تعبیر خواب

تعبیر خواب زبان – دیدن زبان دهان در خواب چه تعبیری دارد؟

4.2/5 - (6 امتیاز)
[ type=”blue”]در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب زبان آشنا سازیم. دیدن زبان در خواب اشاره به سخن، بیان آنچه احساس می‌کنیم، گفتن آنچه در ژرفای وجود ماست و حتی بر خود ما ناشناخته است دارد. برای اینکه دقیقا متوجه خوابی که دیده اید شوید با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب زبان - دیدن زبان دهان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زبان – دیدن زبان دهان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب زبان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن زبان به خواب بر شش وجه است.

اول: حکمت.

دوم: ریاست.

سوم: ترجمان (مترجم).

چهارم: حاجت.

پنجم: دلیل وبرهان.

ششم: سخن گفتن به زبان های مختلف.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

زبان در خواب بی هیچ تاویل و تعبیری اشاره به خود است و هر حالتی که زبان ما در خواب داشته باشد می توانیم وضع و موقعیت خویش را در بیداری قیاس و مجسم کنیم. در این مورد تمام معبران اتفاق نظر دارند که زبان در خواب اشاره به خود زبان است.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر زبان خود را در خواب ببینید، نشانه آن است که آشنایان رفتاری نامهربانانه با شما خواهند داشت.

اگر زبان کسی را در خواب ببینید، نشانه آن است که به شما تهمت خواهند زد و بدنامتان خواهند ساخت.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

زبان،به دلیل و حجت تعبیر می شود. اگر کسی در خواب ببیند که به پهنا یا درازای زبانش افزوده شده است، بر دشمنانش پیروز می شود و دیدن چنین خوابی، ممکن است نشانه فصاحت زبان و ادبیات شخص نیز، باشد.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک زبان : شما قربانی بی احتیاطی خود خواهید شد .
 • یک زبان باردار : خطر یک بیماری
 • یک زبان خیلی دراز : شما خیلی عصبی هستید .
 • زبانتان را می سوزانید :مشکلات در پیش اند .
 • زبانتان را گاز می گیرید :شما خیلی احساساتی هستید .
 • بچه های شما زبان درازی می کنند : آنها بسیار باهوش خواهند بود .
 • زبانتان را می چرخانید :شما نمی توانید حق و باطل را تشخیص دهید .

 

تعبیر خواب دراز شدن زبان

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید زبانتان بزرگتر و یا کوچک‌تر از حد معمول است، نشانه آن است که در اثر بی دقتی، حرف‌هایی خواهید زد که همان حرف‌ها شما را به دردسر خواهد انداخت.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینیم که زبانمان دراز شده چیزهائی می گوئیم که نفع ما در گفتن آن سخنان نیست. یا گستاخی می کنیم یا فضولی و خلاصه زبان درازی از ما سر می زند. چنانچه ببینیم زبان ما پهن شده خواب ما می گوید که به وقت لزوم نمی توانیم از حق خویش دفاع کنیم.

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند که زبانش در طول یا درعرض زیاد شد، دلیل که به وقت حجت، زبان او روان بود و بر خصم ظفر یابد.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر کسی بیند زبان او دراز شده بود، دلیل که کسی او را غمز کند یا دشنام دهد.

حضرت دانیال گوید:

اگر بیند زبان او درازند، دلیل که درشت سخن و بدگوی بود و مردمان را به زبان رنجاند

ابن سیرین از دانیال نبی می گوید:

اگر ببینید که زبانتان بیش از حد دراز شده با سخنان خود موجبات رنجش دیگران را فراهم می آورید و چنانچه ببینید زبانتان شرحه شرحه و قاش قاش شده است نشان آن است که به کسی تهمت و افترا می زنید بی آن که دلیلی داشته باشید.

 

تعبیر خواب زبان - دیدن زبان دهان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زبان – دیدن زبان دهان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب زبان بریده و قطع شده

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند که زبانش بریده و ناقص گردید، بی آن که با کسی خصومت داشت، دلیل است که به وقت حجت زبانش شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که درویشی را زبان ببرید، دلیل که چیزی به درویش دهد و زبانش از خود کوتاه نماید. اگر بیند زنان را زبان ببرید، دلیل که پرده و ستر او دریده شود.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند سر زبانش بریده بود، چنانکه هیچ سخن نتوانست گفت، دلیل که شغل او بیشتر بر دست وکیلش برآید.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی زبان تو درد می‌کند یا دچار عیب و ایرادی شده است، یـعـنـی حرفی می‌زنی که به خاطر آن دچار رنج و گرفتاری خواهی شد و وبال گردن تو می‌شود، و اگر بازرگان هستی این خواب را ببینی یـعـنـی در تجارت و معامله دروغ خواهی گفت.

 

تعبیر خواب مو درآوردن زبان

حضرت دانیال می گوید:

اگر بیند که زبانش ریش بود، دلیل که بر کسی بهتان گوید، یا بر کسی گواهی به دروغ گوید. اگر بیند زبان او موی برآورده بود، دلیل که از بان خویش، در رنج و بلا افتد

 

تعبیر خواب زخم شدن زبان

معبرین غربی می گویند:

به تعبیر معبرین غربی دیدن زبان در خواب بازتاب بیان کردن افکار ما در زندگی بیداری است.

دیدن زبان زخمی در خواب به معنای عدم توانایی در سخن گفتن است.

 

تعبیر خواب زبان - دیدن زبان دهان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زبان – دیدن زبان دهان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب لال شدن

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی بیند که زبانش گنگ شده بود، دلیل بر فساد دین و دنیای او کند اگر بیند زبانش با کام گرفته بود، دلیل که حقی یا وامی را منکر گردد.
اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند که در اصل زبان هیچ نداشت، دلیل که از شغل همه فرو ماند و دشمن بر او چیره شود.

 

[ type=”red”]بیشتر بخوانید: تعبیر خواب دهان ، تعبیر خواب دندان ، تعبیر خواب چهره

 

تعبیر خواب داشتن دو زبان

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند که او را دو زبان است، دلیل است که حق تعالی او را علم و دانش روزی کند اگر بیند کسی زبان دردهان او نهاد، دلیل که او را قوتی و حجتی بود از کسی در سخن. اگر بیند که زبان کسی می‌مکید، دلیل که از آنکس علم و دانش حاصل کند.

اسماعیل بن اشعث می گوید:

اگر کسی بیند زبان او آویخته بود و به دو شاخ گشته بود، دلیل که درمیان مردم منافقی کند.

 

تعبیر خواب زبان - دیدن زبان دهان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زبان – دیدن زبان دهان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مکیدن زبان 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کسی زبان در دهانَت گذاشته است، یـعـنـی کسی با حرف‌هایش تو را پشتیبانی کرده و قوت می‌دهد و با استدلال‌ها و دلایلش تو را حمایت می‌کند .

اگر ببینی زبان کسی را می‌مکی، یـعـنـی از آن شخص علم و دانش کسب می‌کنی.

 

تعبیر خواب ورم کردن و بزرگ شدن زبان

ابن سیرین از دانیال نبی می گوید:

اگر ببینید که زبانتان آماس کرده و بزرگ شده به قدر همان آماس سود می برید و نعمت می یابید. اگر ببینید که زبانتان موی در آورده به سبب زبان خود گرفتار محنت و اندوه می شوید.

در سرزمین رویاها آمده:

یک زن خواب یک زبان بزرگ ببیند :به او احترام بسیار خواهند گذاشت .

یک مرد خواب یک زبان بزرگ ببیند : بی نظمی بسیار درکارهایش وجود دارد .

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی زبان تو قوی و کلفت می‌باشد، یـعـنـی به خوبی می‌توانی صحبت کنی و به بحث و مناظره بپردازی و بر دشمن غلبه خواهی کرد.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. با سلام و عرض خسته نباشید
  من تعبیر خوابم را پیدا نکردم، میتونید راهنمایی کنید ؟
  خواب دیدم در حال شستن زبانم بودم و هر چه میشستم زبانم از اجرام و یسری چیزهای اضافه که به آن چسبیده بود پاک نمیشد، رفتم در آیینه نگاه کردم و دیدم یک سوراخ به اندازه یک عدس تقریبا در آن ایجاد شده و زبانم چیز اضافه دیگه ای نداشت و تمییز بود.
  ممنون میشم تعبیر خواب من را هم به من ارائه کنید.
  متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا