تعبیر خواب

تعبیر خواب جنگ + تعبیر خواب جنگ کردن و زخمی شدن

2.8/5 - (5 امتیاز)

تعبیر خواب جنگ چیست؟ بودن در جنگ یا دیدن جنگ در خواب بیانگر این است که شما خیلی کار می کنید شما نیاز دارید که به خودتان استراحت دهید. بین تفکر منطقی تان انگیزه های غیر منطقی تان ( عقل و دلتان) مدام کشمکش وجود دارد یا اینکه ممکن است بیانگر تمایلات جنسی باشد. شما ممکن است بیش از حد تحریک شوید یا تلاش می کنید که امیال غریزی خود را سرکوب کنید. با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب جنگ + تعبیر خواب جنگ کردن و زخمی شدن
تعبیر خواب جنگ + تعبیر خواب جنگ کردن و زخمی شدن

 

تعبیر خواب جنگ کردن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن جنگ در خواب، بر گران شدن کالاها دلالت دارد. جنگ بین اهالی یک شهر با یکدیگر، به بالا رفتن قیمتها ؛ جنگ اهالی با صاحبان سلطه و فرمانروایان، به پایین آمدن قیمتها تعبیر میشود. دیدن جنگ در بین فرمانروایان، بر فتنه و مصیبت و اغتشاش دلالت دارد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی بیند که او جنگ کرد بامردمان یا حیوان با حیوان دیگر هر دو از یک جنس باشند، آن که غالب است بر دشمن ظفر یابد.

منچهر مطیعی می گوید:

چنان چه در خواب زره پوشیده بودید و شمشیر و سپر داشتید یا در سنگر بودید و اسلحه و مهمات به قدر کفایت در اختیارتان قرار داشت خواب شما می گوید که جهت روبه رویی با غم ها و رنج ها و نگرانی ها مجهز خواهید بود. در نفایس الفنون تصریح شده که جنگ در خواب اضطراب و فتنه است.

ابن سیرین می‌گوید:

در جنگ هر کسی پیروز شود در جنگ و جدال زندگی و در بیداری نیز پیروز و برنده است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنان چه در خواب صحنه‌هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانی‌هایی که پیش می‌آید خبر می‌دهد. صرف دیدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی است که در روزهای آینده پیش می‌آید و این تشدید می‌شود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشیم

در نفایس الفنون تصریح شده که جنگ در خواب اضطراب و فتنه است.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن جنگ غم واندوه شود

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن صحنه‌های جنگ در خواب، علامت آن است که بی نظمی و اغتشاش در امور کار و خانواده شما راه خواهد یافت.

خالد اصفهانی می‌گوید:

دیدن مناظر مختلف جنگ مثل خونریزی کشته شدن کودک یا بچه ها کول کردن پدر مادر فرار کردن داد زدن جمع اوری اسلحه زخمی شدن دست و پا یا جانباز شدن در خواب، علامت آن است که بی نظمی و اغتشاش در امور کار و خانواده شما راه خواهد یافت.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب جنگ : اقدام به کارهای مشکل و پر خطر خواهید کرد .
 • به یک جنگ نگاه می کنید : رنج و عذاب
 • در یک جنگ شرکت می کنید : بدشانسی
 • یک جنگ دریایی : موفقیت
 • یک جنگ روی زمین : عمر شما طولانی خواهد بود.
 • یک جنگ با مشت و لگد : شخصی را که دوست دارید به شما خیانت می کند .
 • بی اهمیتی را گم می کنید .
 • خواب یک فیلم جنگی : شادی

 

تعبیر خواب رفتن به جنگ بدون سلاح

منوچهر مطیعی می گوید:

چنان چه جنگی در خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتید اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بودید خواب شما می‌گوید که تنها می‌ مانید و در مشکلی که پیش می‌آید هیچ دستی دست شما را نمی‌گیرد.

 

تعبیر خواب زخمی شدن در جنگ

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

مجروح شدن در خواب خوب است و نباید نگرانی ایجاد کند. این نشان این است و گویای این که غم و اندوه شما پایان یافته و آشتی و امنیت خانوادگی است و نباید نگران شوید.

 

تعبیر خواب پیروز شدن در جنگ

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ پیروز شده است، علامت آن است که میان افراد خانواده شما صلح و صفا برقرار خواهد شد.

در سر زمین رویاها آمده:

شما در جنگ برنده می شوید : آینده شما خوشایند خواهد بود .

 

تعبیر خواب شکست خوردن در جنگ

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ شکست خورده است، علامت آن است که منافع شخصی شما به خطر خواهد افتاد.

در سر زمین رویاها آمده:

شما در جنگ شکست می خورید : 1- بی احتیاطی دیگران باعث رنج شما خواهد شد 2- کاغذهای

 

تعبیر خواب جنگ + تعبیر خواب جنگ کردن و زخمی شدن
تعبیر خواب جنگ + تعبیر خواب جنگ کردن و زخمی شدن

 

تعبیر خواب رفتن به جبهه جنگ

حضرت یوسف (ع) می گوید:

دیدن خود در جنگ وخصومت از دشمنان حذر باید نمود و زبان از غیبت خلق نگهدارد تا آزار حاصل نگردد

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر دختری خواب ببیند نامزدش به جنگ می‌رود، علامت آن است که درباره شخصیت نامزد خود خبر دردناکی خواهد شنید.

در سر زمین رویاها آمده:

یکی از عزیزانتان به جنگ می رود : ناکامی روحی

شما به تنهائی با همه می جنگید : کارها به میل شما به پایان می رسند .

 

تعبیر خواب ارتش در حال جنگ

لیلا برایت می گوید:

ارتش در حال جنگ، بیانگر ثروت بزرگ می‌باشد و رژه ارتش، معنایش موفقیت در مسائل مالی می‌باشد.

کتاب سرزمین رویاها آمده:

یک ارتش در حال جنگ: خیانت و رنج

 

تعبیر خواب جنگ جهانی

لیلا برایت مى‌گوید:

دیدن جنگ جهانى در خواب، نشانه‌ى پیشامدهاى غیرمنتظره است.

 

تعبیر خواب جنگ و خونریزی

حضرت امام صادق (ع) می فرمایند:

 • اگر در خواب دیدی دیاری که در آن زندگی میکنی توسط دشمن اشغال می شود یا جنگ و کشت و کشتار به پا می شود این به نشانه ی قصورت کردن شما در حق پدر مادر و یا بزرگتر هاست تعبیر این رویا شکسته شدن حرمت ها و بزرگترین معنی که می توان برای آن آورد سبک شدن گناهان صغیره می باشد
 • اگر دیدی که برای سایر کشورها چنین اتفاقی می افتد و دشمن کشورهای همسایه را هدف حمله قرار می دهد تعبیر کوچ یا مسافرت بی موقع صاحب رویا به شهر دیگر است ممکن است این سفر بخاطر انواع مشکلات فرار از گرفتاری ها و ..باشد.

 

تعبیر خواب جنگ و کشته شدن

دانیال پیامبر می فرمایند:

اگر ببینی در جنگ نابرابر کشته می شوی تعبیر زیاده روی کردن صاحب رویا در بعضی اموری است که به خیال خودش گناه صغیره محسوب میشوند مثلا نگاه کردن به نامحرم،ناراحت کردن پدر مادر،رنجاندن دوست اقوام یا آشنا و …باشد در واقع سبک شمردن چنین اعمال زشتی منجر می شود این هشدار به صورت یک رویا در ذهن شما بدل شود.

 

تعبیر خواب کارزار

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن کارزار در خواب، دلیل طاعون است. اگر بیند در کارزار دشمن را قهر نمود، دلیل که از علتِ طاعون برهد. اگر بیند دشمن بر وی غالب شد، دلیل که در آن علت بماند.

 

مطالب مرتبط با موضوع اصلی

تعبیر خواب توپ جنگی ، تعبیر خواب ارتش و لشگر ، تعبیر خواب سرباز

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا