تعبیر خواب

تعبیر خواب پهلو – معنی دیدن پهلو درد و پهلو چاق در خواب چیست؟

4.3/5 - (7 امتیاز)
[ type=”blue”]در این از نماگر مطالبی مفید و مختصر در رابطه با تعبیر خواب پهلو برای شما عزیزان آماده کرده ایم. ابن سیرین پهلو را زن تعبیر کرده و در نفایس الفنون نیز به تصریح ذکر گردیده که پهلو زن و به خصوص همسر مرد است. با ادامه مطالب همچنان همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب پهلو - معنی دیدن پهلو درد و پهلو چاق در خواب چیست؟
تعبیر خواب پهلو – معنی دیدن پهلو درد و پهلو چاق در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب پهلو

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن پهلو در خواب بر پنج وجه است.

اول: زن،

دوم: دختر،

سوم: کنیزک،

چهارم: خادم،

پنجم: پیرزنی که در خانه است.

جابر مغربی می گوید:

پهلوها در خواب، دلیل بر زنان است، زیرا که زنان از پهلوی مردان افریده شده اند. پس هر خیر و شر که در پهلو بیند، تاویل آن بر زنان بازگردد. اگر بیند او را پهلوهای بسیار بود، دلیل که به قدر آن زنان و کنیزان واصل شود. اگر بیند از پهلوی او ماری بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پهلو در خواب های ما زن است.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب تنها پهلوی شیئی را ببینید ، نشانه آن است که فردی در مقابل پیشنهادات صادقانه شما با بی تفاوتی و سردی برخورد خواهد کرد .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند پهلوی او سرخ شده بود و پاره گوشت خون آلود از پهلوی او بیفتاد، دلیل که زن او بچه بی هنگام بیفکند.

اگر بیند هر دو دست بر پهلو نهاده، دلیل که وی را غمی سخت رسد.

 

تعبیر خواب پهلو درد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدید که پهلوی شما درد می کند، در صورتی که در بیداری درد پهلو نداشته باشید، از جانب همسرتان آزردگی پیدا می کنید و چنانچه این خواب را یک خانم ببیند، زنی از بستگان شوهرش او را می آزارد و موجب کدورت خاطرش می شود. مثل خواهر شوهر یا مادر شوهر و یا خاله و عمه شوهر.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید پهلوی شما درد می کند ، نشانه آن است که دشواریهای زندگی کاسه صبر شما را لبریز خواهد کرد.

 

[ type=”red”]برای مطالعه تعبیر خواب شستن بدن به لینک داده شده مراجعه کنید

 

تعبیر خواب شکستن پهلو

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر کسی به خواب دید استخوان پهلوی او شکسته است، دلیل که از پدر یا مادر یا عیال، وی را غم و اندوه رسد.

 

تعبیر خواب پهلو های چاق

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید پهلوی چاق و گوشتالود دارید ، نشانه آن است که در خواستگاری از یک دختر توفیق خواهید یافت .

 

تعبیر خواب پهلو - معنی دیدن پهلو درد و پهلو چاق در خواب چیست؟
تعبیر خواب پهلو – معنی دیدن پهلو درد و پهلو چاق در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب پهلو قوی و بزرگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بیند پهلوی وی قوی و بزرگ شده، دلیل بود بر درستی دین و قوت عیال او. اگر بیند پهلوی وی کوچک و ضعیف بود تاویلش به خلاف این است که گفتیم.

 

تعبیر خواب پهلو های متورم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید که در خواب پهلوی شما متورم شده همسرتان یک اندوه و ناراحتی پنهانی دارد که فاش نمی کند و خواب شما می گوید که جستجو کنید و کدورت او را رفع نمایید.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پهلو در خواب زن است. اگر بیند پهلوی چپ او آماس کرده بود، دلیل که زن و کنیزک او هر دو آبستن شوند.

 

[ type=”red”]برای مطالعه تعبیر خواب زگیل به لینک داده شده مراجعه کنید

 

تعبیر خواب پهلو سوراخ

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند پهلوی او سوراخ شده و از آن گوری بیفتاد، دلیل که او را فرزندی عالم آید و پارسا. اگر بیند هر دو پهلوی او فراهم آمد، دلیل که وی را غم و اندوه رسد.

 

تعبیر خواب دیدن زگیل بر پهلو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید که بر پهلوی شما چیزی روئیده مانند زگیل یا غده احتمالا صاحب فرزند می شوید.

اگر جوانی ببیند که دست بر پهلوی خود نهاده ازدواج می کند. اگر دختری ببیند که پهلوی خود را گرفته زن یا دختری به او حسد می ورزد.

 

تعبیر خواب جدا شدن پوست پهلو

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند پوست پهلوی چپ وی جدا شد و بیفتاد، دلیل که مال و عیالش هر دو تلف شوند. اگر بیند هر دو پهلوی او زرد شده، دلیل که عیالش رنجور شود.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا