تعبیر خواب

تعبیر خواب چاه + تعبیر خواب چاه کندن و افتادن در چاه

4.8/5 - (5 امتیاز)

تعبیر خواب چاه – معنی چاه کندن در خواب چیست؟

تعبیر خواب چاه + تعبیر خواب چاه کندن و افتادن در چاه
تعبیر خواب چاه + تعبیر خواب چاه کندن و افتادن در چاه

تعبیر خواب چاه چیست؟ به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب های ما مکر و حیله است و چون به طور سنتی و عرفی مکر و حیله به زن بر می گردد و صحیح یا غلط زن را منشا نیرنگ و دوروئی و ریاکاری دانسته اند اما معبران امروزی معتقدان چاه منبع علم است و هر کس در خواب چاه آب ببیند عالم می شود و روزی حلال کسب می کند. با ما همراه باشید.

 

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

 • دیدن چاه در خواب بیانگر توانایی‌ها و استعداد‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده است. این چاه نمادی از عمق احساسات شماست. ممکن است مخزن احساسات شما باشد و اینکه چگونه تلاش می‌کنید آن‌ها را سرکوب کنید.
 • خواب دیدن اینکه شما در چاه می‌افتید، بیانگر از دست دادن کنترل احساستان است.
 • خواب دیدن اینکه چاه خشک است بیانگر این است که پوچی عاطفی در زندگی‌تان وجود دارد. شما از درون حس خالی بودن می‌کنید و نیاز دارید به چیزی دارید که احساس خالی بودن شما را پر کند.

 

تعبیر خواب چاه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن چاه در خواب، بر شش وجه است.

اول: زن،

دوم: کنیزک،

سوم: عالم،

چهارم: توانگری وثروت،

پنجم: مکر،

ششم: مکر و حیله

مرد چاه کن در خواب دلیل برمکر و حیله است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

چاه در اصل، تاویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند، دلیل که زن خواهد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب، چاه آبی را در خانه یا زمینش ببیند، بعد از تنگدستی و ناراحتی به راحتی و خوشی میرسد و از جایی، سود و منفعتی به او میرسد که خود انتظار آن را ندارد. هرکس چاه زمزم را در خواب ببیند و از آب آن بیاشامد، نیازهایش برآورده میشود

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک چاه : فراوانی در همه امور
 • یک چاه لبریز : شکست در کار
 • یک چاه می کنید : بدبختی
 • در حیاط خانه شما یک چاه وجود دارد : خوشبختی بزرگ .
 • یک مرد مجرد خواب یک چاه پراز آب ببیند : او بزودی ازدواج خواهد کرد .
 • یک چاه خیلی عمیق : ثروت

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب آب ، معنی دیدن آب در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب چاه کندن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که چاهی را در زمین میکَنَد، به اندازهی عمق آن چاه پول به دست میآورد. کندن زمین، بر مکر و فریب نیز، دلالت دارد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی در جای آشنایی چاه حفر می‌کنی، یـعـنـی بر نزدیکان و آشنایان مکر و حیله ترتیب می‌دهی.

امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند:

تعبیر مرد چاه کن، مکر و حیله است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی چاهی حفر کرده‌ای و خیلی سریع به آب رسیدی، یـعـنـی زن بیمار شده و اموال خود را در روزهای بیماری مصرف می‌کند

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی چاه کندی ولی به آب نرسیدی، یـعـنـی با زن فقیری ازدواج می‌کنی.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی برای کس دیگری چاه حفر می‌کنی، یـعـنـی واسطه بین دو نفر برای ازدواج کردن می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در کندن چاه کسی تو را کمک می‌کند، یـعـنـی کسی واسطه ازدواج بین تو و زنی می‌شود و سعی می‌کند با حیله و حقه او را به تو بدهد (زیرا کندن چاه مکر و حیله است، همان‌طور که مثل می‌زنند: “فلانی برای فلانی چاه میکَند”، یعنی با او مکر و بدی می‌کند).

[با توجه به تعبیرهای بالا می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که احتمالاً منظور تعبیر کنندگان این بوده است که اگر چاه را به قصد رسیدن به آب کنده باشی، تعبیرش زن و ازدواج می‌باشد، در غیر اینصورت تعبیرش مکر و حیله است.]

 

تعبیر خواب خوردن آب چاه

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از چاهی آب می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال زن مصرف می‌کنی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی آب خنک و گوارای چاه را می‌خوری، یـعـنـی از زن به تو خیر و منفعت می‌رسد.
 • اگر ببینی از آب بدمزۀ چاهی می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال زن را با کراهت می‌گیری.
 • اگر ببینی از آب گرم چاه می‌خوری، یـعـنـی به خاطر مال و اموال زن، مورد ظلم و جفا قرار می‌گیری، ‌‌‌‌‌
 • ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: بیمار می‌شوی

در سر زمین رویاها آمده:

به دیگران برای نوشیدن آب چاه می دهید : شانس و خوشبختی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

نوشیدن آب از چاه: سلامتی و نیرو

 

تعبیر خواب چاه + تعبیر خواب چاه کندن و افتادن در چاه
تعبیر خواب چاه + تعبیر خواب چاه کندن و افتادن در چاه

 

تعبیر خواب افتادن در چاه

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی ببیند که در چاهی افتاده است و راهی برای نجات ندارد، فریب خواهد خورد و شدت آن نیرنگ و فریب، بستگی به عمق و وسعت آن چاه دارد.

جابر مغربی می گوید:

اگر درچاه افتاد، دلیل که در مکر و حیله افتد.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید در چاهی افتاده‌اید، علامت آن است که نومیدی شما را در بر خواهد گرفت.

در سر زمین رویاها آمده:

در یک چاه می افتید : گرفتاری و ناراحتی در آینده

یکنفر را به داخل چاه می اندازید : مرگ برای ببینده خواب .

 

تعبیر خواب افتادن در چاه فاضلاب

ابن سیرین می گوید:

اگر کسی ببیند که در چاه فاضلاب و توالت خانه خودبیفتد بیانگر آن است که مال خویش را هزینه کند و اگر ببیند که در آنجا بیفتاد یا درچاه فاضلاب بیفتاد، دلیل کند که مال کسی به غضب ستاند.

 

تعبیر خواب خوردن آب چاه فاضلاب

معبران می گویند:

اگر ببینی به هر دلیلی مثلا بخاطر تشنگی و یا از روی عمد از این آب آلوده نوشیدی به این نشانه است که رزق و روزی حرام یا نادرست کم کم راه به زندگی شما پیدا میکند و ممکن است دست به کارها و رفتارهای اشتباه و خطرناک بزنید و خود را به دردسر بیندازید

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب آب زلال ، معنی دیدن آب زلال در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب افتادن بچه در چاه

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر مادری خواب ببیند پسرش در چاه افتاده است، نشانه آن است که از زیان و بیماری، شدیدأ اندوهگین خواهد شد. اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد، نشانه آن است که خطر از کنار گوش او خواهد گذشت.

 

تعبیر خواب آب چاه

ابن سیرین گوید:

آب چاه در خواب مال زن است.

اگر بیند کسی چاه کند و آب برنیامد، دلیل که زنی درویش خواهد.

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر بیند آب چاه بسیار بود، دلیل که زن جوانمرد و سخی است.
 • اگر بیند آب چاه اندک است، دلیل که زن سفله و دون است.
 • اگر بیند چاه بکند و آب زود برآمد، دلیل که زن بیمار شود و مال خود در بیماری بخورد،
 • اگر از چاه آب سیاه برآمد یا کبود، دلیل که غم و اندوه به وی رسد و اگر بیند از چاه آب سفید برآمد، دلیل که میراث یابد.
 • اگر بیند که آب چاه در زیرزمین فرو رفت و هیچ نماند.، دلیل که زن هلاک شود و مالش تلف گردد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چاه اگر آب داشته باشد و بدانیم که آن چاه آب دارد مالی اندوخته به ما می‌رسد. مرحوم مجلسی نوشته آب چاه روزی حلال است.

معبران در مورد این خواب گویند:

اگر بیند باغ را آب همی داد، دلیل که با زن خود مجامعت کند. اگر بیند آب برچاه آمد و روان شد، دلیل کند که زنی توانگر به زنی خواهد و از آن زن او را مال و نعمت حاصل شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند باغ را آب همی داد، دلیل که از مالی که حاصل کرده است زن خواهد، یا کنیزک خرد.

اگر بیند آب برچاه آمد و روان شد، دلیل کند که زنی توانگر به زنی خواهد و از آن زن او را مال و نعمت حاصل شود

در سر زمین رویاها آمده:

 • آب کثیف در یک چاه : اموال خود را از دست خواهید داد.
 • یک چاه پراز آب تمیز : شانس و خوشبختی
 • از آب چاه به حیوانات می دهید : علامت از دست دادن همسر یا فرزند

 

تعبیر خواب چاه + تعبیر خواب چاه کندن و افتادن در چاه
تعبیر خواب چاه + تعبیر خواب چاه کندن و افتادن در چاه

 

تعبیر خواب بیرون کشیدن آب از چاه

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید از چاهی آب بیرون می‌کشید، علامت آن است که استعدادهای شما شکوفا خواهد شد.

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی آب از چاه بیرون می‌کشی، یـعـنـی با مکر و حیله مال و اموال جمع می‌کنی، مخصوصاً اگر چاه را خودت کنده باشی.
 • اگر ببینی با «دلو» آب می‌کشی و در کوزه می‌ریزی، یـعـنـی از مال خودت به خوبی نگهداری می‌کنی.
 • اگر ببینی آن آب را به روی زمین ریختی، یـعـنـی اموال خود را در راه خیر خرج می‌کنی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی دلو را به داخل چاه انداخته تا آب برداری، ولی طناب آن پاره شد و دلو به داخل چاه افتاد، یـعـنـی صاحب فرزند معلول و ناقص می‌شوی

در سر زمین رویاها آمده:

از یک چاه آب می کشید : موفقیت و سود مالی

 

تعبیر خواب چاه نفت

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید در چاه نفتی مشغول کار هستید، علامت آن است که در اثر استفاده نابجاه از انرژی خود تسلیم بدبختی خواهید شد.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب افتادن در آب گل آلود و دیدن آب گل آلود در خواب

 

تعبیر خواب چاه خشک

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن چاهی خشک در خواب، علامت آن است که بیگانگان با جلب اعتماد شما ثروت و دارایی شما را غارت می‌کنند.

در سر زمین رویاها آمده:

یک چاه خشک : کارهای شما شکستها و ضررهای متعددی را تحمل خواهند کرد .

لوک اویتنهاو می گوید:

چاه خشکیده: غم و غصه

 

تعبیر خواب چاه بزرگ در مزرعه

در سر زمین رویاها آمده:

اگر متاهل هستید و خواب یک چاه بزرگ دریک مزرعه را ببینید : تولد یک بچه که در همه امور استعداد خواهد داشت .

 

تعبیر خواب بستن دهانه چاه

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید دهانه چاهی را مسدود می سازید ، علامت آن است که نقشه های دشمنان ، نقشه های شما را نافرجام می گذارد .
 • دیدن چاهی که پمپی بر دهانه آن نصب شده است ، علامت آن است که برای رسیدن به خواسته های خود از فرصتهایی مناسب سود خواهید بود .

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام ممنونم از برنامه خوب شما
  خانم من خواب دید که چایی می کنند و ان چاه خشک بوده
  و مرا داخل چاه می گذارن و درش را می بندن
  ممنون می شوم جوابم را بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا