تعبیر خواب

تعبیر خواب نهنگ – دیدن نهنگ در خواب چه تعبیری دارد؟

3.4/5 - (5 امتیاز)

تعبیر و معنی دیدن نهنگ در دریا

تعبیر خواب نهنگ چیست؟ دیدن نهنگ در خواب بیانگر شهود و آگاهی است. شما با روان و حس معنویت خود سازگارید. تعبیر دیگر این است که نهنگ نمادی از رابطه یا پروژه ی کاری است که ممکن است از نظر مدیریت کردن، خیلی برای شما بزرگ باشد و از پسش بر نیایید. در ادامه برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید.

تعبیر خواب نهنگ - دیدن نهنگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب نهنگ – دیدن نهنگ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نهنگ (بالن)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • بالن با کسر (لام) از بزرگترین آبزیان زنده زاست که در فارسی آن را نهنگ می نامیم.
 • معبران سنتی نهنگ یا بالن را به دزد تعبیر کرده اند و در نفایس الفنون دشمن نوشته شده.
 • رو به رو شدن در دریا یا بالن یا نهنگ مواجه با دشمنی است قوی و تیز چنگ یا امری خطیر و سرنوشت ساز رخ به رخ قرار می گیرید.
 • چنانچه در خواب ببینید که از مقابل نهنگ گریختید خواب شما می گوید از خطر می رهید و دشمن ( اگر دارید) نمی تواند به شما آسیب برساند ولی تداوم فرار تشویش و دلهره ای است که چندی در زندگی شما ادامه خواهد داشت.
 • اگر بیننده خواب ببیند که نهنگ را به دنبال خود می کشد چندی با مشکلات دست و پنجه نرم می کند و دستخوش نگرانی و تشویش می شود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن نهنگ در خواب، دلیل بر مردى دزد است. اگر بیند نهنگ او را به سوى آب کشید و غرق کرد، دلیل که در آب غرق شود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن نهنگ در خواب، بر ناراحتی و اندوه، بلا و مصیبت و خشم خداوند دلالت دارد

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند نهنگ او را فرو برد، دلیل که ماهى او را هلاک کند.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک نهنگ : یک دوره بسیار خوب در زندگی شما شروع می شود.

به یک نهنگ نگاه می کنید : یکنفر کینه خود را از شما پنهان می کند.

 

تعبیر خواب نهنگ - دیدن نهنگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب نهنگ – دیدن نهنگ در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب نهنگ در دریا

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید نهنگی به یک کشتی نزدیک می شود ، علامت آن است که با قبول کردن وظایف متعدد ، ثروتی از کف می دهید.
 • اگر خواب ببینید نهنگی به کشتی نزدیک می شود و ناگاه محو می گردد ، علامت آن است که وظایفی که به عهده گرفته اید با موفقیت به سرانجام خواهید رساند.
 • اگر خواب ببینید نهنگی کشتی را واژگون می سازد ، علامت آن است که به گرداب مصیبتها خواهید افتاد.
 • دیدن نهنگ در خواب، علامت ضرر مالى است. اگر در خواب مشاهده کنید نهنگى کشتى را واژگون مى‏کند، به این معنا است که اتفاقات ناگوارى پیش رو دارید.

 

بیشتر بخونید: تعبیر خواب آب دریا ، تعبیر دیدن آب دریا در خواب نشانه چیست؟

 

تعبیر خواب گاز گرفتن نهنگ

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند نهنگ او را گاز گرفت، دلیل که از دشمن مضرت بیند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند با نهنگ جنگ نمود و بر وى غالب شد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر غالب نشد به خلاف این است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدید نهنگ شما را گاز گرفت دشمن به شما آسیب می رساند

 

تعبیر خواب خوردن گوشت نهنگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید که گوشت نهنگ را می خورید و بالنی را قطعه قطعه کرده و سهمی نیز به شما داده اند خواب شما می گوید میراث می برید و کسی می میرد که ما ترک او متعلق به شما خواهد شد.

ابراهیم کرمانی می گوید:

خوردن گوشت نهنگ همان طور که گفته شد میراث است اما دیدن پوست و استخوان او خوب نیست.

شیخ طوسی می گوید:

 • اگر ببینی گوشت نهنگ را پختی و خوردی به این معنی است که هیچ میلی برای انجام وظایفی که بر عهده ی شما گذاشته اند ندارید
 • دادن گوشت نهنگ مرده به دیگران در خواب خوب است و به معنای این باشد که قراردادهایی سودآور خواهید بست و در زندگی لذت های فراوانی خواهید برد از بین بردن بچه های این موجود به این علامت است که دشمنانی بزرگ در نزدیکی شما هستند

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب تمساح ، دیدن تمساح در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب صید نهنگ

در سر زمین رویاها آمده:

به صید نهنگ می روید : پول از دست رفته را بدست می آورید.

یک نهنگ صید می کنید : یک دشمن درصدد صدمه زدن به شماست.

 

تعبیر خواب کشتن نهنگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که در دریا بالن یا نهنگی دیدید و او را کشتید مثل تعبیر سوار شدن بر نهنگ بر مشکلات یا دشمن چیره می شوید و در کار خود توفیق بزرگ بدست می آورید.

در سر زمین رویاها آمده:

یک نهنگ را می کشید : شانس

 

تعبیر خواب نهنگ - دیدن نهنگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب نهنگ – دیدن نهنگ در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب نهنگ مرده

حضرت امام جعفر صادق می فرمایند:

اگر ببینی نهنگی در ساحل مرده است به نشانه ی مرد دزدی است که قصد ضربه زدن به شما را دارد همچنین در بیشتر موارد به معنای دوستان پلیدی است که از دشمن بدتر هستند

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آب خروشان و معنی دیدن آب رودخانه در خواب

 

تعبیر خواب سوار شدن بر نهنگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن نهنگ در خواب به این علت که از آبزیان است میمون و مبارک می تواند باشد بخصوص اگر در خواب ببینید که بر آن سوار شده اید و می روید.

اگر در خواب دیدید که بر پشت بالن سوار شده اید بر مشکلات و دشواری ها غلبه می کنیدو چنانچه دشمنی دارید او را شکست می دهید

 

تعبیر خواب نهنگ در ساحل

حضرت امام جعفر صادق می فرمایند:

دیدن نهنگ در نزدیکی ساحل  به معنای مردی بد صفت از میان دوستان است که نیت شومی در سر دارد شخصی است که میتواند بصورت تدریجی باعث خطر شود می تواند دین ایمان و اعتقادات صاحب رویا را سست و حتی نابود کند

محمد ابن سیرین می گوید:

اگر ببینی نهنگی در حال نزدیک شدن به ساحل دریاست و شما در حال تماشا کردن این منظره هستید به این معنا است که مال یا دارایی خود را در یک معامله نابرابر از دست خواهید داد

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب آبتی – معنی دیدن آبتنی در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب پرواز نهنگ 

تعبیر گری می گوید:

خواب دیدن اینکه نهنگ پرواز می کند نمادی از حس عمیق آزادی از پایین آوردن یک دیوار احساسی است. شما حس می کنید که وزن زیادی را بلند کرده اید

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. با سلام و خسته نباشید
  خاب دیدم با نهنگ در رابطه یا یک دوست صحبت میکردم
  تعبیر چه میتونه باشه ؟
  ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا