تعبیر خواب

تعبیر خواب دیوار – دیدن دیوار در خواب چه مفهومی دارد؟

4.8/5 - (6 امتیاز)
[ type=”blue”]دیدن دیوار در خواب نشان دهنده‌ی حدود، قلمرو، عایق و چارچوب می باشد و به معنی این است که در امور زندگی تان موانعی ایجاد می شوند که اجازه نمی دهند شما موفق شوید. به بیانی دیگر این خواب نشانه‌ی این است که شما بیش از حد به رفتارها و طرز فکر کهنه‌ی خود وابسته هستید و احساس می کنید درگیر آن شده اید. با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب دیوار - دیدن دیوار در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب دیوار – دیدن دیوار در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب دیوار از دیدگاه کارل گوستاو یونگ 

 • اگر در خواب خونی را روی سطح دیوار ببینید یک تلنگر برای شما می باشد و نشانگر شرایطی است که باید با آن مواجه شوید و در این امر راه گریزی نیست .
 • اگر خواب ببینید که در حال پریدن از روی دیواری هستید به معنی این است که می توانید با مشکلات سخت مواجه شوید و در برابر هر مانعی مقاومت کنید و به آسانی موفق خواهید شد .
 • اگرخواب ببینید که در حال خراب کردن و یا شکستن دیواری هستید نشانگر این است که هر مانعی را در مقابل خود ببینید از میان بر می دارید و کمبودهای تان را جبران خواهید نمود ، این خواب نشانه‌ی این است که شما علاقه به رهایی و مستقل بودن دارید .
 • اگر در خواب دیواری خراب شده را ببینید به معنی این است که مشکلات تان را از میان برمی دارید و سختی ها را شکست خواهید داد .

 

تعبیر خواب دیوار

جابر مغربی می گوید:

دیوار به خواب دیدن، مردی بزرگوار است به قدری که بزرگ بود. اگر بیند که دیوار کهنه را نیکو کرد و نیک را خراب نمود، دلیل بر غم و اندوه است.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیوار : شما یک حامی خواهید داشت

دیوار کوتاه : موانع

روی دیوار بودن : بوسیله پشتکارت به محبوب خود دست خواهی یافت

دیوار مخروبه : خطری در کمین یکی از نزدیکان است

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک دیوار : خوشبختی

یک دیوار در حال ساختن : در صنعت و تجارت سود بزرگی نصیب شما خواهد شد .

از روی دیوار می افتید : برای کار سختی که انتظار شما را می کشد روحیه خود را تقویت کنید .

یک دیوار می ریزد : ضررهای شخصی حرفه ای

تعداد زیادی دیوار : خوشبختی

دیوارهای ویران شده : اتمام کامل بعضی از کارها

دیوارها را بلندتر می کنید : یک شانس که هیچ سودی نخواهد داشت .

از یک دیوار بوسیله یک نردبان بالا می روید : شادی

یک دیوار روبروی خانه شماست : دردسر

روی دیوار پر از سوراخ :تحقیر و ناکامی

یک دیوار می سازید : شما خسیس هستید .

 

تعبیر خواب راه رفتن روی دیوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که به راهی می روید و دیواری سر راه شما هست که نمی توانید از آن بگذرید مشکلی خواهید یافت که رفع آن در قدرت خودتان تنها نیست.

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند از روی دیوار راه می رود ، علامت آن است که آینده برایش شادمانی فراهم خواهد ساخت .

اگر خواب ببینید از میان دو دیوار بالا می روید ، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف خود دست به کارهای غیرقانونی می زنید .

اگر خواب ببینید از کنار ستونهای دیواری راه می روید ، علامت آن است که شخص مورد اعتماد شما ، به هنگامی که به او احتیاج دارید شما را تنها خواهد گذاشت .

در سر زمین رویاها آمده:

یک زن خواب ببیند که روی دیوار راه می رود : او یک ازدواج پرسعادت در پیش است .

 

تعبیر خواب بالا رفتن از دیوار

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از دیواری بالا می روید ، نشانه یافتن پاداش و به دست آوردن موفقیت از تلاشی است .

در سر زمین رویاها آمده:

از یک دیوار بالا می روید : از موانع و مشکلات عبور خواهید کرد .

 

تعبیر خواب دیوار - دیدن دیوار در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب دیوار – دیدن دیوار در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب نشستن بر دیوار

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی روی دیوار محکم و استواری نشسته‌ای، یـعـنـی حال و روز تو در دنیا خوب و استوار می‌باشد.

اگر ببینی روی دیوار ایستاده‌ای، یـعـنـی حال و روز تو رو به راه و خوب نمی‌باشد.

اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و آن اسب هم برروی پشت بام خانه یا روی دیوار ایستاده است، یـعـنـی گناهان بزرگ و زیادی انجام خواهی داد.

اگر ببینی از دیوار آویزان شده‌ای، یـعـنـی حال و روز تو آشفته می‌شود و معاش و معیشت تو دچار زوال و نابودی خواهد شد

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دیدید بر دیواری محکم و استوار نشسته اید در موقعیتی که دارید و مطلوب شما است مستقر خواهید شد یا موقعیت خوبی به دست می آورید. اگر دیدید دیواری که روی آن نشسته اید لرزان است موقعیت شما متزلزل خواهد شد.

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید روی دیواری با دیگران نشسته اید و دیوار از سنگینی وزن شما فرو می ریزد ، علامت وقوع تصادفی است که فردی در آن به شدت مجروح می شود .

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند بر دیوار نشسته است و آن دیوار محکم و با قوت است، دلیل کند که حالش در دنیا نیکو و محکم است.

 

تعبیر خواب افتادن از دیوار

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از روی دیوار بر زمین می افتید ، علامت آن است که مسئولیت پروژه ای را به واگذار می کنند که شما شایستگی انجام آن را ندارید و در عمل متوجه می شوید که تلاشهای شما بی نتیجه است .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از دیوار افتاده‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی، و یا حال و روز تو دگرگون می‌شود.

 

تعبیر خواب پریدن از روی دیوار

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از روی دیواری می پرید ، علامت آن است که از موانعی که جلوی راه شما قرار خواهد گرفت ، عبور خواهید کرد .

در سر زمین رویاها آمده:

از روی یک دیوار می پرید : نقشه ها و آرزوهایتان را عملی خواهید کرد .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از روی دیواری پایین پریده و سوار حیوان چهارپائی شده‌ای، یـعـنـی هلاک می‌شوی

اگر خواب ببینید حیوانات مزرعه ای از روی پرچین می پرند ، نشانه آن است که از جایی ناشناس به شما کمک می رسد .

لوک اویتنهاو می گوید :

پریدن از روی آن : پس از کوششهای بسیار شادمانی پایا خواهید داشت

 

[ type=”red”]مطالب مرتبط: تعبیر خواب آجر ، تعبیر خواب سقوط کردن ، تعبیر خواب کوه

 

تعبیر خواب دیوار ساختن

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی دیواری را از خشت و گِل ساخته‌ای، تعبیرش مال و دین و امانت می‌باشد، ‌‌‌‌‌ یا اگر دیوار را از سنگ و آهک ساخته باشی، یـعـنـی فریب دنیا را خورده و به آن مغرور شده‌ای و در فکر آخرت خودت نیستی .

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی دیوار کجی را صاف کرده‌ای یا دیوار خرابی را تعمیر نموده‌ای، یـعـنـی وضع بد تو، خوب و درست می‌شود.

اگر دیدید دیواری را بنا می کنید کاری مفید و موثر انجام می دهید ولی اگر دیدید دیواری نا به جا می سازید کاری خلاف عقل و تدبیر می کنید که گرفتار ندامت و پشیمانی می شوید.

اگر دیدید که در خانه خویش دیوار می سازید روابط خانوادگی خوبی خواهید داشت

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید مشغول ساختن دیواری هستید ، علامت آن است که شما با استفاده از علم اقتصاد و صنعت ، پایه های بدست آوردن ثروت را بنا می کنید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهد یافت .

لوک اویتنهاو می گوید :

ساختن یک دیوار : موانع بر روی راهی که بسوی پیروزی است

امام جعفر صادق (ع) می فرماید:

اگر بیند به دست خود دیوار بنا کرد، اگر دیوار از گل و خشت است، دلیل است بر مال و دین امانت.

 

تعبیر خواب مشت زدن به دیوار

جابر مغربی می گوید:

مشت در رویاهایی ما به چند علامت مختلف است اما تعبیر خواب مشت زدن به دیوار به نشانه ی رفاقت های ماندگار و طولانی ست بعضی اوقات نیز به علامت وفاداری در دوستی و قوی تر شدن رابطه ها می باشد.

اگر ببینی به دیواری مشت میزنی و بر اثر آن زخمی میشوی یا خون ببینی خوب نیست و به نشانه ی مصیبت رنج و از دست دادن یکی از دوستان صمیمی است

اگر ببینی به دیوار مشت میزنی و دیوار را خراب میکنی به این نشانه است که شخصی به شما در میان یک جمع توهین یا بی احترامی میکند

اگر دیدی مرده ای به دیوار مشت می زند به نشانه ی ریاکاری فریب و دورویی است

اگر ببینی خانواده ات پدر یا مادرت در حال مشت زدن به دیوار هستند به این نشانه است که در کارهایی که شروع میکنید بدشانسی می آورید و یا به معنی تاخیر افتادن در امور است

 

تعبیر خواب دیوار - دیدن دیوار در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب دیوار – دیدن دیوار در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب مشت زدن دیگران به دیوار

ابراهیم کرمانی می گوید:

این رویا برای زنان و دختران به معنی آشتی کردن دوستی با افراد جدید رفاقت های طولانی و پایدار و برای پسران و مردان به نشانه ی بدشانسی آوردن در امور از دست دادن دوست صمیمی و در بعضی موارد به علامت شنیدن خبرهای خوشحال کننده می باشد همچنین در سرزمین رویاها آمده است اگر زن بارداری این رویا را تجربه نماید به این نشانه است رقیبان او منتظر فرصتی برای ضربه زدن هستند و باید خیلی مراقب اطرافیان خود باشد

 

تعبیر خواب تخریب دیوار

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی دیوار کهنه‌ای را خراب می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری، ولی اگرجدید و نو باشد، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه و مصیبت می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خشت را از دیوار تراشیده و کنده‌ای، یـعـنـی اموال صاحب دیوار از میان می‌رود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی دیوار را برداشته‌ای، یـعـنـی مردی را به درجۀ بالایی می‌رسانی، ولی اگر دیوار را انداختی، یـعـنـی او را از معاش و معیشت انداخته تا هلاک و نابود شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی بام خانه یا دیوار روی تو افتاده است، یـعـنـی از جایی که امید نداری به تو مال و اموال فراوانی می‌رسد و به خاطر آن شاد و خوشحال شده و درکار تو گشایش بوجود می‌آید .

اگر ببینی دیوار شهر یا دیوار مسجد جامع شهر افتاده است، یـعـنـی حاکم شهر هلاک و نابود می‌شود.

آنلی بیتون می گوید:

خراب کردن دیوار در خواب ، علامت آن است که بر دشمنان خود چیره خواهید شد .

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید روی دیواری با دیگران نشسته اید و دیوار از سنگینی وزن شما فرو می ریزد ، علامت وقوع تصادفی است که فردی در آن به شدت مجروح می شود .

 

تعبیر خواب خراب شدن دیوار مغازه

علامه طباطبایی می گوید:

خرابی دیوار مغازه آشفتگی و عصبانیت دیگران علیه شما را نشان میدهند که ممکن است این خشم بخاطر یک موضوع ساده و کم اهمیت باشد ،امروز در توپ تاپ این سوال مهم کاربران را بدقت بررسی خواهیم کرد پس اگر روز و یا شبی شما نیز چنین رویایی را تجربه کرده اید با این مطلب تا انتها همراه باشید،

استاد مدنی گفته اند:

اگر ببینی دیوار های مغازه ات را کسانی تخریب میکنند و از نزدیک شاهد آن هستی بیانگر این است که در ایام اینده بخاطر تصمیمات و برخوردهای نادرست زیان هایی مالی متحمل می شوی و یا اینکه ممکن است با همسر و معشوق خود بی دلیل مسئله ای پیش پا افتاده را بزرگ کنی و بخاطر آن به عوا و بحث بپردازی ، در واقع روح در ایجا با دیدن چنین رویایی قصد دارد کمک کند منظور از کمک پیشگیری است یعنی زمانی که شم تعبیر را متوجه شدید براحتی میتوانید از بروز مشکل جلوگیری به عمل آورید

 

تعبیر خواب خراب شدن دیوار مغازه ی دیگران

از معبران مختلف به این معناست که آن شخص دیر یا زود با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم خواهد کرد و امید و روحیه اش را در حادثه ای ناخواسته می بازد و شما نیز در ایام آینده از این موضوع آگاه خواهید شد ، اگر فردی که صاحب مغازه بود مرده باشد بیانگر این است که اعضای خانواده ی این شخص شاهد یک اتفاق یا حادثه غم انگیز خواهند بود

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۴ دیدگاه ها

 1. من خواب دیدم از روی دیوار ده یا بیست متری می تونم بپرم پایین بدون اینکه چیزیم بشه بعد هم می تونستم از وسط دیوار به صورت ماورایی عبور کنم (به این صورت کهکه چشمام می بستم و تمرکز می کردم و بعد به طرف دیوار می دویدم و عبور می کردم) و همه خواب هم تو خونه خودم اتفاق می افتاد. در کل انگار تو خواب دشمنی که قسط جون ادم رو داشته باشه دنبالم بود ولی هرگز دستش بهم نمی رسید حتی یکیشونم کشتم. خواهشن تعبیر این خواب چی میشه؟؟

  1. سلام خسته نباشید
   ببخشید من برای یک موضوع خاستگاری نیت کردم وخوابیدم وخواب دیدم که مادرم یک پارچ آب به من داد ومن میخواستم آن را به جای ببرم که سر راهم یک دیوار بود که نمی‌توانستم از آن عبور کنم وکسی که اصلا من نمیدیدمش میخواست به زور پارچ آب را از من بگیرد و من مقاومت میگردم ومدام صلوات می‌فرستادم واخر پارچ آب را به او ندادم ببخشید میشه خواب منو تعبیر کنید

 2. قبلا خواب دیدم دوتا الت تناسلی دارم و روی هر الت تناسلی دوتا الت دیگه بود مثل شاخه درخت ، با دوتا بیضه زیرش تعبیرش چی میشه

 3. سلام من خواب دیدم دیوار کاهگلی در مقابل من قرار گرفته تعبیرش چیست ممنون میشم راهنمایی بفرمایید میخواهم کاری انجام دهم نمی‌دانم چه کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا