تعبیر خواب

تعبیر خواب چای – خوردن چای در خواب چه معنایی دارد؟

4.1/5 - (8 امتیاز)

تعبیر خواب چای و معنی چای خوردن از نظر انبیا

تعبیر خواب چای - خوردن چای در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب چای – خوردن چای در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب چای چیست؟ دیدن چای خشک غم و غصه، اندوه و گرفتاری است و مقدار این غم و غصه بستگی دارد به مقدار چای خشک که در خواب می‌بینید. اما دیدن اینکه شما چای درست می کنید یا چای می نوشید بیانگر رضایت و شادی در زندگیتان است. شما زمان خود را با توجه به یک رابطه یا موقعیت می گیرید. با ما همراه باشید

 

تعبیر خواب چای

در سر زمین رویاها آمده:

خواب چای : دربین دیگران متشخص و محترم خواهید بود .

شما چای می خرید : زندگی شما پستی و بلندیهای بسیار در پیش دارد .

کیسه های کوچک چای : مواجه با فریب بزرگی در عشق خواهید شد .

 

تعبیر خواب چای خشک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • چای خشک غم و غصه. اندوه و گرفتاری است و مقدار این غم و غصه بستگی دارد به مقدار چای خشک که در خواب می‌بینیم اگر ببینیم که یک یا چند قوطی چای از مغازه خریده‌ایم غم و غصه ای‌ای برای ما پیش می‌آید ولی اگر مانند چای فروشی‌های شمال انبوهی چای خشک مشاهده کنیم با کوهی از مصائب و مشکلات رو به رو خواهیم شد. همین طور است
 • اگر کسی چای خشک به ما هدیه کند یا ما به کسی بدهیم که در صورت اول غم و غصه ای برای ما می‌آفریند و در شکل دوم ما سبب ناراحتی او می‌شویم.
 • اگر چند بسته یا مقداری چای خشک خریدیم و به خانه بردیم خانواده را نیز در ناراحتی‌های خود شریک می‌کنیم اما بر عکس اگر چای خشک را از خانه بیرون ببریم اندوه را از دل ایشان بر می‌داریم و سبب تسکین و آرامش اهل خانه می‌شویم.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن تفاله چای در خواب، نشانه آن است که در امور عاشقانه و اجتماعی با مشکلی روبرو خواهید شد.

در سر زمین رویاها آمده:

تفاله چای : وظایف بسیاری در اجتماع گریبانگیر شما خواهند شد .

 

تعبیر خواب چای تلخ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر چای تلخ باشد محبت نابجاست.

 

تعبیر خواب چای - خوردن چای در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب چای – خوردن چای در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب چای خوردن

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید دوستانتان چای می‌نوشند، نشانه آن است که از تفریحات دست جمعی خسته می‌شوید، و سعی می‌کنید با کمک به دیگران و کاستن از غم و غصه‌های آن‌ها تغییری مطلوب در احساسات خود ایجاد کنید.
 • اگر خواب ببینید هوس یک فنجان چای کرده‌اید، نشانه آن است که میهمانان ناخوانده شما را غافلگیر خواهند کرد.

در سر زمین رویاها آمده:

 • چای می نوشید : محیط خانواده شما دچار غمگینی است .
 • با دیگران چای می نوشید : عمر شما طولانی خواهد بود .
 • در یک چایخانه چای می نوشید : پول فراوان بدست می آورید .
 • دریک سالن انتظار چای می نوشید : شما را فریب خواهند داد .

 

تعبیر خواب چای بی رنگ و پر رنگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر چایی که می‌نوشیم رنگ نداشته باشد نشان بی حقیقتی و فریب و نیرنگ است و چنانچه کسی به ما چنین چای بی رنگی تعارف کند از جانب او بی حقیقتی مشاهده می‌کنیم. همین طور است اگر ما به کسی چای بی رنگ بدهیم. اگر چای زیاد پر رنگ باشد مبالغه است و زیاده روی در ابراز محبت که خود رنج دهنده است.

 

تعبیر خواب ریختن چای

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر چای روی دست و پای ما بریزد و بسوزد آرامش و راحت می‌یابیم ولی اگر چای بریزد و در خواب احساس سوزش نکنیم و هیج آسیبی به ما وارد نیاید موردی پیش می‌آید که به قدر همان سوختگی که باید باشد ناراحت می‌شویم و رنج و غصه می‌خوریم.

آنلی بیتون می‌گوید:

چای ریختن در خواب، نشانه ایجاد اختلال در امور خانوادگی است.

 

تعبیر خواب استکان چای

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر کسی استکان چای به ما تعارف کرد، مورد محبت قرار می‌گیریم و چنانچه ما به کسی چای تعارف کردیم این اوست که از جانب ما محبت می‌بیند. اگر استکان چای از دستمان بیافتد و چای بریزد او ناسپاسی می‌کند ولی بستگی دارد که چای را از چه کسی گرفته باشد.

 

تعبیر خواب چای - خوردن چای در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب چای – خوردن چای در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب چای دم کرده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چای دم کرده محبت و دوستی است و باز هم مقدار آن بستگی دارد به موقعیت و وضعیتی که مشاهده می‌کنیم و در عالم خواب می‌بینیم. اگر سفره ای گسترده و بساط چای را آماده کرده بودیم نشان آن است که محیطی گرم خواهیم داشت و در خانه و خانواده صاحب آرامش هستیم.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید چای درست می‌کنید، نشانه آن است که مرتکب خطایی خواهید شد و شدیداً احساس پشیمانی خواهید کرد.

در سر زمین رویاها آمده:

چای دم می کنید : در کارهایتان بسیار محتاط باشید و بدون دلیل یا بی فکری کاری نکنید .

 

تعبیر خواب چای دادن به مرده

خالد اصفهانی می گوید:

چای دادن به فردی که به عنوان مهمان در منزل شخصی حضور دارد و اما مرده است و در این دنیا زندگی نمیکند به علامت افزایش گرفتاری های کاری زیاد شدن تنش های کاری و روزانه ،گرفتاری و بیماری های مختلفی که دام چندانی ندارند و زود گذر هستند بعد از دیدن چنین رویایی حتما می بایست برای دادن صدقه اقدام نمایید

 

تعبیر خواب چای داغ سماور

معبران می گویند:

اگر دختری خواب چای داغی که از سماور درست شده است را ببیند مورد توجه فردی قرار می‌گیرد که به او پیشنهاد خواهد داد. در رابطه با پیشنهاد آن مرد بایستی دقت زیادی به خرج دهد زیرا او فردی است که نمی‌تواند مدت زمان زیادی در رابطه باشد.

 

تعبیر خواب قوطی چای

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینیم که یک یا چند قوطی چای از مغازه خریده ایم غم و غصه ایی برای ما پیش می آید ولی

آنلی بیتون می گوید:

اگر قوطی چای را خالی بیابید ، نشانه آن است که از بدگویی ها و اخبار نامطلوب باخبر خواهید شد .

 

تعبیر خواب برگ چای سبز

تعبیرگری می گوید:

دیدن برگ چای سبز در خواب بیانگر این است که شما به خوبی از راهی که باید بپیمایید اطلاع کافی و لازم دارید اما متاسفانه همیشه در این فکر هستید که خودتان به تنهایی نمی‌توانید کاری را پیش ببرید، این تفکر و دلیل را از ذهن تان دور کنید زیرا شما به تنهایی نیز می‌توانید پیش بروید. زیرا خوشبختانه شما به دلیل صبر و استقامت زیادی که دارید می‌توانید بهترین رهبر گروه برای خودتان در مسیر زندگی تان باشید. شما اگر در این مسیر گام بگذارید تمام جاده خود را به شما نشان خواهد داد.

 

تعبیر خواب خریدن چای سبز

خالد اصفهانی می گوید:

خریدن چای سبز در خواب بیانگر این است که شما اکنون درمرتبه و مقامی‌هستید که هر شخصی در آرزوی این مقام به سر می‌برد، اما شما از این مرحله راضی نمی‌باشید و به نوعی کارهایی که انجام می‌دهید شما را راضی نمی‌کند به همین دلیل به دنبال راه حل‌های جدیدی هستید. بیش از حد به خود مغرور نشوید زیرا ممکن است در اثر غرور زیاد همین جایگاهی را که در حال حاضر دارید را نیز از دست بدهید. به روزهایی فکر کنید که در آرزوی چنین جایگاهی بودید و چه مشقاتی را متحمل شدید تا اکنون بدین حا رسیدید با این افکار غرور را از خود دور کنید

 

تعبیر خواب چای - خوردن چای در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب چای – خوردن چای در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن چایی سبز با مرده 

تعبیر گری می گوید:

اگر دیدی با شخصی که فوت کرده و در این دنیا وجود ندارد در حال مصرف و یا خوردن چای سبز هستی دلیل بر اینکه به زودی برای رفتن به سفری تفریحی اماده میشوی یک استثنا برای این موضوع وجود دارد اینکه چیدن برگ های چای سبز در خواب به هیچ وجه دارای معنی و یا تفسیر نیکویی نمیباشد و میتواند باعث ضرر های مالی شود یکی از معبران میگوید چیدن برگ چای سبز در مزرعه و یا در محل کشت مخصوص چای به نشانه ی ضرر و از بین رفتن مال است

 

تعبیر خواب چای کیسه ای

لوک اوینتهاو می گوید:

دیدن چای کیسه ای در خواب بیانگر این است که نیاز به آرمش بیشتری در زندگی تان دارید استراحت کنید.

 

تعبیر خواب چایخانه

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید به چایخانه رفته اید ، علامت آن گاست که دیگران به شما اهانت خواهند کرد .

اگر خواب ببینید چایخانه را اداره می کنید ، علامت آن است که به بدبختی بزرگی دچار خواهید شد .

اگر دختری خواب ببیند نامزدش برای چایخانه کار می کند ، علامت آن است که همسر آینده او پول یا وقت زیادی برای او صرف نخواهد کرد .

 

برای مطالعه تعابیر مرتبط با تعبیر خواب چای به لینک های داده شده مراجعه کنید

تعبیر خواب آب جوش ، تعبیر خواب آب ، تعبیر خواب آب معدنی

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام. من خواب دیدم مهمان زیادی داشتیم که چند نفرشون رو نمی شناختم بعد از اینکه با اونها سلام علیک کردم مادرم گفت که یه استکان چایی بریز من جواب دادم پس بقیه اونها چی. گفتش که به اونها چایی دادم فقط یک نفر چایی نخورده. اون یه نفر پسر جوانی بود که انگار من نمی شنناختمش توی خواب مهندس
  صداش میزدن، بعد دیدم که به جای قوری یک کتری بزرگ روی سماور هست، وقتی خواستم چایی رو داخل استکان بریزم متوجه شدم که خیلی کمه و کمرنگه. برای همین به مادرم گفتم یه چایی کیسه ای بیاره بعد هم استکان رو بهش دادم که رنگ چای رو تنظیم کنه. توی خواب میخواستم خودم چایی رو ببرم که ببینم اون فرد کیه و… ولی بعدش از خواب پریدم
  تعبیرش چی میشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا