تعبیر خواب

تعبیر خواب جوراب – مفهوم دیدن جوراب زنانه در خواب چیست؟

4.9/5 - (7 امتیاز)

دیدن جوراب زنانه و مردانه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب جوراب - مفهوم دیدن جوراب زنانه در خواب چیست؟
تعبیر خواب جوراب – مفهوم دیدن جوراب زنانه در خواب چیست؟

در این از تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب جوراب آشنا سازیم. جوراب در خواب‌های ما خدمتی است که انجام می‌دهیم و کاری است که می‌کنیم و طبعاً انتظار پاداش و خیر را داریم. برای مطالعه بقیه تعابیر با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

تعبیر خواب جوراب

امام صادق (ع) می فرماید

جوراب درخواب بر سه وجه است:

اول: مال و خواسته

دوم: سفر

سوم: مرگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • جوراب مال است و آبرو. اگر جورابی ببینید که نو است و قبلا پوشیده نشده و به شما تعلق دارد نشان مال و پول است.
 • اگر در خواب ببینیم که جوراب به پا داریم امری است کاملا عادی و فقط وقتی اهمیت پیدا می کند که حالتی غیر متعارف داشته باشد. جوراب در خواب های ما خدمتی است که انجام می دهیم و کاری است که می کنیم و طبعا انتظار پاداش و خیر را داریم.
 • اگر با لباس کامل ولی پای بدون جوراب باشید خوب نیست و باید مراقب سلامت خود باشید. چنان چه در خواب ببینید جوراب خود را بخشیده یا فروخته اید بخشی از مال خود را از دست می دهید. یک لنگه جوراب به پا داشتن نگرانی مالی است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

جوراب در خواب، به خدمتکار و زن تعبیر میشود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند جوراب در پای داشت، دلیل که مال نگاهدارد. اگر بیند جوراب سفید و پاکیزه در پای داشت، دلیل که زکوه مال داده بود.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

جوراب پا مال مرد است.که حفظ کننده مال است.

معبران در مورد این خواب گویند:

جوراب، مال و خواسته است.

 

تعبیر خواب جوراب خریدن

تعبیر گری می گوید:

اگر کسی دید که جوراب نو می خرد، با شخص جدیدی آشنا خواهد شد که به زندگی او خواهد آمد. این می تواند خبر از ازدواج دهد و یا شغل جدید و آبرومندی به شما پیشنهاد خواهد شد. برای توضیح کامل در مورد چگونگی جنس و رنگ و اندازه جورابی که در خواب دیده اید، به بخش تعبیر خواب جوراب مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب جوراب - مفهوم دیدن جوراب زنانه در خواب چیست؟
تعبیر خواب جوراب – مفهوم دیدن جوراب زنانه در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب جوراب چرک

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند جورابش چرکین و کهن بود، دلیل که خادمش را به فساد متهم کنند. اگر بیند جورابش ضایع شد یا بسوخت، دلیل بر مرگ خادم بود، و بعضی از معبران گویند: جوراب، مال و خواسته است.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر جوراب کثیف بود نشان از بیماری و گرفتاری دارد.

 

تعبیر خواب جوراب سوراخ و پاره

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

سوراخ یا پاره بودن جوراب نوشته‌اند هتک حرمت و خدشه دار شدن آبروی بیننده خواب است.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

جوراب‌های پاره: مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید

 

تعبیر خواب جوراب زنانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدیم که جوراب زنانه پوشیده‌ایم کاری می‌کنیم که در نظر مردم سبک می‌شویم و اعتبار و شخصیت ما متزلزل می‌گردد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

جوراب زنانه: فلاکت

 

تعبیر خواب جوراب مردانه

تعبیر گری می گوید:

اگر مردی خواب ببیند که جوراب خوب و تمیزی پوشیده، یا ازدواج می کند و یا به او به دیده یک مرد محترم نگاه می کنند.

 

تعبیر خواب شستن جوراب

معبران می گویند:

اگر کسی خواب ببیند جوراب خود را می شوید یا آن را شسته است، احترام و آبروی او نزد مردم بالا خواهد رفت و جوراب کثیف، به معنای هتک حرمت و از بین رفتن آبروی بیننده خواب در نزد مردم است.

ابراهیم کرمانی می گوید:

شستن جوراب موجب تسکین غم و رنج شما می شود و بلائی را از خانه شما دور می کند

 

تعبیر خواب جوراب - مفهوم دیدن جوراب زنانه در خواب چیست؟
تعبیر خواب جوراب – مفهوم دیدن جوراب زنانه در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب جوراب خیس

تعبیر گری می گوید:

 • اگر کسی خواب ببیند که جوراب او شسته شده و خیس است، به او علاوه بر بالا رفتن احترامش نزد مردم، ثروت و مال هم خواهد رسید.
 • اگر کسی خواب ببیند که جوراب او کثیف ولی خیس است، با وجودی که به ثروت دست خواهد یافت، اما نزد مردم بی آبرو محسوب شده و یا روابط او با همسرش به مشکل برخواهد خورد.

 

تعبیر خواب جوراب نو و تمیز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر جورابی ببینید که نو است و قبلاً پوشیده نشده و به شما تعلق دارد نشان مال و پول است.
 • اگر جورابی به پا داشتید که به خودتان تعلق ندارد چشم داشت به مال دیگری است.
 • جوراب نو و تمیز به پا داشتن خبر از این است که به سفر می‌روید و حوادث خوبی برایتان اتفاق می‌افتد.

 

تعبیر خواب بوی جوراب

● بوی بد

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر بوی ناخوش کند، او را ملامت و نفرین کنند.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر جوراب ما بوی بد و ناخوش داشت مردم از ما متنفر و منزجر می‌شوند.

محمدبن سیرین می گوید:

اگر بوی جوراب ناخوش بود، دلیل که زکات مال ندهد و زبان مردم بر وی دراز شود.

● بوی خوش

محمدبن سیرین می گوید:

اگر جوراب بوی خوش دهد، دلیل که زکات مال بدهد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر بیند از جوراب او بوی خوش می‌آمد، دلیل که در مرگ و زندگانی مدح و ثنایش گویند.

 

تعبیر خواب جوراب از پوست حیوانات

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر ببینی جوراب تو از پوست جانوری می‌باشد، با توجه به نوع پوست تعبیر آن به این صورت است:

 • اگر پوستین پوست شتر بود، خدمتکار تو بلندهمت و اصیل خواهد بود
 • اگر از پوست گوسفنداست، خدمتکار تو از مردم عادی خواهد بود
 • اگر از پوست اسب بود، خدمتکار تو اصالتاً از بزرگان و روسا و سپاهیان خواهد بود
 • اگر بیند از پوست شکار، خدمتکار تو از مردم بیابان‌نشین خواهد بود.

 

تعبیر خواب جوراب - مفهوم دیدن جوراب زنانه در خواب چیست؟
تعبیر خواب جوراب – مفهوم دیدن جوراب زنانه در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب جوراب رنگی (زرد، سرخ، سیاه)

 زرد

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی جوراب زرد پوشیده‌ای، یـعـنـی صاحب خدمتکاری می‌شوی که مثل آدم‌های مریض، رنگ پریده و زرد است.

 قرمز

 ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی جوراب قرمز پوشیده‌ای، یـعـنـی صاحب خدمتکار بی‌شرم و حیائی می‌شوی.

 سیاه

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی جوراب سیاه پوشیده‌ای، یـعـنـی اگر انسان درستکاری هستی، تعبیرش خوب است، ولی اگر درستکار نیستی، تعبیرش نیز بد می‌باشد.

 رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر جوراب ما رنگی زشت و ناپسند داشت کاری می‌کنیم که مردم پشت سر ما بد می گویند.

 

 تعبیر خواب جوراب پشمی و ابریشمی

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی جوراب پشمی یا جورابی که طرح و نقش دارد پوشیده‌ای، یـعـنـی «کنیزک» زیبایی به دست می‌آوری یا با زن زیبایی ازدواج می‌کنی.

اگر ببینید جوراب نخی دارید، خدمتکاری اصیل می گیرید و اگر جوراب پشمی پوشیده باشید، با زنی زیبا ازدواج خواهید کرد.

 ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی جوراب نو نخی یا ابریشمی پوشیده‌ای، یـعـنـی خدمتکار با اصل و نسبی خواهی داشت که از او بهره‌مند می‌شوی.

لوک اویتنهاو می گوید :

جوراب ابریشمی زنانه : فلاکت

 

تعبیر خواب جوراب بلند و جوراب کوتاه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر دیدیم جورابی بسیار بلند پوشیده‌ایم که حتی از زانوی ما می‌گذرد خواب ما می‌گوید که در روزهای آینده در امری مبالغه می‌کنیم و افراط ما زیان بخش است.
 • اگر جوراب ما کوتاه بود نشان دهنده قصور و کوتاهی ما است در انجام وظایف محوله. در این حالت خواب می‌گوید که شکست می‌خوریم.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن جوراب ساقه بلند در خواب، نشانه آن است که از روابط بی بند و بار با زنان لذت کسب می‌کنید.
 • اگر دختری خواب ببیند نخ جوراب ساقه بلندش در رفته است، نشانه آن است که دست به اعمالی زشت و ناپسند خواهد زد.
 • اگر دختری خواب ببیند جوراب ساقه بلندی پر نقش و نگار به پا کرده است، نشانه آن است که خواهید کوشید توجه مردان را به سوی خود جلب کند.

 

تعبیر خواب جوراب - مفهوم دیدن جوراب زنانه در خواب چیست؟
تعبیر خواب جوراب – مفهوم دیدن جوراب زنانه در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب گرفتن جوراب از مرده

مولف می گوید:

 • اگر کسی خواب ببیند که از مرده ای جوراب می گیرد، بسیار خوب است. اصولا هر گونه هدیه ای که از جانب مرده دریافت کنید تعبیر خوبی داشته و به افزایش مال و ثروت شما تعبیر می شود.
 • اگر جورابی که هدیه می گیرید تمیز و نو باشد، یا ثروت و کار جدیدی به دست خواهید آورد و یا با شخص جدیدی در زندگی خود روبرو خواهید شد که احتمال دارد با او ازدواج کنید.

 

تعبیر خواب جوراب شلواری

معبران می گویند:

خواب دیدن اینکه شما جوراب شلواری می پوشید بیانگر این است که در ارائه جنبه ای از خودتان راحتید و اگر پاره است یا سوراخ دارد بیانگر نبود عزت نفس و اعتماد به نفس کم شده است

 

تعبیر خواب گم شدن جوراب

تعبیرگران می گویند:

 • اگر کسی خواب ببیند که جوراب او گم شد، شغل یا ثروت یا همسر خود را از دست خواهد داد.
 • اگر کسی خواب ببیند که یک لنگه از جوراب خود را گم کرده و آن را لنگه به لنگه پوشیده، رازی را از مردم پنهان می کند که در رابطه با آبرو یا ثروت یا همسر اوست.

 

تعبیر خواب جوراب هدیه گرفتن جوراب

مولف می گوید:

فرقی ندارد که جوراب را چه کسی به ما هدیه داده است پدر مادر خواهر دوست برادر یا … معنی و تاویل ان تدارک کاری را می بینیم که سود بخش است و امید زیادی می توانیم به آن داشته باشیم.

 

اگر دوست دارید از مطالب پیشناهدی ما دیدن فرمایید

تعبیر خواب جارختی ، تعبیر خواب لباس عروس ، تعبیر خواب لباس ، تعبیر خواب لباس عزاداری

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا