تعبیر خواب

تعبیر خواب ساعت – دیدن ساعت مچی در خواب چه تعبیری دارد؟

4.3/5 - (3 امتیاز)

انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب ساعت

تعبیر خواب ساعت - دیدن ساعت مچی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساعت – دیدن ساعت مچی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ساعت چیست؟ دیدن ساعت در خواب بیانگر اهمیت زمان در یک موقعیت بیداری است. شما ممکن است از این حس نگرانی کنید که به اطراف خود تسلط ندارید. ذهن شما ممکن است گرفتار فرجه هایی باشد که دارید یا گرفتار مسئله ی حساسیت زمان باشد. زمان آن رسیده که شما پا در ره نهاده و فعالیت هایتان را سریع تر کنید. همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب ساعت

آنلی بیتون می گوید:

دیدن ساعت در خواب ، نشانه خطر از سوی دشمنان است . شنیدن ضربه های ساعت دیواری در خواب ، علامت مرگ دوستی است و شنیدن اخبار ناخوشایند .

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • ساعت با عقربه‌های از کار افتاده: مرگ
 • ساعت با عقربه‌های در حال کار:  زمانی که رو به اتمام است، وضعیت اضطراری
 • تیک تاک کردن ساعت: ممکن است به قلب اشاره کند، زندگی که هر ثانیه‌اش از دست می‌رود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • در رویاهای ما ساعت دوستی است صدیق که دروغ نمی گوید ولی ممکن است اشتباه کند.
 • ساعت هشداری است به بیننده خواب درباره نقشی که در جامعه و وظیفه ای که از جهت شخص خویش دارد.
 • اگر دیدید ساعت متعلق به دیگری را برداشته‌اید به کسی خیانت می‌کنید و اگر دیدید کسی ساعت شما را برداشته و باز پس نمی‌دهد حقی از شما ضایع می‌گردد.

خانم ایتانوس می گفت:

ساعت برای جوان و نوجوان پدر و مادر است که دائم تذکر می دهند و می گویند این کار را بکن و این کار را نکن. کجا بودی؟ و کجا می خواهی بروی؟و باز خواست می کنند که چرا دیرآمدی یا وقت کار و مدرسه گذشته است. برای زن جوان مادر شوهری است دل سوز و مهربان که بر مبنای دل سوزی و علاقه مندی ایراد می گیرد و تذکر می دهد، برای مردان جوان کار فرمای سخت گیر و علاقه مند به نظم و ترتیب در کار است و برای مرد احساس مسئولیت نسبت به شخص خودش و جامعه و خانواده. ب

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب ساعت : اضطراب و پریشانی .
 • یک ساعت بدست دارید : یک ضرر در کار
 • یک ساعت جیبی دارید : پول به جیبتان می آید.

 

تعبیر خواب ساعت بزرگ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن ساعت بزرگ: زندگی شخص، اینکه چقدر زمان برای او باقی مانده است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بیننده خواب ساعت بزرگی مانندساعت برج لندن ببیند خواب او خبر می دهد که در تشکیلات عظیمی به خدمت گرفته می شود یا وظیفه ای بسیار بزرگ به عهده او محول خواهند کرد. اگر دیدید که ساعت کار نمی کند و خراب است نقصی در کار خودتان هست و در جائی اهمال کرده و قصور کرده اید.

 

تعبیر خواب ساعت شنی

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن ساعت شنی در خواب بیانگر این است که زمانتان در حال تمام شدن است. این ممکن است فرجه ای باشد که مجبورید برای مدرسه یا کارتان به آن برسید.

 

تعبیر خواب ساعت دیواری

آنلی بیتون می‌گوید:

شنیدن ضربه‌های ساعت دیواری در خواب، علامت مرگ دوستی است و شنیدن اخبار ناخوشایند.

 

تعبیر خواب ساعت - دیدن ساعت مچی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساعت – دیدن ساعت مچی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ساعت خراب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر دیدید که ساعت کار نمی‌کند و خراب است نقصی در کار خودتان هست و در جایی اهمال کرده و قصور کرده‌اید.
 • اگر دیدید صفحه ساعت شما سیاه است و هیچ رقمی بر آن دیده نمی‌شود با مسئله ای بغرنج روبه رو خواهید شد که قادر به حل آن نیستید.
 • اگر دیدید ساعتی را خودتان خراب کردید و نتوانستید دوباره آن را به کار بیندازید دوست خوبی را از خود می‌رنجانید و موجب قطع رابطه صمیمانه ای می‌شوید.

 

تعبیر خواب ساعت جیبی

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • دیدن یا انداختن ساعت جیبی در خواب بیانگر این است که شما خیلی نگران زمانید. شما با زمان زنجیر می شوید( درگیر می شوید) کمی خود را رها کنید.
 • دیدن ساعت جیبی در خواب بیانگر تفکر دمده و نگرش قدیمی شماست. شما در قرون وسطا زندگی می کنید ساعت جیبی ممکن است نمادی از ضربان قلب انسان باشد پس بیانگر بعد احساسی زندگی شماست.

 

تعبیر خواب تعمیر ساعت

در سر زمین رویاها آمده:

 • شما ساعت ساز هستید : کار بسیار سختی در انتظار شماست .
 • در حال تعمیر ساعت هستید : مراقب رقیب باشید.

 

تعبیر خواب خریدن ساعت

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک ساعت جیبی میخرید : یک سفر به خارج از کشور در پیش دارید .
 • شما ساعت میخرید : شادی و آرامش .
 • ساعت میفروشید : ناکامی

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن ساعت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدید که کسی ساعتی به شما داد یا ساعتی خریدید نشان آن است که با دوست خوبی آشنا می‌شوید که راهنمای شما خواهد شد و تذکرهای مفید می‌دهد و اشتباهات شما را متذکر می‌شود.

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک زن در خواب ببیند که به او ساعت هدیه میکنند: خوشبختی .
 • یک دختر جوان خواب ببیند که به او ساعت هدیه میکنند : از او تقاضای ازدواج خواهد شد.

 

تعبیر خواب ساعت - دیدن ساعت مچی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساعت – دیدن ساعت مچی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ساعت مچی

دیدن ساعت مچی: محدودیت‌هایی که خود را گرفتار آن‌ها کرده‌ایم، وظیفه شناسی و زمان بندی، درک فرق میان حالات اضطراری و وقت زیاد داشتن.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب دیدید که ساعت همیشگی خویش را به مچ دست بسته‌اید یا در جیب دارید خواب شما می‌گوید در کارهایتان دقت عمل نداشته و روی سهل انگاری و اهمال فرصت‌هایی را از دست می‌دهید.

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن ساعت مچی در خواب ، نشانه آن است که معاملات شما با پیروزی همراه خواهد بود .
 • اگر خواب ببینید برای دریافت زمان به ساعت مچی خود نگاه می کنید ، نشانه آن است که کوشش و تلاشهای شما را در اثر رقابت به شکست می انجامد .

لیلا برایت می‌گوید:

 • دیدن ساعت مچى در خواب، نشانه‏ دیدار از دوستان قدیمى است.
 • دیدن ساعت مچى در دست خودتان، نشانه‏ انجام کارهاى بیهوده است.
 • دیدن ساعت مچى در دست دیگران، نشانه‏ پیشرفت در انجام کارها است.

 

تعبیر خواب گم کردن ساعت مچی

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی خواب ببیند ساعت مچی خود را گم کرده است ، نشانه آن است که آشفتگیهای خانواده او را ناراحت و اندوهگین می سازد .

 

تعبیر خواب دزدیدن ساعت مچی

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب از جایی ساعتی بدزدید ، نشانه آن است که دشمنی سرسخت به خوش نامی و شهرت شما حمله خواهد کرد .

 

تعبیر خواب ساعت - دیدن ساعت مچی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساعت – دیدن ساعت مچی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شکستن ساعت مچی

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید ساعت مچی شما به زمین می افتد و می شکند ، نشانه آن است که به اضطراب و پریشانی دچار خواهید شد .
 • اگر خواب ببینید شیشه ساعت مچی شما به زمین می افتد ، نشانه آن است که در امور زندگی و انجام کارهای خود بی دقت خواهید بود

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن ساعت مچی

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید به کسی ساعت مچی هدیه می دهید ، نشانه آن است که از تفریحات پست و زودگذر پرهیز خواهید کرد .

لیلا برایت می‌گوید:

هدیه دادن ساعت مچى در خواب، نشانه‏ داشتن روزهاى خوب است.

 

تعبیر خواب ساعت زنگ دار

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن یا شنیدن یک ساعت زنگدار در خواب بیانگر نگرانی و تعلق خاطر به زمان است. شما می ترسید که زمان کافی برای رسیدن به اهدافتان و تکمیل اهدافتان را نداشته باشید.

 

اگر دوست دارید از مطالب دیگر ما دیدن فرمایید

تعبیر خواب اتاق ، تعبیر خواب اسباب خانه ، تعبیر خواب خانه تکانی

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۳ دیدگاه ها

 1. سلام،من سه شب پشت سرهم روز شب نیمه شعبان هم بود،شب اول خواب دیدم یک ایینه و شانه سفید جزئ وسایلم دارم،شب دوم دیدم یک ساعت نقره ای مردانن ویک ساعت نقره ای زنانه درون کیف شخصیم داشتم ونمیدانستم مال چه کسی است.وشب سوم دیدم لباس کودک باچرخ خیاطی میدوزم.

 2. سلام من یه خانم متاهل هستم خواب دیدم توروستامون توهمون محلی که چندسال پیش آشغال می ریختن داشتم آشغال جمع میکردم ولی بعضی آشغال بودن وبعضی وسایل نو ومن کفش پام نبود واونجا پرازسوزن بود ولی نزاشتم سوزن توام بره لطفا جواب بدین ؟

 3. سلام من یه ساعت مچی طلایی دارم . تو خواب دیدم ماه محرم هستش من پیرهن سیاه آستین کوتاه می‌پوشم بعد یهو یاد ساعت مچیم میوفتم ولی هر چی میگردم پیدا نمیکنم بعد چند دقیقه خانمم از بیرون میاد و ساعتمو بهم میده . میشه بگین تعبیرش چی هستش . لطفا ممنون میشم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا