تعبیر خواب

تعبیر خواب شمشیر – دیدن شمشیر در خواب چه معنایی دارد؟

4.4/5 - (5 امتیاز)

تعبیر خواب شمشیر چیست؟ دیدن شمشیر در خواب بیانگر قدرت، جاه طلبی، ماهیت رقابتی، قاطعیت و قدرت است. شما به دنبال این هستید که به موقعیت ، پرستیژ ، اختیار و امتیاز بچسبید. شمشیر بازی در خواب بیانگر این است که در زندگی بیداریتان در تقابل با کسی هستید و رابطه تان با کسی که دارید با او شمشیر بازی می کنید را در نظر بگیرید اگر فرد ناشناس باشد. ممکن است با جنبه ای از خودتان در تقابل هستید. همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب شمشیر - دیدن شمشیر در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب شمشیر – دیدن شمشیر در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب شمشیر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن شمشیر درخواب بر پنج وجه بود.

اول: فرزند.

دوم: ولایت (فرمانروایی).

سوم: محبت.

چهارم: منفعت.

پنجم: ظفر (پیروزی).

دیدن شمشیر، دلیل بر مردی قوی و فصیح بود.

معبران می گویند:

که شمشیر در نیام و غلاف زنی است مجهول و ناشناخته برای بیننده خواب. زنی است که به ظاهر و به اسم او را می شناسید اما از درون و شخصیت او اطلاعی ندارید و هیچ نمی دانید دارای چه افکار و اندیشه هائی است و فهم و شعور و خرد و دانش او چقدر است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن شمشیر در خواب، بر فرزند پسر یا سلطان دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که شمشیری را برداشته و آن را در دست دارد، ولایتی بزرگ به او سپرده میشود.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن شمشیر کارد وسلاح قوت بوی رسد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید کسی شمشیر شما را می گیرد ، نشانه آن است که در رقابت با دیگران پیروز می شوید .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • شمشیر در خواب های ما معرف هیبت و قدرت است و برندگی و کارآئی را نیز به تیزی و قاطعیت شمشیر تشبیه می کنند. دیدن شمشیر در خواب وجوه نامطلوب و بدی ندارد.
 • گر در خواب ببینید که شمشیری در نیام دارید با زنی بسیار مهم و صاحب شهرت و آوازه آشنا خواهید شد که بسیاری کارها می تواند در جهت تامین سود شما انجام دهد.

 

تعبیر خواب شمشیر شکسته

در سر زمین رویاها آمده:

یک شمشیر شکسته : اضطراب و دردسر بزرگ

آنلی بیتون می گوید:

دیدن شمشیر شکسته در خواب ، نشانه ابتلا به نومیدی و یأس است .

 

تعبیر خواب شمشیر آهنی

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی شمشیر آهنی داری، یـعـنـی کار تو قوت می‌گیرد .

 

تعبیر خواب شمشیر - دیدن شمشیر در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب شمشیر – دیدن شمشیر در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب شمشیر جواهر نشان

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی شمشیر «جواهرنشان» داری، یـعـنـی بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری.

اگر ببینی کمربند و شمشیر را به کسی داده‌ای، یـعـنـی برای «پادشاه» به مسافرتی می‌روی.

 

تعبیر خواب شمشیر طلا

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی شمشیر طلا داری، یـعـنـی شخصی بزرگ و رئیس و سرور باعث آسایش و راحتی تو می‌شود.

تعبیر خواب شمشیر بلوری

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی شمشیر بلوری داری، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.

 

تعبیر خواب شمشیری از مروارید

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی شمشیری از مروارید داری، یـعـنـی از علما و دانشمندان به تو سود و منفعت می‌رسد.

 

تعبیر خواب شمشیر کشیدن

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی شمشیر یا کارد را از غلاف بیرون کشیده‌ای، یـعـنـی زن تو فرزندی پسر به دنیا می‌آورد. اگر مردی در خواب ببیند که شمشیر کشیده است و قصد دارد کسی را بزند، یـعـنـی حرفی که دربارۀ آن فکر کرده است را به کسی می‌گوید.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی شمشیر کشیده‌ای و وارد جهنم شده‌ای، یـعـنـی فحش و ناسزا و حرف‌های زشت خواهی گفت.

 

تعبیر خواب شمشیر - دیدن شمشیر در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب شمشیر – دیدن شمشیر در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب شمشیر زدن

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی قصد داری ابلیس را با شمشیر بزنی و هلاک کنی و او هم فرار می‌کند، یـعـنـی حکومتی به دست می‌آوری و در آن عدل و انصاف می‌کنی .

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی کسی را با شمشیر زده‌ای ولی اثر نکرد، یـعـنـی نسل تو منقطع و قطع می‌گردد.

 

تعبیر خواب جنگیدن با شمشیر

در سر زمین رویاها آمده:

 • دیگران با شمشیر می جنگند : ناکامی در عشق
 • دشمنان شما با شمشیر می جنگند : مراقب دوستان حسود باشید .

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن شمشیر

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر ببیند که شمشیری را به همسرش میدهد یا همسرش به او شمشیری میدهد، فرزند پسر به آنها عطا میشود؛ اما اگر شمشیر در درون غلاف باشد، دختر است. دیدن شمشیر در خواب به فتنه و آشوب نیز، تعبیر میشود.

 

تعبیر خواب شمشیر داشتن

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید به کمرتان شمشیری بسته اید ، نشانه آن است که با افتخار مقامی در دولت به دست می آورید .
 • اگر خواب ببینید دیگران با خود شمشیر حمل می کنند ، نشانه آن است که جنگ و جدالها با خطر همراه خواهد بود .

 

تعبیر خواب شمشیر - دیدن شمشیر در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب شمشیر – دیدن شمشیر در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب زخمی شدن با شمشیر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر شمشیر به کسی بزنید و او را مجروح کنید خواب شما می گوید که سخنی ناصواب می گوئید و دیگران را می آزارید و اگر بزنید و او مجروح نشود زیان می رسانید یا دل کسی را می شکنید.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کسی تو را با شمشیر زخمی کرد و خون جاری شد، یـعـنـی زبان مردم برویت دراز می‌شود و به خاطر آن ثواب می‌کنی.

 

تعبیر خواب شمشیر بازی

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب شمشیر بازی : برای شما اتفاقات بسیار جالب رخ خواهد داد .
 • شما شمشیر بازی می کنید : از مشکلات و موانع بسیاری عبور خواهید کرد .

 

تعبیر خواب شمشیر برای زن

تعبیرگری می‌گوید:

اگر زنی در خواب ببیند که شمشیر در دست گرفته است، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کسی به زن تو نیزه یا شمشیر داده است، یـعـنـی زن تو فرزند پسر به دنیا می‌آورد.

تعبیرگری می‌گوید: ‌

اگر زنی در خواب ببیند که شمشیرش در غلاف شکسته است، یـعـنـی فرزندش در شکم سقط شده و میمیرد.

 

تعبیر خواب نیام (غلاف شمشیر)

آنلی بیتون می گوید:

مشاهده‏ى غلاف شمشیر در خواب، علامت غلبه بر مشکلات است.

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب چاقو ، تعبیر خواب اسلحه ، تعبیر خواب تیر اندازی

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

 1. خواب دیدم جایی بودم که چند تا مرد غریبه در انجا بودند که با من دشمن بودند و شمشیر داشتند من و پسر ۶ ساله ام هم بودیم که شمشیر داشتیم من فک کردم که پسرم قدرت داره و میتونه مبارزه کنه ولی همان لحظه اول ان ها با شمشیر به سر پسرم زدند و سرش را چند تیکه کردند ولی تیکه ها به زمین نیافتند و خون هم نیامد و پسرم مرد من خیلی ناراحت شدم ود خواب بسیار گریه کردم

 2. باسلام
  خواب دیدم پدرم با شمشیر درخانه دنبالم میکرد من فرار کردم و از خانه بیرون زدم و از سر کوچه نگاه میکردم بهش اون جلو در واستاده بود با شمشیر و بهم نگاه میکرد
  پدرم چند روز پیش فوت شدن و من ایران نیستم و بین دو راهی برگشت به ایران هستم لطفا راهنماییم کنید تعبیرش چیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا