تعبیر خواب

تعبیر خواب تیر – تیر اندازی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

4/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب تیر و معنی تیر اندازی در خواب چیست؟

در نظر داشته باشید خوابها انعکاس افکار و وقایع روزانه ما هستند. تعبیر های ناخوشایند عموما نمایانگر نگرانی ها و اظطراب های ما در زمان بیداری می باشد تعبیر تیر خوردن در خواب داشتن اضطراب و استرس بیننده خواب می باشد. شما می توانید کاملترین تعبیر خواب تیر و تیر خوردن را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب را در ادامه مطالعه کنید

تعبیر خواب تیر - تیر اندازی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب تیر – تیر اندازی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تیر اندازی از دیدگاه روانشناسی یونگ (تحلیل رویا)

 • دیدن تیر اندازی در خوابتان بیانگر این است که شما هدفی مشخص شده دارید و می دانید که هدفتان در زندگی چیست. برنامه هاتان درست طبق هدف است.
 • خواب دیدن اینکه به کسی با اسلحه شلیک می کنید بیانگر احساس تهاجمی و خشم نهفته ی شما در مورد یک فرد خاص است. اگر فردی که شلیک می کنید غریبه است، پس بیانگر این است که شما جنبه های ناشناخته ی خودتان را که درک نکرده اید، رد می کنید.
 • خواب دیدن اینکه کسی به شما با اسلحه شلیک می کند بیانگر این است که در زندگی تان مسئله با یک شخص را تجربه می کنید. شما ممکن است حس کنید که در یک موقعیت قربانی شده اید

 

تعبیر خواب تیر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تیر مردی است راستگو و صدیق که با همه صنف و طبقه ای می جوشد ولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد. داشتن تیر مصاحبت و ملازمت با چنین دوستی است..

اگر دختر دم بختی تیر می افکند یا تیری به سوی او افکنده می شود نیکو است چون مورد توجه قرار می گیرد.

جابر مغربی می گوید:

تبر در خواب مردی است ترسنده. اگر یاری خواهد از مرد منافق است و در میان مردم جنگ و جدائی افکند.

اگر بیند تبری داشت یا کسی بدو داد، دلیل که او را با مردی بدان صفت دوستی افتد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

تیر درخواب، خدمتکاری است که بخواهد کاری کند و اگر او را کاری فرماید، خواهد که آن را گسسته گرداند، تا دیگر کارش نفرمایند.

در سر زمین رویاها آمده:

 • تعداد بسیاری تیر : دوستان علیه شما کار می کنند.
 • شما تیرتان را به هدف می زنید : به شانس خود اطمینان داشته باشید .
 • تیرتان خطا می رود : منتظر مشکلات باشید .
 • چشم یک گاو نر را با تیر می زنید: ثروت
 • شما تیر خورده اید : توجه بیشتری به کار دشمنانتان داشته باشید .
 • شما تیرهای فراوانی دارید : ضررمالی .

 

مطالعه کنید: تعبیر خواب اسلحه ، تعبیر دیدن تفنگ در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب گم کردن تیر

در سر زمین رویاها آمده:

یک تیر را گم می کنید : گرفتاریهای بسیاری به واسطه سهل انگاری گریبانگیر شما می شود

 

تعبیر خواب تیر شکسته

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند تبر او بشکست یا ضایع شد، دلیل که آن مرد را اجل فرا رسد.

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک تیر شکسته : ناکامی در کارها .
 • یک تیر را می شکنید : ناکامی در عشق.

 

تعبیر خواب تیر - تیر اندازی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب تیر – تیر اندازی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب تیر خوردن با تپانچه

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید مورد اصابت تیر تپانچه ای قرار گرفته‌اید و هر دم ممکن است جان خود را از دست بدهید، نشانه آن است که با بدرفتاری و بدخواهی دوستان روبرو خواهید شد.

 

تعبیر خواب تیر خوردن

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر در خواب ببینیم تیری به طرف ما پرتاب شد که آسیب نرساند مورد توجه و عنایت قرار می‌گیریم یا نامه و پیغامی دریافت می‌کنیم.
 • اگر مسافری یا غایبی داریم از او خبری به ما می‌رسد یا دوستی برای ما هدیه و تعارف می‌فرستد.
 • اگر تیری که به سوی ما انداخته شده آسیب رساند و در خواب دیدیم که به بدن ما فرو رفت سرزنش و شماتت می‌شویم و کاری می‌کنیم که سر زبان‌ها می افتیم و پشت سر ما بد خواهند گفت.

در سر زمین رویاها آمده:

یک تیر به شما می خورد : شخصی که ابداً انتظارش را نداشته اید باعث بدبختی شما می شود .

 

مطالعه کنید: تعبیر خواب آدم کشی و به قتل رساندن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب تیر انداز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینیم ما تیرانداز هستیم کسی یا چیزی مورد نظر ما قرار می گیرد.

 

تعبیر خواب شنیدن صدای تیر اندازی

آنلی بیتون می گوید:

شنیدن صدای تیراندازی در خواب ، نشانه آن است که به علت خودخواهی بیش از اندازه همسرتان از شما بیزار می شود .

تعبیر خواب تیر اندازی

لیلا برایت می گوید:

 • اگر در خواب به کسى تیراندازى مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که دچار گرفتارى و دردسر خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید که مورد اصابت تیرى قرار مى‏گیرید، نشانه آن است که در کارتان با شکست مواجه مى‏شود.
 • اگر ببینید که شما را تیرباران مى‏کنند، یعنى در شغلتان پیشرفت مى‏کنید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید موعظی به طرف شما تیراندازی می کند ، نشانه آن است که یکی از دوستان با عقاید شما مخالفت خواهد کرد و راههای دیگری را فراروی شما پدیدار خواهد ساخت

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی ببیند بعد از شلیک گلوله جان می سپارد و خونی که جاری شده را مشاهده میکند به نشانه ی کشته شدن دوست و یا رفیق صمیمی اش در یک درگیری فیزیکی است،خون دیدن به هیچ وجه در رویاها معانی خوبی ندارد و همیشه عواقب خطرناکی را در پی دارد و بیشترین دردسر متحمل سایرین است

در سر زمین رویاها آمده:

شما یک تیر می اندازید : ناکامی

 

تعبیر خواب تیر اندازی با تفنگ

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:

اگر در خواب با تفنگ تیر اندازی کرد و از آن گلوله ای خارج نشد و یا گلوله‌های آن فاصله زیادی را طی نکرده و در زمین افتاد و قدرت کافی نداشت دلیل بر این است که فرزندش دختر خواهد بود.

شیخ طوسی می گوید:

اگر مرد متاهلی خواب ببیند که همسرش را با ضرب گلوله تفنگ میکشد به نشانه ی این باشد که دوباره ازدواج میکند و همسر اول خود را طلاق میدهد و چنان چه زنی چنین خوابی را ببیند به نشانه ی ظلمی بزرگ باشد که در حق فرزند و شوهرش روا دارد

 

مطالعه کنید: تعبیر خواب خون ، معنی دیدن خون در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب تیر اندازی کردن مرده

تعبیر گری می گوید:

اگر ببینی کسی یا کسانی به سمت مرده ای که تو آن را میشناسی با اسلحه تیر اندازی میکنند و پیش تو جان میدهد به نشانه ی مرگ ارزوها و رویاهای خودت است در واقع یک علامت برای این است که تو در مهمترین تصمیمات زندگی است مانند تشکیل خانواده دادن پیدا کردن کار یا …شکست های سخت و بدی را تحمل میکنی

 

تعبیر خواب تیر اندازی با اسلحه

خالد اصفهانی می گوید:

 • اگر دیدی پدر مادر برادر یا خواهرت را بواسطه ی ضربات اسلحه و یا خروج گلوله از دست میدهی این یک معنا دارد و ان اینکه بزودی یک دعوای بزرگ و شدید بین اعضای خانواده ی تو روی میدهد که دامن تو را نیز فرا میگیرد
 • اگر دیدی با اسلحه هایی بزرگ یا کوچک به طرف بچه ها و یا اطفال شلیک میکنند و آن ها میمیرند به نشانه ی قحطی و خشکسالی طولانی مدت و از بین رفت نعمت و برکت در شهری است که در آنجا زندگی میکنی
 • اگر دیدی با اسلحه به طرف خودت تیر اندازی میکنند و با مرگ دست و پنجه نرم میکنی به نشانه ی خاطره اتفاق یا حادثه ای هولناک باشد که اطرافیانت را درگیر خواهد کرد

 

تعبیر خواب تیر - تیر اندازی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب تیر – تیر اندازی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کمان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن کمان درخواب بر شش وجه است.

اول: سفر.

دوم: فرزند.

سوم: زن.

چهارم: قوت ونیرومندی.

پنجم: اعمال نیکو.

ششم: مردم دوست بودن(دوست و رفیق).

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر در خواب بیند که تیرو کمان داشت، دلیل که از سفر فایده یابد. اگر بیند کسی کمان به او داد، دلیل است او را پسری آید یا برادر. اگر بیند از کمان تیر انداخت، دلیل که سخن حق و باطل گوید.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی با دست خودت تیر و کمان ساخته‌ای، یـعـنـی کار تو رو به راه می‌شود .
 • اگر ببینی کمان را در کماندان قرار داده‌ای، یـعـنـی از دنیا می‌روی
 • اگر ببینی همراه سلاح، تیر و کمان یا سلاح دیگری هم داری، یـعـنـی دارای جاه و اقتدار و توانایی می‌شوی

 

تعبیر خواب داشتن کمان نو و تمیز

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کمان نو و تمیزی داری، یـعـنـی اعمال خوب و نیک انجام می‌دهی، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنَى _ او رسول را آنقدر بالا برد بیش از دو کمان و یا کمتر فاصله نماند

 

مطالعه کنید: تعبیر خواب آسمان ، تعبیر دیدن آسمان نورانی و پر ستاره در خواب

 

تعبیر خواب فروختن کمان

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی به کسی کمان داده‌ای یا آن فروخته‌ای یا این که از دست رفته است، یـعـنـی از زن خودت جدا می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کمان را فروخته‌ای و به جای آن پول گرفته‌ای، یـعـنـی پول و مال و اموال را به دین و ایمان ترجیح می‌دهی، ولی اگر در برابر فروختن کمان جنس یا کالائی گرفته‌ای، تعبیرش این است که به خواسته‌ات خواهی رسید

 

تعبیر خواب کمان گرهه

تیر و کمان کودکان یا وسیله‌ای شبیه آن که چیزهایی مثل سنگ و گلوله در آن قرار داده و پرتاب می‌کنند

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی کمان گرهه داری، یـعـنـی دنبال آزار دادن مردم خواهی بود .
 • اگر ببینی با کمان گرهه کلوخ انداخته‌ای، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.

 

تعبیر خواب کماندار

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک کماندار : ناکامی و شکست در عشق
 • شما کماندار هستید : توانائی تثبیت موقعیت اجتماعی خودتان را ندارید .
 • شما کماندار و متاهل هستید : خطر شما را تهدید میکند .
 • شما کماندار هستید و مجرد : نامزدی نزدیک است

 

تعبیر خواب تیر - تیر اندازی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب تیر – تیر اندازی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب تیر کمان

آنلی بیتون می گوید:

خواب تیرو کمان ، نشانه آن است که از عدم توانایی دیگران برای انجام نقشه هایتان سود خواهید برد .

خواب رها کردن تیر از کمان ، علامت پایان نومیدی و موفقیت در کار و زندگی است .

 

تعبیر خواب پیکان (آهن مثلثی شکل سر تیر )

جابر مغربی می گوید:

دیدن پیکان در خواب قوه است در سخنی، که بیننده خواب با خصم گوید: خاصه که پیکانش پولاد و روشن بود. اگر شکسته یا زنگار گرفته بیند، تاویلش به خلاف این است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پیکان در خواب ، نشانه آن است که دوره رنج و اندوه به پایان خواهد رسید و شادمانی و جشن و سفرهای لذتبخش در پیش رو خواهید داشت .

 

مطالعه کنید: تعبیر خواب سقوط کردن ، افتادن از ارتفاع در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعیبر خواب پیکان شکسته

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پیکان شکسته در خواب ، نشانه آن است که به یأس و اندوه به علت شکست در عشق ، مبتلا خواهید شد .

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۹ دیدگاه ها

 1. سلام من دیشب خواب دیدم که یه مردی اومده بود میخواست یه زنی را بدزده یا بکشه نمی دونم من اونا فراری دادم به سمت ماشین و اون مرد به پاهای من چندتا تیر زد اما من نه خونی دیدم نه زخمی و نه حتی دیدم کشته شده باشم ویادم نمی یاد لطفا برام تعبیر کنید ممنونم

 2. سلام من خواب دیدم که توخونه ی یکی ازفامیلامون هستم بادوتادخترام وازبیرون هواپیمای تیراندازی بانورانداختن تیراندازی میکرد یعنی هرجا نورراه پیدامیکرد تیرشون میرفت منم صداشوکه شنیدم بچه هاموگرفتم رفتم تویه اتاقشون که فقط یه پنجره ی کوچیک نورگیر داشت که به مااصابت نکنه من این مدل خوابو چندبار دیدم ولی تنهابودم فقط ایندفعه بابچه هام بودم

 3. سلام. من خواب دیدم با دو تا از رفیقام و نامزد سابقم توی جنگلیم نزدیکه یک کلیسا، یهو یکی از رفیقام با نامزدم میرن سمت کلیسا و بعد چند دقیقه صدای تیر اومد، رفیقم با ناراحتی اومد طرفم و گفت تیرش کردم، به زیر شکمش تیر زده بود، بعدش من رفتم سراغ نامزدم که رو زمین بود بهش لگد زدم و یه لحظه نشست و دوباره از هوش رفت، بعد بردمش درمونگاه و حالش خوب شد
  تعبیرش چیه؟

  1. ضمن عرض سلام خواب دیدم که دو تا خواهر خانمم و سه تا دوستای خانمم در حالی که اسلحه داشتند و اسلحه هایشان را طرفم گرفته بودند میخواستن بهم شلیک کنن خانمم نزدیکشان دست به سینه ایستاده بود من که فکر میکردم شوخی میکنن ناگهان آنها بهم شلیک کردن و تیرها به سینه و شکمم میخورد و منم عقب عقب میرفتم تا اینکه رو زمین افتادم و مردم دوست خانمم به خانمم گفت عزیزم بیا جناز سوراخ سوراخ شوهرت نگاه کن

 4. ضمن عرض سلام من و سجاد باجناق بودیم هردومون زنامون طلاق دادیم و من با خواهر سجاد عروسی کردم و سجاد هم ازدواج کرد خواب دیدم که من و زنم که خواهر سجاد هست و سجاد و زنش رفته بودیم رستوران پیشنهاد من و سجاد این بود که روی میز و صندلیهای بیرون غذا بخوریم رفتیم نشستیم زنم که خواهر سجاد میشه و سجاد و زنش رفتند دستاشونو بشورن من نشسته بود که ناگهان زن سابقم و دوتا خواهراشون که یکی زن سابق سجاد میشد از ماشین پیاده شدن و اسلحه شون سمتم گرفتن منم بلند شدم سجاد و زنش و خانمم داشتند میآمد که زن سابقم که دو اسلحه داشت و خواهرهراش هم هر کدام یک اسلحه داشتند جلوی رو سجاد و خواهرش و زنش بهم شلیک کردند تیرها به سینه و شکمم میخورد و از کمر در میومد و زنم و زن سجاد گریه میکردند تیرهاشون که تموم شد من رو زمین افتادم و مردمان سابقم و خواهراش بالا سرم اومدن و در حالی که لبخند زنان و دست به سینه بودند جنازه سوراخ سوراخمو تماشا میکردن

 5. خواب میدیدم که توی جایی هستم که دارم‌میجنگم پس تیراندازی میکنم همه دنبال من میگردن خانوادمم میخوان هرطوری که شده منو فراری بدن
  من به خیلیا تیراندازی میکردم پس مبتونستم پیروز بشم و فرار کنم البت همه رو نمیکشتم فقط تیراندازی میکردم و دیدم اخر موفق شدم و فرار کردم
  نمیدونم از کی و چی فرار جیکردم فقط میدونم همه رو من زوم کرده بودن
  بنظرتون معنیش چی میشه؟؟

 6. ضمن عرض سلام من و خانمم وقتی من ۱۵ سالم و خانمم ۱۹ سالش بود ازدواج کردیم و سال بعد اولین تنها فرزندمون که یه دختر بود بدنیا اومد حالا بیست و یک سال از زندگی ما میگذره و دخترم بیست سالشه ما و خانمم و دخترم باهمدیگه خیلی خوب هستیم که این باعث آزار خیلی‌ها هستند دخترم و خانمم مهربان و دوست داشتنی و چادری هستند. خواب دیدم که من و خانمم و دخترم گروگان گرفتند و در یک قلعه در بیرون شهر هستیم ما داخل یه اتاق بودیم و درش از بیرون قفل بود من گفتم که قفلاز آنجا که قفل تعمیر میکردم را باز میکنم من یه مقدار جلوتر میرم اگه خبری نبود من صداتون میکنم بیان بعد دوباره همینطور ادامه میدم تا یه راه خروج پیدا کنیم خانمم گفت اینا اسلحه دارن مواظب باش من گفتم که نهایتا سوراخ سوراخم می‌کنند خانمم که از این حرفم نارحت شد از آنجا که منو خیلی دوست داشت و یه سیلی بهم زد و گفت خفه شو بعد منو در آغوش گرفت و در حالی که خانمم و دخترم گریه میکردن گفت من عاشقتم. من برای اینکه قفل بالا باشه که دستم بهش خوب برسه و حرکت نداشته باشه پیراهن و زیر پیراهنمو درآوردم و حالت طناب کردم و قفل نگه داشته شد و من قفل باز کردم به خانم گفتم من میرم اگه خبری نبود میگم بیان من بیرون رفتم چند متری رفتم ولی یهو یکی از اون افراد که خانم بود بهش گفته بودن اگه خواستم فرار کنم منو بکشه یهو شکممو رگبار کرد بیست گلوله به شکمم خورد و از کمرم دراومد خانمم و دخترم که ترسیده بودن ولی بیرون نیومدن و فکر من بودن منم که هنوز زنده بودم یه نگاهی به شکمم سوراخ سوراخم کردم و آروم سمت اتاقی که داخلش زندانی بودیم رفتم از پنجره اتاق گذشتم دخترم مامان بابا اومد خانمم به دخترم گفت آماده شو بریم که من از در وارد شدم که دخترم که منو زودتر دید جیغ کشید و گفت باب شکمت چی شده خانمم جیغ کشید گفت امراله شکمت چکار کردن من که روبرو خانمم‌و دخترم ایستاده بودم و در پشتم بود و پنجره سمت راستم بود سه خانم اسلحه هاشون از پنجره داخل آورده بودن در جواب به خانمم گفتن که سوراخ سوراخش کردن من که می‌دانستم اون خانم ها میخوان منو بکشن به خانمم و دخترم نگاهی کردم ودر حالی که گریان بودن و خانم که چندین بار رو سر خودش میزد و حالا دو دستش رو سرش و گریان بود من گفتم من عاشقتونم و دوستتون دارمو سمت پنجره چرخیدم یکی از اون خانمها گفت چه عاشقانه بعد شروع به شلیک کردن تیرها سوراخ سوراخم میکردن و از پشتم درمیومدن دخترم که هی جیغ می‌کشید و با گریه میگفت بابا و خانمم که هی جیغ می‌کشید و در حالی که محکم رو سر و رو سینه اش میزد میگفت دیگه بسه سوراخ سوراخش کردید بسه من رو زمین افتادم و کشته شدم خانم و دخترم که کنارم زانو زدن و وقتی دید که شکم و سینه دید هی با دست رو سینه میزد و یا خاک میرفت رو سرش به دخترم میگفت دخترم باباتو سوراخ سوراخ کردن و هی میگفت منو بکنید زندگی بدون امراله رو نمیخوام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا