تعبیر خواب

تعبیر خواب گل رز – دیدن گل سرخ در خواب چه مفهومی دارد؟

3.8/5 - (11 امتیاز)

[ type=”blue”]تعبیر خواب گل رز چیست؟ دیدن گل رز در خواب نمادی از عشق، شور و شوق، تمایل، زنانگی ، وحدتت و عاشقانگی است. بویژه اگر قرمز باشد. دیدن  رز سفید نمادی از بکارت، تمیزی و راز است. اگر زرد باشد به خیانت، خسادت یا دوستی اشاره دارد. اگر صورتی باشد به معنی عشق تازه و عاشقانه ای جدید است. برای مطالعه مطالب بیشتر با ما همراه باشید.

تعبیر خواب گل رز - دیدن گل سرخ در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گل رز – دیدن گل سرخ در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب گل رز (گل سرخ)

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن رز (درخت انگور) در خواب بر سه وجه است.

اول: زن.

دوم: منفعت بود از سبب زن.

سوم: رنج و غم و اندوه بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • دیدن گل درخت مو یا رز در خواب بیانگر زن است اگر همسر ندارید ازدواج می کنید و اگر همسر دارید و با او قهر هستید آشتی می کنید و اگر با زن دیگری نیز اختلاف دارید رفع کدورت می شود.
 • اگر این خواب را زنی ببیند صاحب دختری می شود که در زیبایی و حسن خلق و طراوت و صباحت انگشت نما می شود.
 • اگر این خواب را پسر جوانی ببیند عاشق می شود و ازدواج می کند.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر رز (درخت انگور) را خراب بیند، دلیل کند بر بدی احوال صاحب تاک

باغبان تاکستان در خواب تاویلش خدمتکار خانه بود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

 • رز یا همان درخت مو در خواب، دلیل بر زنی نیکوکار و کریمه کند.
 • اگر بیند رزی داشت و درختهای سبز و پاکیزه در او است درهنگام وی، دلیل کند که زنی نیکوکار بخواهد و از او خیر و منفعت بیند.
 • اگر بیند که برگ درختهای رز نبود، تاویل به خلاف این است. اگر بیند که برگ درختها زرد گشت بود، دلیل است که بیمار گردد.
 • اگر بیند که رز ملک او نبود، تاویلش از خیر و شر به خداوند رز بود.

آنلی بیتون مى‌گوید:

دیدن گل سرخ بیانگر سعادت و خوشبختى است.

معبرین غربی گویند:

دیدن گل قرمز در خواب نشان دهنده این است که شما چگونه به موضوعات بد یا اتفاقات خطرناک توجه می‌کنید.

شاید این رؤیا بازتابی از لذت بردن از رخ دادن وقایع ناگوار برای انسان‌های بد باشد.

مشاهده نابودی دشمنان، ذلت و بدبختی افراد پست همگی از نشانه‌های دیدن گل سرخ در خواب است.

 

تعبیر خواب گل سرخ پژمرده

آنلی بیتون مى‌گوید:

دیدن گل سرخ پژمرده در خواب، بیانگر مصیبت و بدبختى است.

 

تعبیر خواب رز خاردار

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن رز خاردار در خواب بیانگر این است که در رابطه ی شخصی تان مشکل دارید تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید قبل از دروی منافع ، بر موقعیتی چسبنده یا خاردار غلبه کنید همان طور که برای چیدن گل رز باید خار ها را از سر راه بردارید.

 

تعبیر خواب گل رز - دیدن گل سرخ در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گل رز – دیدن گل سرخ در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب گل رز رنگارنگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر باغی پر از گل های رز رنگارنگ ببینید به محیطی وارد می شوید که مردمی خوب دارد و شما از دیدار و مصاحبتشان متنفع می گردید

 

تعبیر خواب گل رز قرمز

ابراهیم کرمانی می گوید:

دیدن گل رز قرمز در خواب ببشتر نماد عاشقی و احساسات پاک است،دیدن این رویا برای زنان زیاد نیکو نیست و بیشتر منجر به اختلافات خانوادگی میشود،ولی برای مردان بیشتر دلالت بر عاشق شدن،تصمیم ازدواج گرفتن می باشد.

 

[ type=”red”]شما عزیزان می توانید تعبیر خواب گل های دیگر را در این بخش مطالعه کنید: تعبیر خواب گل ارکیده ، تعبیر خواب گل لاله ، تعبیر خواب یاسمن

 

تعبیر خواب گل رز زرد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

رز زرد گویای زنی است بیمار گونه ولی خوش قلب و نیک منظر. رز سرخ زنی است با نشاط. رز صورتی زنی است که مصاحبتش مغتنم است.

 

تعبیر خواب کاشتن گل رز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید که یک بوته رز در خانه خود کاشته اید که قبلا نبوده زنی در مسیر زندگی شما قرار می گیرد.

 

تعبیر خواب پرپر کردن گل رز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر رز را در خواب پرپر کنید به یک زن آسیب کلی می رسانید و زندگیش را در مخاطره قرار می دهید.

 

تعبیر خواب گل رز - دیدن گل سرخ در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گل رز – دیدن گل سرخ در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب گل رز خشکیده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

رز خشکیده غمی است که از جانب یک زن به شما وارد می آید و خود آن زن نیز بلا و آسیب می بیند.

 

تعبیر خواب هدبه گرفتن گل رز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

هدیه گرفتن گل رز در خواب بیانگر این است که رویاهایی وارد زندگی تان شده و به راحتی نمی توانید آن ها را از واقعیت تشخیص دهید. اکنون ماه به دوازدهمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی آرامش درون بازگشته، به همین خاطر می توانید از رویاهای تان انگیزه بگیرید. سعی نکنید که رویاهای تان را سرکوب کنید، بگذارید آزادانه بچرخند. اما بدانید این شما هستید که باید هر وقت لازم شد از خواب و خیال بیرون بیایید و واقعیت ها را ببینید.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند گل رز با رنگ قرمز هدیه میگیرد دلیل بر اینکه یکی از دختران مجرد و در منزلش به خانه ی بخت می رود،اگر مجرد بود دلیل بر اینکه خودش قصد ازدواج دارد.

 

تعبیر خواب بوییدن گل رز

از دیدگاه روانشناسی یونگ

بوییدن گل رز در خواب بیانگر شادی و خوشی است. خواب به شما می گوید که نیاز دارید سرعت را کم کنید وگرنه فرصت یا حادثه ای در زندگی تان از دست خواهید داد.

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن گل رز از مرده

شیخ طوسی میگوید:

اگر کسی ببیند گل رز را با رنگ سرخ از مرده ای به عنوان هدیه قبول میکند نشانگر این است که حق کسی را ضایع کرده است و بزودی از او انتقام میگرند

 

تعبیر خواب گل رز - دیدن گل سرخ در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گل رز – دیدن گل سرخ در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب گل رز مصنوعی

جابر مغربی می گوید:

دیدن گل رز مصنوعی در خواب بیانگر این است که حواس تان را حسابی جمع کنید تا سرآخر نا امید نشوید. خوشبختانه، می توانید خلاقیت های تان را به کار بگیرید و روابط تان را از چیزی که هست بهتر کنید. سعی کنید به رویاهای تان دل نبندید، چون گذرا هستند. اگر می خواهید که ارتباط تان را با دیگران عمیق تر کنید باید خیال پردازی را کنار بگذارید و در واقعیت ها سیر کنید.

 

تعبیر خواب خریدن گل رز قرمز

احمد مدنی می گوید:

خریدن گل رز در خواب بیانگر این است که شیفته ی چیزهای جدیدی هستید که دارید یاد می گیرید و می خواهید تا حد امکان همه ی جزییات مربوطه را پیدا کنید. برای این که اعتماد به نفس تان کمرنگ نشود باید تلاش مضاعف کنید، به ویژه اگر مجبور شوید که برای اثبات حرف های تان به دیگران آن ها را با موجی از اطلاعات خسته کنید. یادتان باشد که قرار نیست چیزی را ثابت کنید، فقط باید دنباله ی احساس تان را بگیرید و وارد مسیر موفقیت شوید.

 

تعبیر خواب گل رز در حال سوختن

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن رز در حال سوختن در خوابتان نمادی از شور و شوق شماست با این حال شور و شوق شما می تواند تخریب شود اگر مدامحواستان بهش نباشد و چکش نکنید شما ذره ذره با شور و شوقتان تحلیل می روید

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۹ دیدگاه ها

 1. با سلام
  خواب دیدم که از جلوی یک مغازه سوپر مارکت رد میشدم که یک دسته گل رز با گلهای بزرگ و خیلی زیبا به رنگ قرمز و زرد را توی یک حوله زرد پیچیده و جلوی مغازه اش گذاشته
  رفتم از مغازه دار سوال کردم گفت هر شاخه سی تومن . منم خیلی زیاد خریدم و بردم خونه
  تو خونه دبدم خیلی غنچه گل داخل دسته گلم هست و دارن غنچه ها از توی دسته گل میریزن چون ساقه هاشون خیلی کوتاه بود . برای همین یه ظرف شیشه ای برداشتم و غنچه ها رو توی ظرف اب ریختم .
  تعبیرش چی میتونه باشه؟
  ممنون

 2. سلام خسته نباشین
  من امشب تو خواب میدیدم ک ۱۱ تا گل رز قرمز از شخصی گرفتم ب اون شخص گفتم اینارو کی داده گف اینارو امامامون برات دادن تو خواب هی میگفتم یعنی کدوم یکی از امامامون بهم گل ندادن اخه امامای ما ۱۲تا هستن چرا ۱۱ تا گل بهم دادن
  تعبیرش چی میتونه باشه

 3. سلامن خواب دیدم یه بازیگر تلویزیون که من خودم ازش میاد دربرابرم زانو زد و گل رزقرمزی رو بهم داد خیلی عاشقانه بود یادم نمیاد خواستگاری کرد یانه . ولی من خوشحال بودم و گل رو بود میکردم و اینکه من عشقم چندماهه رفته و دیگه امیدی به برگشتش ندارم میخوام بدونم به اون ربط داره یانه . چون من باقانون جذب خیلی سعی کرذم برش گردونم نشد

 4. سلام من خواب دیدم از وسط بوته های گل سرخ رد می شم که خار هم دارند و گل هاشون به تمام تنم حتی به صورتم می چسبند ،گلها بیشتر غنچه بودن البته من اصلا دردی از بابت خارها احساس نمی کردم

 5. سلام من خواب دیدم یکی برام گل زر سرخ داد خیلی قشنگ بود اونو گذاشتم پیش گلی خشکی که قبلا همان شخص برام داده بود

 6. سلام من در حال جداشدن از همسرم هستم خواب دیدم یه پسر کم سن و سال مدرسه ای افتاده دنبالم پیچیدم کوچمون همسرم داخل ماشین بود اون پسر میخواست بهم یه گل رز بده منم هی میگفتم راتو بگیر برو مزاحم نشو پیچیدنی کوچه گل و پرپرش کرد از پشت گلارو ریخت رو سرم دید که من گل و تحویل نمیگرم.تورو خدا تعبیرشو بگین لدفا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا