تعبیر خواب

تعبیر خواب خدمتکار ، سرایدار ، پادو ، مستخدم

3.5/5 - (2 امتیاز)

تعبیر خواب خدمتکار – معنی دیدن سرایدار در خواب

تعبیر خواب خدمتکار ، سرایدار ، پادو ، مستخدم
تعبیر خواب خدمتکار ، سرایدار ، پادو ، مستخدم

در زمان های گذشته برده و بردگی وجود داشته اما امروزه به شکل گذشته برده و بنده وجود ندارد ولی شاید بتوان به جای آن افرادی را نام برد که از جهاتی تحت اختیار شخص دیگری باشند و فقط اسمشان برده نیست. پس برای مطالعه تعبیر خواب خدمتکار ، مستخدم ، پیشخدمت ، سرایدار ، پادو با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب برده 

لوک اویتنهاو می گوید :

برده : فقر

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که برده هستید، یعنى در انجام کارهایتان موفق مى‏شوید. دیدن برده در خواب، نشانه‏ى آن است که باید با تمایلات نفسانى خود مبارزه کنید.

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر در خواب بردۀ نابالغی را ببینی که بالغ شده است، یـعـنـی آن برده آزاد می‌شود.
 • اگر ببینی بردۀ خود را آزاد کرده‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت.
 • اگر ببینی بردۀ خود را فروخته‌ای، یـعـنـی شاد و خوشحال می‌شوی.
 • اگر ببینی برده‌ات، تو را فروخته است!، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی خواهی شد

 

تعبیر خواب بردگی

خواب دیدن بردگی، بیانگر این است که شما از قدرت خود استفاده نمی کنید. شما قدرت را در دستان دیگری می گذارید و به آنه اجازه می دهید که انتخاب کنند و برای شما تصمیم بگیرند. تعبیر دیگر این است که خواب بی این معنی است که شما خود مختاری و استقلال را تجربه می کنید

 

تعبیر خواب غلام

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر بیند که غلام یا کنیزک بفروخت نیکو بود. اگر بیند که بخرید بد است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که غلام کسی شده بود، دلیل است که از کاری سخت رنجور شود.

جابر مغربی می گوید:

که دیدن غلام به خواب، دلیل پادشاهی و شادی است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن غلام در خواب، بر شنیدن مژدهای برای بیننده ی خواب دلالت دارد.

 

تعبیر خواب کنیزک

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

دیدن کنیزک در خواب مال است. اگر کنیزک بخرید، دلیل که مال یابد. اگر دید بفروخت، دلیل بر نقصان مال است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن کنیزک غم بود

دیدن کنیز خبر خوش شنود

 

امروزه به شکل گذشته “برده و غلام” وجود ندارد احتمالاً تعبیرهای مربوط به “غلام” را می‌توان در مورد “نوکر” یا “مردی خدمتکار” نیز به کار برد.

 

تعبیر خواب خدمتکار

آنلی بیتون می گوید:

دیدن خدمتکار در خواب ، نشانه تغییرات یقینی و بدبختی است .

اگر مردی خواب ببیند عاشق خدمتکاری شده است ، نشانه آن است که احتمال دارد به رفتار زننده و نادرست خود ، مورد ریشخند دیگران واقع شود .

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک خدمتکار : احترام و مقام شما بالاتر میرود
 • شما یک خدمتکار دارید : پیشرفت در زندگی و کار در انتظارشماست .
 • خدمتکاران را اخراج می کنید : آشفتگی در روابط عشقی
 • دیگران خدمتکار دارند : دوستان به شما خیانت خواهند کرد
 • خواب یک خدمتکار مخصوص با روپوش : شانس بزرگ
 • ارباب و خدمتکار مخصوصش : پریشان و حیرت زده می شوید .
 • دشمنان شما خدمتکاران مخصوص با روپوش دارند: یک خطر در روابط اجتماعی شما را تهدید می کند.
 • دوستان شما خدمتکار مخصوص دارند : شما به موفقیت می رسید .

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پادشاه ، معنی دیدن پادشاه در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب خدمتکار ، سرایدار ، پادو ، مستخدم
تعبیر خواب خدمتکار ، سرایدار ، پادو ، مستخدم

 

تعبیر خواب مستخدم

آنلی بیتون می گوید:

دیدن مستخدمی در خواب ، نشانه آن است که خشم و غضب شما را به سمت مشاجرات بیهوده سوق خواهد داد

اگر خواب ببینید مستخدم خود را اخراج می کنید ، علامت آن است که با زیان مالی روبرو خواهید شد .

اگر خواب ببینید با مستخدم خود مشاجره می کنید ، نشانه آن است که برای سرزنش فردی که از انجام وظایف خود کوتاهی می کند ، دلایل منطقی دارید .

اگر خواب ببینید مستخدمی از شما دزدی می کند ، علامت آن است که فردی که نزدیک شما زندگی می کند حد و مرز خود را نمی شناسد و به حق مالکیت دیگران احترام نمی گذارد .

 

تعبیر خواب فراش

محمد ابن سیرین بصری گوید:

فراشی نمودن، دلیل است بر زن دلاله که از بهر مردم خواهد. اگر دید که فراشی می کرد، دلیل است از بهر خود یا از بهر دیگران زن خواهد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

فراش را دلال و دلاله تعبیر کرده اند. فراش به معنی سرایدار و امربر است.

کسی که در غیبت شما نگهبان و مراقب خانه یا دفتر شماست و در حضورتان امر می برد و دستورهای سرپائی را انجام می دهد.

معبران قدیمی نوشته اند:

 • دیدن فراش در خواب نشان آن است که زن یا مردی دلال و واسطه در زندگی شما پیدا می شود که کاری به او رجوع می کنید. مثل خرید یا فروش خانه و زمین و اتومبیل.
 • فراش در خواب کسی است که می تواند واسطه انجام کارهایی باشد و خودش قابلیت و توانایی انجام کار مشخصی را ندارد. این در صورتی است که فراش را درخواب ببینید
 • اگر ببینید که خودتان فراش شده اید نشان آن است که خود شما واسطه انجام کاری می شوید که نه سودش به شما می رسد و نه زیان آن متوجه شما خواهد بود.

 

تعبیر خواب پیشخدمت

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پیشخدمت در خواب ، علامت آن است که به لذات حقیر تن خواهید داد و پاکی درون خود را آلوده خواهید ساخت.

اگر دختری خواب ببیند پیشخدمت رستورانی شده است ، علامت آن است که عاشق مردی خوش گذران خواهد شد.

دیدن پیشخدمتی نامرتب و عصبانی در خواب ، علامت آن است که افرادی خود را به خانه شما دعوت خواهند کرد.

 

تعبیر خواب خدمتکار ، سرایدار ، پادو ، مستخدم
تعبیر خواب خدمتکار ، سرایدار ، پادو ، مستخدم

 

تعبیر خواب پیشخدمت در کافه

آنلی بیتون می گوید:

یک زن پیشخدمت در یک کافه : مردم پرگوئی بسیار درباره شما میکنند .

یک پیشخدمت مرد در یک کافه : زیادی به دیگران اعتماد میکنید و به کارهای خود امیداورا هستید .

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب انعام گرفتن (پاداش گرفتن) در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب پیشخدمت دادگاه

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب خود را پیشخدمت دادگاه ببیند، نشانه‏ى انجام کارهاى بیهوده است.

اگر در خواب با یک پیشخدمت دادگاه دعوا بگیرد، به این معنا است که در قبال انجام کارهاى خوب پاداشى به شما نمى‏دهند.

آنلی بیتون می گوید:

 • خواب یک مرد پیشخدمت : پول
 • یک زن پیشخدمت : خطر در روابط عشقی- خیانت.
 • یک پیشخدمت ( مرد)از شما پذیرائی میکند : ناتوانی شما در کارها باعث میشود که محتاج شخصی بشوید که آنها را اداره کند .
 • پیشخدمتهای متعددی که از مشتریان پذیرائی میکنند : به شما کمک خواهد شد ولی بطور نامشروع.
 • پیشخدمتها در یک میهمانی بزرگ : پیروری بزرگ بر مخالفان .
 • شما پیشخدمت هستید : کارهای شما به آرامی اصلاح خواهند شد.
 • شما یک پیشخدمت زن دارید : بی دقتی شما در کارها باعث دردسر و گرفتاری بسیار خواهد شد.
 • با یک پیشخدمت زن روابط عاشقانه دارید : از دوستان حسود بپرهیزید.
 • با یک پیشخدمت ازدواج کرده اید : 1- بزودی مشکلات به شما هجوم میاورند . 2 – ناکامی عشقی.

 

تعبیر خواب سرایدار

آنلی بیتون می گوید:

دیدن سرایدار در خواب ، علامت آن است که در اثر تربیت نادرست فرزندان رنج خواهید برد .

اگر در خواب به دنبال سرایدار بگردید ، نشانه آن است که وجود آرام شما را آزار و اذیت پریشان خواهد ساخت .

3ـ اگر در خواب برای خانه خود سرایدار پیدا کنید ، علامت آن است که کارهایتان به خوبی پیش خواهد رفت ، و دوستان و همنشینانی درخور احترام خواهید یافت .

 

تعبیر خواب پادو

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پادو در خواب ، علامت آن است که با فرد غیر قابل اعتمادی پیمان دوستی می بندید ، و در کنترل انگیزه های آنی و عجولانه خود ناتوان می مانید .

اگر زنی خواب ببیند به عنوان پادو در جایی کار می کند ، نشانه آن است که در ماجراهایی حماقت آمیز شرکت خواهد کرد .

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. خواب دیدم من داشتم می شدم خادم امام بعد با یه کلاه مشکی و موهام بیرون بود وارد حرم امام رضا شدم با یه سری از دوستام و مامانم بودیم ولی من گفت من می خوام تنها با امام رضا حرف بزنم داشتم دنبال ضریح می گشتم دو سه جا رفتم تو خود حرم ولی گفتن به خاطر کرونا ضریح رو جمع کردن بعد تو خواب دیدم که می خوام برم هتل چادرم رو سر کنم که بیام‌بشم خادم امام رضا تو خواب می گفتم‌وای من به یکی از آرزوهام رسیدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا