تعبیر خواب

تعبیر خواب مجسمه – دیدن تندیس و پیکر در خواب چه معنایی دارد؟

4.5/5 - (2 امتیاز)

تعبیر خواب مجسمه چیست؟ دیدن مجسمه در خواب بیانگر این است که شما از قبول واقعیت چیزها سر باز می کنید. شما می ترسید که تصویر خوبی از خودتان ارائه نکنید. چیزی که مجسمه نشان می دهد را در نظر بگیرید و اینکه چگونه خودتان را تحقیر می کنید. معبران غربی می گویند: خواب دیدن افرادی که می شناسید به شکل مجسمه ، نمادی از نبود ارتباط با آن فرد است. شما حس می کنید که رابطه منعطف نیست سرکش است یا به هیچ جایی نمی رود.

 

تعبیر خواب مجسمه - دیدن تندیس در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب مجسمه – دیدن تندیس در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب مجسمه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن تندیس ها درخواب بر سه وجه است.

اول: غم و اندوه.

دوم: نقصان قدر و جاه.

سوم: بی امانتی در کارها.

لوک اویتنهاو می گوید :

مجسمه : آینده ای شیرین

محمد ابن سیرین بصری گوید:

تندیس ها که سایه آن بر زمین افتد، چون به خواب بیند غم و اندوه است، خاصه که به گونه سیاه بیند و آن چه در دیوار نگاشته بیند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

معبران کهن سنتی که در تعابیر خویش به نقش زن در زندگی مرد زیاد تکیه می کرده اند، مجسمه یا تندیس را نیز زن دانسته اند اما از نظر کلی در علم خواب هر عزیز و محبوبی ، اعم از جاندار و بی جان ، انسان یا حیوان ، می تواند در خواب ما به شکل تندیس ظاهر شود. همه چیزها یا اشخاصی که دوستشان داریم و در زندگی ما جائی خاص خویش دارند خواسته یا ناخواسته در خواب ها تندیس می شوند. پس تندیس تنها زن نیست.

امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند:

تندیس در خواب یا غم و اندوه است یا نقصان در قدر و جاه است و یا بی امانتی در کارها تندیس در خواب غرور و نخوت و خود بینی و انحراف از طریق راست نیز هست بخصوص اگر مجسمه خودمان را در خواب ببینیم یا احساس کنیم که آن مجسمه ما است

ابن سیرین می گوید:

تندیس در خواب غم و اندوه است بخصوص اگر سایه آن بر زمین افتاده باشد و دیدن چندین تندیس کفر و الحاد است.

آنلی بیتون می گوید:

  • دیدن مجسمه در خواب ، نشانه توفیق اندک در امور عشقی است .
  • اگر خواب ببینید در جایی از خانه مجسمه ای می گذارید ، علامت آن است که اراده شما سست می شود و به آسانی در آستانه گمراهی قرار می گیرید . زنان بعد از دیدن چنین خوابی باید بیشتر مراقب آبروی خود باشند . اگر مجسمه ها در خواب بد هیبت به نظر برسند ، علامت آن است که در خانواده خود با مشکلی مواجه خواهید شد.

 

تعبیر خواب داشتن چندین مجسمه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

داشتن چندین تندیس تحیر و سرگردانی در میان هوس‌ها و تمایلات بی شمار است و گویای هوسبازی ما است.

 

تعبیر خواب مجسمه - دیدن تندیس در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب مجسمه – دیدن تندیس در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب شکستن مجسمه (تندیس)

ابن سیرین می‌گوید

اگر دیدید مجسمه ای دارید یا خریدید زن می‌گیرد و یا کنیزکی می‌خرید و اگر دیدید مجسمه شما افتاد و شکست زن را طلاق می‌دهید یا می‌میرید و یا کنیزک را می‌فروشید. این درست می‌تواند باشد اما با نحوه زندگی امروز ما تطبیق نمی‌یابد.

مطیعی تهرانی می‌گوید:

  • چنانچه در خواب ببینیم تندیسی را می‌شکنیم یا به زمین می‌افکنیم (به نیت خرد کردن و از بین بردن) و یا چهره‌اش را با رنگ می‌پوشانیم که شناخته نشود تعبیری یکسان خواهد داشت و تندیس در علم خواب به جای کسی یا چیزی قرار می‌گیرد که از آن نفرت داریم.
  • تندیس هوای نفسانی است که زیاد به آن توجه داریم حال اگر دیدیم مجسمه ای را خودمان می‌شکنیم مبارزه با تمایلات نفسانی است و اگر دیدیم مجسمه ای که داریم شکسته، شکست و زیان عاطفی است.

 

تعبیر خواب مجسمه آزادی

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن مجسمه آزادی در خواب بیانگر آزادی فرهنگی و یا آزادی شخصی است. شما استقلال خودتان را بازیافته اید و یااد گرفتید که روی پای خود بایستید نمادی از کار آزاد و میهن پرستی است

 

تعبیر خواب مجسمه ساز

از دیدگاه روانشناسی یونگ

خواب دیدن اینکه شما مجسمه ساز هستید به خلاقیت شما اشاره دارد. شما اهدافتان را انجام خواهید داد و بر موانع غلبه خواهید کرد. یا اینکه خوب ممکن است به این معنی باشد که روی پیدا کردن خودتان و رسیدن به اصل چیزها کار می کنید.

 

تعبیر خواب مجسمه - دیدن تندیس در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب مجسمه – دیدن تندیس در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب مجسمه یخی

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدنن مجسمه یخی در خواب بیانگر این است که یک موقعیت یا تفاق ، در زندگی تان وقفه ایجاد کرده است شما هیچ پیشرفتی در زندگی تان ندارید یا حس می ککنید که نمی توانید به پیش بروید اهمیت طراحی و شکل مجسمه یخی را در نظر بگیرید.

 

تعبیر خواب مجسمه ابولهول ( در اهرم مصر)

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن مجسمه ابولهول در خواب بیانگر ترس از ناشناخته هاست. تعبیر دیگر این است که بیاانگر احساسات سخت و سرد است.

 

تعبیر خواب خریدن مجسمه

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی تصویر یا مجسمه داری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی. اگر ببینی با پول از کسی تصویر یا مجسمه خریده‌ای، یـعـنـی «کنیزکی» کوچک و خردسال به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب پیکر

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر پیکر خویش را به صورتی زشت بدل کرده بیند، حال او متغیر گردد. اگر بیند که به حال و صورت خود گردید، دلیل که به حال خود و به سوی خدا بازآید. اگر پیکر خویش را با شکوه بیند، دلیل که همه روی از او بگردانند و بر وی جفا کنند.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی بیند پیکر آدمی با پیکر حیوانی بدل همی کرد، دلیل که آن کس بد مذهب و دروغگو بود یا در صفات خدای تعالی چیزی گوید. اگر بیند که پیکر کسی به گونه دیگر که نه از جنس او بود بگشت، دلیل که بیننده را کار صعب پدید آیدد و در آن متحیر بماند و صورت درخواب دیدن، مردی است که بر خدای دروغ گوید.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پیکره، بیانگر جدایى از دوستان است.

 

برای مطالعه تعبیر خواب های زیر به لینک های داده شده مراجعه کنید

تعبیر خواب عروسک ، تعبیر خواب توپ ، تعبیر خواب ظروف سفالی

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا