تعبیر خواب

تعیبر خواب ادرار – معنی ادرار کردن در خواب

3.7/5 - (4 امتیاز)

تعبیر خواب ادرار – ادرار کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعیبر خواب ادرار - معنی ادرار کردن در خواب
تعیبر خواب ادرار – معنی ادرار کردن در خواب

تعبیر خواب ادرار کردن چیست؟ در این پست قصد داریم شما را با تعبیر خواب ادرار کردن آشنا کنیم. ادرار کردن در خواب به مال و ثروت و دارایی تعبیر شده محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند که ادرار کند، به جایگاهی که موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگین و وام دار بود، دلیل کند که از غم فرج یابد و وامش گذارده گردد و اگر توانگر بیند، دلیل کند که مالش نقصان آید، بر مقدار ادرار. برای مشاهده دیگر معانی با ما همراه باشید.

 

 تعیبر خواب ادرار

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

1- ادرار کردن در خواب به موقع خویش . به مرد توانگری رسد اما آنکه درویش باشد.

2- تعبیر خواب ادرار برای بنده ، آزادی است

3- تعبیر خواب ادرار برای بیمار ، شفا است

4- تعبیر خواب ادرار برای محبوس ، فرج است

5- تعبیر خواب ادرار برای مسافر ، باز آمدن است

6- تعبیر خواب ادرار برای عامل ، معزولی است

7- تعبیر خواب ادرار برای خلیفه ، مرگ است

8- تعبیر خواب ادرار برای قاضی ، عزل است

9- تعبیر خواب ادرار برای بازرگان ، زیان است در تجارت

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند که در خانه خویش به موضعش ادرار همی کرد، دلیل کند که مال و ثروت و دارایی خویش بر عیال خویش هزینه و خرج کند، لیکن عوض آن جبران شده بازآید. همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَمَا اَنفَقْتُم مِّن شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ _ … و آنچه که انفاق کنید او جایش را پر می‌کند، و او بهترین روزی دهندگان است (سبا – 39).

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که ادرار میکند و در ادرارش خون وجود دارد، با زنی مطلّقه یا با زنی از محارم خود همبستر شود و خود از آن بیاطلاع است.

اگر کسی دید که در خانه یا زمین عدهای، ادرار میکند، داماد آنها میشود و از آنها زن میگیرد.

اگر کسی دید که به صورت غیرعادی،بسیار ادرار میکند و خود را نجس کرده و بوی نامطبوع از آن میآید یا اینکه جلوی چشم دیگران ادرار میکند، بر عمل بدی، دلالت میکند که به خاطر آن آبرویش میرود. خوردن ادرار در خواب، بر خوردن چیزهای مشکوک در کسب و کار یا پول حرام، دلالت دارد.

تعیبر خواب ادرار - معنی ادرار کردن در خواب
تعیبر خواب ادرار – معنی ادرار کردن در خواب

تعیبر خواب ادرار کردن چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • دیدن بول یا ادرار در خواب دو صورت دارد. یا بیننده خواب خودش ادرار می کند یا می بیند که دیگری ادرار می کند. به هر حال دیدن بول در خواب بد نیست.
 • اگر دیدید که خودتان ادرار می کنید از غم فارغ می شوید و ناراحتی هایی که دارید از بین می رود. این با مقدار ادراری که می کنید بستگی مستقیم دارد. هر چه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است.
 • اگر دیدید که دیگری ادرار می کند نیک است. چنانچه شاهد ادرار دیگری بودید خرمی و صفا است هم برای بیننده خواب و هم برای کسی که در خواب دیده اید ادرار می کند.
 • اگر دیدید دیگری ادرار می کند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگی خاطر پیدا می کنید که رفع می شود. چنانچه ببینید که ادرار می کنید و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان می ریزد به نعمت و رفاه آمیخته به خرمی و شادی می رسید و بسیار نیکو است.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید، معنایش آن است که در راه رسیدن به محبوب، دشوارى‏هایى خواهید داشت.

دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت آن است که در اثر بیمارى، دوستان از شما دور مى‏شوند.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب خود را در حال نوشیدن ادرار بینید، نشانه‏ى آن است که از مریضى نجات پیدا خواهید کرد.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب ادرار : مورد تحقییر قرار میگیرید

بچه ها ادرار میکنند : علامت سلامتی

تعیبر خواب ادرار - معنی ادرار کردن در خواب
تعیبر خواب ادرار – معنی ادرار کردن در خواب

تعبیر خواب ادرار کردن در محلی به غیر از مستراح

محمد بن سیرین گوید:

اگر کسی بیند که ادرار کند، به جایگاهی که موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگین و وام دار بود، دلیل کند که از غم فرج یابد و وامش گذارده گردد و اگر توانگر بیند، دلیل کند که مالش نقصان آید، بر مقدار ادرار.

حضرت دانیال گوید:

اگر بیند که در جایگاهی مجهول ادرار کند، دلیل بود که از اهل آن موضع زن خواهد یا کنیزک خرد.

اگر بیند که به جای ادرار خون همی رفت، دلیل کند که او را فرزند اید و اگر بیند که به جای ادرار چرک و خون می‌رفت، دلیل کند که او را فرزندی‌اید به تن معلول.

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر بیند که اندر چاهی ادرار کرد، دلیل کند که از کسی مال حلال حاصل کند.
 • اگر بیند که ادرار همی کرد، دلیل کند که او را فرزندی آید که قران ظاهرخواند و عالم و دانا گردد.
 • اگر بیند که برخی از ادرار ریخت و برخی با خود داشت، دلیل کند که برخی از مال وی برود و برخی اندوه وغم از وی جدا گردد.
 • اگر بیند که مردمان از ادرار وی همی مسح کردند، دلیل کند که او را فرزندی آید که عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند.

کتاب سرزمین رویاها:

در تخت خود ادرار می‌کنید: منفعت‌های عالی در کار

به دیوار ادرار می‌کنید: یک معامله یا قرارداد مربوط به کار شکل می‌گیرد.

یک ظرف مخصوص ادرار: آینده شما روشن و خوش خواهد بود.

دیگران به دیوار  میکنند :رضایت کامل از کارهائی که در پیش دارید .

 

تعیبر خواب ادرار کردن در مسجد

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که در مسجد ادرار کردن همی کرد، دلیل کند که مال خویش هزینه کند. اگر بیند که جامه وی به ادرار آلوده شد، دلیل کند که مال خویش بر فرزند خویش هزینه کند.

بعضی از معبران گفته اند:

ادرار، مال حرام بود. اگر بیند که ادرار همی خورد، دلیل کند که مال حرام خورد.

تعیبر خواب ادرار - معنی ادرار کردن در خواب
تعیبر خواب ادرار – معنی ادرار کردن در خواب

تعبیر خواب ادرار گربه:

خواب دیدم گربه ی سیاه بزرگی در باغچه ی خانه ی ما در حال ادرار کردن بود و بعد از تمام شدن کارش روی ادرارش مقداری خاک ریخت تعبیرش چیست؟ یکی از رویاهایی که براستی میتواند در زندگی واقعی اختلال ایجاد کند این است که چرا اکثرا معبران بر این نظر اعتقاد دارند که ادرار (شاشیدن) گربه در رویاهای ما بیانگر جدایی طلاق دعوا فحاشی تهمت و بی وفایی است ، حالا چرا دیدن چنین رویایی انقدر دردسر ایجاد میکند ؟ شاید شما هم کم و بیش شنیده باشید گربه حیوانی مرموز در بعضی مواقع آزار دهنده و از همه مهمتر بی وفاست حالا پس مدفوع یا ادرار کردن آن نیز نمیتواند معنی خوبی داشته باشد

 

سوال : خواب دیدم گربه ی ای سفید و سیاه روی دست من ادرار کرد و جیغ زدم تعبیرش چیست؟

پاسخ: این رویا بیانگر این است که موجی از اختلافات بین شما و خانواده تان شکل میگیرد که در نهایت باعث می شود شما به بزرگتر خود بی احترامی کنید و یا به تعبیر دیگر این رویا به علامت شکسته شدن حرمت هاست

خالد اصفهانی می گوید :

این رویا برای مردان بیشتر به نشانه ی بی وفا شدن سرد شدن در روابط عاشقانه از بین رفتن امید فحاشی کردن به دیگران دعوا و اختلاف با همسر و یا نامزد و بطور کلی ایجاد شدن تشویش نگرانی و فرا رسیدن ایامی دلهره آور است و برای زنان نیز به علامت جدایی غم رنج کینه انتقام چشم روهم چشمی و خیانت معشوق است

سوال: خواب دیدم گربه ای زرد و زیبا در حال بازیگوشی کردن در حیاط بود و من بهش نزدیک تر شدم وقتی میخاستم بهش دست بزنم ناگهان روی دست راستم ادرار کرد و من زدمش تعبیر چیست؟

پاسخ : این رویا میتواند در زندگی اینده ی شما تنش و اضطراب ایجاد کند و باعث شود چند روزی را کلافه ناامید خسته و عصبانی به زندگی ادامه دهید و حتما برای این مسئله صدقه ای پرداخت

ابراهیم کرمانی می گوید: 

اگر زن بارداری خواب ببیند که گربه و فرقی ندارد با چه رنگ و چه اندازه ای روی شکمش ادرار میکند به این نشانه است که نوزادی مرده به دنیا خواهد آورد که باعث غم و رنج برای صاحب رویاست ، اگر دختری مجرد که صاحب معشوق است خواب ببیند گربه ای روی بدنش ادرار میکند به این علامت است که دیر یا زود رابطه ی عاطفی اش خراب و سرد می شود و که سرانجام آن جدایی است و چنان چه زن و مرد متاهلی خواب ببیند گربه روی دست پا بدن و …آن ها ادرار میکند به این دلیل است که بخاطر موضوعی هر چند ساده به جان هم می افتند از الفاظ رکیک استفاده میکنند و باعث برپا شدن شری بزرگ در خانواده می شوند.

 

در موردن تعبیر خواب ادرار کرردن تعبیرهای مرتبط دیگری وجود دراد که می توانید در این بخش مشاهده و مطالعه فرمایید

تعبیر خواب آب ، تعبیر خواب آبدستان (آفتابه) ، تعبیر خواب آب سرد 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

 1. در خواب دیدم میمون سیاهی در خانه عموی من ادرار میکند ار اطاق پذیرایی به انتهای آشپزخانه رنگ میمون سیاه بود و روبه دیوار نشسته بود من نگران بودم همه جا نجس میشود بعد دیدم پسر عموی من دست میمون را گرفته با خود میچرخاند متوجه او زنی است لباس سیاه پوشیده و پاهای او ناقص است و باپسر عموی من قدم بر میدارد

 2. سلام. لطفا خواب من رو برام تعبیر کنید چون خیلی درگیرم کرده و لطفا این کامنت رو عمومی نکنید. من خیلی کابوس میبینم ولی این خیلی منو ترسوند. من اوایل خواب رو یادم نیست اما از جایی که یادمه تعریف میکنم. من نصفه شب بیدار شدم و رفتم توالت. من در حال دفع ادراد بودم که متوجه شدم همراه با ادرار چیزی شبیه پوست گندم که حالت سبز رنگ داره به صورت ریز ریز دفع میکنم که داخل خواب به پوست بلال تشبیهش کردم و برام عجیب بود و خیلی درگیرش شدم ولی اروم بودم با اینکه میدونستم عجیبه. من اون روز کلاس رانندگی داشتم مطمئن نیستم تو همون حالت داخل توالت خودم گوشی موبایلم رو برداشتم یا کسی بهم داد تا ساعت رو نگاه کنم. داخل صفحه ی گوشی اعکاس تصویر خودم رو دیدم اما یه دفعه یه صورت دیگه بالای صورت خودم دیدم و سریع سرمو اوردم بالا و داخل خواب با صدای بلند شروع کردم به گفتن بسم الله رحمان رحیم و خودمو کشیدم داخل اتاقک روشویی و همینطور که بسم الله الرحمان الرحیم رو فریاد میزدم به توالت نگاه میکردم اما کسی نبود فقط همون لحظه ای که داخل گوشی اون صورت رو دیدم و بعدش دیگه ندیدم و سعی داشتم که در رو باز کنم ولی قفل شده بود و کلیدی روش بود اما اصلا دستشویی ما هیچ وقت کلیدی برای قفل نداره. همچنان بسم الله گفتن رو ادامه دادم تا مادرم از بیرون فریاد زد که در بازه و من یک بار دیگه ارام در رو باز کردم و در باز شد. و با صدای پدر و مادر و خواهرم از خواب بیدار شدم و به شدت با صدای بلند نفس نفس میزدم. لطفا این خواب رو برام تعبیر کنید چون من خیلی کابوس میبینم و امسال من نیمه شب از خواب بیدار شدم و به سقف نگاه میکردم و چند لحظه ای گذشت و برگشتم به پهلو خوابیدم جوری که میتونستم پذیرایی رو ببینم و اون لحظه جسمی شبیه خواهرم رو دیدم که داخل پذیرایی داره از پارچ برای خودش اب میریزه برام عجیب بود چون خواهرم و من داخل یه اتاق میخوابیم و خواهرم به شدت میترسه و شب امکان نداره تنهایی بره داخل هال ولی چون پدر مادرم داخل هال خوابیده بودن گفتم شاید رفته تا پیش اونا بخوابه. چند لحظه ای گذشت و جسم به سمت داخل پذیرایی و جایی که پدر مادرم خوابیدن رفت و من فکر کردم خواهرمه پس بلند شدم برم دنبالش جلوی در به ذهنم رسید نگاهی به تختش بندازم و متوجه شدم خواهرم در تختش خوابه. سریع به هال رفتم و متوجه شدم کسی به جز پدر و مادر اونجا نیست. وقتی مادرم رو بیدار میکردم متوجه شدم صدام در نمیاد و لکنت شدم و تا ساعت های اینده به شدت لکنت داشتم و میلرزیدم و حال خوبی نداشتم. وقتی چند روزی گذشت به حساب اینکه خواب و بیدار بودم گذاشتم اما با دیدن خواب امروزم دوباره ترسیدم. لطفا تعبیرش رو برام بگید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا