تعبیر خواب

تعبیر خواب بیماری – بیمار شدن و مریضی در خواب چه تعبیری دارد؟

4.2/5 - (5 امتیاز)
[ type=”blue”]خواب بیماری و بیمار شدن از خواب هایی است که بسته به دیدن هر بیماری در خواب تعبیر خواب جدا و متفاوتی دارد که در این بخش تمامی تعابیر مختلف آن را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

 

تعبیر خواب بیماری - بیمار شدن و مریضی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بیماری – بیمار شدن و مریضی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بیماری (مریضی)

محمدبن سیرین می گوید:

اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد.

جابر مغربی می گوید:

بیماری‌های گوناگون در خواب، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنت‌ها.

امام جعفر صادق (ع) فرمایند:

اگر کسی بیند که بیمار است و از علت بیماری می‌نالید، دلیل که از غم ایمن شود.

اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید مریض شده اید ، علامت آن است که دچار بیماری خواهید شد یا برخورد ناخوشایندی با یکی از اقوام خواهید داشت .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

بیماری در خواب، به نفاق یا نقصان در دین تعبیر میشود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ. اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می‌برد خواب او می‌گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می‌گوید و خیانت می‌کند. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی‌زند بیمار می‌شود و بیماری او طولانی می‌گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می‌شود و زود شفا میابد. اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده‌اش رنج می‌بیند

لوک اویتنهاو می‌گوید:

بیماری: کسب ثروت از راههای کثیف

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید بیمار شده‌اید، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن افراد بیمار در خواب ، نشانه راه رفتن بیماری بین افراد خانواده شماست .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

شما بیمار هستید: ناکامی در عشق

 

تعبیر خواب بیماری دیگران

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که فردی غیر از خودتان به بیماری خاصی مبتلا شده است، تعبیر آن است که شما در زندگی واقعی خود نگران آن فرد هستید. شاید او با مشکلی جدی سر و کار دارد و این مشکل هم ارتباطی با سلامتی او ندارد.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن افراد بیمار در خواب، نشانه راه رفتن بیماری بین افراد خانواده شماست.

کتاب سرزمین رویاها آمده:

 • اشخاص دیگر بیمار هستند: یکنفر که شما او را می‌شناسید به زندان می‌رود.
 • تعدادی بیمار در بیمارستان: شادی و منفعت مالی
 • بچه‌ها بیمار هستند: خوشبختی و تسلی خاطر
 • دشمنان بیمار هستند: یک وسوسه بزرگ که برای شما ابداً خوشایند نخواهد بود.

 

تعبیر خواب بیماری واگیر دار

معبران می گویند:

اگر خواب ببینید به بیماری واگیردار مبتلا شده اید ، علامت آن است که وظایف ناخوشایند ، قوای روحی شما را تحلیل می برد

 

تعبیر خواب بیماری - بیمار شدن و مریضی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بیماری – بیمار شدن و مریضی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بیمار برهنه

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد. و معبران گفته‌اند که بیماری در خواب، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه از قبل سلطان یا از قبل عیال بدو رسد.

امام صادق (ع) می فرمایند:

اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.

 

همانطور که در قرآن کریم آمده: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى کَمَا خَلَقْنَاکُمْ اَوَّلَ مَرَّهٍ… شما تک تک چنانکه نخستین بار خلقتان کرده‌ایم پیش ما آمده‌اید… (انعام-94)

 

تعبیر خواب شفای بیماری

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند از بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی‌گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، اما اگر بیند که با مردمان مجالست می‌کرد و سخن می‌گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

پشت سر گذاشتن بیماری: سلامتی کامل

 

تعبیر خواب بیماری لاعلاج

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند بیماریی لاعلاج دارد ، علامت آن است که به تنهایی در جستجوی شادمانی است .

 

تعبیر خواب عیادت بیمار

معبران می گویند:

تعبیر خواب عیادت مریض رفتن هر طور شده با کوشش به هدفتان خواهید رسید. فرقی نمی کند که در بیداری یا حتی خواب بیماری و مریضی را تجربه می کنیم، به هر صورت این چیزی خوشایند نیست. همه ما تا حدودی ترس از مریضی و بیماری را داریم و هیچ یک از ما دوست ندارد که روزی مریض شود. بیماری و مریضی در خواب دارای تعبیری مثبت است اما دیدن آن ها در خواب تجربه ای ناخوشایند و آزاردهنده به شمار می رود.

کتاب سرزمین رویاها آمده:

از بیماران عیادت می‌کنید: هر طور شده با کوشش به هدفتان خواهید رسید.

 

تعبیر خواب مبتلا بودن به یک بیماری

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • اگر در خواب که به نوعی بیماری خاص مبتلا هستید، این خواب نشان دهنده نگرانی شما در مورد زندگی تان است. چیزی در زندگی شما وجود دارد که خیلی خوب پیش نمی رود و شما راه حل این مشکل را نمی دانید.
 • اگرچه این مشکل درواقع مسئله ای جدی به شمار نمی رود اما به هر حال زمان و انرژی شما را به خود معطوف می دارد و شما نیز برای برطرف شدن آن بسیار عجله دارید. اگر هیچ یک از روش هایی که تاکنون امتحان کرده اید موثر نبوده است پس بهتر است از یکی از نزدیکان خود مشورت بگیرید.

 

تعبیر خواب بیماری - بیمار شدن و مریضی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بیماری – بیمار شدن و مریضی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مرگ بیننده خواب در اثر بیماری

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • این خواب اگرچه تجربه ای تلخ و ناخوشایند است اما تعبیری منفی ندارد. شاید احساس می کنید که باید چیزی را در زندگی تان تغییر بدهید و فصل جدیدی را در زندگی خود آغاز کنید. چیزی در زندگی شما نیازمند تغییر است تا شما بتوانید بار دیگر طعم شادی و خوشحالی را بچشید.
 • به سراغ چیزهایی بروید که شما را خوشحال می کنند و زندگی خود را سرشار از چیزهای شاد و مثبت کنید. از معاشرت با افرادی که انرژی منفی خود را به شما می دهند پرهیز کنید و تا جایی که می توانید از زندگی تان لذت ببرید. این خواب تنها به شما هشدار می دهد که اکنون زمان آن رسیده است که زندگی خودتان را جدی بگیرید.

 

تعبیر خواب مرگ دیگری در اثر بیماری

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • اگر در خواب ببینید که فردی در اثر بیماری میمیرد، تعبیر آن است که شما در مورد یکی از اعضاء خانواده خود نگرانی های بسیار زیادی دارید. اگر شما صاحب فرزندی هستید، پس شاید فرزند شما در معرض نوعی خطر یا بیماری قرار بگیرد و شما نمی دانید که چطور باید به او کمک کنید.
 • اگرچه فکر کردن به اینکه اتفاق ناخوشایندی یکی از عزیزان شما را تهدید می کند بسیار ترسناک و آزار دهنده است اما لازم است که آرامش خودتان را حفظ کرده و مثبت اندیش باشید. برای هر مساله ای راه حلی وجود دارد. تنها لازم است که در جای درست به دنبال راه حل آن مساله بگردیم.

 

[ type=”red”]مطالب مرتبط: تعبیر خواب بیمارستان ، دیدن بیمارستان در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب درد کشیدن از بیماری

امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر کسی ببیند در خواب بیمار است و می نالد از غم فراغت میابد و اگر از بیماری خودش راضی و خشنود بود خواب او نیکو است و اگر ببیند که بیمار و برهنه است می میرد.

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • اگر بیماری و مریضی که در خواب می بینید دردی وحشتناک و شدید را برای شما به همراه دارد، تعبیر آن است که شما سنگینی و باری را در زندگی به دوش می کشید. شما همواره این سنگینی را بر دوش خود احساس می کنید اما نمی دانید که چطور باید خودتان را از شر این درد نجات دهید.
 • وقتی هیچ راه یا تدبیری موثر واقع نمی شود، بهترین راه حل این است که با کسانی مشورت کنید که عمیقا و قلبا شما را دوست دارند و می توانند توصیه های خوبی برای شما داشته باشند. اگر در خواب ببینید که زخم هایی که در بدنتان در اثر بیماری به وجود آمده است را باز می کنید، پس باید مراقب افرادی باشید که در زندگی تان وجود دارند. کسی در نزدیکی شما وجود دارد که تلاش می کند به شما آسیبی برساند یا به شما خیانت کند. به این ترتیب به راحتی صندوقچه دل خودتان را برای دیگران باز نکنید، دیگران را محرم خودتان ندانید و اسرار زندگی خصوصی خودتان را با آن ها در میان نگذارید.

 

تعبیر خواب بیماری - بیمار شدن و مریضی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بیماری – بیمار شدن و مریضی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دیدن خوب شدن مریض

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • اگر در خواب ببینید که بیماری را پشت سر گذاشته وجانی سالم به در می برید، تعبیر آن است که تلاش های شما در آینده موفقیت آمیز خواهد بود. هر کاری که در آینده ای نزدیک شروع کنید برای شما کامیابی و موفقیت به همراه می آورد. از خطر کردن نترسید و شجاع باشید.
 • باید بدانید که سود و برکت از راه های گوناگونی به سراغ شما خواهد آمد پس نیاز نیست که برای مدتی به پول فکر کنید. دوران پیش روی شما زمان بسیار پربرکت و مناسبی برای سرمایه گذاری و پروژه های مالی است. نگران نباشید و درخواست افزایش حقوق یا حتی ارتقاء شغلی را در محیط کارتان مطرح کنید. پیش از آنکه این دوران به پایان برسد عاقلانه از آن بهره مند شوید.

 

تعبیر خواب بیماری عزیزان

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت.

کتاب سرزمین رویاها آمده:

بستگان بیمار هستند: بدبختی

نامزد یا دوستتان بیمار است: ازیک خوشی صرفنظر می‌کنید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده همچون پدر مریض و رنگ پریده است، هشدار برای آن است که واقعه ای بد و وحشتناک کانون گرم خانوادگی شما خراب و فنا خواهد ساخت. اگر خواب دیدی که پدرت مریض و بیمار و ناخوش احوال شده به این معناست که برای چند روزی ممکن است تحت فشار قرار بگیری و بطور کلی احساس یاس و تنهایی کنی محتمل است کسی شما را با سخنان سرد و ناامید کننده اش بیازارد.

 

تعبیر خواب مریضی مادر

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده مثل مادر مریض و رنگ پریده است، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت. اگر ببینی مادرت مریض شده است به این نشانه است که مشکلات روحی جدیدی پیش روی خود داری و رفتار و برخورد ناشایست دیگران باعث ناراحتی و دلسردی تان خواهد شد.

 

تعبیر خواب مریضی خواهر و برادر

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب دیدی برادر یا خواهرت مریض شده اند نیکو نیست و ممکن است خطر و یا اتفاق بدی آن ها را تهدید کند و میتوان گفت یک هشدار بزرگ برای آن هاست تا مراقب اعمال و گفتار خود باشند.

 

تعبیر خواب بیمار شدن - بیماری و مریضی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بیمار شدن – بیماری و مریضی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بیماری‌های مختلف

جابر مغربی می گوید:

بیماری های گوناگون در خواب، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنتها.

کتاب سرزمین رویاها آمده:

شما بیماری مغز دارید: شانس زیاد شما را لوس می‌کند.

بیماری معده دارید: ولخرجی نکنید

شما یک بیماری غیرقابل تشخیص دارید: فراوانی مادیات

 

تعبیر خواب سرماخوردگی

«دیدن سرماخوردگی در خواب در ابتدا می‌تواند بیشتر توسط افرادی که خود سرما خورده‌اند دیده شود که این خواب تعبیری به همراه ندارد ولی اگر شما در این حالت قرار ندارید و خواب سرماخوردگی مشاهده کردید می‌توان تعابیری را برای آن بیان کرد. سرما خوردگی‌ها می‌توانند همراه با سرفه، آب ریزش بینی، تب و… باشند که هر کدام از این موارد تعابیر جداگانه‌ای دارند. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید»

 

تعبیر خواب بیماری تب

«در خوابهای ما دیدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثی که به نحوی می توانند محرک و آزار دهنده باشند چه خوبی ها و چه بدی ها…خواب دیدن اینکه تب دارید، بیانگر احساس خشم یا نفرت شماست که به حالت تهدید آمیز درآمده و به سطح خودآگاه شما رسیده است. شما نیاز دارید که راهی ایمن برای ابراز این احساسات بیایید. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید »

 

تعبیر خواب مریضی اسهال

تعبیر اسهال در خواب با دیدن مدفوع در خواب متفاوت است و بهتر است بعد از اطمینان از خواب خود به دنبال تعبیر خواب درست باشید. تعبیر دیدن اسهال در خواب نشانگر خلاقیت فرد و قادر بودن به رهایی از آنچه نیاز نیست را بیان می‌کند. بنابراین می‌تواند با پول و سخاوت مربوط باشد. آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید که فردی دچار اسهال شده، به معنای آن است که در اثر بی‌دقتی دیگران از انجام کار خود ناامید شده که این امر موجب نگرانی شما می‌شود.برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید »

 

تعبیر خواب مریضی استفراغ

«استفراغ یا بالا آوردن خروج با محتویات درون معده جانداران از راه دهان و گاه از راه بینی است. و اگر کسی در خواب ببیند در حال استفراغ کردن است نشانگر تخلیه احساسات و ایده‌هایی است که سیستم درونی شخص آن‌ها را آزارنده برای رفاه فرد تشخیص میدهد. برخی از معبران می گویند: استفراغ کردن  نشانه آن است که شانس به شما رو می کند. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید»

 

تعبیر خواب بیماری - بیمار شدن و مریضی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بیماری – بیمار شدن و مریضی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بیماری حصبه

«حصبه یک بیماری عفونی است، که در اثر باکتری سالمونلا تیفی ایجاد می‌شود، این بیماری واگیردار بوده و از طریق آب و غذای آلوده گسترش می‌یابد و معمولاً با تب بالا، اسهال، بی‌اشتهایی و سردرد بروز می‌کند. معبران می گویند: اگر خواب ببینید به بیماری حصبه مبتلا شده اید، نشانه آن است که باید نسبت به دشمنان خود هشیار باشید و از سلامتی خود نیز بیشتر مراقبت کنید.برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید »

 

تعبیر خواب بیماری یرقان

«یرقان یا زردی بیماری نیست بلکه نشانه‌ای از نوعی اختلال در کبد، بزرگ‌ترین غده بدن است که موجب افزایش غلظت پلاسمایی بیلی روبین خون بیمار می‌شود. اگر خواب ببینید به بیماری یرقان مبتلا شده اید، علامت آن است که از آشفتگی های موقت به خوشبختی خواهید رسید.برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید »

 

تعبیر خواب بیماری وبا

«وبا بیماری است سرشار از باکتری هایی که از راه آشامیدنی های ناسالم و سبزی های آلوده وارد بدن انسان میشود. معبران غربی می گویند: اگر خواب ببینید به بیماریی وبا مبتلا شده اید، نشانه آن است که بزودی بیمار خواهید شد . مبتلا شدن به بیمارى وبا در خواب، نشانه‏ى بیمارى و ناامیدى است. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید »

 

[ type=”red”]مطالب مرتبط: تعبیر خواب پزشک ، دیدن دکتر در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بیماری طاعون

«بیماری طاعون در خواب بیانگر این است که شما با یک مسئله ای وسیع روبه رو هستید که روی اطرافیانتان اثر می گذارد. تصمیماتی که می گیرید اثر زیاد و پیامد هایی در مقیاس بزرگ خواهد داشت. آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید طاعون میان مردم شیوع پیدا کرده است ، علامت آن است که حوادثی مأیوس کننده زن یا نامزد شما را به زندگی تأسف باری خواهد کشاند. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید »

 

تعبیر خواب بیماری سالک

«تعبیر دیدن سالک در خواب، پول یا مالی پس انداز شده است که به امانت نزد کسی گذاشته باشند و این امانت برای امانتدار، باعث دردسر شود؛ چون امانتدار نمی تواند آنرا خرج کند و فقط باید مراقب باشد که آن مال گم نشود. وام نپرداخته یا طلب کهنه و نگرفته نیز در خواب به صورت سالک نموده می شود. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید»

 

تعبیر خواب بیماری سرخک و سرخچه

«بیماری سرخک در خواب بسته به شرایط مختلف تعابیر مختلفی دارد.آنلی ییتون می گوید: مبتلا شدن به بیماری سرخک در خواب بیانگر علامت آن است که افکار اضطراب آور با کار و زندگی شما تداخل پیدا خواهد کرد. و مبتلا شدن به بیماری سرخچه در خواب بیانگر، فراوانی مال و اموال می‌باشد. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید»

 

تعبیر خواب بیماری - بیمار شدن و مریضی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بیماری – بیمار شدن و مریضی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بیماری سرطان

«در رؤیا سرطان می‌تواند استعاره‌‌ای برای موارد و وقایع منفی است که در اطراف شما رخ می‌دهد. این موارد می‌تواند شامل افکار یا رفتار منفی خود و یا اشخاص و رابطه‌های نامناسبی که زندگی شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد باشد خواب دیدن اینکه شما سرطان دارید بیانگر ناامیدی، غم و اندوه، دلسوزی به حال خود و نبخشیدن است. شما حس می کنید که زندگی تان را بیهوده هدر داده اید این خواب بیانگر جاهایی در زندگیتان است که شما را اذیت می کند شما را آزار می دهد. و به شما به شیوه ای احساسی صدمه می زند یک مسئله ی احساسی مثل خوره شما را می خورد. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید»

 

تعبیر خواب بیماری روماتیسم

«روماتیسم بیماری است که استخوان ها و مفاصل و بافت همبند را درگیر می کنند به کار می رود. روماتیسم مفصلی به آرتریت روماتوئید و روماتیسم قلبی به تب روماتیسمی گفته می شود. و اگر کسی در خواب ببیند به بیماری روماتیسم دچار شده علامت آن است که برای عملی کردن نقشه های خود با تأخیری ناگهانی روبرو خواهید شد. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید»

 

تعبیر خواب بیماری آبریزش بینی

«دانیال نبی می گوید: فرو چکیدن آب از بینی ادای دین است و پرداخت وامی که بیننده خواب دارد به طوری که اگر بیننده خواب وام دار است از زیر بار قرض خلاص می شود و اگر بیمار است شفا می یابد. اما اگر در خواب ببینی آب بینی تو سیاه و تیره شده است، تعبیرش این است که فرزندت دچار غم و اندوه و مصیبت می‌شود.برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید»

 

تعبیر خواب سرفه کردن

«سرفه کردن در خواب بیانگر ترس و نارضایتی شما از آینده است. و همچنین بیانگر انرژی تباه شده است. شما زمان زیادی را روی فعالیت هایی که نتیجه ی عکس دارد صرف می کنید. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید»

 

تعبیر خواب سرگیجه

«داشتن سرگیجه در خواب نمادی از سردرگمی و گیج شدن است. شما قادر نیستید تصمیم بگیرید یا ذهنتان را در مورد چیزی جمع و جور کنید. روی نقطه کانونی تمرکز کنید و یاد بگیرید که انتخاب هایتان را متعادل کنید.برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید »

 

تعبیر خواب بیماری - بیمار شدن و مریضی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بیماری – بیمار شدن و مریضی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب زکام

«زکام همان سرماخوردگی است اما در اصطلاح طب سنتی زُکام به معنی التهاب بافت مخاطی بینی است که آزاد شدن واسطه‌های التهابی مانند هیستامین موجب احتقان بینی، آبریزش بینی و کاهش حس بویایی می‌شود. زکام همچنان که در بیداری آب از سر و چشم و بینی انسان بیرون می ریزد غم و اندوهی است که زدوده می شود و از بین می رود.برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید»

 

تعبیر خواب ورم کردن

«برخی از معبران می گویند: اگر در خواب مشاهده کنید که بدنتان ورم کرده است، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب شخصى را ببینید که بدنش ورم کرده است، به این معنا است که به زودى خبرهایى به گوشتان خواهد رسید. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید»

 

تعبیر خواب بیهوشی

«اگر در خواب تحت بیهوشی قرار گرفتید بیانگر این است که تلاش می کنید احساساتتان را سرکوب کنید به جای اینکه با آنها روبه رو شوید ممکن است موقعیتی در زندگی تان باشد که شما به شدت از رو به رویی با آن خودداری کنید . شما از اینکه مسولیت عملکرد هاتان را بر عهده گیرید طفره می روید. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید»

 

تعبیر خواب فلج شدن

«فلج شدن در خواب و عدم توانایی در حرکت در رؤیا نماد مشکلات و مشاجراتی است که بیننده خواب در زندگی واقعی خود دارد. احساس فلج بودن در خواب ناشی از ترس بیشتر افراد دارد گاهی این گونه پدیده‌ها به دلیل ناراحتی‌هایی که در زندگی روزانه رخ می‌دهد در خواب مشاهده می‌شوند. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید»

 

تعبیر خواب بیماری - بیمار شدن و مریضی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بیماری – بیمار شدن و مریضی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب آبله

«دیدن هر گونه آسیب بر پوست بیانگر احساس شما درباره شکست‌هایی است که در زندگی با آن مواجه می شوید. تعبیر خواب آبله معنا و مفهوم گوناگونی داردکه آبله می‌تواند نشانه زیادی مال،حاجت روا شدن،اگر آبله سفید باشد، از ترس و بیم ایمن شدن می باشد. برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید»

 

تعبیر خواب بیماری سل

«سل یک بیماری عفونی واگیر می باشد . بیماری سل از سال های بسیار دور وجود داشته و افراد بسیار مشهوری نیز در دنیا به این بیماری مبتلا شده اند. مبتلا شدن به بیماری سل در خواب معانی مختلفی دارد آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید به بیماری سل مبتلا شده اید ، علامت آن است که در محاصره خطری قرار می گیرید . دوستان خود را حفظ کنید.برای مطالعه تعابیر بیشتر به لینک داده شده مراجعه کنید »

 

تعبیر خواب بیماری هاری

آنلی بیتون می گوید:

مبتلا شدن به بیمارى هارى در خواب، بیانگر توطئه‏ى دشمنان است.

 

[به طور کلی خواب بیماری و مریضی ببینید، پس باید به دنبال خطراتی احتمالی در اطراف خود بگردید. احتمالا کسی یا چیزی در تلاش است تا به شما آسیبی برساند. پس مراقب باشید و به هیچ کس بیش از اندازه اعتماد نکنید. مشکلاتی که سر راه شما ظاهر می شوند با کار و شغل شما در ارتباط خواهند بود. سرمایه گذاری در این بازه زمانی از زندگی شما ایده ای مناسب نیست و بهتر است صبر کنید تا زمان بهتری برای این کار فرا برسد.]

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام من بعد از نماز صبح خواب دیدم که با خواهرم تو بیمارستان هستم و رو برانکاردمن دراز کشیدم کلی ادم هستن کهدر لابی بیمارستان رو صندلی نشستن و من هم به انها نگاه میکنم خواهرم پیش دکتر بود و من حرفهاشون رو شنیدم که گفت به بیماری خونی مبتلا هستم و من خیلی نارحت شدم بطوریکه داشتم گریه میکردم تعبیرش چی میتونه باشه ممنون میشم از راهنماییتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا