تعبیر خواب

تعبیر خواب پوست + تعبیر خواب پوست حیوانات و پوست میوه

3.7/5 - (4 امتیاز)

معنی و تعبیر دیدن پوست در خواب

تعبیر خواب پوست + تعبیر خواب پوست حیوانات و پوست میوه
تعبیر خواب پوست + تعبیر خواب پوست حیوانات و پوست میوه

دیدن پوست در خواب بیانگر حمایت یا پناه خود درونتان است. به عنوان حد و مرز فیزیکی است و اینکه چقدر به دیگران اجازه می دهید به شما نزدیک شوند. اگر در خواب ببینید که پوست حیوانات را جایى آویزان یا پهن کرده‏اید، بیانگر داشتن اوقات خوش و دلنشین است. با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

تعبیر خواب پوست حیوانات

دیدن پوست حیوانات حلال گوشت، به مال و ثروت تعبیر می شود. پوست شتر، رسیدن میراث و پوست گوسفند، فراخی معاش است. پوست حیوانات حرام گوشت، ثروت بدست آمده از راه حرام است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر پوست تمام حیوانات چهارپا، مال و اموال می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پوست سر چهارپا یا جانور درنده‌ای را می‌خوری، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی مکانی را برای پوست کندن ساخته‌ای، یـعـنـی اگر قصاب هستی، در خانۀ تو دیوار قرار می‌دهند، و یا اگر معلم هستی، تعبیرش این است که به بچه‌ها ستم می‌کنی.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

ممکن است دیدن پوست در خواب، بر صبر و بردباری دلالت داشته باشد.

لیلا برایت می گوید:

اگر از پوست حیوانات طبلى درست کنید، نشانگر شنیدن اخبار مهم است.

اگر در خواب ببینید که پوست حیوانات را جایى آویزان یا پهن کرده‏اید، بیانگر داشتن اوقات خوش و دلنشین است.

آنلی بیتون می گوید:

مشاهده‏ى پوست حیوانات در خواب، بیانگر آن است که در اثر انجام کارى به ثروت مى‏رسید.

● بز و میش:

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر پوست و موی بز این است که خیر و برکت و مال و اموال به تو می‌رسد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پوست بز را کَنده‌ای، یـعـنـی مال و اموال زیادی را گرفته و خرج می‌نمایی.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی پوست میش کنده شده است، یـعـنـی بر شخصی غلبه می‌کنی و مال و اموالش را می‌گیری.

● گاو:

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که پوست گاوی باز می کرد، دلیل که آن کس شغلهای کهن و چیزهای تباه شده را به سلاح بازآورد و ازجهت پادشاهی میانجی کند و چون امیران و بزرگان لشگر پادشاه خلاف کند در کارهای بسیار.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر پوست گاو ماده، ارث و میراث می‌باشد.

● گوسفند:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پوست گوسفند داری، یـعـنـی رزق و روزی به دست می‌آوری.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدید که گوسفندی ذبح شده و شما مشغول کندن پوست آن حیوان هستید نشان آن است که از یک نفر که نسبتی با شما دارد سود می برید و بهره مند می شوید و بهتر است

● قاطر:

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

تعبیر پوست قاطر، مال و اموال می‌باشد.

● گورخر:

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر پوست گورخر، مال و غنیمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش جاه و عزت است.

● شتر:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر پوست شتر، ارث و میراث از مردی بزرگ می‌باشد. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر زنی ببیند پوست شتری را می‌خورد، یـعـنـی «پادشاه» به او مال و اموال می‌دهد، ‌‌‌‌‌ بعضی از

تعبیرگران نیز گفته‌اند:

یـعـنـی ارث و میراث به او می‌رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید که فرشی بزرگ از پوست شتر دارید یا تمام صندلی های اتومبیلتان را با پوست شتر پوشانده اید میراث بزرگی به شما می رسد و اگر این پوست کوچک بود چیز قابل توجهی نصیب شما نمی شود.

 

تعبیر خواب پوست + تعبیر خواب پوست حیوانات و پوست میوه
تعبیر خواب پوست + تعبیر خواب پوست حیوانات و پوست میوه

 

● آهو:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پوست آهو به دست آورده‌ای، یـعـنـی از زن، مال و اموالی به تو می‌رسد. اگر ببینی پوست آهو را کنده‌ای، یـعـنـی با زنی غریب زنا می‌کنی.

● سنجاب:

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر پوست سنجاب، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی سنجاب را کشته و پوستش را کنده‌ای، یـعـنـی مال و اموال مردی غریب را تباه و نابود می‌کنی، یا اینکه به زور از او می‌گیری.

● زاغ:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پوست زاغی را کنده‌ای، یـعـنـی با زنی غریب زنا می‌کنی.

● فیل:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی همراه خودت مقداری پوست فیل داشته باشی، یـعـنـی به اندازه آن از پادشاه مردم «عجمی» مال و نعمت بدست می‌آوری.

● گربه:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گربه را کشته و پوستش را کنده‌ای، یـعـنـی مال دزدی را می‌گیری.

● فنک (روباه خالدار):

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر پوست فنک، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی فنک را کشته و پوستش را هم کنده‌ای، یـعـنـی مال و اموال شخصی غریب را تلف می‌کنی.

● روباه:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر پوست روباه، مال و اموالی است که به دست می‌آوری.

● خرس:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پوست خرس را همراه خودت داری، یـعـنـی گرفتار ترس و بیم می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

● تمساح:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر پوست تمساح، ضرر و زیان می‌باشد.

● پلنگ:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پوست پلنگ را به دست آوردی، یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن از مال و اموال دشمن به دست می‌آوری.

● ببر:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب پوست ببر را ببینی، یـعـنـی به اندازه چیزی که دیده‌ای از دشمن مال و منفعت به تو می‌رسد.

 

تعبیر خواب پوست میوه

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پوست میوه در خواب ، نشانه تلاش برای رهایی از مسئولیت است و جستجو برای یافتن محیطی دیگر که سرشار از فراغت است .

 

تعبیر خواب پوست درخت

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر پوست درخت، رزق و روزی می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پوست درخت قوی و محکم می‌باشد، یـعـنـی «صاحب درخت» روزه‌دار است.

 

 

تعبیر خواب پوست + تعبیر خواب پوست حیوانات و پوست میوه
تعبیر خواب پوست + تعبیر خواب پوست حیوانات و پوست میوه

 

تعبیر خواب پوست انسان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • اگر در خواب دیدید که پوست بدنتان سالم و خوب است و نقصی در آن نیست، ( مثل خالکوبی، زگیل، و پیسی و زخم) خواب شما از آینده ای نه چندان دور خبر می دهد که پول دار و متنعم خواهید شد و به خیلی چیزها که آرزو دارید خواهید رسید.
  • اگر در عالم خواب پوست بدن شخص دیگری را سالم و خوش رنگ مشاهده کردید که به نظرتان خوب و بی نقص آمد و آن چه دیگران دارند مجذوب می شوید و احیانا حسد می ورزید.
  • اگر در خواب دیدید که پوست بخشی از بدنتان متورم و کبود شده اندوهی برای شما می رسد و چنانچه دیدید پوستتان زرد شده خواب شما از یک بیماری خبر می دهد.
  • اگر قسمتی از پوست بدنتان بیرون و بقیه پوشیده بود رازی از شما فاش می شود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که پوستش زیبا و شاداب گشته است، از بیماری بهبود مییابد و به خیر و برکت و آرامش دست مییابد. زرد بودن پوست، بر بیماری دلالت دارد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پوست بدن تو از جای خودش کنده شده و برخاسته است، یـعـنـی اسرار تو فاش می‌شود و مال و اموالت از بین می‌روند.

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که پوستتان زرد است، یعنى مسأله‏اى موجب ترس شما شده است.

اگر در خواب پوست نرمى را لمس کنید، یعنى با جدیت به انجام کارهایتان مى‏پردازید. کندن پوست حیوانات، نشانه‏ى خوشبختى است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پوست پهلوی سمت چپ تو جدا شده و افتاده است، یـعـنـی هم زن و هم مال و اموال تو از بین می‌روند.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پوست تو سیاه یا کبود شده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شوی.

اگر ببینی پوست پای تو روشن می‌باشد، یـعـنـی کار تو به نتیجه می‌رسد .

اگر ببینی پوست سر انسان را به طور خام می‌خوری، یـعـنـی مال و نعمت به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب پوست + تعبیر خواب پوست حیوانات و پوست میوه
تعبیر خواب پوست + تعبیر خواب پوست حیوانات و پوست میوه

 

تعبیر خواب کبودی بدن

“محمد بن سیرین” در مورد سیاه شدن و یا کبودی پوست بدن می‌گوید هر کس که پوست تن خود را در خواب سیاه و کبود ببیند نشانه این است که غمگین خواهد شد.

“منوچهر مطیعی تهرانی” نیز بر اساس تعابیر معبرین کهن در کتاب تعبیر خواب خود بیان می‌کند متورم و کبود شدن بدن در خواب نشانه رسیدن اندوهی به بیننده خواب است.

 

داستان

روزی یکی از خلفای عباسی در خواب صورت خود را سیاه و کبود دید. با دیدن این رؤیا آشفته و پریشان به دنبال تعبیر آن گشت. تمامی معبرین از تعبیر این خواب عاجز شدند ولی ابراهیم کرمانی معبر مشهور آن دوران فرمود: اى خلیفه، شما هیچ ناراحت نباشید چونکه تعبیر این خواب، خیلى خوب و خوشحال کننده است، و خداوند متعال، فرزند دخترى به شما عنایت خواهد کرد. خلیفه گفت: از کجا می‌گوی؟ ابراهیم پاسخ داد: از کلام نورانى قرآن؛ زیرا خداوند می‌فرماید:

وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظِیمٌ

سوره نحل، آیه 58

هرگاه به یکى از آنان مژده دهند که دخترى برایت متولد شده صورتش سیاه می‌شود و بشدت خشمگین می‌گردد.

 

تعبیر خواب کندن پوست خود

دانیال پیامبر می گوید:

اگر مردی خواب ببیند که پوست خود را جدا می سازد یا می کند و سپس این پوست را دور می ریزد این نشانه ی بزرگی از بخشش و یا آمرزش گناهان است در واقع ممکن است صاحب رویا بخاطر گناهی بزرگ یا کوچک از درگاه خداوند بزرگ طلب بخشش و یا عفو داشته و با دیدن این رویا می تواند امیدوار باشد که دعایش اجابت شده است

تعبیر گری می گوید:

اگر خواب دیدی پوست بدنت را می کنی و با این کار احساس خوبی به تو دست می دهد به نشانه ی این است که قسمت عمده ای از رفتار و یا کردار بد و غلط گذشته ات را بدست فراموشی می سپاری و راه تازه ای را پیدا میکنی و زندگی جدید و تازه ای را شروع میکنی که این اقدام به تو یک بغل هدیه شادی و سرزندگی میدهد

 

برای مطالعه تعبیر خواب های زیر به لینک داده شده مراجعه کنید

تعبیر خواب صورت ، تعبیر خواب اسب ، تعبیر خواب خر ، تعبیر خواب پرتقال ، تعبیر خواب به

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا