تعبیر خواب آبیاری کردن – معنی دیدن آبیاری در خواب

تعبیر خواب آبیاری - معنی دیدن آبیاری در خواب

تعبیر خواب آبیاری – معنی دیدن آبیاری در خواب

آبیاری به معنای دادن جانی دوباری به گیاهان و باغ‌ هاست و دیدن آبیاری در خواب علاوه بر نیکو بودن رهایی از غم و رنج را در پی خواهد داشت.تعبیر خواب آبیاری باغ و باغچه و زمین کشاوری و همچنین آب دادن به گل بسته به شرایطی از جمله اینکه با آب رود یا جوی یا چاه آبیاری کرده در کل تعبیر خواب آبیاری باغ، زمین و گل برای شخص بیننده خواب خوب است

 

تعبیر آب دادن به باغ

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

آب دادن باغ و کشت، از جوی ها و رودها، دلیل کند بر مال و رستگاری از غم و اندوه

 

تعبیر خواب آبیاری زمین کشاورزی

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

  • اگر آبیاری زمین بعد از تشنگی آن باشد، به خوشی و شادمانی بعد از ناراحتی و اندوه، رفع نیاز و ثروتمند شدن بعد از فقر، دستیابی به علم و دانش از دست رفته، دلالت دارد
  • ممکن است آبیاری به اصلاح امور دینی شخص و صاحب اخلاق پسندیده شدن در زندگی تعبیر شود.
  • اگر کسی ببیند که از یک جوی آب، زمینی را آبیاری میکند، به خیر و بهرهای زیاد دست مییابد و از زندگی خوب و آرامی بهرهمند میشود.

 

تعابیر  مرتبط با تعبیر خواب آبیاری

تعبیر خواب آب کدر و کثیف، تعبیر خواب آب گل آلود 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب آبیاری – معنی دیدن آبیاری در خواب
لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

مطالب متنوع دیگر