تعبیر خواب

تعبیر خواب سایه + تعبیر خواب سایه آدم و تعبیر خواب سایه درخت

4.7/5 - (4 امتیاز)

تعبیر خواب سابه و دیدن سایه خود در خواب

تعبیر خواب سایه + تعبیر خواب سایه آدم و تعبیر خواب سایه درخت
تعبیر خواب سایه + تعبیر خواب سایه آدم و تعبیر خواب سایه درخت

دیدن سایه خودتان در خواب بیانگر جنبه ای از خودتان است که تایید نشده است یا شناسایی نشده است ( در سابه پنهان مانده است). ممکن است ویژگی ای در مورد خودتان یا قسمتی از خودتان باشد که ردش می کنید یا می خواهید پنهانش کنید این ویژگی ها ممکن است ضرورتا منفی نباشد اما می توانند خلاقانه باشند. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب سابه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

نشستن در سایه بر پنج وجه است،

اول: بزرگی.

دوم: هیبت.

سوم: پناه.

چهارم: منفعت.

پنجم: مرگ.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

سایه به تحقیق دو نوع است و ما نیز در خواب خارج از این دو نوع سایه ای نمی بینیم. اول سایه خودمان است . که چنان چه مقابل منبع نور ایستاده باشیم طبعا سایه مابر زمین و بر دیوار می افتد. دوم سایه اشیا و این شامل همه چیز می شود. هر جسم عجیبی که در مقابل روشنائی واقع شود طبعا سایه خواهد داشت. در رویاهای ما سایه خودمان، نام و آوازه است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که از فرط گرما به سایهای پناه برده است، از غم و غصه نجات می یابد و رزق و روزی به دست می آورد. سایه ی زن، شوهر اوست و اگر زنی که شوهر نکرده است در خواب ببیند که زیر سایهای رفته است، شوهر می کند.

اگر کسی در خواب ببیند که در سایه، احساس سرما کرده و جلو آفتاب رفته است، از فقر و نداری نجات می یابد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

سایه در خواب، بزرگی و هیبت بود و نیز سایه درخواب بزرگی است از پادشاه و همچنین سایه کوچک درتاویل پادشاه بود و سایه دیوار بزرگی و عزت است از مردی بزرگ، که معیشت در پناه او کند و سایه درخت آسانی و راحت بود از پناه مردان که خدمت او کنند

 

تعبیر خواب سایه + تعبیر خواب سایه آدم و تعبیر خواب سایه درخت
تعبیر خواب سایه + تعبیر خواب سایه آدم و تعبیر خواب سایه درخت

 

تعبیر خواب دیدن سایه خود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • اگر در خواب ببینیم سایه ای کوچک و نامتناسب با هیکل و جثه خویش داریم نشان آن است که مردم درباره ما قضاوت خوشایندی ندارند. کارهائی کرده ایم یا سخنانی گفته ایم که تحقیر شده ایم و دیگران به ما با دیده کوچکی می نگرند و شان و ارزش لازم را برای ما قائل نیستند.
  • اگر سایه ای مناسب جثه و اندام خویش اما کم رنگ داشته باشیم خواب ما می گوید استطاعت کمک به دیگران را داریم اما کمک نمی کنیم. می توانیم برای مردم مفید باشیم لیکن مضایقه داریم. و اگر سایه ای پر رنگ و سیاه داشته باشیم نشان آن است که سود ما به مردم می رسد.

 

داستان

نوشته اند وقتی رسول اکرم در جوانی کاروان متعلق به حضرت خدیجه را سرپرستی می کرد هنگام بازگشت از سفر شام لکه ابر سفید در آسمان پیدا می شد که بر کاروان و حضرت محمد(ص) سایه می افکند. ابر سرخ خوب نیست و کلا ابر اگر رنگ غیر طبیعی داشته باشد تعبیر نیکو ندارد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در رویای خویش احساس کنید هوا گرم و آفتابی است و در این حالت لکه ابری در آسمان پیدا شود و بر سایه شما سایه بیافکند خوابی مبارک و میمون دیده اید. این نشان آن است که مورد عنایت و لطف پروردگار عالم قرار می گیرید و بر گزیده و ممتاز می شوید. در این حالت رنگ ابر در تعبیر رویا قضاوت هائی به وجود می آورد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در فصل تابستان، سایهای را در خواب ببیند، نشانه خوشی، استراحت و مقام والا است.

 

تعبیر خواب سایه + تعبیر خواب سایه آدم و تعبیر خواب سایه درخت
تعبیر خواب سایه + تعبیر خواب سایه آدم و تعبیر خواب سایه درخت

 

تعبیر خواب سایه انسان

اگر دیدید در خواب سایه کسی بر شما افتاده نیکو خوابی نیست چون نشان آن است که غمگین می شوید و چنان چه ببینید سایه شما بر دیگری افتاده ستم می کنید و موجب رنج و ملال آن شخص هر کس هست، می شوید.

 

داستان

اگر ابر روی شخص یا منطقه ای سایه بیافکند و شما مشاهده کنید که ابر سایه است خواب شما می گوید آن شخص یا آن ناحیه گرفتار غم و اندوه می شوند. در این مورد خاطره ای دارم که نقل می کنم:

چندین سال قبل شخصی که اهل یکی از روستاهای چهار محال بختیاری بود ولی در تهران می زیست خواب دید که ابر سیاهی آمده و ده آن ها را چنان در خود گرفته که هیچ چیز دیده و تشخیص داده نمی شود. او می گفت( در خواب دیدم ابر سیاه فقط ده ما را گرفته در حالی که از پنجره اتاق صحرای دور دست را می دیدم آفتابی است و گله ها دارند چرا می کنند. در این تاریکی به دنبال بچه های خود می گشتم اما آن ها را نمی یافتم. صدایشان را می شنیدم ولی ابر همه جا را تاریک کرده بود که نمی توانستم بچه ها را پیدا کنم) مدارس که تعطیل می شد او طبق معمول زن و فرزندانش را به ده می فرستاد و پایان تابستان خودش هم مرخصی می گرفت و می رفت دو هفته آن جا می ماند و آن ها را به تهران باز می گرداند. آن سال نیز همین کار را کرد ولی در مرداد ماه که ریزش باران سابقه ندارد یا به ندرت اتفاق می افتد چنان باران هولناکی بارید و سیل مهیبی راه افتاد که روستای محل اقامت فرزندان او را آب برد. در این حادثه روستائیان آسیب دیدند و او نیز یکی از فرزندانش را که سال داشت از دست داد.

 

تعبیر خواب سایه درخت

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر در سایه درختِ خار و درختِ بی بر باشد، دلیل بر مردی مفسد و بی باک و بی دیانت باشد و، دلیل کند که اجلش نزدیک آمده باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید زیر سایه درخت نشسته اید نیکو است چرا که خواب شما می گوید رفاه و آرامش می یابید و باز هم این با توجه به نوع درخت تفاوت هائی به وجود می آورد که در تعبیر اثر می نهد اما کلا حکم همین است.

دیدن سایه همه درختان خوب است اما سایه درخت چنار و نارون و نخل بهتر است. سایه بید اندکی غم می آورد. شاه توت اصلا خوب نیست.

 

تعبیر خواب سایه + تعبیر خواب سایه آدم و تعبیر خواب سایه درخت
تعبیر خواب سایه + تعبیر خواب سایه آدم و تعبیر خواب سایه درخت

 

تعبیر خواب سایه سیاه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

فاصله دیدن خواب تا وقوع سیل دوماه و نیم بود. سایه ابر سیاه غم و اندوه است و اگر پائین باشد و ما را فرا بگیرد بلاست. ابر سفید و سایه خاکستری رنگ طبیعی و نیکو است.

 

همانطور که در قرآن کریم آمده:

وَظَلَّلْنَا عَلَیْکُمُ الْغَمَامَ وَاَنزَلْنَا عَلَیْکُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى کُلُواْ… _ و ابر را سایبان شما کردیم و [منّ] و مرغ بریان برای شما فرستادیم (بخورید)… (بقره-57) .

 

تعبیر خواب سایه دیوار

چنان چه در خواب ببینید که زیر سایه دیوار قرار گرفته اید و آن دیوار عظیم و محکم است رویای شما خبر می دهد که از جهتی مورد حمایت قرار می گیرید. کسی یا کسانی از شما حمایت می کنند. دستتان را می گیرند و با این کمک و همراهی شما به شان و جاه می رسید حال اگر دیوار ضعیف و مخروبه باشد، مثل دیوار گلی و چینه رویای شما می گوید از کسی کمک و پایمردی می طلبید که توان انجام را ندارد.

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب درخت بید ، تعبیر خواب درخت بلوط ، تعبیر خواب درخت آبنوس

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا