تعبیر خواب

تعبیر خواب پنجره – شکسته شدن شیشه پنجره در خواب چه تعبیری دارد؟

4.3/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب پنجره و معنی دیدن پنجره شکسته

تعبیر خواب پنجره - شکسته شدن شیشه پنجره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پنجره – شکسته شدن شیشه پنجره در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پنجره چیست ؟دیدن پنجره در خواب بیانگر امید های روشن ، امکانات گسترده و بینش است. اگر پنجره خانه تاریک باشد بیانگر از دست دادن ادراک و یا نشاط است. در ادامه با ما همراه باشید.

 

در کتاب تفسیر رویاها آمده:

از پنجره بیرون را نگاه می‌کردید: 

دیدگاه” یا احساسات شما از آنچه در محیط زندگیتان برمی‌گیرید؛ جست و جو برای راهی جهت خلاص شدن از وضعیتی خاص.

به داخل یک پنجره نگاه می‌کردید:

آنچه در شخص دیگری “می‌بینید” و با شم خود وجودش را حس می‌کنید، آنچه به هنگام تامل و “درون نگری” از خویشتن آگاه می‌شوید.

از پنجره خارج شدید و به سمت بالا رفتید:

شاید به شیوه شما برای پرهیز از احساسات سخت و ناخوشایند اشاره می‌کند که همانا به جای رو به رویی با آن‌ها توجه خود را به چیزهای پیرامون، تلویزیون یا کتاب معطوف می‌کنید.

از دیواری بالا رفتید و وارد پنجره شدید:

تاملی در خویشتن و درون نگری یا دیدن مسبب اصلی کارها و رفتارهای دیگران.

باز کردن پنجره:

دادن این اجازه به دیگران که عقاید و احساسات شما را ببینند، اجازه نفوذ و رخنه دیگران بر شما، احساسات جدیدی را پذیرا شدن.

 

تعبیر خواب پنجره

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پنجره در خواب ، علامت آن است که تلاشهای شما برای رسیدن به آرزوهای درخشان ، نقش بر آب خواهد شد.

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن پنجره‌ای باز در خواب، نشانه‌ی آن است که موفقیت‌های بسیاری پیش رو دارید.

درسرزمین رویاها آمده:

 • یک پنجره خیلی بزرگ : موفقیت در کار .
 • یک پنجره روبروی خانه شما : مشاجره بین برادران.
 • یک پنجره رو به حیاط : مشاجره بین خواهران
 • مردم را در حال بوسیدن یکدیگر جلوی یک پنجره میبینید : مرگ یک پرنده اهلی.
 • چیزی را از پنجره تان مشاهده میکنید : بر مخالفانتان پیروز میشوید .
 • آتش از یک پنجره زبانه میکشد: عمر شما طولانی خواهد بود.

 

تعبیر خواب از پنجره بیرون رفتن

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از پنجره ای فرار می‌کنید و به بیرون می‌روید، علامت آن است که با درد سری دست به گریبان می‌شوید که شما را از حرکت باز می‌دارد.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر خواب ببینید که از پنجره به طرف بیرون پریده‌اید، ببیانگر بروز اختلافات است.

درسرزمین رویاها آمده:

از یک پنجره بیرون میائید تا بوسیله یک نردبان پائین بروید : در آینده مشکل مالی نخواهید داشت.

از یک پنجره روی شیروانی به بیرون می افتید : یک بیمار در پیش است .

اشیائی را از یک پنجره به بیرون پرت میکنید: پیشرفت.

از پنجره بیرون میپرید : یک مرافعه در پیش دارید.

 

تعبیر خواب پنجره شکسته

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پنجره‌های شکسته در خواب، علامت آن است که سوء ظن‌هایی مصیبت بار به شما هجوم خواهد آورد.

درسرزمین رویاها آمده:

یک پنجره شکسته : از دوستان خیانتکار دوری کنید.

 

تعبیر خواب پنجره - شکسته شدن شیشه پنجره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پنجره – شکسته شدن شیشه پنجره در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شیشه پنجره

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب تصویر خود را در شیشه پنجره ببینید ، علامت اختلاف و مشاجره در امر ازدواج و شکست در معاملات و بی ثمر ماندن تلاش ها است .

2- اگر خواب ببینید شیشه های پنجره بخار کرده اند ، نشانه آن است که در موقعیت نامطلوبی قرار خواهید گرفت .

 

تعبیر خواب دیدن تصویر دیگران از شیشه پنجره

 • اگر زنی در خواب چهره مردانی بیگانه را در شیشه پنجره ببیند ، علامت آن استک که او را در حین عملی ناپسند غافلگیر می کنند و این عمل موجب سرافکندگی او و نزدیکانش می شود .
 • اگر مردی در خواب چهره زنان بیگانه را در شیشه پنجره ببیند ، علامت آن است که در اثر اعمال حماقت آمیز سلامت و کار خود را به نابودی می کشد .
 • اگر در خواب چهره خود و دیگران را در شیشه پنجره ببینید ، نشانه آن است که شما دوستان خود را فریب می دهید زیرا سرپرست دو خانواده هستید .

 

تعبیر خواب نگاه کردن به بیرون از شیشه پنجره

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید از پشت شیشه به بیرون نگاه می کنید ، نشانه آن است که بهترین آرزوهای شما را آسمانی ابری و تیره مبدل به اندوه می سازد .

2- اگر در خواب از شیشه پنجره به جایی نگاه کنید ، علامت آن است که ناچار می شوید زیرِ دستِ کسی کار کنید .

 

تعبیر خواب پنجره بسته

لوک اویتنهاو می‌گوید:

بسته: موانع بر سر راه برنامه‌های ریخته شده

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پنجره‌های بسته در خواب، علامت آن است که از عزیزان خود جدا خواهید شد.

لیلا برایت می گوید:

دیدن پنجره‌ای بسته در خواب، نشانگر بروز مشکلات است.

درسرزمین رویاها آمده:

دیگران را پشت پنجره شیروانی میبینید : مراقب رقیب باشید.

یک پنجره بسته : دوستانتان شما را ترک میکنند.

 

تعبیر خواب شکسته شدن شیشه پنجره

جابر مغربی می گوید:

دیدن شیشه در خواب میتواند نشانه معشوق باشد اگر کسی در خواب دید به او شیشه هدیه میدهند دلیل بر اینکه عاشق زنی زیبا رو شود

تعبیر گری می گوید

خرد شدن و فرو ریختن شیشه های خانه نشانه ی دل شکسته شدن و افسردگی و غم است

 

داستان

شخصی به نزد یکی از معبران در زمان مصر رسید و خواب خود را چنین بازگو کرد خواب دیدم که به همراه پدر و مادر در منزل خودمان نشسته بوددیم و شخصی از بیرون با سنگ به طرف شیشه خانه ما زد و شیشه ها شکسته شدند چه تعبیری دارد؟ تاویل این خواب این است که دل شما بخاطر وابستگی و یا علاقه ای که به جنس مخالف خود دارید شکسته میشود و علت ان مخالفت های اطرفیان نزدیک از طرف دختر است

 

تعبیر خواب پنجره - شکسته شدن شیشه پنجره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پنجره – شکسته شدن شیشه پنجره در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب وارد شدن از پنجره

لوک اویتنهاو می‌گوید:

وارد شدن از پنجره: شکست خوردن یک اقدام

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از پنجره وارد خانه می‌شوید، علامت آن است که برای رسیدن به مقصود خود، از ابزار و وسایلی نادرست استفاده می‌کنید.

درسرزمین رویاها آمده:

بوسیله یک نردبان از یک پنجره بالا میروید: ناتوانی مالی .

 

تعبیر خواب نگاه کردن به بیرون از لب پنجره

لوک اویتنهاو می‌گوید:

نگاه کردن از پنجره: یک دیدار منتفی شده

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب از پنجره ای به بیرون نگاه کنید و چیزهایی عجیب به چشمتان بخورد، علامت آن است که در پیش بردن شغل مورد علاقه خود با شکست روبرو می‌شوید.

نشستن بر لب پنجره در خواب، علامت آن است که قربانی حماقت خود خواهید شد.

در سرزمین رویاها آمده:

از یک پنجره روی شیروانی به بیرون نگاه میکنید : بهبودی سریع.

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب اتاق ، تعبیر خواب آپارتمان ، تعبیر خواب پرده

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

 1. سلام .من خواب دیدم خواستگارم داره پنجره های مغازه مامانمو تمیز میکنه و پنجره ها حسابی تمیز میشن . منو مامانم وخاله ام از داخل مغازه به او نگاه میکردیم وراجع به حرف میزدیم. ممنون میشم تعبیرشو بگید

 2. سلام من خواب دیدم خواستگارم داره شیشه های پنجره مغازه مامانمو تمیز میکنه و شیشه ها حسابی تمیز میشدن . منو مامانمو خاله ام از داخل مغازه به ایشون که خارج از مغازه مشغول پاک کردن شیشه ها بودن نگاه میکردیم و راجع بهش حرف میزدیم. ممنون میشم تعبیرشو بگید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا