تعبیر خواب

تعبیر خواب ستارگان – دیدن ستاره ها در خواب چه تعبیری دارد؟

3.8/5 - (6 امتیاز)

انواع معانی مختلف تعبیر خواب ستارگان

تعبیر خواب ستارگان - دیدن ستاره ها در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ستارگان – دیدن ستاره ها در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن ستاره در خواب نمادی از کمال ، موفقیت ، آرمان یا ایده های بالاست. شما تصمیمی را به دست تقدیر و شانس می گذارید شاید خیلی خیال باف یا ایده آل گرا هستید. یا ستاره ممکن است بیانگر سیستم رتبه دهی باشد. دیدن چندین ستاره در خواب بیانگر این است که شما تلاش می کنید موقعیت یا یک مبنایی را ارزیابی کنید. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

حکایت

[یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم دیدم [آن‌ها] برای من سجده می‌کنند

سوره یوسف آیهء «4»

پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید

سوره یوسف آیهء «99»

و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است.

سوره یوسف آیهء «100»

 

آیات اشاره شده در بالا مربوط به سوره یوسف و دیدن ستارگانی است که آن حضرت در رویای خود مشاهده کردند. تعبیری که به واقعیت پیوست.

 

تعبیر خواب ستارگان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن ستارگان در خواب بر نه وجه است.

اول: فقیهان

دوم: علما و دانشمندان

سوم: قاضیان

چهارم: خلفا

پنجم: وزرا

ششم: دبیران و نویسندگان

هفتم: خزانه داران

هشتم: مردمان جنگجوی

نهم: شاگردان

اگر بیند که بر ستاره دست یافت، دلیل است که بر این قسم کسان دست یابد و نیز با چنین قوم او را راه پیدا گردد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر در خواب دیدید ستاره ای بر سینه خویش دارید یا بر شانه خویش یا بر شانه الصاق کرده‌اید نشان آن است که بزرگ می‌شوید و مردم با تکریم و تعظیم به شما می‌نگرند و در واقع ممتاز و شاخص می‌شوید.
 • چنانچه در خواب ببینید ستاره ای از خانه شما برخاست و به آسمان رفت و کم رنگ و کوچک شد یا این که محو و ناپدید گردید خوب خوابی نیست چرا که از مرگ یکی از افراد خانواده خبر می‌دهد.
 • اگر ستارهای از محله یا شهر شما به همین نحو برخاست و رفت بزرگی از شهر و دیار شما می‌میرد که موقعیتی چونان ستاره داشته است.
 • اگر در خواب ببینید که ستاره‌ها را شماره می‌کنید به کاری بزرگ دست می زنیدو بر جمعی رجحان و برتری امارت می‌یابید.

حضرت دانیال می گوید:

ستارگان درخواب، دلیل کند بر بزرگان و امیران و آفتاب، دلیل کند بر پادشاه و ماه، دلیل کند بر وزیران

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند که ستارگان می‌لرزیدند، دلیل که فتنه و آشوب در پادشاه و بزرگان افتد. اگر بیند که ستاره را به دست بگرفت، دلیل که او را فرزندی آید و مقرب پادشاه گردد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

ستاره در خواب، بر فردی شرافتمند و بسیار بلندمرتبه دلالت دارد

 

تعبیر خواب ستارگان - دیدن ستاره ها در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ستارگان – دیدن ستاره ها در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب انواع ستارگان

● ستارگان سعد:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی ستارگان سعد کنار هم جمع شده‌اند و وضعیتشان خوب و نیک می‌باشد، یـعـنـی حال و روز پادشاهان خوب و نیک می‌باشد.

● ستارگان مورد پرستش:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب یکی از ستارگان ثانیه مثل شعری و عیوق و سهیل و اکلیل را ببینی (که بعضی معتقدند برخی مشرکان آن‌ها را می‌پرستیدند) یـعـنـی بین تو و اهل ذمه [کفاری که تحت حکومت دولت اسلامی هستند] و مشرکان ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر ستاره‌هایی که انسان‌ها آن‌ها را می پرستند، شر و ضرر و زیان می‌باشد

● ستارگان راهنما:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر دیدن ستاره‌هایی که مردم راهشان را با آن‌ها پیدا می‌کنند، خیر و بزرگی و منفعت می‌باشد.

● ستارگان روشن:

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر ستارگان روشن، عالمان و دانشمندان می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ _ و علامت‌هایی قرار داد که آن‌ها بوسیله ستارگان هدایت می‌شوند (نحل، 16).

● ستارگان بی‌علامت:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی ستاره بی‌نشانه و علامت می‌باشد، یـعـنـی باید توبه کنی.

 

تعبیر خواب ستاره در آسمان

معبران می گوید:

 • اگر در خواب ستارگان روشنى در آسمان ببینید، بیانگر آن است که اخبار خوبى به گوش شما می‌‏رسد.
 • اگر خواب بینید که تنها یک ستاره در آسمان می‌درخشد، بیانگر آن است که در کارتان پیشرفت می‌کنید.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن شهابی که از کنار ستارگان می گذرد ، نشانه راه یافتن غم و اندوه به زندگی است .

 

تعبیر خواب ستاره در دست

مولف می گوید:

اگر ببینی با دست خودت ستاره را گرفته‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که مقرب و نزدیک پادشاه خواهد

 

تعبیر خواب ستارگان - دیدن ستاره ها در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ستارگان – دیدن ستاره ها در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب افتادن ستاره

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند که از آسمان ستاره بر سر وی افتاد، دلیل است که پادشاه نعمت یابد به قدر نور آن ستاره.

اگر بیند که ستاره روشن بر زمینی افتاد و روشنائی کم شد، دلیل کند عالم بزرگ آن دیار هلاک گردد و ستارگان روشن به تأویل عالم بود.

علامه مجلسی (ره) می گوید:

فرو ریختن اختران به مرگ علماء تعبیر شده و از اینرو سال آغاز غیبت کبری را سال تناثر نجوم گویند برای مرگ دانشمندان بسیاری چون کلینی، علی بن بابویه و سیمری و دیگران.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید ستاره ای فرود می‌آید و به شما اصابت می‌کند، نشانه آن است که در خانواده شما مصیبتی اتفاق خواهد افتاد.

 

داستان

در بغداد، مردی مصلح به خواب دید که ستاره روشن به زمین افتاد، پیش معبر رفت و این را بپرسید، معبر گفت: دلیل بود که عالم فاضل یا قاضی بمیرد. در آن هفته ابو حنیفه بمرد.

 

تعبیر خواب ستاره دنباله دار

لوک اویتنهاو می‌گوید:

دنباله دار: مرگ یکی از افراد خانواده

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن شهابی که از کنار ستارگان می‌گذرد، نشانه راه یافتن غم و اندوه به زندگی است.

اگر خواب ببینید ستاره‌ها دور زمین می‌چرخند، نشانه آن است که واقعه ای خطرناک اتفاق خواهد افتاد.

 

تعبیر خواب ستارگان - دیدن ستاره ها در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ستارگان – دیدن ستاره ها در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ستاره درخشان و کم نور

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینید که ستاره ای را به چنگ گرفته‌اید کامیابی و موفقیت شما قطعی است. خواب شما می‌گوید به مراد می‌رسید و چیزی را به دست می‌آورید که برایتان ایده آل و آرزو بوده است. بر عکس است اگر ببینید ستاره ای در آسمان کم رنگ شده و ناپدید گردیده یا ستاره ای داشتید که گم کردید

لوک اویتنهاو می‌گوید:

درخشان: خوشبختی

کم سو: مانع

تیره: غم و غصه در درون خانه

روشن: نیکبختی

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن ستارگان کم سو یا سرخ در خواب، نشانه روبرو شدن با دردسر و بدبختی است.

 

داستان

در کتاب مفتاح الجنه روایت شده که روزى عربى داخل مسجد حضرت رسول صلى الله علیه و آله شده و از خلیفه آن حضرت سوال نمود، ابوبکر را نشان دادند، پیش آمد و گفت: اى خلیفه، شب گذشته خواب عجیبى دیدم، فراموش کرده ام، مى خواهم که خواب مرا با تعبیرش بیان کنى. ابوبکر گفت: اى عرب خواب تو را مغیبات است ما از علم غیب بى بهره ایم او را نزد عمر فرستادند، مثل ابوبکر جواب داد او را پیش عثمان فرستادند، مانند اولى و دومى جواب شنید، پس ابوذر (ره) به او رسید، بعد از درک مطلب گفت: اى عرب بیا برویم نزد وصى و خلیفه بر حق جناب رسول صلى الله علیه و آله. حضرت به او فرمود: اى عرب چه مطلب دارى؟ عرض کرد: خوابى دیده ام که از یادم فراموش شده است، مى خواهم خوابم را با تعبیرش بیان فرمایى، آن حضرت روى مبارک را به مظلوم کربلا کرده و فرمود: اى نور دیده! خواب این مرد را با تعبیرش بیان کن، عرب تعجب کرد و عرض کرد: اى مولى یک ساعت پیش از این، مرا نزد سه نفر از اصحاب پیغمبر که ادعاى علم و خبردارى مى نمودند، بردند، هیچ یک نتوانستند جواب دهند، اکنون مرا به طفلى رجوع مى فرمائى؟! حضرت فرمود: این فرزند پیغمبر است از هر چه که مى خواهى سوال کن! امام حسین علیه السلام فرمود: اى عرب در خواب دیدى که در کنار شط فرات ایستاده اى چند ستاره درخشان از آسمان پیدا شد، و بعد یک، به یک در زمین کربلا افتاده و پنهان شده و در همان جا غروب کردند، بعد از آن دیدى یک ماه درخشان مثل طشت طلا پر از خون پیدا شد او نیز در آن جا غروب کرد. عرض کرد، بلى! یابن رسول الله خوابم چنین است، حالا تعبیرش را بفرما، حضرت امیر علیه السلام فرمود: اى عرب از تعبیرش در گذر! عرب اصرار و تاکید بسیار کرده و دست بردامان امام حسین علیه السلام زده التماس تعبیر نمود، آن جناب فرمود: اى عرب خوب دیده اى آن زمین، محل دفن و قبر من است و آن ستاره ها جوانان من هستند، و آن ماه مانند طشت طلا پر از خون، من هستم که مرا کوفیان بى وفا مهمان خواسته و در همان کنار فرات مرا با جوانان و برادران و اصحابم با لب تشنه و شکم گرسنه و بدن مجروح شهید خواهند کرد، آن عرب گریسته و مسلمان شد (کشکول النور ج 2، ص 10، به نقل از کتاب مفتاح الجنه).

 

تعبیر خواب ستاره پشت ابر

اگر خواب ببینید که ستاره‌ها پشت ابر پنهان شده، به این معنا است که باید شکست را قبول کنید.

 

تعبیر خواب ستارگان - دیدن ستاره ها در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ستارگان – دیدن ستاره ها در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ستاره در خانه

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب، در خانهاش ستارهای را دید که روشنایی نداشت، نشانه این است که عدهای از افراد معتبر و بلندمرتبه به مصیبتی دچارمیشوند.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خانۀ خودت ستاره ببینی، یـعـنـی صاحب فرزندان زیادی می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی ستاره‌ها از خانۀ تو طلوع کرده و بالا رفته‌اند، یـعـنـی صاحب فرزندانی می‌شوی که مقرب و نزدیک پادشاه می‌شوند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی ستاره طالع در منزل تو می‌باشد، یـعـنـی نسل تو زیاد می‌شود .

 

تعبیر خواب آشفتگی و درگیری ستاره ها

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید که ستاره ای را به چنگ گرفته اید کامیابی و موفقیت شما قطعی است.خواب شما می گوید به مراد می رسید و چیزی را به دست می آورید که برایتان ایده آل و آرزو بوده است. بر عکس است اگر ببینید ستاره ای در آسمان کم رنگ شده و ناپدید گردیده یا ستاره ای داشتید که گم کردید.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که از جمله ستارگان یک ستاره در برابر وی آشفته و متحیر گردید و در کنار او افتاد، دلیل که او را فرزند عزیز و گرامی در وجود آید. اگر بیند که ستاره طالع در منزل خویش است، دلیل کند که نسلش زیاده گردد. اگر بیند که ستاره را همی بوسید، دلیل است بزرگی را از لشگر پادشاه خدمت کند.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید ستارگان به شکل مرموزی پدیدار و ناپدید می گردند ، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک دگرگونیها و تحولاتی غریب پیش می آید .

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

اگر ببینی ستاره‌ها پراکنده و آشفته شده‌اند، یـعـنـی پادشاهان متفرق و پریشان می‌شوند و کارشان بد خواهد شد.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند که ستارگان با هم جنگ و نبرد کردند، دلیل که در آن دیار جنگ و کارزار افتد

معبران می گویند:

اگر بیند که ستارگان متفرق و آشفته شدند، دلیل که پادشاهان متفرق شوند و کارشان بد گردد.

 

تعبیر خواب ستارگان - دیدن ستاره ها در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ستارگان – دیدن ستاره ها در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پرستیدن ستاره

معبران می گویند:

تعبیر ستاره‌هایی که انسان‌ها آن‌ها را می پرستند، شر و ضرر و زیان می‌باشد.

 

تعبیر خواب تسخیر و اطاعت ستاره

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی به ستاره دست پیدا کرده‌ای، یـعـنـی بر افرادی نظیر فقیهان، عالمان، قاضیان، خلفا، وزرا، «دبیران»، خزانه داران، مردم جنگجو و شاگردان، مسلط شده و به واسطۀ آن‌ها به جاه و منزلت می‌رسی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی با دست خودت ستاره را گرفته‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که مقرب و نزدیک پادشاه خواهد شد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی همۀ ستاره‌ها در یک جا جمع شده‌اند و تو هم همۀ آن‌ها و همچنین نورشان را گرفته‌ای، یـعـنـی پادشاه کل جهان می‌شوی و همه پادشاهان جهان فرمانبردار و مطیع تو خواهند شد.

اگر آفتاب و ماه و ستاره‌ها را که تیره و سیاه می‌باشند را گرفته‌ای، یـعـنـی هلاک و نابود می‌شوی (مخصوصاً اگر انسان ظالم و ستمگری هستی).

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی ستاره‌ها از تو اطاعت می‌کنند، یـعـنـی پادشاه می‌شوی .

 

تعبیر خواب تماشای ستارگان در آسمان

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید به ستارگانِ درخشانِ آسمان نگاه می کنید ، نشانه آن گاست که از سلامتی کامل و سعادت برخوردار خواهید شد.

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب آسمان ، تعیبر خواب ابر ، تعبیر خواب سقوط کردن

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام . من خواب دیدم که دارم توی خیابونم شبه البته خیلی شلوغه بعد اونجا به دوستی که نمی دونم کی بود میگه ستاره هارو ببین خیلی خوشگلن بیا عکس بگیریم بعد من به آسمون نگاه میکنم و میبینم آسمون پر ستارست و انگار ابرها به رنگ های گوناگونی اند اولین بار وفک کنم صورتی بود ولی وقتی یکم راه رفتم بعد از یه جا دیگه نگاه کردم سبز بود البته باید بگم که همینطوری که تو خیابونا بودیم من روبه روی دانشگاه آزاد نشسته بودم و از خواهر میپرسیدم اینه دانشگاه آزاد(این روزا خیلی درباره دانشگاه های مختلف تحقیق میکنم ولی دانشگاه آزاد دانشگاه مورد علاقم نیست)و خلاصه همه داشتن به آسمون نگاه میکردن که خیلی خوشگل بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا