تعبیر خواب

تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟

4.6/5 - (8 امتیاز)
[ type=”blue”]آب‌ نشانه‌ جهانی‌ عواطف‌ و احساسات‌ است‌. درنتیجه‌، چگونگی‌ وضعیت‌ آب‌ در خوابتان‌، اهمیت‌زیادی‌ دارد. دریا و اقیانوس‌ خروشان‌ در خواب‌، نشانه‌ آن‌ است‌ که‌ در اثر احساسات‌ و عواطف‌ آشوب‌ زده‌ ونا آرام‌، مثل‌، خشم‌، عصبانیت‌، غضب‌، جنون‌، شیفتگی‌، سرخوردگی‌ و ناامیدی‌، از پا در آمده‌اید. اگر درخوابتان‌، خود را داخل‌ یک‌ دریا یا اقیانوس‌  مشاهده‌ نمایید، (به‌ صورت‌ شنا کردن‌ یا سوار یک‌قایق‌ و کشتی‌)، نشان‌ می‌دهد که‌ در لابلای‌ احساسات‌ و عواطف‌ سردرگم‌، گیج‌ کننده‌ و نا آرام‌تان‌، گیرافتاده‌اید و در جستجوی‌ آرامش‌ هستید. در ادامه با تعبیر خواب دریا همراه باشید.

 

تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دریا

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دریا در خواب، بر پادشاهی قدرتمند دلالت دارد. اگر کسی در خواب دید که دریایی را از دور میبیند، دچار بلا، ناراحتی و فتنه میشود.

اگر کسی در خواب دید که روی دریا ایستاده است، بخشی از قدرت و حکومت به او سپرده میشود؛ دیدن چنین خوابی برای زن، ممکن است بر شوهر کردن دلالت داشته باشد.

نفایس الفنون می گوید:

در خواب پادشاهی است یا عالمی. اگر بیند که آب دریا روشن و صاف است، دلیل که پادشاه عالم و فاضل است. اگر تیره و صاف بود، دلیل که مفسد و ظالم است.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند که در دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود. اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که کار او بر خطر است. اگر بیند که از دریا بیرون آید، دلیل است بی غم شود.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن دریا در خواب ، نشانه آرزوهای بی ثمر است. اما دریا در خواب همواره به تنهایی رخ نخواهد داد و پدیده‌هایی مانند خشک شدن دریا، طوفانی بودن آن و… هستند که تعیین کننده جریان خواب و تفسیر آن می‌باشند.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی از دور به دریا نگاه می‌کنی و نزدیک آن نمی‌روی، یـعـنـی به چیزی که به آن امید داری نمی‌رسی.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن آب دریا فراخی روزی بود.

 

تعبیر خواب دریا از دیدگاه معبران غربی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • نفایس الفنون نوشته دریا در خواب پادشاه است ولی به نظر من دریا را نباید صرفا پادشاه دانست چون در زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتی می تواند در خواب ما به صورت دریا ظاهر شود. گاهی این صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئیس اداره و یا به قول فروید امپراطور و امپراطریس و حتی مدیر کلی مقتدر که بیننده خواب از او رعب دارد و می ترسد و یا به لطف و محبتش امید بسته است.
 • تمام کسانی که ما نسبت به آن ها ضعف شدید داریم در خواب های ما به صورت پدیده های عظیم جلوه گر می شوند مانند دریا، آسمان، توفان، رعد و برق و یا شیر و پلنگ. عقیده فروید نیز عینا همین است حال اگر در خواب ببینیم که کنار دریا ایستاده ایم با چنین شخصیتی مجاور می شویم و چنانچه ببینیم از آب دریا می نوشیم متنفع می شویم و سود می بریم.
 • اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود. معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان.
 • چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد. اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید. بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • کشتی رانی در دریا : شهامت ریسک کردن
 • در آن غرق شدن : بدبختی که به دست خود موجب شده اید
 • دریای آرام : شادمانی
 • دریای متلاطم : ناراحتی وغصه
 • افتادن در دریا: ضرر و زیان ، بدبختی
 • دریای شفاف : شادمانی
 • دریای مواج : نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمیدارید

 

تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن آب دریا

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر شخصی خواب ببیند آب دریا می‌نوشد و این آب تیره یا گل آلود نیست و همچنین هیچ موجی از آن که به چشم می‌آید کثیف نیست این خواب می‌تواند به معنی آن باشد که او از ثروت این دنیا به قدر آبی که نوشیده است بهره خواهد برد. به علاوه ام زندگی پاک و شادی را خواهد گذراند. اما اگر آب بد مزه یا کثیف باشد یا اقیانوس از آب‌های تیره پوشیده شده و موج‌های عظیم و خوفناک در آن به چشم بخورد این خواب نشان می‌دهد که او دچار اندوه، ترس و سختی خواهد شد که شدت آن به میزان شرایط حاکم بر آب یا اقیانوس که در فوق اشاره شد بستگی دارد.

نفایس الفنون می گوید:

اگر بیند که از آب دریا برخی بخورد، دلیل که به قدر آن چه خورده است عزت یابد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از آب گوارای دریای می‌خوری، یـعـنـی پادشاه و فرمانروا به تو مال و نعمت می‌دهد.

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • اگر ببینی آب دریا را می‌خوری و داغ است، یـعـنـی مرتکب گناه و معصیت می‌شوی و تعبیرش فوق‌العاده بد می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَسُقُوا مَاء حَمِیمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءهُمْ _ … آبی جوشیده می‌نوشند که اندرونشان را پاره‌پاره می‌کند
 • اگر ببینی آب دریا را می‌خوری و خیلی سرد است، یـعـنـی اگر عالم و دانشمند می‌باشی، از علم استفاده و بهره فراوانی می‌بری، همانطور که در قرآن کریم آمده: قُل لَّوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَن تَنفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّی… _ بگو اگر دریا مرکب کلمات پروردگار من باشد پیش از آنکه کلمات پروردگارم تمامی گیرد دریا تمامی پذیرد… (کهف-109).

جابر مغربی گوید:

 • اگر بیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند، دلیل که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع کند.
 • اگر بیند که آب دریا شور است که خورد، دلیل که کسب حلال بگذارد و کسب حرام کند.

منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می‌رسد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی قسمتی از آب دریا خورده‌ای، ولی هیچ تاثیری روی تو نداشته است، یـعـنـی پادشاه یا دانشمندی را از بین می‌بری.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی قسمتی از آب دریا خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن عزت و بزرگی به دست می‌آوری.

 

[ type=”red”]بیشتر بخوانید: تعبیر خواب شنا کردن ، تعبیر خواب استخر، تعبیر خواب غرق شدن

 

تعبیر خواب سونامی و سیلاب دریا

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن سیلی از آب های شفاف و زلال در خواب نشان دهنده آن است که شما باید برنامه ها و کارهایتان را به تعویق بیندازید. احتمالا موانعی در مسیر اهداف شما ظاهر می شوند و بهتر است که ابتدا با آن ها روبرو شده و بر آن ها غلبه کنید. به یاد داشته باشید که در این صورت باید صبور باشید زیرا شکیبایی و صبر تنها راه برای رسیدن به اهدافتان است.

از طرف دیگر، این خواب تعبیر دیگری هم دارد. اگر سیلی که در خواب می بینید سیلی از آب آبی رنگ زلال و شفاف باشد، تعبیر آن است که تمامی مشکلات شما در زندگی برطرف می شوند و در آینده ای نزدیک موفقیت های بسیار زیادی را تجربه خواهید کرد. این خواب نشان دهنده خروج شما از موقعیتی دشوار و پاداشی است که برای تمامی خوبی ها و کارهای نیکی که انجام داده اید دریافت می کنید.

 

تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دریا آرام

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب شما دریا آرام بود این بدان معنی است که همه چیز به خوبی پیش می رود، شما می توانید بدون نگرانی از آرامش درونی زندگی خود لذت ببرید و از وضعیت فعلی راضی هستید. اگر در خواب رعد و برق و خروشان آب وجود داشته باشد، نشان می دهد که شما از وضعیت فعلی ناراضی هستید و مشتاق تغییر آن هستید.

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب دریای آرام ، شادمانی است

محمد بن سیرین میگوید :

دیدن خواب دریای آرام ، روشن و صاف ، نشانه آنست که پادشاه ، عالم و فاضل است . اگر تیره و صاف بود ، دلیل که مفسد و ظالم است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خواب بودن در کشتی در دریای آرام تعبیرش امنیت و آرامش زندگی است .

 

تعبیر خواب دریا طوفانی

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که از دریا موج‌ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار. اگر بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می‌گرفت، دلیل است که به اندازه و قدر آن، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود.

لوک اویتنهاو می گوید+:

 • دریای متلاطم: ناراحتی وغصه
 • دریای مواج: نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمی‌دارید

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب دریای ناآرام و طوفانی ، ناراحتی وغصه است
 • دیدن خواب دریای مواج ، نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمیدارید

منوچهرمطیعی تهرانی می گوید:

اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می‌رود در کار خطرناکی مداخله می‌کند که احتمال لغزش و سقوط او می‌رود ولی موفق می‌شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

دریاچه نا آرام : موانع بر سر راه عشق

 

تعبیر خواب دریا یخ زده

تعبیرگران می گویند:

دریای یخ زده بیانگر این است که در زندگی نمی توانید احساساتتان را بروز دهید و در بعضی از مواقع احساس ضعف می کنید . قوی باشید و بدانید که خواستن توانستن است اگر درست فکر کنید و اصولی عمل کنید .

 

تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شنا کردن در دریا

از دیدگاه روانشناسی یونگ

شنا کردن در دریا بیانگر این است که که شما قادر خواهید بود از بعضی مشکلات خاص به صورت بسیار ماهرانه گذر کنید، و بعضی از اطرافیان‌تان تحت تاثیر توانایی‌های شما قرار خواهند گرفت. این وضعیت حتی ممکن است برای شما مفید هم باشد، چون مافوق‌های شما ممکن است بعد از دست به کار دیدن شما و تلاش‌های‌تان نگرش متفاوت و مثبتی نسبت به شما پیدا کنند.

نفایس الفنون می گوید:

اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می‌کند، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می‌یابد.

 

تعبیر خواب شنا کردن زیر آب دریا و اقیانوس

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر خواب شنا کردن زیر آب دریا را دیدید، در آن صورت این خواب نشانه‌ی عدم قطعیت خواهد بود. شاید درباره‌ی چیزی یا کسی در زندگی‌تان شک دارید. قبل از آنکه کاری غیر منطقی انجام دهید، وضعیت را با دقت بررسی و سپس اقدام کنید. شاید مشکل این باشد که کمی بیش از فعال هستید.

 

تعبیر خواب شنا کردن در دریای مواج و خروشان

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که در دریای مواج شنا می کنید، این خواب نشان دهنده آن است که در آستانه خطری قرار دارید. کسی یا چیزی نقشه ای خطرناک و فریبکارانه برای شما ترتیب می دهد. او می خواهد که شما را به دام انداخته و اعتبار و محبوبیت شما را خدشه دار کند.

به علاوه این خواب نشان دهنده آن است که دورانی بسیار بد در انتظارتان است. بهتر است همه چیز را برای مدتی متوقف کنید و منتظر باشید تا زمان بهتری از راه برسد. احتمالا تمامی رخدادهای کاری شما با شکست روبرو می شود یا بدهکاری های قابل توجهی را برایتان به همراه می آورد. بنابراین بهتر است مدتی سرمایه گذاری را فراموش کنید. برای مبارزه با این انرژی سنگین و ناخوشایند سعی کنید از زندگی خود لذت ببرید و بیشتر به کارهایی بپردازد که شما را خوشحال می کند. فکر کردن بر تمام چیزهای بدی که برایتان رخ داده است را متوقف و بر آینده تمرکز کنید.

 

تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب غرق شدن در دریا

از دیدگاه روانشناسی یونگ

خواب‌های مربوط به غرق شدن در دریا نشانگر مشکلاتی است که در دوره‌ی پیش رو با آن‌ها مواجه خواهید شد. این مشکلات چندان بزرگ نخواهند بود اما شما مجبور خواهید شد برای بر طرف کردن آن‌ها کمی وقت بگذارید. بر طرف کردن این مشکلات نشانه‌ی خوبی خواهد بود از توانایی‌ها و ظرفیت‌های شما و حتی ممکن است برای‌تان در نهایت مفید واقع شود.

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید غرق می‌شوید، علامت آن است که زیان مالی خواهید دید. اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید، نشانه آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید دیگران غرق می‌شوند، و شما برای نجات آن‌ها می‌شتابید، علامت آن است که به دوست خود کمک می‌کنید تا به مقام درخوری دست یابد.

نفایس الفنون می گوید:

اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.

محمد بن سیرین گوید :

 • اگر کسی در خواب ببیند که در دریا غرق شد و مرد و بعد از آن روی آب آمد ، تعبیر ، آنست که در کار دنیا با حرص و طمع غرق شود .
 • اگر کسی در خواب ببیند که غرق شد ولی از دریا سالم بیرون آمد ، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب خود را در حال غرق شدن در دریا ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید .

لوک اویتنهاو می گوید:

در آن غرق شدن: بدبختی که به دست خود موجب شده‌اید

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می‌شوید.

 

تعبیر خواب شیرجه زدن در آب دریا

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن شیرجه زدن در آب دریا یا اقیانوس در خواب نشان دهنده آن است که تغییری در زندگی شما رخ می دهد. این تغییر با زندگی شخصی یا کاری شما در ارتباط است پس خود را برای فشار در هر دو حوزه آماده کنید.

این خواب از آن جهت اهمیت دارد که شما را برای رخدادی در آینده آماده می کند و شما باید نشانه های موجود در آن را جدی بگیرید. اگرچه تغییر هرگز کار آسانی نیست اما ما باید انعطاف پذیر باشیم و هر چیزی را در زندگی با سربلندی پذیرا شویم. ما هرگز نمی دانیم که این تغییر از چه جهت برایمان موثر و مفید است و ما به واسطه آن چه چیزی را به دست خواهیم آورد. ذهنی باز داشته باشید و با امیدواری و نگرشی مثبت پذیرای همه چیز باشید.

 

تعبیر خواب دریا و کوسه

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر خواب کوسه‌هایی را در دریا دیدید، در آن صورت این خواب به شما درباره‌ی چیزهایی هشدار می‌دهد که در اطراف شما می‌گذرد و شما و از آن‌ها بی خبر هستید. مراقب آدم‌های اطرافتان باشید چون ممکن است آن‌ها برای کاری علیه شما برنامه‌ریزی کرده باشند. همچنین باید درباره‌ی اوضاعی که خیلی از آن اطلاعی ندارید نیز مواظب و مراقب باشید چون ممکن است برای‌تان بد تمام بشود

 

تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب راه رفتن روی دریا

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که روی امواج خروشان دریا راه می روید پس احتمالا در آستانه روبرو شدن با مشکلی در زندگی خود هستید. این مشکلات می تواند با زندگی شخصی یا حرفه ای شما در ارتباط باشد به همین دلیل خود را برای روبرو شدن با آنچه در انتظارتان است آماده سازید.

باید بدانید که اکنون زمان مناسبی برای شروع یک رابطه یا سرمایه گذاری در پروژه های کاری جدید نیست. بهتر است صبر کنید تا زمان مثبت تری از راه برسد. هرچیزی که در دوره زمانی پیش روی خود انجام می دهید برا شما خطر احتمالی شکست یا بدهی های مالی گزافی را به همراه دارد.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی روی دریا راه می‌روی و پای تو خیس نمی‌شود، یـعـنـی از آتش جهنم ایمن می‌شوی و کارهای دنیا را به راحتی انجام می‌دهی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی روی آب دریا و رودخانه و… راه می‌روی، تعبیرش قوت ایمان و اعتقادات پاک تو می‌باشد.

از دیدگاه روانشناسی یونگ

چنین خوابی نشانگر آن است که ما کنترل و اعتماد به نفس مقابله با هر چالشی که اکنون در زندگی‌مان وجود دارد را داریم.

 

تعبیر خواب دریا و ماهی

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب تعداد آن مشخص باشد، ماهی نشانگر زن است، اما اگر تعدادش نامشخص باشد، نشان دهنده‌ی پولی از منبع مشکوک است. اگر کسی دسته‌ای از ماهی‌ها را در خواب در بستر دریا ببیند، جایی که مشغول ماهیگیری است، و آن‌ها را صید کند و خام بخورد نشانه‌ی شادمانی است و اگر آن‌ها را درون سبد بیندازد یا در خواب به چند قسمت تقسیم کند، یعنی او موفق خواهد بود و ثروتش را در برنامه‌های پس انداز و کسب و کار مختلف سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از دریا ماهی صید می‌کنی، یـعـنـی به اندازه آن روزی حلال بدست می‌آوری و معاش و معیشت زندگانی برای اهل

و عیال و زن و فرزند تو گسترده می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّکُمْ… _ حلال شده است برای شما شکار دریایی… (مائده-96).

 

[ type=”red”]برای مطالعه بیشتر در مورد  تعیبر خواب ماهی، تعبیر خواب کوسه، تعبیر خواب نهنگ به لینک های داده شده مراجعه کنید

 

تعبیر خواب دریا و نهنگ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

در خواب، نهنگ یا وال نشانگر سوگند، معبد انسان‌های صالح، و سجاده‌ی سالکان و مجاهدان است. دیدن نهنگ در خواب به معنی دشواری‌ها، افسردگی، تنزل مقام، یا خشم فزاینده نیز هست. در خواب دیدن نهنگی که حضرت یونس (ع) را بلعید به معنی دور ریختن ترس‌های یک انسان است، موفقیت برای فرد فقیر و آسایش برای کسی که دچار تشویش است

 

تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب غسل کردن در آب دریا

ابن سیرین می‌ گوید :

اگر ببینی در آب رود یا دریا غسل کرده‌ای، یـعـنـی دیندار و درستکار خواهی بود و غم و اندوه تو از بین می‌رود، یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کند، یا چنانچه بدهکار هستی تعبیرش این است که بدهی خود را پرداخت می‌کنی، یا اگر بنده و «برده» هستی خلاص می‌شوی .

 

تعبیر خواب کیفیت یا مقدار دریا

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی آب دریا زیاد شده است، یـعـنـی لشکر پادشاه زیاد می‌شود، ولی اگر کم شده است، یـعـنـی لشکر پادشاه کم می‌شود. اگر ببینی آب دریا خشک شده است، یـعـنـی پادشاه و لشکرش نابود خواهند شد.

 

تعبیر خواب ساحل دریا

مطیعی تهرانی می گوید:

معبران نوشته‌اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان.

چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می‌آیید و به ساحل قدم می‌نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می‌یابد.

 

تعبیر خواب دریا خروشان

از دیدگاه روانشناسی یونگ

درمورد افزایش تنش و یا طوفان در دریا و اقیانوس بیاد گفت که احتمالا شما با یک ریسک بزرگ، مشکل یا مانع در زندگیتان روبرو خواهید شد و بهتر است اگر در حال طرح ریزی برای زندگی یا کارتان هستید طرح دیگری بگذارید. برای یک مرد، خواب دریایی خروشان نشان دهنده خطر در سرمایه گذاری است. برای یک زن، این به معنی استرس زیاد در کار است.

 

تعبیر خواب کشتی در دریا

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر کسی خودش را در کشتی در حال به گل نشستن با پایین رفتن آب دریا ببیند، در آنصورت اگر دریا در خواب او آرام باشد به معنی آن است که منصبی عالی رتبه، مدیریت، قدرت و افتخار به دست خواهد آورد. اگر کسی در خواب ببیند کشتی بر روی دریایی از خون شناور است، این خواب به معنی بی‌عفتی است. اگر کشتی غرق شود، و اگر تکه پاره‌هایی از آن بر روی آب شناور بماند،‌ ممکن است به معنی مرگ مادر بیننده‌ی خواب باشد، چرا که زمانی مادرش کشتی حیات او بوده است. خریدن کشی در خواب به معنی ازدواج کردن است.

مطیعی تهرانی می گوید:

بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

کشتی رانی در دریا: شهامت ریسک کردن

 

تعبیر خواب قایقرانی در دریا و دریاچه

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر خواب دیدید که بر روی دریای تیره قایقرانی می‌کنید، پس قرار است با مشکلات بزرگی در زندگی روبرو شوید. این مشکلات شما را ملزم می‌کنند که نهایت توجه و دقت‌تان را به کار ببندید و کمی در پیدا کردن راه حل مشکلات با دشواری مواجه خواهید شد. این مشکلات می‌توانند شخصی یا به کارتان مربوط باشند اما در هر دو صورت باید هر چه سریعتر به آن‌ها بپردازید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید زوج جوانی به قایق بر دریاچه ای می رانند و قایقشان ناگهان در آستانه خطر غرق شدن قرار می گیرد ولی آن دو می توانند به گونه ای خود را نجات دهند ، نشانه آن است که دوستی در حق شما مرتکب خطایی می شود . اما با رفتار پسندیده خود می تواند بار دیگر دل شما را به دست بیاورد.

 

تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ریختن آب دریا روی دیگران

از دیدگاه روانشناسی یونگ

چنین خوابی خبر از شروع هیجانات عاطفی می‌دهد، یا نیاز به نشان دادن عواطف بیشتر. ریخته شدن آب روی ما، حاکی از آن است که احتمالا هدف خشم یا احساسات شدید و قوی شخص دیگری واقع می‌شویم.

 

تعبیر خواب افتادن در دریا

از دیدگاه روانشناسی یونگ

این خواب احساس درماندگی پولی را بیان می‌کند، احساس عدم کنترل بر اوضاع، پشیمانی از ارتکاب اشتباه، و پیامدهای ناخوشایند احتمالی.

 

تعبیر خواب نفس کشیدن زیر آب دریا

از دیدگاه روانشناسی یونگ

این خواب نشان از آرزوی شما برای بازگشت به زهدان مادر دارد، به ویژه، به خاطر نیاز امنیت، آرامش، رهایی از مسئولیت‌ها. ممکن است با دشواری‌هایی در زندگی روبرو باشید یا غرق در تعهدات شده باشید، که در نتیجه آرزوی بازگشت به مکانی امن و آرام را دارید.

 

تعبیر خواب گوش کردن به صدای دریا

آنلی بیتون می گوید:

شنیدن زمزمه دریا با ساحل در خواب ، نشانه‌آن است که زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت ، زندگی ای تهی از عشق و محبت .

از دیدگاه روانشناسی یونگ

گوش کردن به صدای آب در خواب نیاز به تفکر و اندیشه را نشان می‌دهد و در آرامش بودن با احساسات و عواطف‌مان را

 

تعبیر خواب بازی کردن در آب دریا

از دیدگاه روانشناسی یونگ

نشان دهنده‌ی بیدار شدن عشق یا شور و احساسی تازه در وجود آدم است. ممکن است به دنبال رابطه‌ای جدید، پروژه‌ی کاری جدید، یا آموختن مهارتی جدید باشیم.

 

تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب رد شدن از پهنه‌ی آب دریا

از دیدگاه روانشناسی یونگ

چنین خوابی نشانگر آرزوی آزادی، استقلال، و تغییر است. ما به سوی چیزی که آشنا و مطمئن است حرکت می‌کنیم، به سوی آنچه جدید است و در قید و بند قواعد کهنه و شک و تردیدهای قدیمی نیست.

 

تعبیر خواب دریا و مروارید

از دیدگاه روانشناسی یونگ

صید مقدار زیادی مروارید از دریا یا رودخانه: پول صادقانه‌ای که از پادشاه و یا امثال او دریافت خواهد شد.

خواب توده‌ای از مروارید و تحت تاثیر قرار گرفتن از اینکه آن‌ها را از دریا گرفته‌اید: خبر از ثروت و افتخار می‌دهد.

 

تعبیر خواب مسافرت از طریق دریا

آنلی بیتون م‏ی گوید :

 • اگر خواب ببینید از طریق دریا مسافرت می کنید ، نشانه ی آن است که علاوه بر گرفتن پاداشِ کارهای دشواری که به ثمر رسانده اید ، پول بسیار زیادی نیز به دستتان خواهد رسید .
 • اگر خواب ببینید هنگام مسافرت از طریق دریا با فاجعه ای روبرو می شوید ، نشانه ی آن است که گرفتار عشقهای دروغین خواهید شد .

 

تعبیر خواب تفریح در دریا

مولف می گوید:

رویابین خواهرش را به همراه همسر و فرزند خردسالشان دیده که با خوشحالی در دریا مشغول بازی هستند و ماهی های زیادی اطراف آن ها در حرکتند.

در این رویا، با مسئله رها کردن وسواس های مادرانه روبرو هستیم. رویابین گرفتار دلمشغولی های سرپرستی اطرافیان است و این دلشوره ها مسیر شادکامی را برایش مسدود کرده است. در رویای او، زن، مرد و کودک کنار ماهی ها شنا می کنند، هر کدام اداره زندگی خود را در دست دارند و اسیر دلواپسی مراقبت از دیگری نیستند. همین رهایی به آن ها فرصت بهره بردن از موقعیت و شادمانی را می دهد.

 

تعبیر خواب شنا کردن با دیگران

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می کند ، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می یابد .

 

تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دریاچه

معبران می گویند:

این بـه معنی آن اسـت کـه شـما بر مشکلات بزرگی در زندگی‌تان غلبه خواهید کرد، حتی اگر درنظر دیگران کوچک باشند. این باعث میشود احساس اسانی بسیار زیادی بشما دست بدهد و نهایتا قادر خواهید بود یک‌بار دیگر از زندگی لذت ببرید.

از این دوره برای ارتقاء و التیام سایر حوزه‌های زندگی‌تان کـه بکار بیشتری نیاز دارد و مشکلات اجازه‌ی پرداختن بـه آن‌ها را نمی‌داده‌ اسـت استفاده کنید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن دریاچهای کوچک در خواب، بر زنی ثروتمند دلالت دارد.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن دریاچه :گنج چیزی گزانبها نصیبتان خواهد شد، این چیزشاید از لحاظ معنوی باشد

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن عکس درختان پرشاخ و برگ بر آب دریاچه در خواب ، علامت آن است که جاذبه های معشوق شما را هر دم سوی خود خواهد کشید .
 • اگر خواب ببینید ساکنین جزیره دریاچه ای شما را تهدید می کنند ، علامت آن است که وقت خود را بیهوده تلف خواهید کرد و سلامت خود را برای لذتهای نامشروع به خطر خواهید انداخت .

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک دریاچه بزرگ : یک عشق بزرگ و پرهیجان .
 • یک کشتی روی دریاچه : مشاجره و خصومت در خانه
 • یک قایق پاروئی روی دریاچه : نقشه های شما در کار عملی خواهند شد.
 • یک دریاچه پر تلاطم : با شمکلات متعددی مواجه خواهید شد.
 • روی دریاچه باران میبارد : صبر و بردباری شما باعث بر طرف شدن مشکلات خواهد شد.
 • کنار یک دریاچه ماهیگیری میکنید : پیشرفت در امور مختلف.

 

تعبیر خواب دریاچه زلال

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن دریاچه ای با آب زلال و شفاف که گردش را زمینهای لم یزرع فرا گرفته است ، علامت آن است که برای کسب ثروت دست به اعمال غیراخلاقی خواهید زد .
 • اگر خواب ببینید با کشتی بر دریاچه ای آرام و زلال حرکت می کنید ، نشانه آن است که با به دست آوردن ثروت می توانید به آرزوهای خود برسید .
 • اگر در خواب صورت خود را بر آب دریاچه ای زلال ببینید ،علامت آن است که دوستان صمیمی ، خوشی و شادی را برایتان به ارمغان خواهند آورد .

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک دریاچه تمیز و صاف : موفقیت شما در هر کاری حتمی است .
 • یک دریاچه بسیار آرام : معشوقتان شما را ترک خواهد کرد.

 

تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دریا و دریاچه گل آلود

مولف می گوید:

دریای تیره و سیاه و گل آلود بیانگر این است که  باید در کارتان بیشتر به مقوله ی حلال و حرام توجه کنید و مواظب باشید که به واسطه ی شما حق کسی ضایع نشود .

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر دختری خواب ببیند کنار دریاچه ای گل آلود و خروشان تنهاست ، نشانه آن است که به زودی در زندگی او تحولاتی صورت می پذیرد و بخاطر نادیده انگاشتن آموخته ها و تجربه های ثمربخش خود تأسف می خورد .
 • دیدن دریاچه گل آلود که گرداگردش را صخره ها و درختان عریان فرا گرفته اند ، نشانه خاتمه ناخوشایندِ امور عاطفی است .
 • دیدن دریاچه گل آلود که گردش را درختان سبز فرا گرفته است ، نشانه آن است که با غلبه بر شهوات و هوا و هوس های مادی ، با فضیلت و تقوای فطری خود می توانید در راهی سالم و پرمنفعت گام بردارید .

در سر زمین رویاها آمده:

یک دریاچه گل آلود : کارهای شما رو به بدی میروند

 

تعبیر خواب رودخانه

معبران می گویند: دیدن رودخانه ی آرام و تمیز در خواب بیانگر این است که شما با جریان موجود پیش می روید. شما اجازه می دهید که عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود زمان آن رسیده است که نقش تصمیم گیرنده تری در جهت دهی به زندگی تان بگیرید. (برای مطالعه جزئیات بیشتر در مورد  تعبیر خواب رودخانه )

 

تعبیر خواب اقیانوس

لوک اویتنهاو می گوید :

اقیانوس : سفری بزرگ

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک اقیانوس آرام : زندگی زناشوئی شما به شدت آشفته می شود .

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن اقیانوس آرام در خواب ، برای ملوانان نشانه سفرهایی سود آور و دلپذیر است . برای تجار نشانه دادوستد هایی پر منفعت است ، برای جوانان نشانه وصال و یافتن همسری زیبا است .
 • اگر در خواب اقیانوس را از فاصله ای دور ببینید و صدای تصادم امواج را با بدنه کشتی ها بشنوید ، نشانه آن است که اوقاتی پر از تشنج د رمحیط خانواده خواهید داشت .

 

تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دریا | دیدن دریا، دریاچه، اقیانوس در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب اقیانوس مواج و طوفانی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • یک اقیانوس طوفانی: به مشکلات متعددی بر خواهید خورد.
 • موجهای اقیانوس به کشتی شما می‌خورد: در امور کاری یک مصیبت در پیش است.
 • در هوای خوب شما سواربر کشتی روی اقیانوس هستید: کارهای شما بخوبی پیش خواهد رفت.
 • در هوای طوفانی شما سوار بر کشتی روی اقیانوس هستید: مشکلات بسیار بزرگ
 • روی یک کشتی در حال غرق شدن در اقیانوس هستید: ماجرای عشقی شما همین جا تمام می‌شود.

 

تعبیر خواب کف و عمق اقیانوس آرام

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید امواج کف آلود اقیانوس ، ساحل را می لیسد ، علامت آن است که زیر کانه از چنگ دشمنان خواهید گریخت .
 • اگر خواب ببینید عمق اقیانوس آنقدر کم است که می توانید به راحتی در آن راه بروید ، علامت آن است که کسب موفقیت با سختی و اندوه آمیخته است .
 • اگر با کشتی از اقیانوس آرام بگذرید ، علامت آن است که در زندگی طعم سعادت و خوشبختی را خواهید چشید .

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

 1. سلام خسته نباشید. من دیشب خواب دیدم با دو نفر دیگه داریم از روی یک دریاچه یخ زده رد میشیم نمیدونم با چی ولی ی چیزی مثل فرش بود که ما رو میبرد اون طرف دریاچه. خیلی عمیق به نظر نمیرسید. دو طرف دریاچه کوه بود. همه جارو برف پوشیده بود جز روی دریاچه. به اخرای دریاچه که رسیدیم دیدیم یخ دریاچه داره ترک میخوره و کم کم دو قسمت از هم دور میشن. در اخرین لحظات که میخواستیم بیفتیم تو دریاچه به اخر دریاچه رسیدیم و پریدیم رو خشکی اما اون چیزی که روش بودیم رفت تو دریاچه. لطفا جواب بدید نگرانم

 2. سلام و خسته نباشید
  ممنون مطالب پر محتوا و خوب بود….
  منم تو خوابم دریا رو شفاف و زیبا و آروم توی آسمون دیدم …. وقتی اسمون صاف و آبیه انسان لذت میبره منم دریا رو تو اسمون دیدم و لذت بردم…
  کسانی هم تو اب بودن و تفریح میکردن
  میخواستم ببینم از نظر روانشناسی تعبیر خوابم چی میشه؟؟؟؟
  ممنونم از راهنماییتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا