تعبیر خواب

تعبیر خواب بام ، معنی افتادن از پشت بام در خواب چیست؟

4/5 - (6 امتیاز)

تعبیر خواب بام – معنی دیدن پشت بام در خواب

تعبیر خواب بام ، معنی افتادن از پشت بام در خواب چیست؟
تعبیر خواب بام ، معنی افتادن از پشت بام در خواب چیست؟

تعبیر خواب پشت بام چیست؟ دیدن خواب پشت بام ، افتادن از پشت بام ، پایین آمدن از پشت بام ، فرو ریختن سقف تعبیر های متفاوتی دارند که قصد داریم در این پست شما را با آنها آشنا کنیم. پس برای مطالعه تعابیر گفته شده با ما همراه باشید.

 

تونی کریسپ در کتاب خود (فرهنگ تفسیر رویا) مصادیق دیدن پشت بام در خواب را این گونه بیان می‌کند:

پشت بام نمادی از فلسفه، باورها و استراتژی‌هایی برای از پس زندگی برآمدن که از آن‌ها برای حفاظت از خودمان در برابر استرس استفاده می‌کنیم.

ایستادن روی پشت بام:

اوج گیری هشیاری

تعمیر پشت بام:

خلق استراتژی‌هایی جدید برای از پس زندگی برآمدن، احساس آسیب پذیری

اگر خانه یا ساختمان پشت بامی نداشت:

اگر رویا تهدید آمیز نبود، به نبود مرز میان شخصیت و ماورا طبیعت یا آگاهی متعالی اشاره می‌کند؛ حس ارتباط با حیات یا آگاهی گسترده تر. اگر رویا تهدید آمیز بود، احساس اینکه نیروهایی از خارج به فرد هجوم آورده اند.

باغچه روی پشت بام:

رشد ذهنی روانی و شکوفا شدن ایده‌ها، بصیرت و توانایی‌های نو

 

تعبیر خواب بام

جابر مغربی می گوید:

اگر دید بر بام خانه پادشاه است، دلیل که بزرگی و منزلت یابد. اگر بیند از بام بیفتاد، از جاه و منزلت بیفتد و او اندوه رسد.

اگر بیند بر بام خانه مجهول بود، دلیل است که زنی خواهد بر قدر بلندی بام با قدر و رفعت. اگر دید بام آن خانه معروف بود، دلیل که شرف و بزرگی یابد و کارش بر نظام شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی بام خانه یا دیوار روی تو افتاده است، یـعـنـی از جایی که امید نداری به تو مال و اموال فراوانی می‌رسد و به خاطر آن شاد و خوشحال شده و درکار تو گشایش بوجود می‌آید.

 

تعبیر خواب پشت بام

هانس کورت می گوید:

دیدن پشت بام در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختى است.

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی روی بام نشسته‌ای، یـعـنـی آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود.
 • اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده و زن دیگری را می‌گیری و یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و آن اسب هم برروی پشت بام خانه یا روی دیوار ایستاده است، یـعـنـی گناهان بزرگ و زیادی انجام خواهی داد.

ابن سیرین می‌گوید: 

اگر ببینی روی پشت بام خانۀ تو در حال قبر کَندن هستند، یـعـنـی عمر تو زیاد می‌شود .

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی روی پشت بام خانه‌ای هستی که آن را می‌شناسی، یـعـنـی شرافت و بزرگی بدست می‌آوری و کار تو رو به راه می‌شود، ولی اگر خانه نا آشنا بود، یـعـنـی به اندازه بلندی بام با زنی با قدر و منزلت ازدواج می‌کنی.

تعبیر گری می گوید:

دیدن پشت بام خانه در خواب به تعبیر خواسته ها و یا آرزوهای قلبی و بلند مدت بیننده ی رویا است که در ذهن او بیشمار است،

 • اگر ببینی روی پشت بام بلندی ایستاده ای و فقط در همین حال است، تعبیر این که افکار و یا برنامه های زیاد و پیچیده ای در ذهنت می پرورانی
 • اگر ببینی روی پشت بام نشسته ای، دلیل بر این بر این افکار تسلط پیدا خواهی کرد و خواسته ها یا برنامه های خودت را عملی میکنی.
 • اگر ببینی روی پشت بام در حال دویدن هستی، بدلیل شتاب زدگی در کارهایت ممکن است یکی دو مرتبه با شکست مواجه شوی اما دوباره به کار خودت ادامه دهی.
 • اگر دیدی همراه با دیگران روی پشت بام خانه ات هستی، دلیل بر اینکه رهبر و یا مدیر یک تیم برای انجام کار یا هدفی بزرگ میشوی و یا اینکه دوستان و دیکران از تو حمایت میکنند.
 • اگر ببینی همراه خانواده ماننده زن خواهر برادر مادر پدر اقوانم یا آشنایان روی پشت بام خانه ات هستی، دلیل بر اینکه سفری بسیار مهیج و لذت بخش را به زودی در کنار جمعی از عزیزانت تجربه میکنی.
 • اگر ببینی به همراه دوست صمیمی ات روی پشت بام خانه ای، دلیل بر یک دیدار غیر منتظرانه است کهخ باعث شگفتی یا تعجبت می شود.

 

تعبیر خواب بام ، معنی افتادن از پشت بام در خواب چیست؟
تعبیر خواب بام ، معنی افتادن از پشت بام در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب فرو ریختن سقف

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید بام خانه ای در حال فروریختن است، علامت آن است که با مصیبتی ناگهانی مواجه خواهید شد.

اگر خواب ببینید سقف خانه ای را تعمیر می‌کنید، نشانه آن است که به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد.

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب دیدید که سقف روی سر شما خراب شد به هیچ وجه خوب نیست

 

تعبیر خواب خوابیدن در پشت بام

هانس کورت می‌گوید:

اگر خواب ببینید که در پشت بامی خوابیده‌اید، به این معنا است که دشمنانتان نمی‌توانند به شما آسیب برسانند.

آنلی بیتون می‌گوید:

خوابیدن بر پشت بام در خواب، علامت آن است که از گزند دشمنان همواره محفوظ خواهید ماند.

 

تعبیر خواب افتادن از پشت بام

هانس کورت می‌گوید:

سقوط از پشت بام در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن است که دچار مشکلی می‌شوید.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید بر پشت بام خانه ای ایستاده‌اید، علامت آن است که به سعادتی بی کران دست خواهید یافت.

اما اگر احساس کنید از پشت بام سقوط می‌کنید، نشانه آن است که در زندگی هیچ تکیه گاه محکمی نخواهید داشت.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از پشت بام خانۀ پادشاه افتاده‌ای یـعـنـی از بزرگی و منزلت و احترام خواهی افتاد و ناراحت و افسرده می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از جای بلندی، مثل کوه یا بام یا دیوار و… افتاده‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی.

 

تعبیر خواب بام ، معنی افتادن از پشت بام در خواب چیست؟
تعبیر خواب بام ، معنی افتادن از پشت بام در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب نشستن حیوان بر بام

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی “باز” روی پشت بام خانه‌ات نشست، یـعـنـی با «پادشاه» جدیدی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی و از او خیر و منفعت می‌بینی .

اگر ببینی “فاخته” روی پشت بام تو نشسته و آواز می‌خواند، یـعـنـی از کسی که غائب است خبر خوشی به تو می‌رسد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی “لک‌لک” روی پشت بام خانۀ تو نشسته است، یـعـنـی شخصی بزرگ و رئیس و سرور به خانه تو می‌آید.

 

تعبیر خواب افتادن مرده از پشت بام

ابراهیم کرمانی می گوید:

دیدن خواب سقوط یا افتادن مرده از پشت بام به نشانه ی خبرهای نحس و شومی است که بدست زن و یا خانم خانواده می رسد مثلا ممکن است مادر یا همسر و یا خواهر صاحب رویا در اثر بیماری گرفتاری و …دچار مشکل شوند

 

تعبیر خواب پایین آمدن از بام

تعیبر گری می گوید:

 • اگر از بام به پایین بیایید تنزل مقام می یابید
 • اگر در خواب ببینید کسی شما را از بالای بام به پایین پرت کند، به وسیله کسی از مقام خود ساقط می شوید.
 • اگر از پایین به بالای بام مرتفعی نگاه کنید یا آرزوهای بلند دارید و یا ندانسته از ضعف و زبونی خویش بیمناکید
 • اگر از روی بام به پایین نگاه کنید دید شما نسبت به امور، وسیع است و قادر خواهید بود به درکی از زندگی برسید که دیگران از آن درک و فهم، بسیار پایین تر از شما هستند.

 

مطالب مرتبط با تعبیر خواب پشت بام را می توانید در این قسمت مشاهده کنید

تعبیر خواب آپارتمان ، تعبیر خواب باغچه ، تعبیر خواب افتادن از ارتفاع ، تعبیر خواب پرواز کردن

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا