تعبیر خواب

تعبیر خواب شنا کردن + تعبیر خواب شنا کردن در دریا ، روخانه، استخر و …

4.3/5 - (6 امتیاز)
[ type=”blue”]شنا کردن در خواب بیانگر این است که جنبه هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاه خود را کشف می کنید خواب ممکن است نشانه ای باشد که شما به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید. برای مطالعه تعابیر بیشتر با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب شنا کردن + تعبیر خواب شنا کردن در دریا ، روخانه، استخر و ...
تعبیر خواب شنا کردن + تعبیر خواب شنا کردن در دریا ، روخانه، استخر و …

 

تعبیر خواب شنا کردن

معبران می گویند:

اعتماد به نفس در هنگام مواجه شدن با ضربه‌های عاطفی و تشویش‌ها در مدیریت خانواده یا امور شغل که باعث می‌شوند آب از سر برخی مردم بگذرند. توان تجربه تاثیرات، غرایز و افکار خوشایندی که در میان آن‌ها به سر می‌بریم، انگیزه ای موثر و محرک، اعتماد به خود و به زندگی. در شنا کردن عنصر ادامه بقای شخصی وجود دارد.

اگر پدر یا مادر رویای فرزندش را در حال شنا کردن ببیند این تصویر حاصل دغدغه او درباره به ساحل نجات رسیدن یا غرق شدن فرزندشان در امور زندگی‌اش است. بسیاری از زنان در دوران قاعدگی رویای شنا کردن و یا در آب بودن را می‌بینند.

معبران می گویند:

در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می کنید ، نشانه آن است که در زندگی با موفقیت پیش می روید . اما اگر احساس کنید ، هنگام شنا کردن در آب می روید ، نشانه آن است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که شنا میکند و خودش شنا کردن نمی داند، در علم و دانش به مقصود و مراد خود میرسد

لوک اویتنهاو می گوید :

شنا کردن : زندگی بی دغدغه

در آبهای کدر : مانع

غرق شدن یا فرو رفتن در آب : بدبختی

شنا کردن در آبهای با جریان تند : کاری جسورانه

تماشای شناگران : تحقق یافتن آرزوها

 

تعبیر خواب شنا کردن با دیگران

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود شنا می کند ، نشانه آن است که با رفتار جذاب خود مورد علاقه دیگران قرار می گیرد .

معبران می گویند:

شنا کردن با دیگران: هدف مشترک، احساس مشترک و غیره، برقراری ارتباط با دیگران.

 

تعبیر خواب شنا کردن + تعبیر خواب شنا کردن در دریا ، روخانه، استخر و ...
تعبیر خواب شنا کردن + تعبیر خواب شنا کردن در دریا ، روخانه، استخر و …

 

تعبیر خواب شنا در آب کثیف

لوک اویتنهاو می‌گوید:

شنا در آب‌های کدر: مانع

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می‌کنید، علامت آن است که باید به انتظارتجربه اندوهباری بنشینید.

 

[ type=”red”]مطالب مرتبط: تعبیر خواب آب دریا، تعبیر خواب آب، تعبیر خواب استخر

 

تعبیر خواب شنا در آب زلال

مطیعی تهرانی می گوید:

کسی که در آب زلال شنا می‌کند از سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکی‌ها استفاده می‌کند که خود آن نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکی‌ها شسته شده است از خواب برخواهد خاست.

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می‌کند، علامت آن است که به زودی بزرگ‌ترین آرزوی قلبی خود را به دست می‌آورد

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.

 

تعبیر خواب شنا کردن + تعبیر خواب شنا کردن در دریا ، روخانه، استخر و ...
تعبیر خواب شنا کردن + تعبیر خواب شنا کردن در دریا ، روخانه، استخر و …

 

تعبیر خواب شنا کردن در زیر آب

مولف می گوید:

آگاهی یافتن از آنچه در ناخودآگاه نهان بود، تامل در درون خویش، دیدن آنچه زیر سطح روابط، بدل و غیره در جریان است. اگر شنا در زیر آب آسان بود نشانگر مواجهه ساده و راحت با جنبه‌های مختلف وجود فرد است.

آنلی بیتون می گوید:

زیر آبی شنا کردن در خواب ، نشانه تقلا کردن و داشتن دلواپسی و اضطراب است .

 

تعبیر خواب شنا کردن در استخر

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که در استخری شنا می کنید، این خواب نشان دهنده آن است که در آستانه خطری قرار دارید. کسی یا چیزی نقشه ای خطرناک و فریبکارانه برای شما ترتیب می دهد. او می خواهد که شما را به دام انداخته و اعتبار و محبوبیت شما را خدشه دار کند.

بعلاوه این خواب نشان دهنده آن است که دورانی بسیار بد در انتظارتان است. بهتر است همه چیز را برای مدتی متوقف کنید و منتظر باشید تا زمان بهتری از راه برسد. احتمالا تمامی رخدادهای کاری شما با شکست روبرو می شود یا بدهکاری های قابل توجهی را برایتان به همراه می آورد. بنابراین بهتر است مدتی سرمایه گذاری را فراموش کنید. برای مبارزه با این انرژی سنگین و ناخوشایند سعی کنید از زندگی خود لذت ببرید و بیشتر به کارهایی بپردازد که شما را خوشحال می کند. فکر کردن بر تمام چیزهای بدی که برایتان رخ داده است را متوقف و بر آینده تمرکز کنید.

ابن سیرین می گوید:

اگر کسی ببیند در استخر با آب صاف و روشن شنا می کند، عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می شوید

اگر کسی ببیند در استخر با آب کدر و تاریک شنا میکند، نشانه غم و اندوه است

اگر کسی ببیند کنار استخر سبزه روییده و باغچه ای پر از گل وجود داشت کاری می کنید که سود آن عاید دیگران می شود.

لوک اویتنهاو می گوید:

تعبیر خواب شنا کردن در استخر ، به سلامتی و ثروت می رسید

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنانچه ببینید که در استخری با آب صاف و روشن شنا می‌کنید عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می‌شوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود غمی و اندوهی سر راه شما قرار می‌گیرد.

 

تعبیر خواب شنا در رودخانه

شنا کردن در رودخانه بر چهار وجه است.

اول: فزونی جمال

دوم: آموختن علم

سوم: جاه و بزرگی

چهارم: غم و اندوه

اگر رودخانه ای خروشان را دیدی و از زنت درخواست داشتی به آب برود و شنا کند دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون کند.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

در رودخانه شنا کردن: خوش شانسی

عبور کردن از رودخانه بوسیله شنا: آرزوهای شما برآورده خواهند شد.

 

تعبیر خواب آموختن شنا

معبران می گویند:

آموختن چگونگی ادامه بقا در محیطی جدید، مثلا افتادن در محیط جدید، گذر از کودکی و وارد شدن به مرحله بلوغ و مواجهه با محیط مدرسه یا کار و غرایز جسمانی است.

 

تعبیر خواب شنا کردن + تعبیر خواب شنا کردن در دریا ، روخانه، استخر و ...
تعبیر خواب شنا کردن + تعبیر خواب شنا کردن در دریا ، روخانه، استخر و …

 

تعبیر خواب شنا در دریا

نفایس الفنون می گوید:

اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی شناکنان از دریا بیرون آمده‌ای، یـعـنـی با صحت و سلامتی از زندان یا خدمت پادشاه خلاص خواهی شد

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر ببیند که در وسط دریا به خوبی شنا میکند، کار یا مسؤولیتی بزرگ به او سپرده میشود که او در انجام آن پیروز و سربلند خواهد شد.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند که در دریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که در آب بمرد، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف این بیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار پادشاه.

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می‌کند، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می‌یابد.

 

تعبیر خواب شیرجه زدن در آب

زیگموند فروید گوید:

شیرجه‌زدن‌ در خواب‌ می‌تواند معنی‌ جسمانی‌ داشته‌ ونشان‌ دهنده‌ جنبه‌های‌ معاشرتی‌ انسان‌ باشد.

آنلی بیتون می گوید:

شیرجه‌ زدن‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌شما در تلاشید تا به‌ کنه‌ و عمق‌ یک‌ موقعیت‌ موجوددر زندگی‌تان‌ پی‌ ببرید. آب‌ نشانگر ضمیر ناخودآگاه‌است‌. بنابراین‌ می‌توان‌ این‌ خواب‌ را به‌ این‌ شکل‌تعبیر کرد که‌ شما در حال‌ کند و کاو درون‌ ضمیرناخودآگاهتان‌ هستید.

مطیعی تهرانی می گوید:

شیرجه زدن در خواب نشان دهنده آن است که‌شما در تلاشید تا به کنه و عمق یک موقعیت موجوددر زندگی‌تان پی ببرید. آب نشانگر ضمیر ناخودآگاه است. بنابراین می‌توان این خواب را به این شکل‌تعبیر کرد که شما در حال کند و کاو درون ضمیرناخودآگاهتان هستید. فروید معتقد بود که شیرجه‌زدن در خواب می‌تواند معنی جسمانی داشته ونشان دهنده جنبه‌های معاشرتی انسان باشد.

 

تعبیر خواب غوص

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که گوهری از دریا برآورد، دلیل است عالم و دانا شود از پادشاه منفعت یابد.

تعبیرگران می گویند:

اگر در خواب بیند که به دریا غوص کرد و مروارید برآورد، دلیل که به قدر آن علم و دانش حاصل نماید، یا از مال سلطان چیزی به وی رسد. اگر بیند به دریا فرو رفت و هیچ برنیاورد، دلیل است به علم آموختن مشغول شود و فایده نیابد.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا