تعبیر خواب

تعبیر خواب اصلاح کردن – تراشیدن ریش + تراشیدن موی سر

3.9/5 - (13 امتیاز)

 تعبیر خواب اصلاح صورت مرد – معنی دیدن اصلاح صورت زن در خواب

تعبیر خواب اصلاح کردن - تراشیدن ریش + تراشیدن موی سر
تعبیر خواب اصلاح کردن – تراشیدن ریش + تراشیدن موی سر

تعبیر خواب اصلاح صورت چیست؟ تراشیدن صورت در خواب چه تعبیری دارد؟ دیدن اصلاح صورت و یا تراشیدن ریش در خواب برای زنان و مردان تعابیر مختلفی به همراه دارد. اصلاح صورت به معنای آماده شدن فرد برای استقبال از سوی اجتماع یا سازگاری با جامعه است. همچنین ممکن است خواب شما مربوط مربوط به ژیلت باشد. که دیدن ژیلت هم تعبیر خواب خاص خود را دارد. پس همراه ما باشید تا به تعابیر گفته شده بپردازیم.

 

تعبیر خواب اصلاح کردن صورت

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر خواب ببینید صورت خود را اصلاح کرده اید ، علامت آن است که شیادان بر سر شما کلاه می گذارند.
  • اگر خواب ببینید مشغول اصلاح صورت خود هستید ، علامت آن است که بر اعضای خانواده مسلط می شوید و به آنان فرمان می دهید .

 

تعبیر خواب بند انداختن صورت

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید بعد از بند انداختن، صورت شما لطیف شده است، علامت آن است که به آسودگی و آرامش دست می‌یابید و دوستان مطیع اداره شما خواهند بود. اما اگر بعد از بند انداختن صورت شما زبر و چرکیده به نظر برسد، علامت آن است که با مشاجرات و اختلافات بسیاری روبرو خواهید شد.

 

تعبیر خواب بند انداختن صورت مرد

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

آرایش چهره، بند انداختن صورت، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب‌ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی است.

 

تعبیر خواب اصلاح صورت زن بجای بند انداختن

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی خواب ببیند چون مردان صورت خود را اصلاح می‌کند، علامت آن است که آنقدر خصوصیات مردانه در رفتارش هویدا می‌شود که مردان با تنفر از او روی بر می‌گردانند.

 

تعبیر خواب تغییر رنگ ریش در هنگام اصلاح صورت 

  • اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح ، ریش شما خاکستری به نظر می رسد ، نشانه آن است که از هر گونه قضاوت نسبت به افرادی که ادعای دوستی با شما را دارند ، پرهیز می کنید
  • اگر زنی در خواب ببیند مردی صورت خود را اصلاح می کند ، علامت آن است که در تفریحات ناشایست افراط می کند و نتیجه آلوده و فاسد می گردد .

 

تعبیر خواب اصلاح موی سر

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید می خواهید به آرایشگاه بروید و موی سر خود را اصلاح کنید ، علامت آن است که برای پیش بردن اهداف خود نقشه می کشید . اما نیروی کافی برای عملی کردن نقشه ها صرف نمی کنید .

در تعبیر خواب یوسفی آمده است:

موی سر بریده دیدن ازقرض فارغبال گردد و سفر حج پیش آید

 

تعبیر خواب اصلاح کردن - تراشیدن ریش + تراشیدن موی سر
تعبیر خواب اصلاح کردن – تراشیدن ریش + تراشیدن موی سر

 تعبیر خواب ریش تراشیدن

حضرت دانیال گوید:

اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد.

 

تعبیر خواب تیغ اصلاح (ژیلت)

آنلی بیتون می گوید:

دیدن تیغ اصلاح، تیغ ریش تراش و یا ژیلت در خواب همگی بیانگر رویارویی با مشکلاتی سخت است. مشکلاتی که در برابر آن ها شکست خواهید خورد. دیدن تیغ اصلاح به گفته معبران غربی نشانه رخ دادن مشکلاتی سخت و تسلیم شدن در برابر این سختی هاست.

 کارل گوستاو یونگ می گوید:

دیدن تیغ در خواب بیانگر این است که موقعیت یا مساله ای وجود دارد که شما نیاز دارید صاف و هموارش کنید.

دیدن یا استفاده از تیغ در خواب نمادی از دقت و صحت چیزی است که انجام می دهید.

پیدا کردن تیغ در غذاتان بیانگر این است که کلام برنده ای است که گفته اید و الان برگشته که گریبانتان را بگیرد

 

تعبیر خواب اصلاح کردن صورت با تیغ (ژیلت)

لیلا برایت می گوید:

دیدن تیغ در خواب نشان دهنده ی بروز مشکلات و گرفتاری ها است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن تیغ در خواب، بر خشم و کینه و عداوت دلالت دارد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن تیغ در خواب، علامت آن است که در مقابل مشکلات زندگی سر تعظیم فرود خواهید آورد و تسلیم سختی ها خواهید شد.

اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح از تیغی کند استفاده می کنید و صورتتان کشیده می شود، نشانه آن است که بهانه ای به دست دوستان می دهید تا بتوانند از زندگی خصوصی شما انتقاد کنند.

 

تعبیر خواب اصلاح کردن - تراشیدن ریش + تراشیدن موی سر
تعبیر خواب اصلاح کردن – تراشیدن ریش + تراشیدن موی سر

 

 تعبیر خواب دفاع از خود با تیغ اصلاح

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید بوسیله تیغ از خود دفاع می کنید، علامت آن است که شخصی بیش از حد تحمل، شما را آزار خواهد داد.

 

تعبیر دیدن تیغ اصلاح شکسته در خواب

آنلی بیتون می گوید:

دیدن تیغ شکسته در خواب، علامت آن است که دچار پریشانی و اضطراب خواهید شد.

 

تعبیر خواب بریدن صورت با تیغ اصلاح

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید صورت خود را با تیغ بریده اید، نشانه آن است که معامله ای انجام خواهید داد و با شکست روبرو خواهید شد.

 

تعبیر خواب تراشیدن موی پا 

احمد معیری می گوید:

این رویا برای زنان باردار به نشانه ی این است که بهانه ای به دوستان میدهید تا بتوانند از زندگی خصوصی شما انتقاد کنند و یا در زندگی خصوصیتان دخالت کنند

 

تعبیر خواب اصلاح کردن - تراشیدن ریش + تراشیدن موی سر
تعبیر خواب اصلاح کردن – تراشیدن ریش + تراشیدن موی سر

تعبیر خواب زدن موی پا با تیغ 

محمد طبسی می گوید:

اگر ببینی که دیگران موی پا شما را با تیغ اصلاح میکنند علامت آن است که شیادان و یا دوستان نابابی که در اطراف شما هستند در یک فرصت مناسب بر سر شما کلاه میگذارند و از شما سوءاستفاده میکنند اگر ببینی موی پای فرزند خود را می تراشی علامت آن است که بر اعضای خانواده مسلط می شوید و به آنان فرمان میدهید

 

تعبیر خواب تیغ زدن موی پا

احمد مدنی می گوید:

اگر ببینی مرده ای مشغول انجام این کار باشد به علامت این است که شانس اقبال به شما روی خواهد آورد و در عرض مدت زمان کوتاهی به آنچه که می خواهید می رسید اگر ببینی خودت مشغول تیغ زدن موهای زائد پایت هستی نشانه ی آن است که افراد غریبه با رفتار و اخلاق چاپلوسانه شما را آزاد خواهند کرد و اگر در بند هستید نجات پیدا میکنید

 

تعداد زیادی از معبران تعبیر خواب اصلاح موی پا را خیر پنداشته اند و معتقد هستند این رویا به چند نشانه ی عذاب وژدان ، احساس ندامت، بازگشتن به مسیر صحیح و حق، پیدا کردن صراط مستقیم، براورده شدن حاجت، آمرزش گناهان و شانس و اقبال زیاد است

 

البته در مورد تعبیر خواب اصلاح کردن تعابیر مرتبط دیگری وجود دارد که اگر تمایل دارید می توانید آنها را در سایت نماگرد مطالعه کنید 

تعبیر خواب آرایشگاه و آرایشگر ، تعبیر خواب آرایش کردن ، تعیبر خواب ابرو برداشتن

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا