تعبیر خواب

تعبیر خواب باد – دیدن گردباد و طوفان در خواب چه معنایی دارد؟

4/5 - (2 امتیاز)

تعبیر خواب باد – وزیدن باد شدید در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب باد - دیدن گردباد و طوفان در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب باد – دیدن گردباد و طوفان در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب باد : خواب دیدن اینکه باد می وزد نمادی از نیروی زندگی شما، انرژی و قدرت شماست. بازتابی از تغییرات در زندگی تان است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید در مورد سرعت خود تصمیم بگیرید و روی دستیابی به اهدافتان به صورت سریع تر و کاراتر ، کار کنید. اگر در رویا دیدید که با باد پرواز می‌کنید نشان دهنده صعود انرژی جنسی به ذهن شما تا دیدگاهی وسیع تر یا تجربه‌ای از ادغام را به شما بدهند است. همچنین این خواب می‌تواند سمبلی از روحیه گرفتن و شادمان شدن نیز باشد.

تعبیر خواب باد

امام جعفر صادق علیه السلام دیدن باد در خواب را بر ۹ وجه گفته است :

1- بشارت

2- فرمانروایی

3- مال

4- مرگ

5- عذاب

6- کشتن

7- بیماری

8- شفا

9- آسایش

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک باد شدید : خوشبختی
 • در مقابل باد شدیدی ایستادگی می کنید : از یک انرژی تمام نشدنی لذت می برید .
 • یک باد ملایم : فرصت مناسب برای اقدام به کارهای جدید
 • در هنگام باد راه میروید : درآمد شما راحت و فراوان خواهد بود .
 • درجهت عکس وزش باد راه می روید : دوستان به شما خیانت می کنند.
 • باد ابداً نمی وزد : تغییرات خوشایندی در زندگی شما رخ خواهد داد .
 • باد کلاه شما را می برد : شرایط زندگی شما در آینده بهتر خواهد شد .
 • باد چترشما را بر میگرداند : شادی
 • یک کشتی در باد شدید : یک راز برای شما فاش میشود .
 • باد ، بادبان کشتی را با خود می برد : گرفتاریها نزدیک می شود .
 • باد شدید باعث غرق شدن کشتی می شود : پول براحتی نزد شما می آید

لوک اویتنهاو می گوید :

باد : ناراحتی ، قولهای دروغ

علامه مجلسی رحمه الله علیه می فرمایند:

گاه می شود که شما باد مهیبی را در خواب می بینید اما در عالم رویا خویشتن را به جائی امن می رسانید و سر پناه می یابید به طوری که باد حتی دامن لباس شما را نمی جنباند. این چنین خوابی برای شما بی ضرر و زیان است و می گوید که شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتی دیگران خواهید بود اما اگر باد شما را هم در میان گرفت باید بدانید که شما متحملا در کانون حادثه قرار خواهید گرفت.  اگر باد گرد باشد و خاک برانگیزد و ظلمت و تاریکی بیاورد به هیچ وجه خوب نیست.

 

تعبیر خواب باد - دیدن گردباد و طوفان در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب باد – دیدن گردباد و طوفان در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب انواع باد

● باد شدید:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی باد سختی آمده است، یـعـنـی مردم آنجا گرفتار بیم و ترس می‌شوند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی بادی که وزیده باعث گرد و خاک شدن هوا و تاریکی شده است، یـعـنـی مردم آنجا دچار ترس و بیم می‌شوند.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی باد شدیدی درختان آنجا را کنده و خرابی به بار آورده، یـعـنـی بیماری‌هایی مثل طاعون و سرخچه مردم آنجا را دچار بلا و گرفتاری و مصیبت می‌کند

● باد گرم:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر باد گرم، شیوع “بیماری‌های سرد” در آن مکان می‌باشد، ‌‌‌‌‌

امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند:

تعبیرش این است که در آنجا فتنه بوجود می‌آید.

● باد سرد:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر باد معتدل سرد، بیماری‌های آشفته کننده در آن مکان می‌باشد، ‌‌‌‌‌

امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند:

تعبیرش این است که در آنجا فتنه بوجود می‌آید.

● باد معتدل:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر باد معتدل این است که مردم آن مکان از سلامتی و تندرستی و خیر و رونق کسب برخوردار خواهند بود.

علامه مجلسی رحمه الله علیه می فرمایند:

باد ملایم و معتدل نشانی از صحت و سلامت و تندرستی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشید و در خواب ببینید که باد می وزد و پرده اتاق شما را می لرزاند این گویای شادی و شعفی است که برای شما و اهل خانه می رسد و بشارت آن را باد معتدل و ملایم با خود همراه آورده است .

● باد آرام:

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید باد به آرامی در کار وزیدن است ، علامت آن است که در اثر فوت یکی از نزدیکان ثروت هنگفتی به شما ارث می رسد .

 

تعبیر خواب باد - دیدن گردباد و طوفان در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب باد – دیدن گردباد و طوفان در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب باد طوفانی و آرام

هانس کورت می‌گوید:

اگر در خواب ببیند که باد به آرامى می‌وزد، به معناى آن است که ثروتى فراوان به دست می‌آورید.

اگر در خواب ببینید که باد به شدت در حال وزش است و صداى وحشتناکى را ایجاد کرده، بیانگر آن است که یکى از نزدیکان را از دست می‌دهید.

 

شما می توانید تعبیر خواب آب و هوا را از دید معبرین جهان مطالعه کنید

 

تعبیر خواب جهت باد

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی از مغرب باد آهسته‌ای می‌وزد، یـعـنـی مال و نعمت مردم آنجا زیاد می‌شود یا اگر از شمال می‌وزد، یـعـنـی به مردم آنجا شفا و آسایش و راحتی می‌رسد، ولی اگر بر خلاف این ببینی تعبیرش خیر نمی‌باشد.

 

تعبیر خواب راه رفتن در جهت و خلاف باد

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید بر خلاف جهت وزش بادی تند راه می روید ، علامت آن است که شجاعانه در مقابل وسوسه های شیطان مقاومت خواهید کرد . و از راهی درست برای کسب ثروت اقدام می کنید .

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب ببینید که در جهت مخالف باد راه می‌روید و باد به صورت شما می‌وزد بیانگر آن است که باید، اعتماد به نفس بیشترى در انجام کارها داشته باشید.

اگر در خواب ببینید که در جهت باد راه می‌روید، نشانه موفقیت در انجام کارها است.

 

تعبیر خواب شنیدن صدای باد

آنلی بیتون می گوید:

شنیدن صدای زوزه باد در خواب ، علامت آن است که با از دست دادن قردی بسیار عزیز ، زندگی شما بیهوده و بی معنا خواهد شد .

 

تعبیر خواب باد مغرب و شمال

در سر زمین رویاها آمده:

باد ملایمی که از مغرب می وزد : یک مرد بی ادب به شما توهین خواهد کرد.

شما در جنگل هستید و بادملایمی از مغرب می وزد : فروتنی و سادگی شما آشکارا است.

 

تعبیر خواب باد - دیدن گردباد و طوفان در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب باد – دیدن گردباد و طوفان در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب وزیدن باد شدید

این گونه خواب‌ها بیانگر غرایز نیرومند، ایده‌ها و عقایدی محرک شما در زندگی هستند که تاثیر شدیدی بر شما گذاشته‌اند.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید باد برخلاف آنچه که شما می خواهید می وزد ، علامت آن است که در امور عاشقانه به نومیدی ، و در به ثمر رساندن امور زندگی شکست می خورید .

اگر خواب ببینید باد در همان جهتی که شما دوست دارید می وزد ، علامت آن است که بر رقبای خود چیره می شوید و امور زندگی خود را به درستی هدایت می کنید .

علامه مجلسی رحمه الله علیه می فرمایند:

اگر بادی دیدید که درختان را از جای کند و افکند در آن ناحیه که در خواب دیده اید یا نقصان زراعت پدید می آید و یا مرگ دامن عده ای را می گیرد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که باد، چنان شدید میوزد که دیوارها را منهدم میکند و انسانها را به هوا میبرد، این خواب بر بلای بزرگی در میان مردم تعبیر میشود. باد ممکن است به مژدهی الهی نیز، تعبیر شود و اگر نسیمی از سمت مشخصی بوزد، به خیر و رحمت تعبیر میشود.

 

تعبیر خواب باد تند

علامه مجلسی رحمه الله علیه می فرمایند:

اگر دیدید در خواب باد تندی می وزد که گرد و غبار برمی آنگیزد و شما برای حفظ چشم خویش پشت به باد می کنید گویای این است که برای شما حادثه ای پیش می آید که از آن می گریزید و به آن پشت می کنید. باد گرم خوب نیست و اگر در عالم خواب احساس کردید بادی که می وزد چنان گرم است که پوست صورتتان را می آزارد از یک واقعه ناخوشایند خبر می دهد. باد بسیار سرد هم چندان خوب نیست. بهترین نوع باد در خواب نسیم ملایم و مرطوب است.

در تعبیر خواب یوسفی آمده است:

موجب ملال است سفر در پیش شود

 

تعبیر خواب تندباد

تعبیر گری می گوید:

گیرافتادن در تندباد نشان از طغیان هیجانات شدید است. خشم، غضب و آشفتگی‌ های بسیاری را تجربه می‌کنید.

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید خانه ای را تندباد ویران ساخته است و شما می کوشید کسی را از زیر الوارهایش نجات دهید ، علامت آن است که به مکانهایی دوردست سفر می کنید اما در زندگی شما از نظر مالی تغییر چشم گیری رخ نمی دهد .
 • اگر خواب ببینید به بقایای خرابیهای آثار طوفان نگاه می کنید ، نشانه آن است که به خطری نزدیک می شوید اما با تغییر زندگی دیگران از آن خطر نیز بر طرف می شوید .
 • اگر خواب ببینید تندباد فرومی نشیند ، علامت آن است که در زندگی به گرفتاریهای بزرگ دچار نخواهید شد .
 • اگر خواب ببینید گرفتار تندباد شده اید ، علامت آن است که در حرفه خود زیانها خواهید دید و با مشکلات فراوانی روبرو خواهید شد .

 

تعبیر خواب کشته شدن در تند باد

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید تندباد کسانی را کشته است و کسانی را مجروج کرده است ، علامت آن است که افرادی شما را به دردسر می اندازند و شما را اندوهگین می سازند .

 

تعبیر خواب باد - دیدن گردباد و طوفان در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب باد – دیدن گردباد و طوفان در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب باد بردن آدم

جابر مغربی می گوید :

اگر شخصی در خواب ببیند که بادی سخت او را به سوی آسمان ها برد خوابش بیانگر این است که اجل او نزدیک است.

اگر ببینید که باد او را از آسمان به زمین آورد خوابش بیانگر این است که شخص خواب دیده بیمار می شود ولی عاقبت شفا خواهد یافت.

اسماعیل بن اشعث :

اگر کسی در خواب ببینید که باد مردم آن دیار را برگرفت و به هوا برد خوابش بیانگر این است که او از مردمان شریف و بزرگی خواهد شد.

لیلا برایت  می گوید:

اگر در خواب دیدید که باد شما را به این طرف و آن طرف می کشد خواب شما بیانگر این است که به مسافرتی خواهید رفت که برای شما سود و منفعت بسیاری خواهد داشت.

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر کسی خواب ببینید که باد او را از جایی به جایی دیگر می برد خوابش بیانگر این است که به سفری دور خواهد یافت و در آن سفر جاه و بزرگی یابد به اندازه ای که او را باد به زمین برده باشد.

اگر ببینید که باد به صورت گرد و در تاریکی بود خوابشگر بیانگر ترس و بیم و اندیشه آن قوم است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

معتقد است که اگر در خواب دیدید باد شما را از جائی دیگر می برد سفری در پیش خواهید داشت که طول آن، از نظر بعد مسافت و زمان بستگی به مقدار جابه جائی به وسیله باد دارد. باد سخت در خواب وحشت و بیم و هراس است و باد ملایم راحت و آسایش.

 

تعبیر خواب باد گرم و باد سرد

ابراهیم کرمانی می گوید:

باد سموم در خواب، دلیل بر بیماری‌های سرد کند و باد معتدل سرد دیدن در خواب، دلیل بیماری شوریده است دران دیار و باد معتدل دیدن، دلیل بر تندرستی بود از مردم آن دیار و موجب نیکوئی و کسب آن دیار کند.

 

شما می توانید تعبیر خواب آسمان را از دید معبرین جهان مطالعه کنید

 

تعبیر خواب باد وزیدن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی بیند که باد سخت همی جست، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود.

اگر بیند که باد چنان سخت بود که درختان راهمی کند و خرابی کرد، دلیل است که اهل آن دیار رابلا ومصیبت از علت طاعون و سرخجه و مانند این رسد.

اگر بیند که او را از جائی به جائی می برد، دلیل که سفری دور کند و در ان سفر جاه و بزرگی یابد به قدر آن ک او را باد به زمین برده باشد.

اگر بیند که باد بر گرد و تاریکی بود، دلیل بر ترس و بیم و اندیشه آن قوم بود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که او را بادی سخت به سوی آسمان ها برد، دلیل که اجل او نزدیک بود.اگربیند که او را باد از آسمان به زمین آورد، دلیل بود که بیمار شود و عاقبت شفا یابد.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند که او از بادهمی شنید، دلیل است خیر پادشاه بزرگ در آن دیار گسترده شود.

اگر بیند که بادمردم آن دیار برگرفت و بر هوابرد، دلیل است که از مردمان شرف و بزرگی یابد.

اگر در خواب ببینید که باد شما را به این طرف و آن طرف مى‏کشد، نشانه‏ى آن است که به مسافرتى خواهید رفت که براى شما سود و منفعت فراوان دارد.

 

تعبیر خواب باد و بوران

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن باد سخت بیگانه باشد

آنلی بیتون می گوید:

مشاهده‏ى باد و بوران شدید در خواب، بیانگر آن است که کارهایى انجام مى‏دهید که در به ثمر رسیدن آن دچار شک و تردید شده‏اید.

دیدن باد و بوران شدید در خواب ، نشانه دست زدن به کاری دشوار و نومید کننده است

 

تعبیر خواب باد - دیدن گردباد و طوفان در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب باد – دیدن گردباد و طوفان در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب باد صبا ( نسیم)

علامه مجلسی رحمه الله علیه می فرمایند:

باد صبا، در صورتی که تشخیص دهید بادی که چهره شما را نوازش می کند همان باد صبح یعنی باد صبا است خبر از تسلط و چیرگی بر دشمن می دهد و بشارت راحت و سلامت می رساند. چنانچه در خواب فقط صدای باد را شنیدید مطمئن باشید خبری به شما می رسد.

تعبیر گری می گوید:

دیدنش نمادی از تمایل شما برای دستیابی به عشق و شادی به جای ثروت و شانس است. شما شانس را بخاطر بدست آوردن چیزی که بهش علاقه دارید ، قربانی می کنید.

تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر رضایت و شادی کلی از زندگی است.

 

تعبیر خواب نسیم

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب احساس کنید که نسیمی ملایم می وزد ، علامت آن است که برای رسیدن به هدف مورد علاقه ثروت خود را فدا می سازید .

اگر دختری احساس کند از وزش نسیم و نجوای آن با شاخ و برگ درختان غمگین شده است ، علامت آن است که در اثر غیبت اجباری نامزد خود ، دورانی سخت را سپری خواهد کرد

هانس کورت می گوید:

وزیدن نسیم در خواب بیانگر موفقیت و رسیدن به اهدافتان مى‏شود.

 

شما می توانید تعیبر خواب ابر را از دید معبرین جهان مطالعه کنید

 

تعبیر خواب طوفان و گردباد از نظر روان شناسی

۱) تلاطم روحی و تحولات عاطفی

می دانیم که طوفان و گردباد اساساً بسیار نیرومند و مخرب است، پس تعبیر خواب طوفان می تواند این باشد که شما دچار تلاطم عاطفی و احساسی همچون خشم و عصبانیت، سردرگمی، آشفتگی، یا سرخوردگی شده اید. همچنین، دیدن خواب طوفان نشان می دهد که شما در موقعیتی پیش بینی نشده گیر افتاده اید، مثلاً یک رابطه بی ثبات یا وضعیتی ناپایدار. شاید کسی در زندگی تان هست که معمولاً دچار تغییرات خلقی ناگهانی یا برون ریزی های شدید عاطفی می شود.

 

۲) رفتار مخرب

طوفان دارای نوعی انرژی خطرناک و شدید است، پس دیدن طوفان و گردباد در خواب نشان می دهد یک موقعیت احتمالاً مخرب در زندگی بیداری شما وجود دارد، یا این که شما احساس می کنید کنترل تان را بر روی زندگی از دست داده اید و زمام امور دیگر در دست شما نیست. همچنین، دیدن خواب طوفان و گردباد می تواند نشان دهنده این باشد که شما در جنبه ای زندگی بیداری خود احساس ناامیدی یا سردرگمی می کنید.

 

۳) تغییر ناگهانی

البته که طوفان می تواند ویرانگر و نیرومند باشد، اما وقتی گذشت و هرچه را که سر راهش بود نابود کرد، آنچه بر جای می ماند فرصتی است برای شروعی دوباره و یک زندگی نو.

 

از این جهت، تعبیر خواب طوفان می تواند این باشد که تغییری ناگهانی و سریع در زندگی شما در حال وقوع است. مثلاً تغییر شغلی یا اسباب کشی عجله ای.

 

تعبیر خواب باد - دیدن گردباد و طوفان در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب باد – دیدن گردباد و طوفان در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب طوفان

تعبیر گران غربی گویند:

 • از دیدگاه تعبیر گران امروزی و غربی دیدن باران شدید و یا هوای طوفانی بیانگر افسردگی و ناراحتی بیننده خواب است. برای پیدا کردن تعبیر دقیق این گونه خواب‌ها بایستی بتوانیم احساسی که در هنگام طوفان به ما دست داده را درک کنیم. همچنین بایستی توجه کنیم که خود ما درون طوفان بوده‌ایم یا به طور مثال از کنار پنجره به تماشای آن پرداخته‌ایم
 • دیدن یک طوفان بسیار سهمگین در خواب به همراه بادهای سنگین و باران زیاد می‌تواند نشانه بسیاری از پدیده‌ها در زندگی بیداری باشد.
  سرکوب کردن عصبانیت، بروز دادن خشم، آشفتگی‌ها و یا درگیری و تضاد در بیداری خود را به صورت طوفانی شدید در خواب نشان می‌دهند.
 • در جایی دیگر معبرین دیدن طوفان را به مبارزه‌ای که به زودی اتفاق می‌افتد نسبت داده‌اند. حتی می‌توان طوفان را به از دست دادن و یا رخ دادن فاجعه‌ای در زندگی بیداری نیز تعبیر کرد. تمامی تعابیر دیدن طوفان در خواب منفی نبوده و تفاسیر مثبتی نیز برای آن بیان شده است طوفان در خواب می‌تواند نماد افزایش روحانیت و هشداری برای تغییر حرکت رو به جلو باشد.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک طوفان : خطر یک فاجعه در خانه یا محل کار . تحقیر و ناامیدی .

یک طوفان بسیار شدید : دوستان خود را از دست میدهید.

یک طوفان کوچک : در کارهایتان گرفتاری پیش میآید.

یک طوفان باران : رابطه عشقی شما ناکام است .

دیگران در طوفان هستند : یک حادثه در انتظار شماست .

طوفان خانه شما را خراب میکند: شانس.

طوفان اموال دیگران را خراب میکند : مراقب اعمال دوستان خود باشید.

یک محصول زراعتی بوسیله طوفان از بین میرود: مصیبت مالی در آینده .

طوفان شیئی را روی شما می اندازد: باید شهر خود را ترک کنید .

در هنگام طوفان چیزی روی خانه شما می افتد : در یک حادثه زخمی خواهید شد.

طوفان به اموال اعضای فامیل صدمه میزند: ناامیدی بعد از پایان یک ماجرای عشقی .

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن طوفان در خواب، بیانگر وقوع حوادث غیرمنتظره است.

اگر خواب ببینید که گرفتار طوفان شده‌‏اید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید می‌کند.

آب و هوای طوفانی نشانه اتفاقاتی توأم با درد و رنج خواهد بود.

دیدن طوفان به همراه باران در خواب، نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ است.

اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می‌روید، نشانه آن است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سال‌ها خواستار آن بودید، نومید و اندوهگین خواهید شد.

اگر خواب ببینید همراه طوفانی تگرگ می‌بارد، علامت آن است که در هر کاری پیشرفتی اندک خواهید داشت.

 

تعبیر خواب طوفان شن

تعبیر گری می گوید:

تعبیر طوفان شن دال بر احساسات محدود، محصور شده و غیرمتجانس و ناهماهنگ در بیداری است. زمان بر علیه شماست.

 

تعبیر خواب باد - دیدن گردباد و طوفان در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب باد – دیدن گردباد و طوفان در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب گردباد

کارل گوستاو یونگ در رابطه با گردباد می‌گوید:

 • دیدن گردباد در خوابتان بیانگر این است که یک حجم بالایی طغیان احساسی و کج خلقی و بد اخلاقی را تجربه می کنید. آیا موقعیت یا رابطه ای در زندگی تان است که ممکن است به صورت بالقوه مخرب باشد؟
 • خواب دیدن اینکه شما در یک گردباد هستید به این معنی است که حس می کنید دارید زیر فشار له می شوید یا وضعیتتان از کنترل خارج شده است. برنامه هاتان، پیامد های زیادی دارد و شما با یک سری نارضایتی رودر رو خواهید شد
 • دیدن چندین گردباد در خوابتان بیانگر اطرافیان شماست کسانی که تمایل به طغیان خشونت آمیز و تغییر و نوسانات اخلاقی دارند(دمدمی مزاج هستند). ممکن است نمادی از موقعیت یا رابطه ی از بین رفتنی باشد ممکن است دود شود و به هوا رود.
 • دیدنش در خوابتان بیانگر تغییرات غیر منتظره ایست که در زندگی تان رخ می دهد. شما ممکن است احساسات قوی و مخربی را تجربه کنید
 • خواب دیدن اینکه گردباد شما را می برد (به درون خود می کشد) بیانگر این است که نیروهای احساسی و ذهنی تان، از درون ساخته می شود و خودشان را می شناسانند. شما ممکن است به معنای واقعی کلمه توسط احساساتتان خورده شوید.
 • این رویا می‌تواند احساس فشار در رابطه با فعالیتی که مجبور به انجام آن هستید را نیز نشان دهد.
 • تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما تحت فشار و زور هستید، در مورد چیزی که نمی خواهید انجامش دهید.

گردباد در خواب جلوه‌ای از بهم ریختگی عاطفی

می دانیم که گردباد اساساً بسیار نیرومند و مخرب است، بنابراین تفسیر دیدن گردباد در رویا می تواند این باشد که شما دچار تلاطم عاطفی و احساسی همچون خشم و عصبانیت، سردرگمی، آشفتگی، یا سرخوردگی شده اید. همچنین، دیدن خواب گردباد نشان می دهد که شما در موقعیتی پیش بینی نشده گیر افتاده اید، مثلاً یک رابطه بی ثبات یا وضعیتی ناپایدار. شاید کسی در زندگی تان هست که معمولاً دچار تغییرات خلقی ناگهانی یا برون ریزی های شدید عاطفی می شود

آنلی بیتون می گوید:

دیدن گردباد در خواب ، علامت آن است که مدتی طولانی با مصیبتی کشمکش خواهید داشت . دوستان در کمال خونسردی و بی تفاوتی با شما رفتار خواهند کرد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک گردباد : دوستانتان را از دست می دهید

شما در گردباد گرفتار شده اید : بسیار دقت کنید کجا قدم می گذارید

تما زندگیتان را در گردباد از دست می دهید : زندگی شما طولانی و پرسعادت خواهد بود .

یک گردباد همه چیز را خراب می کند : 1- یک راز فاش می شود 2- یک دشمن را شناسائی میکنید .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • گردباد آفت و بلا است و همان طور که نه از علت بروز گردباد آگاهی داریم و نه از زمان پیدایش آن از لحظه وقوع حادثه و آفت نیز بی خبریم .
 • چنان چه در خواب ببینید گردبادی بر خاسته حادثه ای نا خوشایند اتفاق می افتد ولی ارتباط حادثه با بیننده خواب متناسب با دوری و نزدیکی گردباد است.
 • اگر گرد باد در دور دست باشد حادثه کوچک و کم اهمیت است و چنان چه نزدیک باشد حادثه و آفت و بلا از اهمیت بیشتری برخوردار است.
 • اگر بیننده خواب ببیند که در مرکز گرد باد قرار گرفته بی تردید خطر مرگ او را تهدید می کند و بهتر است او طی روزهای آینده مراقب خویش باشد.
 • اگر بیننده خواب ببیند که گرد باد او را از زمین بلند کرده و به آسمان برده بی آن که بتواند به زمین باز گردد خواب خوبی نیست و پایان زندگی بیننده خواب نزدیک است ولی اگر گردباد او را از زمین بلند کند و ببرد و هم چنان در نزدیکی زمین نگه دارد خطر مرگ در میان نیست.
 • رفتن بدون بازگشت همیشه در خواب ها مرگ تعبیر می شود حتی پرواز بدون برگشت در خواب مساوی با مرگ بیننده خواب است. روی هم رفته دیدن گردباد در خواب خوب نیست بخصوص اگر سیاه باشد.

علامه مجلسی رحمه الله علیه می فرمایند:

گرد باد آفت و بیماری است و چنانچه در خواب دیدید که بادی سخت می وزد به طوری که درختان را از جای می کند و شیروانی ها را ویران می کند و به هر عنوان خرابی و ویرانی بوجود می آورد نوعی ناراحتی و تشویش به وجود می آید که جنبه عام دارد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا