تعبیر خواب

تعبیر خواب دندان – افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

4.4/5 - (9 امتیاز)

تعبیر خواب دندان – معنی دیدن دندان در خواب

تعبیر خواب دندان - افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دندان – افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد مطالبی درباره تعبیر خواب دندان جمع آوری کردیم. با توجه به گفته معبرین دیدن دندان در خواب را نماد پرخاشگری، دفاع ، توانایی ما برای با چنگ و دندان چسبیدن به زندگی ” توانایی ما برای بدست آوردن آنچه می خواهیم ،سخنانی که از دهانمان خارج می شوند یا فرو داده می شوند نحوه ی حضور ما در اجتماع دارد.

این رویا می تواند نشانه ای از سن و سال فرد رویا بین نیز باشد ( مثلا دیدن دندان های شیری و غیره)

تعبیر خواب دندان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است.

اول: اهل بیت خانواده و بستگان.

دوم: مال.

سوم: منفعت.

چهارم: غم و اندوه.

پنجم: مصرف (گزند و زیان).

ششم: مفارقت وجدائی از خویشان.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد.

اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید.

اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است.

اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید.

اگر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر، چون تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد.

اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند.

اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد.

اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد.

اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند.

اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او.

علامه مجلسی رحمه الله علیه می فرمایند:

سقوط دندانهای بالا تعبیر شده به مرگ خویشان پدری و دندان پایین به خویشان مادری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر خواب ببینید دندانهای مصنوعی خود را گم کرده اید ، نشانه آن است که مسئولیتهایی سنگین به دوش خواهید گرفت ، که موجب لگدمال شدن غرور شما می گردد .

اگر خواب ببینید دندانهایتان را به بیرون تف می کنید ، نشانه آن است که یکی از اعضای خانواده شما بیمار خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

مراقب دندان :مراقب سلامتی خود باشید .

یک دندان طلا :فساد و غمیگنی

یک دندان از جنس فلز دیگر :خجالت

دندانها شل می شود :دوستان باعث غمگینی شما می شوند .

در یک نزاع دندانتان را از دست می دهید : یکنفر از فامیل نزدیک شما ناپدید می شود .

دندانهای شیری را از دست می دهید :مادر شما خواهد مرد

دندانهای جلوی خود را از دست می دهید :فرزندان شما بیمار خواهند شد .

یک دندان بزرگتر از دندانهای دیگر است :نزدیکان باعث غمگینی شما خواهند بود .

دندانهای شما بزرگ هستند :احتیاج به پول پیدا خواهید کرد

دندانهای بچه هایتان را در خواب می بینید :مشاجره در خانواده

دندانهای شخص مورد علاقه تان :یک اقدام قانونی

دندانهای یک دوست :خبرهای خوش از طرف اعضاء خانواده که خیلی دور از شما هستند .

 

تعبیر خواب دندان - افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دندان – افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

دیدن هر یک از دندان‌ها در خواب نشانگر چیست؟

دندان‌های بالا

حضرت دانیال گوید:

تعبیر خواب دندان‌های ردیف بالا به جنس مذکر و مرد است.

ابراهیم کرمانی گوید:

دندان بالا در مقابل چشم است و دلیل بر جنس مذکر است.

دندان‌های زیرین

دانیال نبی می گوید:

دندان‌های ردیف پایین به جنس مونث و زن مربوط می‌شود.

ابراهیم کرمانی می گوید:

دندان زیرین در مقابل پیشانی است و بر جنس مونث دلالت می‌کند.

دندان پیشین

دانیال نبی می گوید:

دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آرواره و تعبیر دیدن اسکلت آرواره در خواب

 

دیدن دیگر دندان‌ها به روایت حضرت دانیال

 • تعبیر خواب دندان‌های کنار دندان جلو به عمو و فرزندانش مربوط می‌شود.
 • تعبیر دندان‌های نیش به بزرگتر فامیل مربوط می‌شود.
 • تعبیر سایر دندان‌های کنار دندان‌های نیش، به خاله‌ها و فرزندانش مربوط می‌شود.
 • تعبیر دندان‌های عقب به بستگانش دور مربوط می‌شود.

 

تعبیر خواب دندان‌های جلو و کرسی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان‌های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان‌های فک زیرین زنان. اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان‌ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان‌های بالا نر هستند و دندان‌های فک پائین ماده. دندان‌ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکامشان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می‌تواند باشد تا آن‌ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان‌های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان‌های جلو فرزندان. دندان‌های پیشین زینت چهره به حساب می‌آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می‌گردند.

 

تعبیر خواب دندان - افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دندان – افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دندان لق

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید دندانهایتان لق شده است، نشانه آن است که در زندگی شکست تلخی خواهید خورد و به نومیدی دچار خواهید شد.

اگر خواب ببینید دندانهایتان را دکتر معاینه می‌کند، نشانه آن است که دشمنان مخفیانه به شما نزدیک می‌شوند.

اگر خواب ببینید دندانهایتان را به بیرون تف می‌کنید، نشانه آن است که یکی از اعضای خانواده شما بیمار خواهد شد.

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید.

 

تعبیر خواب کشیدن دندان و یا پر کردن دندان

تعبیر گری می گوید:

کشیدن دندان در خواب به تعبیر قطع روابط خانوادگی با کسی است که دندان به او نسبت داده شده است. اگر کسی فامیل ندارد و خواب دید که دندان خود را کشید، قرض خود را ادا می کند و وامی را که بدهکار است پرداخت می کند

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دندان کرسی شما درد می‌کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می‌کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می‌شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می‌شود.

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که دندان‌هاى خود را پر مى‌کنید، به این معناست که باید مراقب خود باشید تا دچار اشتباه نشوید.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید دکتر دندان شما را می‌کشد، نشانه آن است که به بیماری سخت و درد ناکی مبتلا خواهید شد.

اگر خواب ببینید دکتر دندان شما را پر می‌کند، نشانه آن است که پس از نگرانی بسیار اشیاء قیمتی خود را پیدا خواهید کرد.

اگر خواب ببینید تعدادی از دندانهای خود را پر کرده‌اید، نشانه آن است که با درگیری‌هایی شدید مواجه می‌شوید و می‌کوشید از کنار آن‌ها بگذرید.

اگر خواب ببینید دندانهای کرم خورده خود را می‌کشید، علامت آن است که به فقر و تنگدستی دچار خواهید شد.

اگر خواب ببینید یکی از دندانهای خود را می‌کشید و آن دندان را گم می‌کنید، نشانه آن است که به کاری رو می‌آورید که چندان دلپذیر و سودآور نیست.

در سر زمین رویاها آمده:

دندان عقل شما را می کشند :پدر شما خواهد مرد.

دندانهای شیری بچه ها را می کشند :یک شادی ناخواسته

شخصی با مشت دندانهای شما را می شکند : یک بدشانسی ناگهانی

 

تعبیر خواب دندان - افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دندان – افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دندان درآوردن

اگر کسی خواب دید در فک بالایی خود دندان در آورده و آن دندان در ردیف دندان های جلویی است، یکی از جوانان مذکر فامیل نزدیک صاحب فرزند می شود. اگر دندان های پیشین او زیاد شده بود، یکی از اقوام دور نوه دار می شود.

اگر در فک پایینی خود دندان جدیدی در آورد، از دختران فامیل از اقوام نزدیک و یا دور مانند توضیحی که برای فک بالا داده شد، صاحب فرزند می شود.

 

تعبیر خواب جرم گیری و تمیز کردن دندان

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید جرم دندانهایتان پاک می‌شود، نشانه آن است که موقتأ به بیماری دچار خواهید شد. وظایفی که به عهده شما گذاشته شده است عاقلانه به پایان خواهید رساند.
مسواک زدن دندان‌ها در خواب، نشانه آن است که برای حفظ ثروت خود کوشش و تقلایی بسیار خواهید کرد

اگر خواب ببینید دندانپزشکی، دندانهای شما را جرم گیری و تمیز می‌کند، نشانه آن است که در مقابل افراد مختلف اجتماع از منافع شخصی خود دفاع خواهید کرد.

اگر خواب ببینید از تماشای دندانهای زیبا و سفید خود لذت می‌برید، نشانه آن است که در پی برآورده شدن آرزوهای خود به شادمانی بزرگی دست می‌یابید.

در سر زمین رویاها آمده:

دندانهای سفید :آرزو برآورده خواهد شد .

دندانهای سفید و سالم :خوشبختی برای باقی عمر

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند.

دندانهایتان را مسواک می زنید :مشکل و ناراحتی پیش پای شماست.

آنلی بیتون می گوید:.

مسواک زدن دندانها در خواب ، نشانه آن است که برای حفظ ثروت خود کوشش و تقلایی بسیار خواهید کرد

 

تعبیر خواب دندان کرم خورده (دندان خراب)

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می‌کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می‌شود و وامدار می‌گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان‌هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می‌یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده‌اش اتفاق می‌افتد.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید دندانهایتان خراب و کرم خورده است، نشانه آن است که سلامتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

اگر خواب ببینید دندانهای کرم خورده خود را می‌کشید، علامت آن است که به فقر و تنگدستی دچار خواهید شد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد

در سر زمین رویاها آمده:

دندانهای خراب :باید برای کارهایتان دلیل و توضیح بیاورید

دندانهای شما کثیف است :خوشبختی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد.

اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد

 

تعبیر خواب دندان - افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دندان – افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دندان‌ درد

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی دندانی را که درد می‌کند را کنده‌ای، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری،

جابر مغربی نیز می‌گوید:

اگر ببینی دندانی را که درد گرفته، کشیدی و در دست گرفته‌ای، یـعـنـی سود و منفعتی به میزان سی الی صد درهم به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی آن را با دست چپ گرفته‌ای، یـعـنـی به اندازۀ سیصد الی ده هزار درهم سود و منفعت به دست می‌آوری، یا چنانچه با هر دو دست خودت گرفته‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال فراوان به دست خواهی آورد .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی که از درد دندان ناله می‌کند، یـعـنـی در زمان حیاتش فحش و ناسزای فراوانی به دیگران گفته است.

در سر زمین رویاها آمده:

دندان شما درد می کند : خبرهای خوش از راه خیلی دور دریافت می کنید .

بچه ها دندانشان درد می کند : شنیدن خبر های بسیار خوش

شما دندان درد مزمن دارید :ثروت در آینده

درد دندان شما آرام می گیرد :مشاجرات متعدد عشقی

منو چهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود.

اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب اسهال ، اسهال بودن در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب دندان نیش

مولف می گوید:

دندان نیش پائین فرزند مونث می باشد اگر بیند آن دندان شکسته بود. یعنی فرزند دخترش بیمار گردد

 

تعبیر خواب شکستن دندان

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید یکی از دندانهایتان پوسیده و شکسته است ، نشانه آن است که در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت . طرحها ، نیمه تمام متوقف خواهد شد ، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت . و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید .

اگر خواب ببینید در اثر ضربه ای دندانتان می شکند ، نشانه آن است که با مرگ و میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شد .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی قسمتی از دندان تو شکسته یا از بین رفته است، یـعـنـی با توجه به نوع دندان یکی از آن‌ها دچار آسیب و گرفتاری و بلا می‌شوند.

اگر ببینی دندان تو کوبیده شده است، یـعـنـی با توجه به نوع دندان با یکی از آن‌ها درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جدل باشد

در سرزمین رویا ها آمده:

دندان شما می شکند :ضررمالی

 

تعبیر خواب دندان - افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دندان – افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دندان نیمه شکسته

ابراهیم کرمانی می گوید:

دندان نیمه شکسته ، دلیل بر پیدا کردن مال است و افزایش رزق و روزی میباشد

 

تعبیر خواب رویش یا پاکیزگی دندان

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی دندان‌های تو زیادتر شده یا خوب و پاکیزه هستند، یـعـنـی با توجه به نوع دندان یکی از آن‌ها صاحب مقام و منزلت و خیر و خرمی خواهد شد.

اگر ببینی در کنار دندان تو دندان دیگری درآمده است، یـعـنـی اگر جزء دندان‌های ردیف بالا است با توجه به نوع دندان صاحب یکی از آن‌ها از جنس مذکر و مرد و اگر ردیف پائین باشد از جنس مونث و زن خواهی شد؛ مثلا اگر در کنار دندان جلوئی بالا باشد صاحب فرزند پسر یا برادر خواهی شد، ‌‌‌‌‌ یا اگر در کنار دندان جلوئی پائین باشد، صاحب فرزند دختر خواهی شد.

اگر ببینی از قلب تو دندان روییده است، یـعـنـی به زودی هلاک خواهی شد

در سر زمین رویاها آمده:

اگر ببینی از داخل دهان تو دندان روییده :به شما خبر یک مرگ را خواهند داد .

 

تعبیر خواب ریختنه شدن دندان

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی دندان تو به کف دستَت یا روی زمین افتاده و خاکی نشده است یا اینکه به کناری افتاده است، یـعـنـی با توجه به نوع دندان صاحب یکی از آن‌ها خواهی شد، یعنی اگر دندان جلوئی افتاده صاحب فرزند یا برادر و یا خواهر می‌شوی.

اگر ببینی همۀ دندان‌هایت در کف دست یا کنارت ریخته است، یـعـنـی عده بستگان تو بیشتر می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی همۀ دندان‌هایت در کنار تو ریخته است و تو هم آن‌ها را برداشته و در کف دست خودت قرار دادی، یـعـنـی بستگانت را جمع کرده و نمی‌گذاری از تو جدا شوند.

اگر ببینی دندان‌هایَت افتاده و تو هم آن‌ها را در پارچۀ کهنه‌ای بسته‌ای، یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود طوریکه مرگ همۀ تبار و دودمان خود را می‌بینی و آن‌ها را به خاک میسپاری.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی دندان تو روی زمین افتاده و درمیان خاکها گم شده است، یـعـنـی با توجه به نوع دندان یکی از آن‌ها هلاک شده یا جدا می‌شود به طوری اثری از آن‌ها باقی نمی‌ماند.

اگر ببینی همۀ دندان‌های تو روی زمین ریخته و در میان خاک‌ها گم شده است، یـعـنـی عده‌ای از بستگانت هلاک می‌شوند

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی همۀ دندان‌های تو در زبانَت جمع شده است، ولی دوباره به جای خودشان برگشتند، یـعـنـی بستگانت از تو شکایت می‌کنند.

 

تعبیر خواب دندان - افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دندان – افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب افتادن دندان

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا گردد

دندانها می افتد :علامت مرگ

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

افتادن دندان در خواب، بر عمر طولانی نسبت به همسن و سالان بینندهی خواب، دلالت دارد.

اگر کسی ببیند که همهی دندانهایش افتادهاند، عمری طولانی خواهد داشت و ممکن است افتادن دندان به مرگ یکی از خویشاوندان که بیمار است، تعبیر شود.

اگر کسی بدهکار باشد و در خواب ببیند که دندانهایش میافتند، بدهیهایش را پرداخت میکند و گفته شده است که افتادن دندان در دهان، ثروت وسروسامان گرفتن است که شخص به آن دست مییابد.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید یکی از دندانهای شما می افتد ، نشانه آن است که خبرهایی بد به گوش شما خواهد رسید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر خواب ببینید دوتا از دندانهای شما می افتد ، علامت آن است که ناخواسته به اوضاع بدی کشانده خواهید شد .

اگر خواب ببینید که سه تا از دندانهای شما می افتد ، نشانه آن است که اتفاقات خیلی بدی برایتان رخ خواهد داد .

اگر خواب ببینید تمام دندانهای شما می افتد ، نشانه آن است که مرگ و قحطی در اجتماع رواج خواهد داد.

معبران می گویند:

افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.

 

داستان

پیرمرد باغبانی که سالیان سال در باغ بزرگی به خدمتکاری یک از ثروتمندان میپرداخت شبی در خواب میبیند که همراه با درد دندان خرابی از او می افتد سراسیمه فردای انروز به نزد یکی از معبرین بزرگ میرسد از او تعبیر خوبش را جویا میشود معبر به او چنین پاسخ دادشادمان باش و مژدگانی بده که بزودی تمام مشکلات و گرفتاری های تو بطرف میگردد و برکت و نعمت به منزل تو سرازیر خواهد شد و اما چند مورد دیپر باقی میماند اگر کسی در خواب بینید که دندان او شکسته و یا ریخته است نشان از غم درد رنج و اندوه فراوان است و اگر در خواب بیند که دندان خود را میکشد تعبیر ان است که بزودی در زندگی او شخصی خواهد امد که موجب آسایش آرامش و خوشبختی وی میگردد

 

تعبیر خواب افتادن دندان از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

همانطور که تونی کریسپ دندان‌ها و افتادن آن را نمادی از اعمال و رفتار هر یک از ما بیان کرد کارل گوستاو یونگ نیز دیدن این خواب را تصویری از حالات و روحیات ما در زندگی بیداری می‌داند. در ادامه به 7 موردی که باعث دیدن رویای افتادن دندان می‌شود اشاره خواهیم کرد.

 

● خود بینی عامل دیدن افتادن دندان در رویا:

یک تئوری این است که خواب در مورد دندان، منعکس کننده نگرانی های شما در مورد ظاهرتان است و اینکه به چشم دیگران چگونه میایید. دندان هاتان به شما کمک می کند تا تصویری جذاب ارائه کنید و نقش مهمی در فرآیند ارتباط با جنس مخالف دارند، خواه برق زدن دندان از سفیدی باشد خواه در فرآیند بوسیدن و نوازش کردن. پس این خواب ها ممکن است ناشی از ترس از رد شدن، طرد شدن، حس کردن این مساله که جذاب نیستید، حس کردن اینکه از نظر جنسی فرد مطلوبی نیستید، یا ناشی از افزایش سن باشد. برای پشتیبانی ازین تئوری، یک تحقیق در مورد خواب، دریافته است که زن ها در دوران یائسگی، بیشتر در مورد دندان هاشان خواب می بینند. پس به نظر می رسد که ارتباطی است بین بالا رفتن سن و دیدن خواب های بیشتری در مورد دندان.

دندان ها، یک فاکتور مهم برای جذابیت شما هستند و اینکه چگونه به چشم دیگران میایید. توجه کردن به اینکه چگونه به نظر می رسید، یک حساسیت رایج است

 

● افتادن دندان ها مربوط به ارتباطات است:

وقتی که دندان ندارید، شما ممکن است سختتان باشد که حرف بزنید یا کلمات را ادا کنید. پس خواب دیدن افتادن دندان ممکن است ناشی از مسائل ارتباطی باشد. شما در مورد چیزی صحبت نمی کنید یا حس می کنید که از انجام کاری بازداشته می شوید. شاید شما مشکلاتی در ابراز عقیده، یا بیان منظورتان داشته باشید.

 

● افتادن دندان ها مربوط به خجالت است:

خواب دیدن اینکه دندان هاتان بیرون می افتد یا خراب می شود ممکن است برگردد به ترس هایتان در مورد شرمنده شدن از اینکه در برخی موقعیات، از خود حماقت نشان دهید. شاید شما حس می کنید که برای وظیفه ای که در دست دارید، آماده نیستید و می ترسید که دست انداخته شوید. این خواب ها، نگرانی های شما را خیلی بزرگتر از حد معمولی که هستند نشان می دهد. در بیشتر موارد، همه ی نگرانی شما بی دلیل است. برخی اوقات چیزی که تصور می کنید، بدتر از چیزی است که در واقعیت است

 

● افتادن دندان ها مربوط به بی قدرت بودن است:

دندان ها برای گاز زدن، پاره کردن، جویدن و خرد کردن استفاده می شود. به همین خاطر، دندان ها سمبلی از قدرت هستند. و از دست دادن دندان ها در خوابتان ممکن است ناشی از حس بی قدرت بودن باشد. آیا در موقعیت فعلی، قدرتی ندارید؟(روی موقعیت فعلی تسلط ندارید؟) شما حس ناامیدی می کنید وقتی که صدایتان شنیده نمی شود و کسی به حرفتان توجه نمی کند. ممکن است حس پست بودن (دون شان بودن) کنید و شاید حس می کنید که در برخی موقعیت ها یا روابط در زندگی تان، اعتماد به نفس ندارید. این خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما نیاز دارید با اعتماد به نفس تر باشید و به اهمیت چیزی که باید بگویید، باور داشته باشید

در کتاب های تفسیر خواب قدیمی، خواب های مربوط به گم کردن و از دست دادن دندان، به سو تغذیه یا رژیم غذایی بد اشاره داشت. این گفته ممکن است هنوز هم در مورد برخی از کسانی که خواب می بینند، کارا باشد. خواب می تواند نشانه ای از ناسالم بودن دهان و دندان باشد و اینکه شما نیاز دارید به دندان پزشک مراجعه کنید

 

● افتادن دندان مربوط به مرگ است:

ما معمولا باور نداریم که خواب ها، پیشگو یا پیش بینی برخی از وقایع آتی هستند. اگرچه افرادی هستند که اعتقاد دارند این خواب ممکن است به بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان مربوط باشد. ما این مورد را هم به عنوان امکان تعبیر این رویا در اینجا قرار می دهیم. تصمیم با شماست.

 

● افتادن دندان مربوط به پول است:

خواب دیدن اینکه دندانتان می افتد بیانگر این است پولی به دست شما خواهد رسید. این گفته مبتنی بر افسانه ی قدیمی فرشته دندان است. اگر شما یک دندانتان بیفتد و زیر بالش گذارید، فرشته ی دندان برای شما پول بیاورد.

 

● افتادن دندان مربوط به فریب و نیرنگ است:

طبق گفته ی چینی ها، گفته می شود که اگر دروغ بگویید دندان شما می افتد. پس خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما در مورد موضوعی، صادق نیستید یا حیله به خرج می دهید.

 

تعبیر خواب دندان - افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دندان – افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب زرد شدن دندان

خالد اصفهانی می گوید:

اگر کسی ببیند تمام دندان هایش زرد رنگ شده اند به نشانه ی این است که توسط تعدادی از دوستان در آینده ی نزدیک تحقیر خواهد شد و به ایشان ظلم روا می دارند.

اگر ببیند یکی از دندان هایش زرد شده است دلالت بر این دارد که توسط یک نفر از اقوام دور خود در محلی خوار می شود و یا با عث ابروریزی او می شود

شیخ طوسی می گوید:

خراب شدن و یا زرد رنگ شدن دندان ها در خواب به معنی از دست رفتن آبرو و یا حیثیت صاحب رویا توسط افراد بدطینت و بدخواه می باشد و پیشنهاد میشود تا از رفت و امد و معاشرت با چنین افرادی دوری نماید چرا که ممکن است خطرات زیاد و جدی او را تهدید نماید

ابن سیرین می گوید:

زرد شدن یا کدر شدن دندان ها و فرقی نمیکند که قسمت بالا پایین و یا عقب باشد دلالت بر این دارد که تا چند روز و یا چند ماه آینده اتفاقاتی خواهد افتاد که باعث میشود رابطه ی صمیمی شما با خانواده تان دچار خدشه و مشکل شود و این مشکلات را کسی یا کسانی که با شما نسبت نزدیکی هم دارند بوجود می آورند

 

تعبیر خواب دندان - افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دندان – افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دندان پزشک

لوک اویتنهاو می گوید :

دندانپزشک : زجر کشیدن ؛ ناراحتی

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید دندانپزشکی روی شما کار می کند ، نشانه آن است که به صداقت و درستی شخصی که با شما معامله ای انجام داده است ، شک خواهید کرد .

اگر خواب ببینید دندانپزشک روی دندان دختری کار می کند ، علامت آن است که بزودی رسوایی و ننگی در محیط اطرافتان روی می دهد و شما را حیرت زده می کند .

 

بیشتر بخوانید: تعیبر خواب ابرو ، ابرو برداشتن، تراشیدن ابرو در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب دندان ساز

در سر زمین رویاها آمده:

شما روی صندلی دندانساز نشسته اید : دلایل محکمی خواهید داشت که به صداقت یکی از دوستانتان شک کنید .

اشخاص دیگر روی صندلی دندانساز : شرکاء شما صادق نیستند .

بچه ها روی صندلی دندانساز :به شما غیبت دوستانتان را خواهند کرد که حقیقت ندارد .

دوستانتان روی صندلی دندانساز :بدبیاری در عشق

شما دندانساز هستید و دندان می کشید :شما کم پول در نمی آورید .

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید دندانهایتان را دکتر معاینه می کند ، نشانه آن است که دشمنان مخفیانه به شما نزدیک می شوند .

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۴ دیدگاه ها

 1. سلام وقتتون بخیر
  خواب دیدم یه قطاری واژگون شده که فکر میکردم افرادی که تو قطار بودن از اشناهامن
  دندونای مرده ها و فقط وسایلشون بدون جنازه رو زمین بود دندونایی که به اندازه دو انگشت چسبیده به هم بزرگ بودن و بعضیاشون شکسته بودن
  من جمعشون میکردم لای دستمال تا به خانواده هاشون بدم بعد فهمیدم برای اشناهام نیستن و ریختمشون زمین

 2. سلام روز بخیر
  من خواب دیدم یکی از دندانهای پایین که نزدیک دندان نیشم هست جداشده و فقط قسمت خیلی کوچکی از اون به لثه متصله و خودم با زبون اونو جدا کردم گذاشتم کف دست راستم ولی دندون افتاد رو زمین وقتی بلندش کردم خیلی تمیز و سفید بود و همش فک میکردم که دندون به این سالمی چرا باید بیفته لطفا جوابمو بدین با تشکر

 3. سلام ببخشید من خواب یکی دیدیم که اصلا نمیشناسمش
  خواب دیدیم دندوناش افتادندونیخواد دندون‌ بکارن براش اونم‌توخواب محکم تر دندوناشومیخوان بذارن براش

 4. با سلام،من یکم از لحاظ روحی شرایط مناسبی ندارم و ساعت ۱۶/۳۰ بود که خواب دیدم می‌خوام شلوار بخرم(تو فکر خرید شلوارم چند وقته),با مامانم تو مغازه ایم و حین صحبت با فروشنده یه قسمتی از دندونی که بعد از دندون نیشم (تو فک پایین قرار داره),می‌شکنه و من قورتش میدم و همون وقت تو فکرم از مامانم بپرسم درست میشه یا نه و احساس میکردم که دندون نیش کناریش هم لق شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا