تعبیر خواب

تعبیر خواب سفره | پهن کردن و جمع کردن سفره ، سفره تمیز و کثیف

4.2/5 - (6 امتیاز)

تعبیر خواب سفره و معنی دیدن سفره نذری در خواب

تعبیر خواب سفره | پهن کردن و جمع کردن سفره ، سفره تمیز و کثیف
تعبیر خواب سفره | پهن کردن و جمع کردن سفره ، سفره تمیز و کثیف

در این قسمت از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را انواع معانی و تعابیر مختلف تعبیر خواب سفره آشنا کنیم. معبرین غربی می گویند: دیدن سفره بیانگر کسب و معیشت (کسب معاش و روزی) و همچنبن نشانه پیشرفت و فعالیت‌های اجتماعی است برای اینکه دقیقا متوجه خوابی که دیده اید شوید با ما همراه باشید.

 

«در اینجا به طور کلی منظور از “خوان”: سفره، میز، سینی و یا چیزهایی به این صورت می‌باشد که در آن غذا خورده می‌شود.»

 

تعبیر خواب خوان رنگین و آراسته

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن خوان آراسته درخواب بر پنج وجه است.

اول: غنیمت نقد و حاضر

دوم: مردى شریف و بزرگوار

سوم: قوت و استحکام دین

چهارم: نظم و نظام کارها و امور

پنجم: عزت و شادمانى

جابر مغربی می گوید:

تعبیر خوان رنگین و آراسته، خوب بوده و قوت در دین و ایمان می‌باشد.

 

تعبیر خواب سفره

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن سفر درخواب بر چهار وجه است.

اول: کنیز

دوم: خدمتکار

سوم: سفر

چهارم: کسب و معیشت (کسب معاش و روزی)

ابراهیم کرمانی می گوید:

دیدن سفره درخواب، دلیل بر سفری بود با منفعت و هر چند سفره در خواب نیکوتر و بزرگ‌تر بیند، دلیل که منفعت آن بیشتر بود. اگر کوچک و تهی بیند، دلیل است که منفعت آن کمتر باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

سفره در خواب همان است که در بیداری یعنی خوان گسترده ای است که در آن نعمت‌های بسیار نهاده‌اند. سفره نعمت است و خیر و برکت.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن سفره در خواب،بر نعمت، اجابت دعا، خوشی زندگی و جشن و شادی دلالت دارد.

 

تعبیر دیدن انواع غذا در سفره

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی انواع غذا بر سفره  وجود دارد، تعبیرش رزق و روزی است که به تو و فرزندانت می‌رسد،

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند:

تعبیرش عزت و سربلندی و شادی و خوشحالی و همچنین رو به راه شدن و منظم شدن امور و کارها می‌باشد.

 

همانطور که در قرآن کریم آمده:

… اَنزِلْ عَلَیْنَا مَآئِدَهً مِّنَ السَّمَاءِ… _ … نازل فرما بر ما مائده‌ای از آسمان… (مائده-114)

 

تعبیر خواب سفره | پهن کردن و جمع کردن سفره ، سفره تمیز و کثیف
تعبیر خواب سفره | پهن کردن و جمع کردن سفره ، سفره تمیز و کثیف

 

تعبیر خواب غذا خوردن سر سفره با دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما می‌گوید بوسیله کسی پولی به دست می‌آورید که تقریباً بدون زحمت و تلاش به چنگ شما می‌افتد.
 • اگر سفره ای گسترده و بساط چای را آماده کرده بودیم نشان آن است که محیطی گرم خواهیم داشت و در خانه و خانواده صاحب آرامش هستیم.
 • اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می‌خورید و از آن غذا خوشتان می‌آید در سفر مالی به دست می‌آورید.

 

تعبیر خواب سفره سفید

مطیعی تهرانی می گوید:

رنگ سفره باید سفید باشد و چنانچه رنگ‌های غیر طبیعی داشته باشد نیکو نیست.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

سفید: نظم

 

تعبیر خواب تکاندن سفره

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنانچه سفره را بتکانید مالی را هدر می‌دهید اگر چه چیزی در آن سفره نباشد. برخی از معبران قدیمی نوشته‌اند تکاندن سفره بذل و کرم است.

 

تعبیر خواب سفره کوچک

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب دیدید سفره ای محقر و کوچک پیش روی شماست نعمت مختصری حاصل می‌کنید.

 

تعبیر خواب سفره | پهن کردن و جمع کردن سفره ، سفره تمیز و کثیف
تعبیر خواب سفره | پهن کردن و جمع کردن سفره ، سفره تمیز و کثیف

 

تعبیر خواب سفره کثیف

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر در خواب سفره ای چرک و کثیف ببینید که بر آن غذاهای نیکو نهاده‌اند از راه غیر صحیح سود می‌برید و چنانچه سفره تمیز و درخشنده باشد و غذائی کثیف بر آن نهاده باشند تعبیر خلاف آن است.
 • اگر در خواب ببینیم که سفره ای گسترده‌اند و سفره چرک است و کثیف نشان آن است که در امر معاش ما خللی پیدا می‌شود و از این رهگذر غصه دار می‌شویم.

محمدبن سیرین می گوید:

اگر آن سفره چرکین بود، دلیل که آن کنیز زشت بود.

در سر زمین رویاها آمده:

سفره کثیف : منتظر دردسرهائی که خودتان مسئول ایجاد آنها هستید باشید

لوک اویتنهاو می گوید:

سفره کثیف: بی نظمی

 

تعبیر خواب سفره نو و تمیز

محمدبن سیرین می گوید:

اگر کسی بیند سفره نو داشت، دلیل است مال و نعمت یابد و کنیزکی صاحب جمال بخرد.

 

تعبیر خواب سفره بزرگ

محمدبن سیرین می گوید:

اگر بیند سفره پرنان و نعمت داشت، دلیل است از کنیزک منفعت یابد.

مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر در خواب ببینید که سفره ای بزرگ پیش روی شما گسترده‌اند یا سرمیزی نشسته‌اید که انواع غذاها روی آن هست خواب شما خبر می‌دهد که به نعمت می‌رسید ولی حق انتخاب دارید. از سفره هر کس به قدر شکمش غذا می‌گیرد و می‌خورد این خواب نیز می‌گوید به نعمت می‌رسید ولی به اندازه سهم خودتان حق برگزیدن دارید و باید انتخاب کنید.
 • اگر دیدید سفره ای پر از غذاهای رنگارنگ گسترده‌اند و شما فقط نان و پنیر و سبزی گرفتید سهم شما از نعمت‌ها اندک است یعنی به جایی می‌رسید که امکان این است که خیلی زیاد متمتع و متنفع می‌شوید اما نصیب و سهم کمی می‌برید.

 

تعبیر خواب خریدن سفره

مولف می گوید:

اگر خواب ببینید سفره جدیدی خریده اید، موقعیت جدیدی برای شما پیش می آید که از طریق آن به نفع و سود مالی خواهید رسید.

 

تعبیر خواب سفره | پهن کردن و جمع کردن سفره ، سفره تمیز و کثیف
تعبیر خواب سفره | پهن کردن و جمع کردن سفره ، سفره تمیز و کثیف

 

تعبیر خواب جمع کردن سفره

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر کسی سفره را از پیش روی شما جمع کند یعنی او مانع سود بردن شما می شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر جمع کردن سفره بدون آنکه غذائی خورده شود، دچار شدن به بیماری، و یا بیکار شدن می‌باشد.

 

تعبیر خواب سفره انداختن

مولف می گوید:

 • سفره گستردن برای دیگران سودرسانی است و اگر کسی پیش روی شما سفره گسترد، به اندازه وسعت سفره به شما سود می‌رساند و همین تعبیر را دارد.
 • اگر خواب ببینید که سفره تمیز و نو انداخته اید و در آن غذاهای خوبی گذاشته اید تا خود شما و دیگران از آن تناول کنند، به نفع و ثروت و مال خواهید رسید. انداختن سفره خالی و جمع کردن آن قبل از اینکه دیگران یا خود شما از آن تناول کنید، به ضرر و زیان مالی تعبیر می شود.

 

تعبیر خواب سفره پر نان

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر ببینی در سفره تو نان می‌باشد و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن غنیمت به دست می‌آوری .

تعبیرگران می گویند:

اگر بیند سفره پرنان و نعمت داشت، دلیل است از کنیزک منفعت یابد.

 

تعبیر خواب سفره نذری

معبران می گویند:

 • اگر کسی خواب ببیند که سفره نذری انداخته، انشالله حاجت روا شده و به ثروت و منفعت خواهد رسید ولی باید نیت و نذر کند که در راه خدا نذری به اندازه وسع خود بدهد تا نفع و سود او نیز به دیگران برسد.
 • رساندن خیر و برکت به دیگران حتی اگر به اندازه دانه ای برنج یا قاشقی نمک باشد، اما با داشتن نیت رضای خداوند، موجب می شود تا خود شما حاجت روا شوید. هر کسی باید به اندازه وسع خود در راه خداوند انفاق کند تا انشالله گشایش مالی و کاری برای خود او چندین برابر انفاقی که در راه خداوند کرده است حاصل شود.

 

تعبیر خواب سفره | پهن کردن و جمع کردن سفره ، سفره تمیز و کثیف
تعبیر خواب سفره | پهن کردن و جمع کردن سفره ، سفره تمیز و کثیف

 

تعبیر خواب سفره ابوالفضل

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر خواب دیدید که سر سفره حضرت ابوالفضل (ع) به خوردن غذا مشغول هستید، انشاالله حاجت روا خواهید شد. اگر خواب دیدید که به شما می گویند این سفره را بیانداز، خوب است که اگر حاجتی در دل دارید، برای برآورده شدن آن نذر کنید که به اندازه وسع خود سفره ای در راه خدای متعال و با توسل به حضرت ابوالفضل عباس بیاندازید تا با دعای خیر ایشان، حاجت روا شوید.
 • اگر خواب ببینید که خود شما سفره حضرت ابوالفضل انداخته اید، حاجتی در دل دارید که با دعای حضرت ابوالفضل و توسل به ایشان حتما مستجاب شده و انشالله حاجت روا خواهید شد. خوب است در این صورت حتما بنا به وسع خود به مستمندان خیرات برسانید یا سفره ای ترتیب دهید و به دیگران با نیت خوشنودی خداوند و برای دوستی و تشکر از نظر و دعای حضرت ابوالفضل در راه خدا انفاق کنید.

 

تعبیر خواب چای در سفره

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر سفره ای گسترده و بساط چای را آماده کرده بودید نشان آن است که محیطی گرم خواهیم داشت و در خانه و خانواده صاحب آرامش هستید

 

تعبیر خواب سفره عقد

معبران می گویند:

 • اگر خواب ببینید که سر سفره عقد نشسته اید، و در آن سفره گل و شیرینی و چراغ و قرآن قرار دارد، سفید بخت خواهید شد.
 • اگر ببینید که کسی براش شما خطبه عقد می خواند، اگر مجرد هستید ازدواج خواهید کرد.
 • اگر متاهل هستید یا تمایلی به ازدواج ندارید، کسی موجب خواهد شد تا برای شما کار خیری صورت گرفته و به منفعتی برسید.

 

مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب آبگوشت ، تعبیر خواب برنج ، تعبیر خواب ته چین ، تعبیر خواب ژله

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام
  خواب دیدم تو یه خانه معمولی نسبتا بزرگ پدر بزرگ و مادربزگم که از دنیا رفته اند هستند که پدر بزرگم با پیراهن سفید و شلوار مشکی سرپا ایستاده و مادربزرگم با لباس ابی گل گلی در حال سفره پاک کردن هست و من هم سرپا از دور در حال دیدن انها هستم
  اون ها با لباسایی که معمولا همیشه میپوشیدن رو دیدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا