تعبیر خواب

تعبیر خواب برف + تعبیر خواب باریدن و آب شدن برف

4.5/5 - (17 امتیاز)

تعبیر خواب برف – دیدن برف در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب برف + تعبیر خواب باریدن و آب شدن برف
تعبیر خواب برف + تعبیر خواب باریدن و آب شدن برف

دیدن برف در خواب این معنا است که شما احساس تنهایی، سردرگمی، یا منفعل بودن می کنید و در زندگی با موانعی رو به رو هستید. خواب برف می تواند مربوط به عواطفی باشد که شما در بیداری نمی توانید آن ها را نشان دهید. آب شدن برف ها در خواب نشان می دهد شما بر موانع غلبه کرده اید یا یاد گرفته اید اندیشه ها و احساسات خودتان را آزادانه تر و روشن تر بیان کنید. شما دیگر منفعل نیستید. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

کارل کوستاو یونگ می گوید:

 • دیدن برف در خوابتان بیانگر موانع، احساسات ابراز نشده و احساسات سرد و منجمد است. شما نیاز دارید که این احساسات و موانع را آزاد کرده و ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که برف به این معنی است که شما حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید. اگر برف آب می شود، بیانگر این است که شما احساساتی که سرکوب کرده اید را تایید کرده و آزاد می کنید. شما بر ترس ها و موانع خود غلبه می کنید. اگر شما در برف رانندگی می کنید، پس به این معنی است که نیاز دارید احتیاط بیشتری در مورد اینکه چگونه به سمت اهدافتان پیش می روید داشته باشید.
 • خواب دیدن اینکه شما چیزی در برف پیدا می کنید بیانگر این است که ظرفیت، توانایی و استعداد های بکرتان را کشف می کنید و دسترسی میابید. شما استعداد و توانایی نهفته درون خودتان را کشف می کنید. ممکن است به این اشاره داشته باشد که نیاز به بخشش وجود دارد.
 • دیدن دانه برف در خوابتان بیانگر خلوص و کمال است. بیانگر فردیت و یگانگی شماست.

 

تعبیر خواب برف

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن برف به خواب بر شش وجه است.

اول: رزق وروزی،

دوم: زندگانی،

سوم: مال بسیار و ارزانی نرخها،

چهارم: لشگر بسیار،

پنجم: بیماری،

ششم: غم و اندوه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.

جابر مغربی می گوید:

دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است، خاصه با برف که با برف بیند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن برف در خواب، به رسیدن رزق و روزی و بهبودی از بیماری دلالت دارد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن برف بی هنگام لشگر باشد

دیدن برف با هنگام فراخی روزی است

دیدن برف در زمین قحط باشد

دیدن برف عذاب وفتنه بود

لوک اویتنهاو می گوید :

بارش برف : سستی زود گذر

برف در کوهستان : قبل از رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را فائق شوید

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن برف در خواب ، نشانه آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد .
 • اگر خواب ببینید از پشت پنجره به دانه های درشت برف نگاه می کنید ، نشانهآن است که در اثر فشار مالی با نامزد خود مشاجراتی خواهید داشت .
 • دیدن کوههای برف گرفته در خواب ، نشانه آن است که افکار و تمایلات شما هیچ پیشرفت ارزشمندی به ارمغان نمی آورد .
 • اگر خواب ببینید در منظره ای برفی ، خورشید می درخشد ، نشانه آن است که بدبختی و سیاه روزی پایان خواهد یافت ، و روزهای خوشی آغاز خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

هوای برفی : دوران بسیار خوش در آینده

زمین پوشیده از برف : خوشبختی

برف کثیف : ناکامی و کسالت

 

تعبیر خواب برف + تعبیر خواب باریدن و آب شدن برف
تعبیر خواب برف + تعبیر خواب باریدن و آب شدن برف

تعبیر خواب برف بازی

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر دختری خواب ببیند بر برف‌ها سورتمه سواری می‌کند، نشانه آن است که برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفت‌هایی بسیار مواجه می‌شود.
 • اگر خواب ببینید با دیگران برف بازی می‌کنید، علامت آن است که پیرامون موضوع شرم آوری داوری خواهید کرد. اگر قضاوت شما بر پایه درستی استوار نباشد، یقیناً شکست خواهید خورد.

کارل یونگ:

خواب دیدن اینکه در برف بازی می کنید بیانگر این است که نیاز دارید زمانی را برای شادی و آرامش بگذارید.

تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما نیاز دارید از فرصت هایی که ایجاد می شود استفاده کنید وگرنه این فرصت ها ناپدید خواهند شد

 

گم کردن راه در برف

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید در ناحیه ای برف پوش راه خود را گم کرده اید ، علامت آن است که غم و اندوه به زندگی شما راه خواهد یافت .

 

تعبیر خواب برف با توجه به منطقه

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در شهر گرمسیر برف و یخ وجود دارد، یـعـنـی آن شهر دچار کمبود و مضیقه خواهد شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

در مناطق گرمسیر تعبیر دیدن برف، غم و اندوه و قحطی می‌باشد، و در مناطق سردسیر، خیر و نیکی است.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در شهر سردسیر برف و یخ وجود دارد، یـعـنـی نعمت‌های آن شهر بیشتر می‌شود.

اگر در جائی که پیوسته در آنجا برف می‌بارد، برف ببینی، یـعـنـی مردم آنجا دچار غم و اندوه می‌شوند

 

تعبیر خواب دیدن برف گل آلود

آنلی بیتون می گوید:

دیدن برف گل آلود در خواب ، نشانه آن است که شخصیت و غرورتان را کسی مورد تحقیر قرار خواهد داد . با این حال شما باز خواهید کوشید با همین فرد ارتیاط برقرار کنید .

 

 

تعبیر خواب برف + تعبیر خواب باریدن و آب شدن برف
تعبیر خواب برف + تعبیر خواب باریدن و آب شدن برف

تعبیر خواب برف در زمستان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر به زمستان جمع می کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در زمستان دیدید که برف پارو می‌کند و برف را دور می‌ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می‌زداید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است.

مولف می گوید:

دیدن بارش برف به صورت آرام در فصل ز به معنی گشایش در روزی می باشد و به دست آمدن مال در چند روز پیش رو

 

تعبیر خواب برف در تابستان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر بیند در تابستان برف جمع می کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببیند که در تابستان برف جمع می‌کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد. این خواب به بیننده می‌گوید که سودی از جایی نصیب او می‌شود که انتظارش را ندارد

 

تعبیر خواب بارش برف در بهار

امام صادق فرموده اند:

اگر شخصی خواب ببینید در فصل بهار شاهد بارش برف است سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد

ابن سیرین می گوید:

دیدن برف در فصل زیبای بهار و در خواب رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی

 

تعبیر خواب برف + تعبیر خواب باریدن و آب شدن برف
تعبیر خواب برف + تعبیر خواب باریدن و آب شدن برف

تعبیر خواب بارش برف در مکانی نامعلوم

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده‌اند و فقط این می‌ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم. اگر در خواب ببینید جایی برف می‌بارد که آنجا را نمی‌شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می‌رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی‌دانید عامل آن چیست. اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب بارش برف را ببینید، به این معنا است که باید در انتظار اخبار خوش باشید.

 

تعبیر خواب برف باریدن زیاد

ابن سیرین می گوید:

اگر دیدی از آسمان مقدار زیادی برف در حال باریدن هست و با دیدن دانه های برف احساس خوشحالی میکنی مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

 

تعبیر خواب برف خوردن

آنلی بیتون می‌گوید:

برف خوردن در خواب، نشانه آن است که به ایده آل‌های خود دست نخواهید یافت.

تعبیر خواب آب شدن برف

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید برف‌ها آب می‌شوند، نشانه آن است که دلهره شما مبدل به شادمانی می‌گردد.

تعبیر گری می گوید:

آب شدن برف: غم و اندوه از بین می رود و شما به روزهای راحت و خوش نزدیک هستید .

 

تعبیر خواب برف + تعبیر خواب باریدن و آب شدن برف
تعبیر خواب برف + تعبیر خواب باریدن و آب شدن برف

تعبیر خواب آدم برفی

لوک اویتنهاو می گوید:

آدم برفی: عشق ریاکارانه؛ احساسات

لیلا برایت می گوید:

مشاهده‌ی آدم برفی در خواب، بیانگر آن است که برای مدتی روابطی سرد و بی‌تفاوت با دیگران خواهید داشت.

 

تعبیر خواب برف پارو کردن یا بارش برف در زمان بارداری

تعبیر گری می گوید:

پارو کردن برف : وفور نعمت فراوان . آینده ی بسیار روشن برای فرزندان .

 

تعبیر خواب روزهای برفی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می‌بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می‌شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می‌گذرانند. در این حالت انسان غمگین می‌شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می‌بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می‌خوابد برف در خواب می‌بیند.

اگر در خواب بارش برف را ببینید، به این معنا است که باید در انتظار اخبار خوش باشید.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می‌روید، نشانه آن است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سال‌ها خواستار آن بودید، نومید و اندوهگین خواهید شد.

کارل کوستاو یونگ:

خواب دیدن اینکه شما بارش برف را تماشا می کنید بیانگر شروعی تمیز و چشم اندازی جدید، تازه است. بیانگر صلح و آرامش معنوی است

 

تعبیر خوابهای پیشنهادی

تعبیر خواب آب و هوا ، تعبیر خواب باد  ، تعبیر خواب بادبادک

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام من ی دختر ۱۵ ساله هستم
  امشب خواب دیدم که از طرف عموم بهم تجاوز شده و بعدش یهو وسط خونمون بودم با اینکه خونه سقف داشت اما برفی که بیرون میبارید دقیقا انگار که خونه سقف نداشته باشه تو خونه هم میبارید کل کف خونه سفید شده بود تعبیرش چیه ؟؟؟
  بعد کی جواب میدید؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا