تعبیر خواب

تعبیر خواب پیراهن – دیدن پیراهن در خواب چه تعبیری دارد؟

3/5 - (1 امتیاز)

انواع معانی تعبیر خواب پیراهن از نظر علما

تعبیر خواب پیراهن - دیدن پیراهن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پیراهن – دیدن پیراهن در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از سایت نماگرد مطالبی درباره تعبیر خواب پیراهن از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب  آماده کردیم . دیدن پیراهن در خواب بیانگر نگاه زنانه یا دید زنانه به یک موقعیت است. شما آزادانه ، زنانگی خود را ابراز می کنید. با ادامه مطالب با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب پیراهن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

کوششی که ما برای حفظ حیثیت و آبروی خویش یه عمل می آوریم در خواب های ما به صورت پیراهن و پیراهنی که خودمان بر تن داریم ظاهر می شود و چگونگی پیراهنی که پوشیده ایم موقعیت اجتماعی ما را نشان می دهد.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن پیراهن در خواب، چون نو و فراخ است، دلیلش بر شش وجه است.

اول: دیدن مردم.

دوم: ستروعفاف.

سوم: عیش خوش.

چهارم: ریاست.

پنجم: آرامش و خرمی وآسایش.

ششم: بشارت.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن پیراهن زیبا : آسایش مادی

معبران در مورد این خواب گویند:

دیدن پیراهن در خواب زن است و دلیل حال و کار او است در کسب معیشت.

محمد ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب ببینید که پیراهنی را پشت و رو پوشیده اید مورد شماتت و سرزنش قرار می گیرید.

اگر دیدید که پیراهنی را وارونه به تن کرده اید کاری عبث و بیهوده انجام می دهید که مجبور می شوید تمام رشته ها را پنبه کنید و مجددا همان عمل را به نحو دیگری انجام دهید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید پیراهن بر تن می کنید ، نشانه آن است که در اثر بی وفایی به معشوق ، او را از دست می دهید .

لوک اویتنهاو می گوید :

خریدن پیراهن در خواب : آینده ای خوش

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پیراهن در خواب، بر دین و تقوا، کردار انسان یا مژده نیک دلالت دارد. پیراهن برای زن به شوهر تعبیر میشود.

بر تن نمودن پیراهن نو برای ثروتمند بر بهتر شدن وضع زندگی، و برای فقیر بر ثروت و آسایش، و برای بدهکار به پرداخت وام و قرض دلالت دارد.

اگر کسی در خواب خود را شست و بعد از آن پیراهنی نو بر تن نمود، از غم و غصهای که دارد، نجات مییابد و عملی نیک انجام میدهد.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید پیراهن بی گریبان است بی آستین و یک درز است پوشیده، دلیل که اجلش نزدیک باشد.

اگر بیند پیراهن دراز داشت، دلیل که کارش بد شود و مرادش برآید.

 

تعبیر خواب پیراهن به رنگ های مختلف

پیراهن سفید:

لوک اویتنهاو می‌گوید:

سفید: ازدواج

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

پیراهن سفید در خواب دیدن، مرد است اگر بیند پیراهن نو و فراخ پوشیده است، دلیل است بر صلاح کار و نیکوئی احوال.

 پیراهن سبز:

لوک اویتنهاو می‌گوید:

سبز: آرزوی بر آورده شده

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که پیراهنی سبز بر تن دارد، بر دینداری و عبادت او دلالت دارد و اگر این خواب را برای فرد مردهای ببیند، بر خوب بودن حال آن مرده در پیشگاه پروردگار دلالت دارد. دیدن پیراهن سفید در خواب، برای بیننده خواب خوب است.

پیراهن سیاه:

لوک اویتنهاو می‌گوید:

سیاه: سوگ

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی که به پوشیدن پیراهن سیاه عادت ندارد، در خواب ببیند که پیراهن سیاهی به تن نموده است، به بعضی از آن چیزهایی که برایش ناخوشایند است، دچار میشود، اما اگر کسی در زندگی شخصی خود پیراهن سیاه می پوشد، دیدن آن در خواب، به شرف، ثروت و بزرگی بر دیگران تعبیر میشود.

پیراهن سرخ:

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که پیراهن سرخی بر تن نموده است، پول زیادی به او بخشیده میشود که حق خداوند نیز، در آن واجب میگردد پس باید از خدا بترسد و زکات آن پول را بپردازد. دیدن پیراهن قرمز برای زن به عروسی و شوهر نمودن او دلالت دارد.

 

تعبیر خواب پیراهن - دیدن پیراهن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پیراهن – دیدن پیراهن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پیراهن خونی

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند پیراهن خون آلود در دست داشت، دلیل که همیشه غمگین باشد.

 

تعبیر خواب گم کردن پیراهن

آنلی بیتون می گوید:

گم کردن پیراهن در خواب ، نشانه رسوا شدن در امور عاشقانه است .

 

تعبیر خواب پیراهن نو

امام جعفر صادق (ع) می گوید:

پیراهن در صورتی که نو و متناسب با بدن باشد بزرگی، خرمی و بشارت است.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینیم که پیراهنی نو و تمیز و شیک به تن داریم خواب ما می‌گوید موقعیت اجتماعی خوبی خواهیم داشت و درباره ما به نیکی یاد می‌کنند

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر کسی بیند پیراهن نو پوشیده است، دلیل که به ظاهر نیکو است و به باطن بد.

جابر مغربی می گوید: 

اگر بیند که پیراهن نو و فراخ پوشیده داشت، دلیل که عیش بر وی فراخ شود. اگر بیند پیراهن تنگ است، دلیل که عیش بر وی تنگ گردد.

معبران می گویند:

معبران پیراهن مرد را زن تعبیر کرده اند.

اگر بیننده خواب ببیند که در عالم خواب پیراهنی نو از پارچه گران بها پوشیده نشان آن است که وضع خوبی خواهد یافت.

 

تعبیر خواب شستن پیراهن

لیلا برایت می‌گوید:

اگر خواب ببینید که پیراهنتان را می‌شورید، یعنی در یک جمع دوستانه قرار می‌گیرید.

 

تعبیر خواب پوشیدن پیراهن مردانه توسط زن

لیلا برایت می‌گوید:

اگر خواب ببینید که پیراهن خواب پوشیده‌اید، نشانه‌ی وقوع پیشامدهای ناگوار است.

اگر زنی خواب ببیند که یک پیراهن مردانه به تن کرده، یعنی اقبال و شانس پیش روی او است.

 

تعبیر خواب پیراهن - دیدن پیراهن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پیراهن – دیدن پیراهن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پیراهن پاره و کهنه

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پیراهن پاره در خواب، نشانه قرار گرفتن در محیط‌های نامساعد و ناخوشایند است.

دیدن پیراهن کثیف در خواب، نشانه ابتلا به بیماری‌های واگیردار است.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند پاره ای از پیراهن او دریده است، تاویلش میانه است درنیکی و بدی

اگر بیند پیراهن وی کهن و چرکین است، دلیل که درویشی و بیچارگی و رنج و غم بدو رسد و هرچند پیراهن را کهنه تر و دریده تر بیند، بلا مصیبت و بیمش بیشتر است، که خداوند خواب هلاک شود

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن پیراهن پاره پاره : دعوا

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند پیراهن و شلوارش جمله چرکین است و کهن، دلیل که اگر توانگر است، درویش شود و در غم و اندوه گرفتار شود

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنان چه ببینیم که پیراهنی چرک و کثیف و پاره یا وصله دار پوشیده‌ایم گویای آن است که موقعیت مناسبی در اجتماع خویش نداریم و دیگران به ما وقعی نمی‌نهند و سخنان ما را به پشیزی نمی‌خرند.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید پیراهن او دریده است، دلیل که رازش آشکار شود. اگر دید پیراهن بی گریبان است بی آستین و یک درز است پوشیده، دلیل که اجلش نزدیک باشد.

اگر بیند پیراهن دریده پوشیده، دلیل که کارش پراکنده شود و رازش آشکار شود.

محمد ابن سیرین می گوید:

هر چه کهنگی و کثافت پیراهن و پوسیدگی آن بیشتر باشد غم و غصه بزرگتر و بلا و مصیبت حتمی تر است.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند پیراهن دریده پوشیده، دلیل که کارش پراکنده شود و رازش آشکار شود.

اگر بیند گریبان پیراهن از پی دریده است، دلیل که او را به دروغ تهمت نهند.

 

تعبیر خواب هدیه دادن پیراهن

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر کسی ببیند پادشاه پیراهن خود را به او  داد و پوشید، دلیل که پادشاهی از وی بستاند.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند پیراهن به کسی داد و آن کس پیراهن را به وی فرو مالید، دلیل که بی غم شود و او را بشارت رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • اگر در خواب ببینید کسی پیراهن نو به ما هدیه کرد یا به تن ما پوشاند یک نفر خدمتی بزرگ در حق ما می کند که تاثیر زیادی دارد و احتمالا مسیر زندگیمان را تغییر می دهد. دریدگی در قسمت جلوی پیراهن افشای راز است. برای خانم ها پیراهن محبوبیت و عزتی است که در خانواده و نزد شوهر خویش دارند.
  • اگر در خواب ببینید که کسی پیراهنی به شما داد که از گرفتن آن خوشحال شده اید خبری خوش دریافت می کنید و اگر آن پیراهن را نپسندید غمی به شما می رسد که زیاد تعیین کننده نیست درصورتی که پیراهن را نپوشید.

 

تعبیر خواب کرته

جامه ای است کوتاه و او را به فارسی پیراهن گویند پوشیدن آن در خواب دلیل قوت است.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن کرته بر چهاروجه است.

اول: قوت.

دوم: پناه.

سوم: سفر.

چهارم: نظام کارها.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند کرته سفید نو پوشیده بود، دلیل که از غم برهد. اگر سبز بیند، دلیل که او را عالمی قوت بود. اگر زرد بیند، دلیل که بیمار شود اگر کبود دید مصیبت است. اگر سرخ بیند به عشرت دنیا مشغول شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر در خواب دید کرته وی ابریشمین بود. دلیل بر عزت و بزرگی دنیوی است، اما در دین ضعیف است. اگر دید کرته او ضایع شد، دلیل است بر نقصان قوت.

 

برای مطالعه نعابیر مرتبط با تعبیر خواب پیراهن به قسمت زیر مراجعه کنید

تعبیر خواب لباس عروس ، تعبیر خواب لباس عزاداری ، تعبیر خواب لباس

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا