معنی و تعبیر دیدن پوست در خواب

تعبیر خواب پوست + تعبیر خواب پوست حیوانات و پوست میوه

تعبیر خواب پوست + تعبیر خواب پوست حیوانات و پوست میوه

دیدن پوست در خواب بیانگر حمایت یا پناه خود درونتان است. به عنوان حد و مرز فیزیکی است و اینکه چقدر به دیگران اجازه می دهید به شما نزدیک شوند. اگر در خواب ببینید که پوست حیوانات را جایى آویزان یا پهن کرده‏اید، بیانگر داشتن اوقات خوش و دلنشین است. با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

تعبیر خواب پوست حیوانات

دیدن پوست حیوانات حلال گوشت، به مال و ثروت تعبیر می شود. پوست شتر، رسیدن میراث و پوست گوسفند، فراخی معاش است. پوست حیوانات حرام گوشت، ثروت بدست آمده از راه حرام است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر پوست تمام حیوانات چهارپا، مال و اموال می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پوست سر چهارپا یا جانور درنده‌ای را می‌خوری، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی مکانی را برای پوست کندن ساخته‌ای، یـعـنـی اگر قصاب هستی، در خانۀ تو دیوار قرار می‌دهند، و یا اگر معلم هستی، تعبیرش این است که به بچه‌ها ستم می‌کنی.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

ممکن است دیدن پوست در خواب، بر صبر و بردباری دلالت داشته باشد.

لیلا برایت می گوید:

اگر از پوست حیوانات طبلى درست کنید، نشانگر شنیدن اخبار مهم است.

اگر در خواب ببینید که پوست حیوانات را جایى آویزان یا پهن کرده‏اید، بیانگر داشتن اوقات خوش و دلنشین است.

آنلی بیتون می گوید:

مشاهده‏ى پوست حیوانات در خواب، بیانگر آن است که در اثر انجام کارى به ثروت مى‏رسید.

● بز و میش:

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر پوست و موی بز این است که خیر و برکت و مال و اموال به تو می‌رسد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پوست بز را کَنده‌ای، یـعـنـی مال و اموال زیادی را گرفته و خرج می‌نمایی.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی پوست میش کنده شده است، یـعـنـی بر شخصی غلبه می‌کنی و مال و اموالش را می‌گیری.

● گاو:

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که پوست گاوی باز می کرد، دلیل که آن کس شغلهای کهن و چیزهای تباه شده را به سلاح بازآورد و ازجهت پادشاهی میانجی کند و چون امیران و بزرگان لشگر پادشاه خلاف کند در کارهای بسیار.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر پوست گاو ماده، ارث و میراث می‌باشد.

● گوسفند:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پوست گوسفند داری، یـعـنـی رزق و روزی به دست می‌آوری.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدید که گوسفندی ذبح شده و شما مشغول کندن پوست آن حیوان هستید نشان آن است که از یک نفر که نسبتی با شما دارد سود می برید و بهره مند می شوید و بهتر است

● قاطر:

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

تعبیر پوست قاطر، مال و اموال می‌باشد.

● گورخر:

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر پوست گورخر، مال و غنیمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش جاه و عزت است.

● شتر:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر پوست شتر، ارث و میراث از مردی بزرگ می‌باشد. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر زنی ببیند پوست شتری را می‌خورد، یـعـنـی «پادشاه» به او مال و اموال می‌دهد، ‌‌‌‌‌ بعضی از

تعبیرگران نیز گفته‌اند:

یـعـنـی ارث و میراث به او می‌رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید که فرشی بزرگ از پوست شتر دارید یا تمام صندلی های اتومبیلتان را با پوست شتر پوشانده اید میراث بزرگی به شما می رسد و اگر این پوست کوچک بود چیز قابل توجهی نصیب شما نمی شود.

 

تعبیر خواب پوست + تعبیر خواب پوست حیوانات و پوست میوه

تعبیر خواب پوست + تعبیر خواب پوست حیوانات و پوست میوه

 

● آهو:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پوست آهو به دست آورده‌ای، یـعـنـی از زن، مال و اموالی به تو می‌رسد. اگر ببینی پوست آهو را کنده‌ای، یـعـنـی با زنی غریب زنا می‌کنی.

● سنجاب:

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر پوست سنجاب، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی سنجاب را کشته و پوستش را کنده‌ای، یـعـنـی مال و اموال مردی غریب را تباه و نابود می‌کنی، یا اینکه به زور از او می‌گیری.

● زاغ:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پوست زاغی را کنده‌ای، یـعـنـی با زنی غریب زنا می‌کنی.

● فیل:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی همراه خودت مقداری پوست فیل داشته باشی، یـعـنـی به اندازه آن از پادشاه مردم «عجمی» مال و نعمت بدست می‌آوری.

● گربه:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گربه را کشته و پوستش را کنده‌ای، یـعـنـی مال دزدی را می‌گیری.

● فنک (روباه خالدار):

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر پوست فنک، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی فنک را کشته و پوستش را هم کنده‌ای، یـعـنـی مال و اموال شخصی غریب را تلف می‌کنی.

● روباه:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر پوست روباه، مال و اموالی است که به دست می‌آوری.

● خرس:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پوست خرس را همراه خودت داری، یـعـنـی گرفتار ترس و بیم می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

● تمساح:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر پوست تمساح، ضرر و زیان می‌باشد.

● پلنگ:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پوست پلنگ را به دست آوردی، یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن از مال و اموال دشمن به دست می‌آوری.

● ببر:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب پوست ببر را ببینی، یـعـنـی به اندازه چیزی که دیده‌ای از دشمن مال و منفعت به تو می‌رسد.

 

تعبیر خواب پوست میوه

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پوست میوه در خواب ، نشانه تلاش برای رهایی از مسئولیت است و جستجو برای یافتن محیطی دیگر که سرشار از فراغت است .

 

تعبیر خواب پوست درخت

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر پوست درخت، رزق و روزی می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پوست درخت قوی و محکم می‌باشد، یـعـنـی «صاحب درخت» روزه‌دار است.

 

 

تعبیر خواب پوست + تعبیر خواب پوست حیوانات و پوست میوه

تعبیر خواب پوست + تعبیر خواب پوست حیوانات و پوست میوه

 

تعبیر خواب پوست انسان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • اگر در خواب دیدید که پوست بدنتان سالم و خوب است و نقصی در آن نیست، ( مثل خالکوبی، زگیل، و پیسی و زخم) خواب شما از آینده ای نه چندان دور خبر می دهد که پول دار و متنعم خواهید شد و به خیلی چیزها که آرزو دارید خواهید رسید.
  • اگر در عالم خواب پوست بدن شخص دیگری را سالم و خوش رنگ مشاهده کردید که به نظرتان خوب و بی نقص آمد و آن چه دیگران دارند مجذوب می شوید و احیانا حسد می ورزید.
  • اگر در خواب دیدید که پوست بخشی از بدنتان متورم و کبود شده اندوهی برای شما می رسد و چنانچه دیدید پوستتان زرد شده خواب شما از یک بیماری خبر می دهد.
  • اگر قسمتی از پوست بدنتان بیرون و بقیه پوشیده بود رازی از شما فاش می شود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که پوستش زیبا و شاداب گشته است، از بیماری بهبود مییابد و به خیر و برکت و آرامش دست مییابد. زرد بودن پوست، بر بیماری دلالت دارد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پوست بدن تو از جای خودش کنده شده و برخاسته است، یـعـنـی اسرار تو فاش می‌شود و مال و اموالت از بین می‌روند.

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که پوستتان زرد است، یعنى مسأله‏اى موجب ترس شما شده است.

اگر در خواب پوست نرمى را لمس کنید، یعنى با جدیت به انجام کارهایتان مى‏پردازید. کندن پوست حیوانات، نشانه‏ى خوشبختى است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پوست پهلوی سمت چپ تو جدا شده و افتاده است، یـعـنـی هم زن و هم مال و اموال تو از بین می‌روند.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پوست تو سیاه یا کبود شده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شوی.

اگر ببینی پوست پای تو روشن می‌باشد، یـعـنـی کار تو به نتیجه می‌رسد .

اگر ببینی پوست سر انسان را به طور خام می‌خوری، یـعـنـی مال و نعمت به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب پوست + تعبیر خواب پوست حیوانات و پوست میوه

تعبیر خواب پوست + تعبیر خواب پوست حیوانات و پوست میوه

 

تعبیر خواب کبودی بدن

“محمد بن سیرین” در مورد سیاه شدن و یا کبودی پوست بدن می‌گوید هر کس که پوست تن خود را در خواب سیاه و کبود ببیند نشانه این است که غمگین خواهد شد.

“منوچهر مطیعی تهرانی” نیز بر اساس تعابیر معبرین کهن در کتاب تعبیر خواب خود بیان می‌کند متورم و کبود شدن بدن در خواب نشانه رسیدن اندوهی به بیننده خواب است.

 

داستان

روزی یکی از خلفای عباسی در خواب صورت خود را سیاه و کبود دید. با دیدن این رؤیا آشفته و پریشان به دنبال تعبیر آن گشت. تمامی معبرین از تعبیر این خواب عاجز شدند ولی ابراهیم کرمانی معبر مشهور آن دوران فرمود: اى خلیفه، شما هیچ ناراحت نباشید چونکه تعبیر این خواب، خیلى خوب و خوشحال کننده است، و خداوند متعال، فرزند دخترى به شما عنایت خواهد کرد. خلیفه گفت: از کجا می‌گوی؟ ابراهیم پاسخ داد: از کلام نورانى قرآن؛ زیرا خداوند می‌فرماید:

وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظِیمٌ

سوره نحل، آیه 58

هرگاه به یکى از آنان مژده دهند که دخترى برایت متولد شده صورتش سیاه می‌شود و بشدت خشمگین می‌گردد.

 

تعبیر خواب کندن پوست خود

دانیال پیامبر می گوید:

اگر مردی خواب ببیند که پوست خود را جدا می سازد یا می کند و سپس این پوست را دور می ریزد این نشانه ی بزرگی از بخشش و یا آمرزش گناهان است در واقع ممکن است صاحب رویا بخاطر گناهی بزرگ یا کوچک از درگاه خداوند بزرگ طلب بخشش و یا عفو داشته و با دیدن این رویا می تواند امیدوار باشد که دعایش اجابت شده است

تعبیر گری می گوید:

اگر خواب دیدی پوست بدنت را می کنی و با این کار احساس خوبی به تو دست می دهد به نشانه ی این است که قسمت عمده ای از رفتار و یا کردار بد و غلط گذشته ات را بدست فراموشی می سپاری و راه تازه ای را پیدا میکنی و زندگی جدید و تازه ای را شروع میکنی که این اقدام به تو یک بغل هدیه شادی و سرزندگی میدهد

 

برای مطالعه تعبیر خواب های زیر به لینک داده شده مراجعه کنید

تعبیر خواب صورت ، تعبیر خواب اسب ، تعبیر خواب خر ، تعبیر خواب پرتقال ، تعبیر خواب به

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.