خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب شلغم – خوردن شلغم در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شلغم – خوردن شلغم در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شلغم چیست؟ دیدن یا خوردن شلغم در خواب بیانگر این است که شما بر مسائل فعلی تان غلبه خواهید کرد. نماد دلسوزی ، ارزش یا نگاهی روشن است. معبران می گویند: خواب دیدن اینکه کسی به شما شلغم می دهد بیانگر پیشنهاد دوستی، شفقت و مهربانی است. با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب شلغم - خوردن شلغم در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شلغم – خوردن شلغم در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شلغم

جابر مغربی می گوید:

دیدن شلغم پخته بهتر از خام بود. اگر بیند که شلغم از خود دور کرد، دلیل است که از غم و غصه و اندوه و گرفتاری برهد.

معبران می گویند:

دیدن شلغم به خواب، دلیل است بر غم و اندوه. اگر بیند که شلغم به کسی داد، دلیل که زحمتی به کسی رساند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن شلغم در خواب چندان خوب نیست چه پخته باشد چه خام . شلغم را به عنوان غایت چیزهای بد و دوست نداشتنی و بی معنی مثال می زنند لذا در خواب های ما گویای غم هائی هستند که نفرت و انزجار دیگران را بر می انگیزانند.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب شلغم : عذاب و ناکامی

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب چغندر ، خوردن چغندر و لبو در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن شلغم

آنلی بیتون می گوید:

خوردن شلغم در خواب ، علامت آن است که به بیماریی مبتلا خواهید شد .

خوردن شلغم خام در خواب ، علامت آن است که به اندوه و یأسی شدید دچار خواهید شد .

در سر زمین رویاها آمده:

شلغم می خورید : نقشه های شما با موفقیت روبرو می شوند.

 

تعبیر خواب خریدن شلغم

آنلی بیتون می گوید:

شلغم می خرید : امیدهای شما بی پایه و اساس اند.

سوا کردن و خریدن شلغم در خواب ، علامت آن است که از فرصتهایی که زندگی در اختیار شما خواهد گذاشت ، به خوبی استفاده خواهید کرد و ثروتی برای خود گرد خواهید آورد .

 

تعبیر خواب شلغم - خوردن شلغم در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شلغم – خوردن شلغم در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شلغم گرفتن از دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

شلغم گرفتن از دیگران نشان آن است که دهنده شلغم برای شما ناراحتی فکری به وجود می آورد و اگر در خواب شما به کسی شلغم بدهید این شما هستید که او را می آزارید و می رنجانید. مشاهده کشت شلغم نیز تعبیر خوشی ندارد و گویای آن است که شاهد و ناظر اموری خواهد بود که کلا رنج دهنده و آزار رساننده است.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب بلوط ، دیدن درخت بلوط در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کاشتن شلغم

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند شلغم می کارد ، علامت آن است که دارایی قابل توجه ای به ارث خواهد برد ، و با مردی خوش قیافه ازدواج خواهد کرد .

در سر زمین رویاها آمده:

شلغم می کارید : سلامتی شما در خطر است

 

تعبیر خواب شلغم بزرگ

آنلی بیتون می گوید:

دیدن شلغم درشت در خواب ، علامت آن است که آینده ای درخشان خواهید داشت ، و از پیروزیهای خود پیوسته سرمست خواهید شد .

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی ثبت نشده است)
Loading...

11 − ده =

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.