خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب چرخ – معنی دیدن چرخ در خواب چیست؟

تعبیر خواب چرخ – معنی دیدن چرخ در خواب چیست؟

تعبیر خواب چرخ چیست؟ دیدن چرخ در خواب بیانگر تکامل و امتداد موقعیتی آشناست. خواب ممکن است به شما بگوید که در زندگی و روتین روزمره تان تکراری می شوید. شما در یک دایره دور خود می چرخید و به هیچ جا نمی رسید نیاز دارید که گاهی طبق خواسته های لحظه ای تان دست به عمل بزنید.

 

تعبیر خواب چرخ - معنی دیدن چرخ در خواب چیست؟

تعبیر خواب چرخ – معنی دیدن چرخ در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب چرخ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چرخ در خواب گردونه زندگی است. چرخ و گردونه نظام کارند و بالاخره چرخ در خواب های ما نماینده مجموع چیزهایی است که به آن ها اتکا داریم و می بالیم.

دیدن چرخ به تنهایی هشدار روح ما است برای جلب اعتنا و توجه به آن چه که در اطراف بیننده خواب می گذرد.

در سر زمین رویاها آمده:

  • خواب چرخ : یک کار بسیار دشوار در انتظار شماست
  • چرخهای متعدد : نگرانی و ناامیدی در آینده نزدیک
  • شما تعدادی چرخ دارید : پولی را مجدداً بدست می آورید .
  • چرخ یک آسیاب : یک خطر بزرگ شما را تهدید میکند .
  • چرخ یک اتومبیل : ناکامی و ناراحتی در زندگی زناشوئی .

 

 

تعبیر خواب چرخیدن چرخ

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چرخهایی که به سرعت می چرخند ، علامت آن است که با توانایی وظایف خود را انجام می دهید .

در سر زمین رویاها آمده:

چرخهای متعدد در حال چرخیدن : غمهای متعددی را متحمل خواهید شد ولی به دنبال آنها شادی خواهد بود .

 

تعبیر خواب چرخ - معنی دیدن چرخ در خواب چیست؟

تعبیر خواب چرخ – معنی دیدن چرخ در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب چرخ شکسته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر چرخ شکسته و فرسوده و زهوار در رفته و غیر قابل مصرف در خواب مشاهده کردید خواب شما از نابسامانی ژرفی خبر می دهد که پیش می آید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب چرخهای شکسته ببینید ، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده از شما دور خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

یک چرخ شکسته : محیط جدید و شانسهای جدید در انتظار شماست.

 

تعبیر خواب چرخ نو و سالم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر چرخی نو و سالم دیدید و آن چرخ به شما تعلق داشت خواب شما می گوید که زندگیتان خوب است و خوب می شود و این گردونه برمدار درست می گردد و جای نگرانی نیست.

 

 

تعبیر خواب از دست دادن چرخ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن اینکه یک چرخ از یک وسیله نقیله را از دست می دهید بیانگر این است که احساس گم شدن می کنید، شما نمی دانید که به چه جهتی می روید یا کجا می روید

 

تعبیر خواب اختراع چرخ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

خواب دیدن اینکه چرخ اختراع می ککنید به آرمان های بلند شما اشاره دارد . تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر چیزهایی باشد که خیلی بهشان فکر می کنید.

 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

تعبیر خواب چرخ – معنی دیدن چرخ در خواب چیست؟
4 رای، میانگین: (4.3) (85%)

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.