی او پرید که هردو زمین خوردن و دختر از زیر پسر در رفت و سوار ماشینی شد و پس از فحش دادن پسر ماشین که راننده ای نداشت اما در عقب آن علاوه بر آن دختر دو دختر دیگر نیز بود حرکت کرد کمی جلوتر دختر پیاده شد و در داخل ماشین ها به دنبال پسر گشت و من با دیدن این صحنه گفتم نمیدانم چرا بعضی دخترها انقدر به دنبال دوس پسر هستن و لازم به ذکر است که تنها بود و جاده ی خاکی تاریک بود و کم جمعیت اما وقتی کمی جلو رفتم مادر و برادرم هم دیدم که پشت سرم می آیند و جاده پر از جمعیت شد هنگامی که رسیدم گوشیم رو از جیبم در اوردم که مادرم هی بهم هشدار میداد مراقب باش گوشیتو نزن و بعد از دادن لوکیشن به برادرم کل آن راه را برای برداشتن ماشین که یه پرشیای سفید بود برگشتم ماشیم در انتهای جاده در یک جای پر از درخت بود سوار ماشین شدم که کسی جلوم رو گرفت و سعی کرد مانع حرکت کردنم بشه اما بیتوجه حرکت کردم و بعد از پارک کردن ماشین یه کم جلوتر برگشتم و از دیوار خانه ای بالا رفتم و وارد خانه شدم هنگام برگشتم از داخل خانه بچه گربه ای را دیدم با دستانم برداشتم که ناگهان در را زدن و من به داخل خانه دویدم و چون خانه تمام پنجره بود و لامپش روشن برای دیده نشدن دراز کشیدم که مردی که در زده بود گفت همسایه ها کسی را دیدن که وارد خانه شده اگر کسی داخل خانه هست حواسش به دزد باشه بعد از ان از خانه خارج شدم و لامپ را خاموش کردم اما همینکه خواستم از پله ها پایین برم زندایی کوچیکم را که حامله است تنها در انجا دیدم و از روی پله ها روی میز پریدم و بعدم پایین پریدم و به سمت در رفتم که در توسط برادر و پدرم باز اما من یه توله سگ تازه متولد شده هم دیدم و ان راهم برداشتم و به همراه گربه در یک مشتم پنهان کردم هردو را که پدرو برادرم بعد از دیدن من از مردی که در انجا بود چهار سینی شیرینی گرفتن که برادرم شکلات های روسینی خود را برداشت و خورد و شکلات های روی سینی من را جلوی دهانم گرفت و بعد از اینکه من یه گاز از انها زدم خود انها رو خورد که من رو به زنداییم کردم و گفتم اشکال نداره پدرم خواست سینی شرینی دیگری هم به ان یکی دستم بدهد که چون دستم پر بود سینی شرینی خود و مادرم را خودش برداشت و مشغول خوش و بش با زنداییم شد و من در دل با خود گفتم چه اتفاقی افتاده که زنیکه زمانی انواع رسیدگی هارا به صورت خود میکرد حال یک کرم ندارد که به صورت بزند و تنها و حامله زندگی میکند به دنبال پدرم و همراه برادرم جلو رفتم و از جاده خاکی جنگلی گذشته و در عقب ماشین را گشودم و مادرم را نشسته در انطرف ماشین دیدم در حالی که چشمانش سرخ بود و رنگ چشمانش ابی بود در حالی که باید قهوه ای میبود و سپس سوار شدم

 5. خواب دیدم تو جاده توی شب دارم از ترس فرار میکنم از ترس از کسایی ک نمیدونم کی بودن تاریک تاریک بود توی مسیر شوهرم با موتور اومد اونم پا ب پای من میومد بهش گفتم وایسا سوار موتور شم سوار ک شدم جاده خاکی شد و ناهموار پر از چاله چوله اطراف جاده هم پر از سگ ک من از سگ ها میترسیدم پارس میکردن و انگار یکیشون دنبال ما شوهرم گفت نترس اونا برا هم پارس میکنن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا