تعبیر خواب

تعبیر خواب خیاط – خیاطی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

3.9/5 - (8 امتیاز)

تعبیر خواب خیاط و خیاطی کردن

تعبیر خواب خیاط - خیاطی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خیاط – خیاطی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خیاط چیست؟ دیدن خیاط در خواب بیانگر توانایی و خلاقیت شماست. معبرین غربی می گویند: اگر خواب ببینید که مشغول لباس دوختن هستید، علامت آن است که یک موقعیت خوب براى انجام کارها پیدا مى‌کنید. در ادامه همچنان همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب خیاط

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن خیاط در خواب، نشانه آن است که برای رفتن به مسافرت با نگرانی‌هایی مواجه خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید با خیاطی جر و بحث می‌کنید، نشانه آن است که نتایج طرح شما مأیوس کننده خواهد بود.
 • اگر خواب ببینید خیاطی برای دوختن لباسی، با متر اندازه‌های شما را می‌گیرد، نشانه آن است که با اطرافیان خود ناسازگاری‌هایی پیدا خواهید کرد.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

خیاط در خواب ، دلیل بر شخصى است که امور و کارهاى دنیوى به دست او درست ورو به راه مى شود، مخصوصا” کارهاى کسى که برایش لباس بدوزد

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک خیاط : کار شما مورد علاقه تان است و خبرهای خوش دریافت میکنید.
 • یک خیاط مردانه : در انجام کارهای خود بسیار محتاط باشید.
 • یک خیاط زنانه : مراقب رقیب باشید .
 • یک دختر جوان خواب خیاط ببیند : او با یک مرد از طبقه پائین اجتماع ازدواج خواهد کرد.
 • شما خیاط هستید : تغییر مهمی در اطرافیان شما رخ خواهد داد.
 • به خیاط لباس سفارش میدهید : یک شادی در عین حال ناخواسته .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن خیاط در خواب، بر متّحد شدن مردم و هماهنگی میان آنان دلالت دارد.

لیلا برایت می‌گوید:

 • اگر در خواب خیاطى را ببینید که مشغول دوختن لباس‌هاى پوستى است، به این معناست که کارهاى دشوارى به عهده‌ى شما مى‌گذارند.
 • اگر در خواب مشاهده کنید که با خیاطى مشغول به کار هستید، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب کارهایتان باشید.

 

هم اکنون تعبیر خواب پارچه و  مغازه پارچه فروشی را در این قسمت مطالعه کنید

 

تعبیر خواب خیاطی و دوختن لباس

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

دوختن در خواب که می‌تواند شامل خیاطی کردن نیز باشد به طور کلی برطرف کردن امور است و سامان دادن به کارها و دیدن آن در خواب چندان بد نیست مخصوصاً اگر چیزی را در خواب می‌دوزید تمام کنید و نادوخته و ناتمام باقی نگذارید.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • خیاطی کردن: کارتان به شما سود خواهد رساند
 • سوزن در دست فرو رفتن: شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد

 

تعبیر خواب خیاط - خیاطی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خیاط – خیاطی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دوختن لباس

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که مشغول لباس دوختن هستید، علامت آن است که یک موقعیت خوب براى انجام کارها پیدا مى‌کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر ببینید که لباس زنانه می دوزید از جانب همسر خود سود می برید یا زنی دیگر به شما سود می رساند.
 • اگر جوانی در خواب ببیند که چیزی می دوزد شغلی مناسب پیدا می کند و اگر دختری ببیند چیزی می دوزد شوهر می کند.

 

هم اکنون تعبیر خواب چرخ خیاطی را در این قسمت مطالعه کنید

 

تعبیر خواب دوختن لباس برای مرده

خالد اصفهانی نوشته این رویا برای دختران جوانی که مجرد هستند اگر شب هنگام باشد و ساعات اولیه ی شب باشد به معنای شوهر کردن و اگر لحظاتی قبل از اذان صبح باشد به معنای وصلت و یا ازدواج دوستان صمیمی است

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی لباس مردی را میدوزی، تعبیرش خوب است، ولی اگر ببینی لباس زنی را میدوزی، یـعـنـی دچار غم و اندوه و ضرر و زیان خواهی شد

معبران می گویند:

 • اگر دختر جوانی خواب ببیند که برای مرده ای در حال آماده کردن و یا دوختن لباس ( پیراهن ، شلوار ، کت و …) است به این نشانه است که تمامی امور او بدرستی پیش خواهد رفت و در این راه افراد زیادی حامی او خواهند شد و انگار که همه ی وسایل و امکانات برای پیشرفت کردن این فرد به یکباره اماده خواهد شد چیزی شبیه به یک ترقی بزرگ یک موفقیت لذت بخش
 • اگر پسری خواب ببیند برای مرده ای لباس میدوزد به نشانه ی این است که یک خواستگار با شرایط خوب برای خواهرش خواهد آمد و بزودی یک جشن شادمانی را پیش رو خواهند داشت
 • اگر زنی خواب ببیند به همراه همسر و فرزندانش مشغول لباس دوختن برای مرده ای است به علامت این است که زندگیشان رونق میگیرد و روابط عاطفی و عاشقانه شان بیشتر از قبل و متسحکم تر خواهد شد

 

تعبیر خواب خیاط - خیاطی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خیاط – خیاطی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دوختن پیراهن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر فرزند ندارید برادرتان و اگر دارید یکی از فرزندان. اگر در خواب ببینید که پیراهن می دوزید کاری می کنید که با شان و شخصیت اجتماعی شما ارتباط دارد. چنانچه ببینید لباسی شیک و برازنده دوخته اید کاری در جهت تامین آبروی خویش انجام می دهید.

جابر مغربی می گوید:

 • اگر بیند پیراهن زیر پاره می کرد به کدخدائی مشغول شود اگر بیند جامه عیال می دوخت، دلیل که به خدمت عیالش بماند.
 • اگر بیند از بهر خویشتن پیراهنی بدوخت و گریبان تمام کرد با عیال خویش سازگار باشد

 

هم اکنون تعبیر خواب پیراهن را در این قسمت مطالعه کنید

 

تعبیر خواب دوختن لباس بچه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر زن جوانی در خواب ببیند که لباس بچه می دوزد صاحب فرزند می شود. روی هم رفته دوختن در خواب بد نیست به شرطی که شکافتن و پاره کردن با دنبال نداشته باشد

 

تعبیر خواب دوختن دکمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که دکمه می دوزید با فرزندان یا با برادران خود کاری را به اتفاق انجام می دهید و یکی از آن ها در استحکام مبانی کار شما موثر و مفید واقع می شود.

 

تعبیر خواب خیاط - خیاطی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خیاط – خیاطی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دوختن شلوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید شلوار می دوزید صاحب فرزند می شوید. دوختن پرده در خواب خوب نیست چون کاری است که غم و اندوه می آورد و در عوض دوختن لباس بچه خوب است.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی شلوار را بدون جای کمربند [بندهایی در شلوار که کمربند را از آن رد می‌کنند تا کمربند رها نشود] دوخته‌ای، یـعـنـی با زنی ازدواج کرده ولی در نهایت طلاق خواهی گرفت.

 

هم اکنون تعبیر خواب لباس را در این قسمت مطالعه کنید

 

تعبیر خواب دوختن لباس با سوزن

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی با سوزن لباس میدوزی، یـعـنـی حال و روز تو خوب و نیک شده و به خواستۀ خودت می‌رسی.

ابن سیرین نیز می‌گوید:

 • اگر ببینی سوزن داری و چیزی را با آن میدوزی، یـعـنـی کارهای پراکنده تو متمرکز می‌شوند و حاجت و خواسته‌ات برآورده خواهد شد.‌‌‌‌‌
 • اگر ببینی سوزن در دست داری و لباس را به طور کامل ندوخته‌ای، یـعـنـی هر کاری را نیمه کاره رها می‌کنی.

 

تعبیر خواب اندازه گرفتن

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب مشغول اندازه گرفتن چیزى باشید، به این معنا است که بیمارى و خطر شما را تهدید مى‏کند.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۳ دیدگاه ها

 1. با سلام اگر در خواب ببینید نزد خیاط هستید ومشغول کار است وشما از لباس مرده ای که می شناسید کت وشلوار وپیراهن الگو مگیرید که بسیار شیک وزیباست سفارش می دهید وخیاط می گوید دستمزد من خیلی زیاد است وبعد در حین صحبت ترانه ای برای دعوت حضرت مهدی می سراید که با هم همصدا شده وبا خنده وشوخی ختم می شود چه تعبیری دارد

 2. در ابتدا سلام
  اگر خواب ببینید که خیاط شده اید و متری را در دست دارید و میخواهید تا خیاطی خود را شروع کنید ( هیچ دوخت و دوزی انجام نشده)
  چه تعبیری دارد؟

 3. سلام مادرم امروز در خواب دیده یه خانم خیاط پارچه مخملی سرمه ای رنگ رو به بدنش اندازه می‌گرفت و قصد داشت بعدا برایش بدوزد و گفت که لباس سلطانی توست و من هم در خواب بسیار تعجب کردم تعبیرش چیه؟ ممنون میشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا