خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب شکر – خوردن شکر در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب شکر – خوردن شکر در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب شکر چیست؟ دیدن یا خوردن شکر در خواب بیانگر خوشی و لذت است که شما خودتان را در زندگی بیداری از آن محروم می کنید برخی اوقات نیاز است که خود را رها کنید و نگران پیامد نباشید. دانه های شکر نشانه ی این است که نیاز دارید کمی خود را رها کنید و از جدی بودن دست بکشید. همراه ما باشبد.

 

تعبیر خواب شکر - خوردن شکر در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب شکر – خوردن شکر در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب شکر

آنلی بیتون می گوید:

دیدن شکر در خواب ، نشانه آن است که از زندگی زناشویی خود لذت چندانی نخواهید برد .

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

شکر در خواب، به خوشی و شادمانی و رفع غم و اندوه تعبیر میشود.

آنلی بیتون می گوید:

پرسیدن نرخ شکر در خواب ، نشانه آن است که دشمنان شما را تهدید خواهند کرد .

اگر خواب ببینید سیاه پوستی هنگام حمل کیسه های شکر آواز می خواند ، نشانه آن است که از موقعیتی ظاهراًً کم اهمیت ، منفعت زیادی به دست خواهید آورد .

 

تعبیر خواب خرید و فروش شکر

آنلی بیتون می گوید:

خرید و فروش شکر در خواب ، نشانه آن است که از خطری جدی با شجاعت جان سالم به در خواهید برد .

 

تعبیر خواب خوردن شکر

آنلی بیتون می گوید:

خوردن شکر در خواب ، نشانه آن است که مدتی با موضوعات درد آور و ملال آور کشمکش خواهید داشت .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید که شکر می خورید، چه با چای و چه به طریقی دیگر، در صورتی که شکر محور خواب شما باشد نیکو است و خواب شما می گوید توفیق و نصرتی انتظار شما می کشد یا شما را تحسین می کنند و می ستایند که البته کاری مورد قبول و پسند عام انجام می دهید

 

تعبیر خواب شکر - خوردن شکر در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب شکر – خوردن شکر در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب شکر زیاد و کم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن شکر اندک در خواب نیکو است و شیرین کامی و توفیق تعبیر شده است همچنین شنیدن سخنان خوش از دوستان ولی شکر بسیار دیدن در خواب خوب نیست و نوشته اند حرص و آز و طمع است و در نتیجه تلخ کامی و شکست.

اگر شکر زیاد در خواب ببینید که به طور غیر معمول می خورید یا انباشته می کنید خوب نیست.

 

تعبیر خواب بشکه شکر

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید بشکه ای شکر می شکند و شکرها بر زمین می ریزد ، نشانه آن است که زیانی اندک متوجه شما خواهد شد .

 

برای مطالعه تعبیر خواب های زیر به لینک های داده شده مراجعه کنید

تعبیر خواب چای ، تعبیر خواب حلوا ، تعبیر خواب چغندر

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی ثبت نشده است)
Loading...

5 × یک =

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.