احکام دینی

لباس نمازگزار چه شرایطی دارد ؟

3.7/5 - (6 امتیاز)

احکام لباس نمازگزار 

 

لباس نمازگزار چه شرایطی دارد ؟
لباس نمازگزار چه شرایطی دارد ؟

برای نماز خواندن مقدماتی باید فراهم شود آول مکان نماز گزار است که در چه مکانهای می توان نماز خواند که در 15 مکان نماز خواندن مکروه است که می توانید در پستهای ما مشاهده کنید .شرط دوم لباس نماز گزار است که باید شرایطی را داشته باشد که در اینجا ما برای شما عزیزان متذکر می شویم

 

نوشته های مشابه

شرایط لباس نمازگزار 

مسأله  لباس نمازگزار شش شرط دارد:

اوّل : آن که پاک باشد.

دوّم : آن که مباح باشد

سوم : آن که از اجزاء مردار نباشد

چهارم : آن که ازحیوان حرام گوشت نباشد

پنجم و ششم : آن که اگر نمازگزار مرد است ، لباس او ابریشم خالص و طلا باف نباشد.

 

لباس نمازگزار چه شرایطی دارد ؟
لباس نمازگزار چه شرایطی دارد ؟

 

1- لباس نمازگزار باید پاک باشد

مسأله . لباس نمازگزار باید پاک باشد، و اگر کسی عمداً با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است.

مسأله. کسی که نمی‎داند با بدن و لباس نجس نماز باطل است، اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، بنابر احتیاط لازم نمازش باطل می‎باشد.

مسأله . اگر به واسطه ندانستن مسأله، چیز نجسی را نداند نجس است، مثلاً نداند عرق کافر نجس است و با آن نماز بخواند نمازش باطل‎است بنابر احتیاط لازم.

مسأله . اگر نداند که بدن یا لباسش نجس شده است و بعد از نماز بفهمد، نماز او صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که اگر وقت دارد، دوباره آن نماز را بخواند.

مسأله . اگر فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است و در بین نماز یا بعد از آن یادش بیاید، باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.

 

لباس نمازگزار چه شرایطی دارد ؟
لباس نمازگزار چه شرایطی دارد ؟

 

2-لباس نمازگزار مباح باشد 

مسأله . لباس نمازگزار باید مباح باشد و کسی که می‎داند پوشیدن لباس غصبی حرام است، اگر عمداً در لباس غصبی یا در لباسی که نخ یا تکمه یا چیز دیگر آن غصبی است نماز بخواند، باطل است.

مسأله . کسی‎که می‎داند پوشیدن لباس‎غصبی حرام است، ولی نمی‎داند نماز را باطل می‎کند، اگر عمداً با لباس غصبی نماز بخواند نمازش باطل است.

مسأله. اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و با آن نماز بخواند، نمازش صحیح است ولی‎اگر کسی‎خودش لباسی را غصب نماید و فراموش کند که غصب کرده است و با آن نماز بخواند، نمازش باطل است بنابر احتیاط لازم

 

 

لباس نمازگزار چه شرایطی دارد ؟
لباس نمازگزار چه شرایطی دارد ؟

 

3-لباس نمازگزار از اجزاءمردار نباشد 

مسأله. لباس نمازگزار باید از اجزاء حیوان مرده‎ای که خون جهنده دارد یعنی، حیوانی که اگر رگش را ببرند خون از آن جستن می‎کند، نباشد، بلکه اگر از حیوان مرده‎ای که مانند ماهی و مار خون جهنده ندارد لباس تهیه کنند، احتیاط واجب آن است که با آن نماز نخواند.

مسأله. هر گاه چیزی از مردار مانند گوشت و پوست آن که روح داشته همراه نمازگزار باشد، اگر چه لباس او نباشد بنابر احتیاط نمازش باطل است.

مسأله . اگر چیزی از مردار حلال گوشت مانند مو و پشم که روح ندارد همراه نمازگزار باشد، یا با لباسی که از آنها تهیه کرده‎اند، نماز بخواند نمازش صحیح است.

 

4-لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد 

مسأله . لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد و اگر مویی از آن هم همراه او باشد، نمازش باطل است.

مسأله. اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت مانند گربه بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، چنان چه تر باشد نماز باطل و اگر خشک شده و عین آن بر طرف شده باشد نماز صحیح است.

مسأله . اگر مو و عرق و آب دهان کسی بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، اشکال ندارد و هم چنین است اگر مروارید و موم و عسل همراه او باشد.

مسأله. اگر شک داشته باشد که لباسی از حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت، چه در داخله تهیه شده باشد چه در خارجه، جایز است با آن نماز بخواند.

مسأله. تکمه صدفی و مانند آن که معلوم نیست از حیوان حرام گوشت است، نماز خواندن با آن مانعی ندارد.

مسأله. پوشیدن خز خالص در نماز اشکال ندارد، و احتیاط واجب آن است که با پوست سنجاب نماز نخوانند.

مسأله . اگر با لباسی که نمی‎داند یا فراموش کرده که از حیوان حرام گوشت است، نماز بخواند نماز او صحیح است.

می توانید حکم نماز خواندن در خانه ای که سگ نگهداری می شود را مطالعه کنید

 

لباس نمازگزار چه شرایطی دارد ؟
لباس نمازگزار چه شرایطی دارد ؟

5-لباس نمازگزار از طلا نباشد 

مسأله . پوشیدن لباس طلا بافت در هر حال برای مرد حرام و نماز با آن باطل است، ولی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.

مسأله . زینت کردن به طلا ـ مثل آویختن زنجیر طلا به سینه و انگشتر طلا به دست کردن و بستن ساعت مچی طلا ـ برای مرد حرام و نماز خواندن با آنها باطل است و احتیاط واجب آن است که از استعمال عینک طلا هم خودداری کند، ولی زینت کردن به طلا، برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.

مسأله . اگر مردی نداند یا فراموش کند که انگشتر یا لباس او از طلا است یا شک داشته باشد و با آن نماز بخواند، نمازش صحیح است.

 

لباس نمازگزار چه شرایطی دارد ؟
لباس نمازگزار چه شرایطی دارد ؟

 

6-لباس نمازگزار نباید از ابریشم خالص باشد (مرد ) 

مسأله . لباس مرد نمازگزار حتی عرقچین و بند شلوار او نیز بنابر احتیاط باید ابریشم خالص نباشد و در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مرد حرام است.

مسأله. اگر تمام آستر لباس یا مقداری از آن که زیادتر از چهار انگشت بسته است ابریشم خالص باشد، پوشیدن آن برای مرد حرام و نماز در آن باطل است.

مسأله. پوشیدن لباسی را که نمی‎داند از ابریشم خالص است یا چیز دیگر، جایز است و نماز در آن اشکال ندارد.

مسأله . دستمال ابریشمی و مانند آن اگر در جیب مرد باشد، اشکال ندارد و نماز را باطل نمی‎کند.

مسأله . پوشیدن لباس ابریشمی برای زن، در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.

 

لباس نمازگزار چه شرایطی دارد ؟
لباس نمازگزار چه شرایطی دارد ؟

 

 شرایط لباس نمازگزار از نظر مراجع 

لباس نماز گزار چند شرط دارد؟

پاسخ : لباس نمازگزار شش شرط دارد:

1-پاک بودن.

2-غصبى نبودن، بنابر احتیاط واجب.

3-از اجزاء مردار نباشد.

4-از حیوان حرام گوشت نباشد.

5 و 6- اگر نمازگزار مرد است لباس او از ابریشم خالص یا طلا بافت نباشد.
مسأله 839 پوشیدن لباس غصبی و ابریشمی خالص و طلا باف  (و لباسی که از مردار تهیه شده در حال ناچاری مانعی ندارد. و نیز کسی که ناچار است لباس به پوشد و لباس دیگری غیر از اینها ندارد (و تا آخر وقت هم ناچاری او از بین نمی رود  می تواند با این لباسها نماز بخواند.

زنجانی  در حال ناچاری جایز است و نیز کسی که لباس دیگری غیر از اینها ندارد و ناچار است نماز بخواند، نماز وی اشکالی ندارد.

سیستانی: پوشیدن لباس ابریشمی خالص و طلا باف..

مکارم:و می تواند با آن نماز بخواند. [پایان مسأله]

 

لباس نمازگزار چه شرایطی دارد ؟
لباس نمازگزار چه شرایطی دارد ؟

 

احکام لباس نمازگزار 

مسأله اگر غیر از لباس غصبی و لباسی که از مردار تهیه شده لباس دیگری ندارد و ناچار نیست لباس به پوشد، باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز بخواند.

اراکی:مردار خون جهنده دار..

سیستانی: اگر غیر از لباس غصبی یا ابریشمی خالص یا طلا باف..

مکارم: مسأله اگر غیر از لباس نجس و ابریشمی و طلا بافت یا لباسی که از مُردار یا حیوان حرام گوشت تهیّه شده لباس دیگری ندارد باید با همان، نماز بخواند ولی اگر لباس او منحصر به غصبی است و می تواند برهنه نماز بخواند باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد عمل کند.

مسأله : اگر غیر از لباسی که از حیوان حرام گوشت تهیه شده لباس دیگری ندارد، چنانچه در پوشیدن لباس ناچار باشد، می تواند با همان لباس نماز بخواند . و اگر ناچار نباشد، باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز را به جا آورد  و بنا بر احتیاط واجب یک نماز دیگر هم با همان لباس بخواند.

اراکی: اگر غیر از لباسی که از مُردار حیوانی که خون جهنده ندارد، یا..

سیستانی:از حیوان درنده..

سیستانی: اگر تا آخر وقت اضطرار باقی باشد؛..

گلپایگانی، خوئی، تبریزی، بهجت، صافی، زنجانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

سیستانی: و اگر غیر از لباسی که از حیوان حرام گوشت غیر درنده تهیّه شده لباس دیگری ندارد چنانچه ناچار به پوشیدن آن لباس نباشد احتیاط لازم آن است که دو بار نماز بخواند: یک بار با آن لباس و بار دیگر هم به دستوری که برای برهنگان گفته شد.

 

لباس نمازگزار چه شرایطی دارد ؟
لباس نمازگزار چه شرایطی دارد ؟

 

مسأله : اگر مرد غیر از لباس ابریشمی خالص یا طلا باف، لباس دیگری نداشته باشد، چنانچه در پوشیدن لباس ناچار نباشد، باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز بخواند.

(سیستانی، مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله

مسأله : اگر چیزی ندارد که در نماز عورت خود را با آن به پوشاند، واجب است اگر چه به کرایه یا خریداری باشد، تهیه نماید. ولی اگر تهیه آن به قدری پول لازم دارد که نسبت به دارایی او زیاد است، یا طوری است که اگر پول را به مصرف لباس برساند، به حال او ضرر دارد، باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز بخواند 

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

زنجانی:ولی اگر تهیه آن مشقتی دارد که نوعاً غیر قابل تحمل است، یا هتک حیثیّت وی را به همراه دارد، لازم نیست، بلکه می تواند به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز بخواند.

سیستانی: می تواند..

گلپایگانی، صافی: مختار است به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز بخواند یا تحمّل ضرر کند و با لباس نماز بخواند.

مکارم: مسأله هر گاه لباسی که نماز در آن جایز است در اختیار ندارد اگر می تواند، باید بخرد یا کرایه کند و اگر دیگری به او ببخشد یا عاریه بدهد چنانچه منّت و ناراحتی زیادی نداشته باشد باید قبول کند.

مساله :کسی که لباس ندارد اگر دیگری لباس به او ببخشد یا عاریه دهد، چنانچه قبول کردن آن برای او مشقّت نداشته باشد، باید قبول کند بلکه اگر عاریه کردن یا طلب بخشش برای او سخت نیست باید از کسی که لباس دارد، طلب بخشش یا عاریه نماید.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

زنجانی:مشقت غیر قابل تحمل نداشته باشد و هتک حیثیت او نباشد..

فاضل:مشقتی که معمولًا تحمل نمی شود نداشته باشد..  (زنجانی:) سختی ِ غیر قابل تحمل نداشته باشد و هتک حیثیت او نباشد..

فاضل: سختی که معمولًا تحمل نمی شود ندارد..

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و محشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

از دیگر احکام دینی ما در سایت نماگرد دیدن کنید

 

منبع :آوینی

گردآوری گروه مذهبی نماگرد 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا