تعبیر خواب

تعبیر خواب پشم – دیدن پشم گوسفند در خواب چه معنایی دارد؟

3.3/5 - (9 امتیاز)
[ type=”blue”]دیدن پشم در خواب نمادی از گرم و نرمی است. شما به دنبال حمایت از جانب کسانی که دوستشان دارید هستید. یا اینکه ممکن است بیانگر این باشد که در مورد یک موقعیت، ساده و بی تکلف یا ساده لوح هستید. در ادامه یا مجموعه تعبیر خواب نماگرد همچنان همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب پشم - دیدن پشم گوسفند در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب پشم – دیدن پشم گوسفند در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب پشم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • پشم در خواب دیدن نیکو است و میمنت دارد. پشم ارزنده ترین محصولی است که از گوسفند عاید ما می شود لذا در خواب نیز نمی تواند بد باشد. پشم را معبران در خواب روزی و نعمت تعبیر کرده اند و به وجهی دیگر اندوخته و پولی است که زائد بر خرج روزانه کنار نهاده ایم.
 • اگر مختصری پشم در بقچه داشته باشید پول کمی به دست می آورید و اگر عدل های بزرگ پشم را در خواب دیدید که روی هم چیده اید و دانستید که همه به خودتان تعلق دارد مال هنگفتی نصیب شما می شود. رسن یا طناب پشمی در خواب پیچیدگی کارهاست از نقطه نظر مالی و چنان چه در خواب ببینیم که کسی از پشم طناب می بافد نشان آن است که در کار او نوعی گره و آشفتگی پدید می آید و اگر احساس کردید که آن طناب به شما تعلق دارد یا برای شما بافته می شود و یا خودتان بافنده چنین طنابی از پشم هستید گرفتگی و گره کار به شما ارتباط می یابد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پشم در خواب ، علامت آن است که از فرصتهایی مطلوب برای پیش بردن خود سود خواهید برد .

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر پشم به هر شکلی که باشد، مال حلال و روزی می‌باشد، و تعبیر پشم بافته نشده بهتر است.

جابر مغربی می گوید:

اگر جوانی در خواب ببیند که یک گونی یا یک عدل پشم دارد پول دار می شود.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب پشم : موفقیت در خانواده و کار .

 

[ type=”red”]مطالب مرتبط: تعبیر خواب غاز ، دیدن غاز مرده در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب خریدن پشم

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پشم داری یا کسی به تو داده یا خریده‌ای یا در مکان تو می‌باشد، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَمَتَاعًا اِلَى حِینٍ _ … و از پشم و کرک و موی (گوسفند و شتر) اثاثیه منزل و متاع و اسباب زندگانی و لباس‌های فاخر برای شما خلق فرمود تا در حیات دنیا از آن استفاده کنید (نحل-80) .

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

داشتن پشم و خریدن و هدیه گرفتن پشم در خواب کسب مال و تحصیل روزی و نعمت فراوان است به همان مقدار که پشم را در خواب دیده اید.

در سرزمین رویاها آمده:

شما پشم میفروشید: یک زندگی آسوده و دلپذیر.

پشم میخرید : شادی و موفقیت

 

تعبیر خواب سوزاندن پشم

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنان چه در خواب ببینید که پشم را می سوزانید یا دور می ریزید خواب شما خبر می دهد که مال خود را از بین می برید و زیان می بینید و اگر در خواب دیدید که پشم را گلوله، گلوله می کنید و می اندازید خبر از این است که پول خود را به بیهودگی خرج می کنید.

 

تعبیر خواب دور ریختن پشم

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پشم را دور می‌ریزی، یـعـنـی مال و اموال خودت را تلف می‌کنی. اگر ببینی پشم را سوزانده‌ای، یـعـنـی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.

 

تعبیر خواب پشم - دیدن پشم گوسفند در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب پشم – دیدن پشم گوسفند در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب پشم گوسفند

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنان چه در عالم خواب ببینید که گوسفندی دارید و پشم آن حیوان را قیچی می کنید، اگر گوسفند ماده باشد زنی به شما سود می رساند و اگر بز باشد مردی برای شما مفید واقع می شود و اگر ببینید که بدن خودتان مثل گوسفند پشم در آورده به شدت گرفتاری مالی پیدا خواهید کرد و به هر صورت پول برای شما ملال آور می شود به طوری که ممکن است آبرویتان را مورد مخاطره قرار دهد. پشم چرک و کثیف در خواب زیان مالی است.

در سرزمین رویاها آمده:

پشم گوسفند : بعضی اوقات گرایش زیاد به چاپلوسی دارید.

پشم بره : شما آدم مهربانی هستید که خیلی ساده و آسان زندگی میکنید.

 

تعبیر خواب پشم شتر

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر پشم شتر، مال و اموال از طرف «پادشاه» می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش ارث و میراث است.

 

[ type=”red”]مطالب مرتبط: تعبیر خواب طاووس | دیدن طاووس در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پشم بز

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی موی بز زیاد شده است، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود. اگر ببینی موی بز را زده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن از فرزندت مال و اموالی خواهی گرفت

 

تعبیر خواب پشم ریسیدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب پشم نبافته ببینید بهتر است تا پشم بافته شده و چنان چه ببینید که مقداری پشم از دکانی خریده اید یا از طریق دیگر به دست آورده اید همان طور است که گفته شد تحصیل مال است و آن مالی است حلال و بدون خدشه و غش.
 • اگر کسی مقداری پشم به شما داد که ببافید شما را به کاری سرگرم می کند و شغلی در اختیار شما قرار می دهد که سود بخش است.
 • اگر دختر جوانی ببیند که دوک میریسد شوهر می کند و اگر ببیند از پشم پارچه می بافد شوهری پول دار نصیب او می شود. بستر پشمی و تشکی که از پشم درست شده باشد زن و همسر پول دار است و این خواب نیکو است.
 • اگر جوان مجردی خواب ببیند، خواب او خبر می دهد که همسری پول دار و صاحب شخصیت و دولت نصیب او می شود.

 

تعبیر خواب پشم - دیدن پشم گوسفند در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب پشم – دیدن پشم گوسفند در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب پشم تشک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر زنی ببیند که تشک یا پشتی خود را شکافته و می خواهد با پشم پر کند و بدوزد شوهرش به وسیله او یا به کمک دیگری پول دار می شود. بافتن نخ از پشم رشته امید است که به پول و ثروت منتهی می گردد.

 

تعبیر خواب قیچی کردن پشم

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که پشمى را قیچى مى‏کنید، بیانگر رسیدن به ثروت فراوان است.

 

تعبیر خواب لباس پشمی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن لباسهای پشمی و کثیف در خواب ، علامت آن است که از کسانی تقاضای کار می کنید که از اصول اخلاقی شما بیزارند .

 ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس پشمی خریدی، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی. اگر ببینی لباس پشمی پوشیده‌ای، یـعـنـی مال و اموال را از زن‌ها به دست می‌آوری.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی لباس پشمی یا نمدی، یا «پلاس پشمی» داری، یـعـنـی مال و اموال بدست می‌آوری

در سرزمین رویاها آمده:

از پشم خام پارچه درست میکنید : عمر طولانی خواهید داشت.

لباسهای پشمی میفروشید : ناکامی بزرگ

لباسهای پشمی میخرید: یک دوست را از دست میدهید.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام من خواب دیدم . پسر عموم ۷ یا ۸ تا گوسفند خریده برای قربانی ولی عموم این گوسفند ها رو درسته گرفته روی آتیش تا پشم هاشون بسوزه جالب اینجاست سر گوسفندا بریده نشده بود ولی اصلا جون نداشتن مرده بودن انگار!
  بین همون خواب هم خودمو دیدم . دیدم گوشه حیاط عموم اینا یک گونی تخمه بوداده گذاشتن ولی فقط روی این تخمه ها ، تخمه خام ریخته بودن در حالی که زیرشون تخمه بوداده بود! منم با خودم میگفتم بببن چه زرنگ بازی در آوردن خواستن مردم فکر کنن تخمه خامه و بهش دست نزنن ! یک مشت تخمه بوداده برداشتم ریختم توی جیبم .
  لطفا این خواب رو تعبیر بفرمایید از صبح فکرمو مشغول کرده…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا