تعبیر خواب

تعبیر خواب جارو – جارو کردن در خواب چه مفهومی دارد؟

4.7/5 - (42 امتیاز)

تعبیر خواب جارو و معنی جارو کشیدن

در این پست از تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب جارو از نظر معبران قدیم و جدید آشنا سازیم و مطالبی در این رابطه برای شما عزیزان آماده کرده ایم. معبران قدیم دیدن جارو در خواب را بیانگر خادم و خدمتکار می دانند و اما معبران جدید دیدنش را بیانگر مال و ثروت می دانند. در ادامه با بقیه تعابیر همراه ما باشید.

تعبیر خواب جارو - جارو کردن در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب جارو – جارو کردن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب جارو کردن به روایت منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر در خواب ببینید که کسی جارو می کند و خس و خاشاک را به طرف شما می راند برای شما درد سر و ناراحتی مالی به وجود می آورد و اگر خلاف جهت شما جارو می کند و خاکروبه را از جائی که شما بودید دور می راند غم و اندوه را از شما می راند.
 • دیدین جاروی از هم گسیخته و پاره و ولو در خواب خوب نیست و بیماری یا مرگ زن خانه است. دور افکنده و فروختن جارو جدائی بین زن و شوهر است.
 • اگر ببینید که جارو می کنید و خس و خاشاک و خاک را گوشه ای گرد می آورید پول جمع می کنید و اگر به وسیله خاک انداز بر گرفتید پولی به دست شما می رسد مشروط بر این که دور نریزید.

 

تعبیر خواب جارو

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

جاروب دیدن به خواب بر سه وجه است.

اول: خادم،

دوم: منفعت،

سوم: کسى که از مردم تقاضا مى کند جیزهایى را که دارند به او بدهند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن جارو در خواب، ممکن است بر رفع غم و غصه و پرداخت بدهی دلالت داشته باشد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید جایی را جارو می کنید ، نشانه آن است که در معامله ای زیان خواهید دید .

محمدبن سیرین می گوید:

جارو درخواب، خادم و خدمتکار است و جارو درشت خادمی است که تقاضای چیزها کند.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • جارو: اختلاف در درون خانواده
 • جاروی کهنه: یک دیدار
 • جاروی تازه: آدم‌های به ظاهر دوست
 • خریدن یک جارو: اختلاف با افراد خانواده

 

تعبیر خواب جارو زدن

ابن سیرین می‌گوید:

اگر بیند که خانه را به جارو می‌رفت، دلیل که مالش ضایع شود. اگر بیند خانه کسی می‌رفت، دلیل که مال کسی بدو رسد, خاصه بیند که خاک رفته را به خاک خود آورد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن. عمل قید مخارج ضروری را زدن و بهای آن را به کناری نهادن و به آن دل خوش بودن در خواب‌های ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر می‌شود.
 • اگر در خواب ببینید که کسی جارو می‌کند و خس و خاشاک را به طرف شما می راند برای شما درد سر و ناراحتی مالی به وجود می‌آورد و اگر خلاف جهت شما جارو می‌کند و خاکروبه را از جائی که شما بودید دور می راند غم و اندوه را از شما می راند. دیدین جاروی از هم گسیخته و پاره و ولو در خواب خوب نیست و بیماری یا مرگ زن خانه است.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

جاروکردن: آدم‌های به ظاهر دوست

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید جایی را جارو می‌کنید، نشانه آن است که در معامله ای زیان خواهید دید.
 • اگر خواب ببینید اتاق‌ها باید جارو شوند اما شما تا آن هنگام از نظافت آن‌ها صرف نظر کرده‌اید، نشانه آن است که در روزهای آینده اضطراب و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت.
 • اگر خدمتکارتان خواب ببینند که مشغول جارو کردن هستند، نشانه آن است که مورد سوء ظن دیگران قرار خواهد گرفت.

 

تعبیر خواب جارو - جارو کردن در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب جارو – جارو کردن در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب جارو کردن مرد

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

مردی اگر در خواب ببیند که جارو می‌کند و به خانه خود خیر و برکت می‌آورد. جوانی اگر در خواب ببیند که جارو می‌کند و خس و خاشاک و خاکروبه جمع کرده، پولی در اختیارش می‌گیرد یا اینکه به کاری مشغول می‌شود.

 

تعبیر خواب جارو کردن زن

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر زنی خواب ببیند جایی را جارو می‌کند، نشانه آن است که همسرش او را عزیز خواهد داشت و فرزندان از محیط گرم خانواده لذت خواهند برد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • زنی اگر در خواب ببینید که جارو می‌کند و آن صبح زود و به هنگام طلوع آفتاب باشد مورد توجه و عنایت شوهرش قرار می‌گیرد
 • اگر ببینید که شب در تاریکی جارو می‌کند دعوا و مرافعه راه می‌اندازد. جارو کردن در خواب هنگام شب خوب نیست.

 

تعبیر خواب جارو زدن قبر

ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب ببینید که کسی روی قبر را (آشنا یا غریبه) جارو می کند و خس و خاشاک را به طرف شما می راند برای شما درد سر و ناراحتی مالی به وجود می آورد و اگر خلاف جهت شما جارو می کند و خاکروبه را از جائی که شما بودید دور می راند غم و اندوه را از شما می راند.

 

تعبیر خواب جارو زدن کوچه

معبران می گویند:

زنی اگر در خواب ببینید که کوچه ای را جارو می کند و آن صبح زود و به هنگام طلوع آفتاب باشد مورد توجه و عنایت شوهرش قرار می گیرد و اگر ببینید که شب در تاریکی جارو می کند دعوا و مرافعه راه می اندازد

 

تعبیر خواب جارو زدن مسجد

شیخ طوسی می گوید:

اگر در خواب دیدی که به درخواست خودت حیاط و یا داخل مسجدی را جارو کنی دلیل بر اینکه مال تو برکت پیدا میکند و یا اینکه به شغل و حرفه ای جدید روی میاوری که درامد مالی خوبی برایت به ارمغان می اورد

 

تعبیر خواب جارو کردن اتاق

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید اتاقها باید جارو شوند اما شما تا آن هنگام از نظافت آنها صرف نظر کرده اید ، نشانه آن است که در روزهای آینده اضطراب و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت .
 • اگر خدمتکارتان خواب ببینند که مشغول جارو کردن هستند ، نشانه‌ آن است که مورد سوء ظن دیگران قرار خواهد گرفت .

 

تعبیر خواب جارو زدن فرش

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • اگر خواب ببینید روی فرش را جارو کشیده و آشغال ها را جمع می کنید، به زندگی شما سروسامان داده خواهد شد و مشکلات و سختی ها و ناراحتی شما از زندگی شما خواهند رفت.
 • اگر خواب ببینید روی فرش را جارو کشیده و خاک جمع می کنید، به شما ثروت و پول می رسد که میزان آن متناسب با خاکی است که روی فرش نشسته است.
 • اگر خواب ببینید که کسی روی فرش خود را جارو کرده و آشغال ها را به سمت شما با جارو می فرستد، کسی سعی می کند با خوب نشان دادن خود و پاک کردن لکه های زندگی خود، شما را گناهکار و مقصر جلوه داده و برای شما دردسر معنوی و مالی درست کند.
 • اگر کسی فرش شما را جارو می کرد و آشغالها را از شما دور می کرد، زندگی شما سر و سامان داده شده و مشکلات شما حل می شود

 

تعبیر خواب جارو - جارو کردن در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب جارو – جارو کردن در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب جارو کشیدن دیوار

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

جارو کشیدن به دیوار خوب نیست و غم و اندوه می‌آورد و به معنی جا به جا کردن غم و اندوه است همان طور که خاک را از دیوار به کف اتاق می‌ریزید خواب شما می‌گوید ناراحتی‌ها را جا به جا می‌کنید.

 

تعبیر خواب جارو کردن حیاط

تعبیر گری می گوید:

حیاط خانه به زندگی عمومی شما تعبیر می شود. اگر خواب ببینید حیاط خانه خود را جارو می کنید، در زندگی اجتماعی خود موفق بوده و مشکلات و ناراحتی های شما از بین می رود. اگر با جارو کردن خاک جمع کردید، برای شما ثروت و مالی از جایی می رسد.

 

تعبیر خواب جارو زدن مرده

مولف می گوید:

 • اگر خواب ببینید کسی که مرده است خانه خود را جارو می کشد، گناهان او پاک شده و آمرزیده شده است.
 • اگر خواب ببینید کسی که مرده است خانه شما را جارو می کشد، دعای خیر او پشت سر شماست و زندگی شما از مشکلات و ناراحتی ها پاک و دور از سختی ها خواهد شد.

 

تعبیر خواب جارو کردن خاک

معبران می گویند:

جارو کردن خاک چه داخل خانه و چه خارج خانه باشد، به معنی جمع کردن مال و ثروت و رسیدن به ثروت است.

 

تعبیر خواب جارو خریدن

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر خواب دیدید که جارو خریدید، کسی به زندگی شما می آید که به شما خدمتی کرده و یا راهی برای شما پیدا می شود که با کمک آن زندگی خود را بهتر کرده و شرایط اقتصادی و اجتماعی و وجهه خود را نزد دیگران بالا می برید.

 

تعبیر خواب گم کردن جارو

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی خواب ببیند جاروی خود را گم کرده است، علامت آن است که او برای شوهر خود همسری بداخلاق، و برای امور خانه زنی نامرتب است.

 

تعبیر خواب جارو نو

آنلی بیتون می گوید:

دیدن جاروی نو در خواب ، دلالت بر آن دارد که با صرفه جویی اوضاع مالی بهبود خواهد یافت .

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب اتاق ، تعبیر خواب پارک ، تعبیر خواب باغ

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

 1. سلام وقت بخیر من صبح خواب دیدم که یه پسر جوان آمده بود همش داشت باهام شوخی میکرجاروچوبی دستی رومنداخت تو خونه منم باغبانی می گفتم این جاروهارونندازداخل خونه شیطان هستن جادوها برمیگشتم باز میدم انداخته تو خونه

 2. سلام خواب دیدم به همراه پدرم برگ های پاییزی را جارو می کردیم و مکانش هم پلکان مسجد دوران کودکی ام بود در شهر محل تولدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا