خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب آواز – آواز خواندن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آواز – آواز خواندن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آواز – شنیدن آواز در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب آواز - آواز خواندن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آواز – آواز خواندن در خواب چه تعبیری دارد؟

خواب خواننده شدن ، آواز خواندن و یا آواز شنیدن چه معنایی دارد؟ در این بخش به نقل از معبران تاریخ و بزرگان تعبیر خواب به تعبیر این رویا می پردازیم. آواز خواندن در خواب بسته به غمگین یا شاد بودن آواز تعبیری متفاوت دارد همچنین خواندن آواز به همراه دیگران در کیفیت خواب و تفسیر آن تفاوت‌هایی را به‌ وجود می‌آورد. همراه ما باشید تا به تعابیر آن بپردازیم.

 

تعبیر خواب سرود خواندن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

سرود گفتن درخواب برشش وجه بود

اول: کلام باطل

دوم: غم و اندوه

سوم: مصیبت

چهارم: رسوائی

پنجم: جنگ

ششم: علم و حکمت آموختن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

سرود گفتن درخواب، سخن باطل بود.

اگر بیند که سرود می گفت، دلیل است که سخن باطل گوید و بدو غم و اندوه رسد.

اگر بیند که سرود با نواها می زد، دلیل مصیبت بود. اگر بیند که سرود می گفتند و او می شنود، دلیل که سخن دروغ شنود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

دیدن سرود در خواب، بزرگان را دلیل رسوائی بود و درویشان را دلیل غم و اندوه بود.

 

تعبیر خواب آواز

محمد ابن سیرین بصری گوید:

آواز مرد در خواب، چون بلند بود، دلیل کند که در میان مردم بزرگی یابد.

اگر کسی بیند که آوازش بلند گشته بود، دلیل کند بر قدر بلندی آواز، نامش بلند گردد.

اگر بیند که آوازش ضعیف گشته، دلیل که بانگ و نامش ضعیف شود، چنانکه کس یاد او نکند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

بلندی آواز مردمان را دلیل بر شرف و بلندی نام کند، اما بلندی آواز زنان در خواب، نیکو نباشد و به خلاف آواز مردمان بود بسیاری.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در اینجا منظور از آواز صدا و بانگ انسان است

اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دست ها می رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می آید نشان خرمی است و گویای شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می کند.

ابن سیرین می گوید:

که به طور کلی داشتن صدا در خواب برای مردان نیکو است وگویای نام و آوازه و شهرت و شرف است ولی برای زنان نیکو نیست.

تعبیر خواب آواز - آواز خواندن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آواز – آواز خواندن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آواز خواندن فرد آشنا و نا آشنا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

صدای آشنا دوستی و محبت است و صدای نا آشنا و آواز کسی که دیده نمی شود و در خواب خود او را نمی بینیم خبری است که از یک مسافر دور رفته به شما می رسد و چنان چه مسافری ندارید کسی خبری به شما می دهد که این خبر می تواند خوش باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

ترانه : شما بشاشیت خود را تا به هنگام پیری حفظ خواهید کرد

آواز خواندن : شادمانی

شنیدن آواز : عروسی

آوای پرنده : جشن و سرور در محیطی سر باز ، عشق خالصانه

شعر خوانی : مشکلات

 

تعبیر شنیدن آواز در خواب

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب آواز شادى شنیدید، بدانید که در آینده خبرهاى بسیار خوبى دریافت خواهید کرد.

شنیدن آواز غمگین در خواب نیز براى شما خبرهاى بدى را به همراه خواهد داشت.

 

تعبیر خواب آواز خواندن

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید سیاه پوستی هنگام حمل کیسه‌های شکر آواز می‌خواند، نشانه آن است که از موقعیتی ظاهراً کم اهمیت، منفعت زیادی به دست خواهید آورد.

در سر زمین رویاها آمده:

شما آواز می خوانید : ناکامی و تنهایی

دیگران آواز می خوانند : شادی نا خواسته

یک آواز خوان : حسادت درعشق

لیلا برایت می گوید:

اگر دیدید که در حال خواندن آواز شاد هستید، نشانه‏ى آن است که اتفاقات بسیار خوشحال ‏کننده‏اى در حال رخ دادن است.

اگر در خواب دیدید که با شخص دیگرى در حال خواندن هستید، علامت آن است که با یک فرد بسیار خوب و متشخص دوست خواهید شد.

تعبیر خواب آواز - آواز خواندن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آواز – آواز خواندن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آواز خواندن دسته جمعی

آنلی بیتون می گوید:

آواز خواندن دو نفره در خواب، تعبیر خوبى بر عشاق دارد. تعبیر آن وصال و زندگى لبریز از صلح و صفا مى‏باشد.

اگر دیدید که دو خواننده با یکدیگر آواز دو نفره را اجرا مى‏کنند، بیانگر آن است که از یک فرد ناشناس خبر بدى دریافت خواهید کرد، اما اخبار دیگر که یک دوست به شما مى‏دهد، شما را بسیار خوشحال خواهد کرد.

لیلا برایت می گوید:

اگر دیدید که در جمعى در حال آواز خواندن دسته جمعى مى‏باشید، علامت آن است که داراى دوستان بسیار خوب و وفادارى مى‏باشید.

لوک اویتنهاو می گوید :

همراه شدن با عده ای که ترانه سر داده اند : شادمانی ، بی غمی

 

هم اکنون میتوانید تعیبر خواب آسانسور ، تعبیر خواب آستانه ، تعبیر خواب آسمان را مطالعه کنید.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب آواز – آواز خواندن در خواب چه تعبیری دارد؟
6 رای، میانگین: (4.5) (90%)

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.