تعبیر خواب

تعبیر خواب عنکبوت + تعبیر خواب نیش زدن و کشتن عنکبوت

4/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب عنکبوت – معنی کشتن عنکبوت در خواب چیست؟

تعبیر خواب عنکبوت در کتاب “فرهنگ تفسیر رویا” آورده شده: عنکبوت در خواب می‌تواند نمایان‌گر چیزهای گوناگونی باشد و به حس شما نسبت به عنکبوت بستگی دارد. خواب عنکبوت می‌تواند منفی یا مثبت باشد. اغلب اوقات عنکبوت به جنبه‌های انرژی زنانه مرتبط است و از این رو ممکن است نشان‌دهنده‌ی زنی در زندگی‌تان باشد. احتمالا یک مادر قوی و مغرور یا زن قدرتمند دیگری است. هم‌چنین ممکن است نشان‌دهنده‌ی انرژی زنانه یا جنبه‌ای دیگر در درون خودتان باشد. عنکبوت در خواب می‌تواند نمایانگر دیگر ابعاد الگوی زنانه باشد.

تعبیر خواب عنکبوت + تعبیر خواب نیش زدن و کشتن عنکبوت
تعبیر خواب عنکبوت + تعبیر خواب نیش زدن و کشتن عنکبوت

تعبیر خواب عنکبوت از دیدگاه روانشناسی چیست؟

۱) آینده

 • عنکبوت ها را معمولاً به عنوان طراحانی آفرینش گر می شناسیم چرا که آن ها از بدن خود تار می تنند با استفاده از این تار شگفت انگیز از خود محافظت می کنند و برای خودشان غذا فراهم می کنند. در ناخودآگاه ما نیز عنکبوت ها با تار زندگی و این که ما چگونه سرنوشت خود را می بافیم ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.
 • پس دیدن خواب عنکبوت نشان می دهد شما مشغول آماده کردن زمینه برای آینده دلخواه خود هستید، یا این که در دوره پرباری از زندگی خود به سر می برید و به زودی نتیجه زحمات خود را خواهید دید.

 

۲) ترس

 • افراد معمولاً از عنکبوت می ترسند پس دیدن عنکبوت در خواب گاهی می تواند بیانگر نگرانی شما درباره آینده یا سرنوشتتان باشد.
 • اگر در خواب ببینید که عنکبوت نیشتان زده، تعبیر آن این است که شما از نوعی زخمی عاطفی رنج می برید که ممکن است مرتبط با گذشته یا حال باشد. البته این را هم در نظر داشته باشید که شاید پشه ای در خواب شما را نیش بزند و درد جای نیش در خواب به چنین تصویری بدل شود.

 

۳) گرفتاری

 • چسبندگی تار عنکبوت در ذهن ما با گرفتار شدن و اسارت نیز گره خورده است . دیدن عنکبوت در خواب می تواند نشانه این باشد که شما احساس می کنید در وضعیتی گیر افتاده اید، اسیر چیزی شده اید، گیر کسی افتاده اید، یا درگیر رابطه با فردی هستید که بیش از حد به شما می چسبد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب عقرب ، نیش زدن عقرب در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب عنکبوت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب عنکبوت ببینید که در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی خانه یا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود می آورد. بیشتر حالت نفرت و اشمئاز مطرح می شود یا خشم و نارضائی.
 • اگر عنکبوت را جائی غیر از خانه خویش ببینید دشمن ضعیف ناشناسی این حالت را در شما به وجود می آورد.
 • عنکبوت دشمن نیست بد خواهی است که بیشتر از آزار رساندن تنفر بر می انگیزد.
 • معبران نوشته اند (عنکبوت دشمن خفیفی است) ولی دشمن نیز می تواند هم عامل خشم شود و هم موجب بر انگیخته شدن نفرت و اشمئاز.
 • عنکبوت گویای کراهت و نفرت است و هر جائی که باشد تعبیر به همان جا بر می گردد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن عنکبوت در خواب ، نشانه آن است که با توانایی و دقت ، کارهای خود را پیش خواهید برد و ثروتی گرد خواهید آورد .

محمد بن سیرین می گوید:

دیدن عنکبوت در خواب، دلیل بر مردی ضعیف و گمراه بود. اگر بیند عنکبوت بگرفت، دلیل است که بر چنین مردی ظفر یابد.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن عنکبوت : یک تحول مثبت در امور شما اتفاق خواه افتاد

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

دیدن عنکبوت به خواب، دلیل بر مردی بافنده بود.

اچ میلر می‌گوید:

دیدن عنکبوت در خواب، بیانگر کسب ثروت است.

مولف می گوید:

دیدن عنکبوت مردی ضعیف و گمراه است

 

تعبیر خواب عنکبوت + تعبیر خواب نیش زدن و کشتن عنکبوت
تعبیر خواب عنکبوت + تعبیر خواب نیش زدن و کشتن عنکبوت

 

تعبیر خواب بچه عنکبوت

تعبیر گری می گوید:

دیدن بچه عنکبوت در خواب نماد یک رابطه ی جدید یا اخیر است

 

تعبیر خواب دیدن عنکبوت بزرگ

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن عنکبوتی بزرگ در خواب، نشانه آن است که بخت و اقبال مساعد به شما کمک خواهد کرد تا به سرعت ثروتی به دست بیاورید.
 • اگر خواب ببینید عنکبوتی بزرگ به همراه عنکبوتی کوچک به طرف شما می‌آید، نشانه آن است که تا مدتی کامیابی و سعادت همراه شما خواهد بود. اما اگر خواب ببینید عنکبوتی بزرگ شما را نیش می زند، نشانه آن است که دشمنان سعادت و خوشبختی شما را به گونه ای نابود می‌سازند.
 • اگر خواب ببینید از عنکبوتی بسیار بزرگ می‌گریزید، نشانه آن است که ثروتی را از کف خواهید داد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب کشتن عنکبوت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر خواب ببینید عنکبوتی بسیار بزرگ به طرف شما می آید و شما او را می کشید ، نشانه آن است که مقام مناسبی به چنگ می آورید . اما اگر بعد از کشتن عنکبوت متوجه شوید دیگر بار زنده می شود و به دنبال شما می گذارد ، علامت آن است که وضعیت متزلزل مادی ، شما را تحت فشار قرار خواهد داد .

آنلی بیتون می گوید:

کشتن عنکبوت در خواب ، نشانه آن است که با زن خود اختلاف و مشاجره پیدا خواهید کرد .

لوک اویتنهاو می گوید :

کشتن عنکبوت : پیروزی

 

تعبیر خواب خوردن عنکبوت

معبران می گویند:

خوردن عنکبوت یا خواب دیدن عنکبوت در دهانتان نمادی از کنترل روی یک موقعیت است. شما نمی ترسید که تسلط خود را در یک رابطه اعمال کنید( بر یک رابطه مسلط شوید)

 

تعبیر خواب عنکبوت طلایی

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر دختری خواب ببیند عنکبوت‌های طلایی در اطراف او حرکت می‌کنند، علامت آن است که شادمانی زندگیش افزایش می‌یابد و با دوستانی تازه آشنا خواهد شد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب ملخ ، دیدن ملخ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب نیش زدن عنکبوت

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید عنکبوتی شما را نیش می زند، نشانه آن است که از دست دشمنان خود عذاب خواهید کشید.

 

تعبیر خواب تخم عنکبوت در تار

تعبیر گری می گوید:

دیدن تخم عنکبوت در تار بیانگر این است که شما قادر نیستید به طور کامل ظرافت خود را درک و قبول کنید. شما از ابراز خوذ را باز داشته می شوید

 

تعبیر خواب عنکبوت + تعبیر خواب نیش زدن و کشتن عنکبوت
تعبیر خواب عنکبوت + تعبیر خواب نیش زدن و کشتن عنکبوت

 

تعبیر خواب تار عنکبوت

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

تار عنکبوت گرفتاری و دست و پاگیری است اما نه زیاد بلکه تشویش‌های کوچک و ناراحتی‌های مختصر در خواب‌های ما به صورت تار عنکبوت ظاهر می‌شود.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن تار عنکبوت در خواب ، نشانه آن است که معاشرینی دلپدیر خواهید داشت و پا به ماجرایی شیرین خواهید گذاشت

امام صادق (ع) می فرمایند:

اگر دیدی که تارعنکبوت ها را از سقف و یا دیوراهای خانه ات پاک میکنی و میزدایی دلیل بر اینکه باعث وصلت و یا ازدواج دو جوان خواهی شو

اگر دیدی عنکبوتی در حال درست کردن و یا زدن تار در خانه است است دلیل بر اینکه دشمنی سخت پیدا خواهی کرد که قصد خراب کردن تو را دارد

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید عنکبوتی تار می تند ، نشانه آن است که زندگانی شاد و ایمنی خواهید داشت .

اگر خواب ببینید چند عنکبوت از تارهای خود آویخته اند ، نشانه آن است که از موقعیتهای مناسب ، ثروت ، سلامتی و دوستانی مساعد برخوردار خواهید بود .

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب سوسک ، دیدن سوسک در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خانه تار عنکبوت گرفته

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر ببینید که خانه و اتاق یا محل کار خود را از تار عنکبوت می زدائید زیرا این عمل به معنی آن است که ناراحتی‌ها و تشویش‌ها را از خود می رانید و سکون و آرامش را باز می‌یابید.

 

دیدن کمد لباس و آشپزخانه تار عنکبوت گرفته در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر ببینید صندوق یا جامه دان شما تار عنکبوت بسته با همسرتان کدورت پیدا می‌کنید. همین طور است اگر ببینید که آشپز خانه تار عنکبوت دارد در این صورت با همسرتان قهر می‌کنید.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام خیلی ممنون از راهنمایی هاتون ولی خیلی ضدونقیض و گیج کننده بود!منک نفهمیدم بلاخره چی شد!
  من خواب دیدم ی عنکبوت بسیار بزرگ و سیاه رنگ از گوشه ی اتاقم از سقف و ازبین تاریکی آویزون میشه و یهو حمله میکنه به من و منو تو چنگش میگیره ولی قبل از اینک نیشی بخواد بزنم از خواب بیدارشدم…
  الآن این تعبیرش چی میشه بلاخره؟!😐 اگ راهنماییم کنید ممنون میشم…🙏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا